Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Juppala, Petsamonkadun pohjoispää

Viistoilmakuva Petsamonkadun pohjoispään asemakaava-alueesta.
Viistoilmakuva Petsamonkadun pohjoispäästä.

Asemakaava ja asemakaavamuutos

Petsamonkadun pohjoispään asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tarkoituksena on uusien teollisuustonttien osoittaminen kaupungin omistamalle maalle sekä teollisuusalueen liikenteellisten ratkaisujen selvittäminen. Alue sijaitsee noin 2,5 km Riihimäen rautatieasemasta pohjoiseen Juppalan kaupunginosassa. Alue sijoittuu Pohjoisen Rautatienkadun länsipuolelle ja Hallakadun pohjoispuolelle. Kaavamuutosalue on kooltaan n. 13,5 ha.

 • Petsamonkadun pohjoispään asemakaava ja asemakaavan muutos tuli vireille 9.11.2014.
  Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma löytyy lainvoimaisen asemakaavaselostuksen liitteistä.

 • Petsamonkadun pohjoispään asemakaavan ja asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 20.6. – 1.7.2016 (MRA 30 §).

  Luonnoksessa alueelle osoitettiin teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita. Pohjoiselta Rautatienkadulta osoitettiin uusi liittymä alueelle ja etelästä Petsamonkatua pitkin sallittiin ajo tonteille.

  Asemakaavakartta, luonnos
  Asemakaavaselostus, luonnos

  Kaavaluonnoksesta pidettiin esittely- ja keskustelutilaisuus 20.6.2016.
  Esittely- ja keskustelutilaisuuden muistio

 • Petsamonkadun pohjoispään asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotus oli nähtävillä 17.12.2018 – 18.1.2019 (MRL 65 § ja MRA 27 §).

  Kaavaehdotus oli sisällöllisesti muutoin lähes sama kuin luonnosvaiheessa, vain ajoa alueelle etelästä Petsamonkatua pitkin muutettiin. Ajo alueelle etelästä (Petsamonkatua pitkin) oli katkaistu, vain jalankulun ja pyöräilyn yhteys alueelle etelästä säilyi.

  Asemakaavakartta, ehdotus
  Asemakaavaselostus, ehdotus

 • Kaupunginhallitus päätti (KH 8.4.2019 § 133) esittää asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
  Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan (KV 15.4.2019 § 36) palauttaa Petsamonkadun pohjoispään asemakaavan ja asemakaavan muutoksen uudelleen valmisteltavaksi niin, että läpiajo alueelle Petsamonkatua pitkin sallitaan henkilöajoneuvolla.

  Kaupunginvaltuuston 15.4.2019 kokouksen pöytäkirja

 • Kaavaehdotus valmisteltiin uudelleen kaupunginvaltuuston päätöksen (KV 15.4.2019 § 36) mukaisesti ja asetettiin uudelleen nähtäville, koska kaavamuutoksen sisältö oli olennaisesti muuttunut (MRA 32 §).

  Ehdotus II:ssa alueelle on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita. Alueelle on osoitettu uusi liittymä Pohjoiselta Rautatienkadulta. Ajo alueelle etelästä (Petsamonkatua pitkin) on sallittu henkilöajoneuvoille, mutta raskaan liikenteen ajo on kaavan mukaan kielletty.
  Valmistelussa otettiin huomioon kaavatyön aikana tehdyn liikenneselvityksen (Petsamonkadun pohjoispää, liikenneselvitys, WSP Finland Oy, 2019) mukaiset liikennejärjestelyjen vaihtoehdot (A, B ja C). Kun valmistelun lähtökohtana oli kaupunginvaltuuston päätös, valittiin liikenneselvityksen vaihtoehdoista B, jossa henkilöautoliikenteen kulku teollisuusalueen tonteille sallitaan etelästä, mutta ajoa hidastetaan jollakin rakenteellisella ratkaisulla. Lisäksi raskaan liikenteen ajo kielletään liikennemerkillä.

