Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kuvituskuva, lasten leluja
Kuva: Pixabay

Hakeminen ja maksut

Voit hakea Riihimäen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen jatkuvalla haulla. Huomioithan, että paikkaa tulee hakea vähintään neljä kuukautta ennen hoitopaikan tarvetta. Elokuussa (1.8.) alkavalle toimintakaudelle hakemus on jätettävä maaliskuun loppuun mennessä. Uusille varhaiskasvatuksessa aloittavilla lapsille tuloselvitys on tehtävä viimeistään kahden viikon kuluessa hoidon aloittamisesta.

Jos hakemuksesi perusteluna on ennakoimaton opintojen alku, työllistyminen tai paikkakunnalle muutto, järjestämme paikan kaksi viikkoa hakemuksen saapumisesta.

Varhaiskasvatushakemuksen voit tehdä sähköisesti eDaisy-palvelussa.

 • Varhaiskasvatusmaksu määritellään uudelleen jokaiselle 1.8. alkavalle toimintakaudelle. Tarvitsemme kaikilta perheiltä tuloselvityksen toimitettuna eDaisy-asiointipalvelun kautta 31.7. mennessä.

  Varhaiskasvatusmaksun määrittämiseksi tarvitsemme tuloselvityslomakkeen lisäksi tositteet kaikista perheenne verollisista tuloista esimerkiksi palkkatulot, eläke, yritystulot, kelan etuudet (ei lapsilisä tai asumistuki). Lisäksi tarvitsemme tositteen saatavasta ja/tai maksettavasta elatusmaksusta. Saatava elatusmaksu huomioidaan tulona vain varhaiskasvatuksessa olevalta lapselta.

  Mikäli tulotietoja ei toimiteta, määräämme korkeimman maksun valitun tuntiportaan mukaisesti. Myöhässä toimitetut tulotiedot eivät oikeuta takautuvaan maksupäätöksen muutokseen ilman perusteltua syytä.

  Tuloselvitys tulee tehdä aina uudelle toimintakaudelle, vaikka hyväksyisi korkeimman maksun.

  Jos huoltajat asuvat eri osoitteissa maksu määritellään sen perheen tulojen mukaan, jonka luona lapsella on Väestörekisterin mukainen asuinpaikka.

  Toimitettavat tulotiedot eivät saa elokuussa olla 6kk vanhempia, joten maaliskuulta tai uudemmat tulotiedot kelpaavat maksupäätöksen tekemiseen.

  Tuloselvityksen voit tehdä eDaisy-asiointipalvelussa -> Hakemukset -> Varhaiskasvatuksen palvelut -> Valitse: Tuloselvitys -> Täytä lomake

 • eDaisy on Riihimäen varhaiskasvatuksen sähköinen asiointipalvelu, jossa voit hoitaa hakemisen ja ilmoitukset varhaiskasvatuspalveluihin sekä saada tiedoksi lasten sijoitus- ja maksupäätökset.

  Asiointipalvelu sisältää

  • varhaiskasvatushakemukset,
  • esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen hakemukset,
  • tulotietoilmoitukset,
  • irtisanomis- ja muutosilmoitukset sekä
  • sijoitus