  Petsamonkadun pohjoispään asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotus oli nähtävillä 16.10. – 15.11.2019  (MRL 65 §, MRA 27 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja www.riihimaki.fi/kaavoitus.

  Kaavaehdotuksesta järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus torstaina 17.10.2019.
  Esittely- ja keskustelutilaisuuden muistio

  Osallisilla oli mahdollisuus jättää kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus nähtävilläoloaikana. Muistutuksia saapui neljä kappaletta, osalla muistutuksista oli useita allekirjoittajia.

  Asemakaavakartta, ehdotus II
  Asemakaavaselostus, ehdotus II
  Asemakaavaselostuksen liitteet, ehdotus II

  Petsamonkadun pohjoispään liikenneselvitys (WSP Finland Oy, 2019)

 • Kaavaehdotus II valmisteltiin hyväksymiskäsittelyyn kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen (15.4.2019 § 36) mukaisesti niin, että läpiajo alueelle Petsamonkatua pitkin sallitaan henkilöajoneuvolla.

  Kaupunginhallitus päätti (2.12.2019 § 434) esittää asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

  Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan (KV 9.12.2019 § 114) palauttaa Petsamonkadun pohjoispään asemakaavan ja asemakaavan muutoksen uudelleen valmisteltavaksi liikenneselvityksen C-vaihtoehdon mukaisesti, jolloin kaikki autoliikenne alueelle kulkee vain uuden Pohjoiselta Rautatienkadulta tulevan liittymän kautta.

  Asemakaavakartta, ei hyväksytty (palautettu valmisteluun)
  Asemakaavaselostus, ei hyväksytty (palautettu valmisteluun)

  Kaupunginvaltuuston 9.12.2019 kokouksen pöytäkirja

 • Kaavaehdotus valmisteltiin kaupunginvaltuuston päätöksen (KV 9.12.2019 § 114) mukaisesti ja asetettiin uudelleen nähtäville, koska kaavamuutoksen sisältö on olennaisesti muuttunut (MRA 32 §).

  Kaavaehdotus III:ssa alueelle on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita. Alueelle on osoitettu uusi liittymä Pohjoiselta Rautatienkadulta. Alueen ajoyhteys etelästä (Petsamonkatua pitkin) katkaistaan Risteyskadun ja Hallakadun risteyksen pohjoispuolelta, vain jalankulun ja pyöräilyn yhteys säilyy.

  Petsamonkadun pohjoispään asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotus oli nähtävillä 3.2. – 13.3.2020 (MRL 65 §, MRA 27 §) Riihimäen kaavoituksen verkkosivuilla sekä ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs).

  Asemakaavakartta, ehdotus III
  Asemakaavaselostus, ehdotus III

 • Ehdotusvaiheen III nähtävilläolon jälkeen kaavaan ei tehty muutoksia ja se eteni hyväksymiskäsittelyyn.

  Kaupunginhallitus päätti (14.4.2020 § 119) esittää asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
  Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätöksellään 1.6.2020 § 42 Petsamonkadun pohjoispään asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.
  Kaupunginvaltuuston pöytäkirja

  Kaupunginvaltuuston hyväksymä kaavamateriaali:
  Asemakaavakartta, hyväksytty
  Asemakaavaselostus, hyväksytty

  Kaupungivaltuuston hyväksymispäätöksestä tehtiin valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus antoi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kehotuksesta hyväksymispäätöstä koskevaan valitukseen lausunnon (KH 24.8.2020 § 245).
  Kaupunginhallituksen pöytäkirja

  Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöstä koskevan valituksen 10.9.2021. Hylkäyspäätökseen ei tullut valituslupahakemusta. Näin ollen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös asiassa on lainvoimainen.

 • Petsamonkadun pohjoispään asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 19.10.2021.

  Lainvoimainen kaavamateriaali:
  Asemakaavakartta, lainvoimainen
  Asemakaavaselostus, lainvoimainen

Lisätietoja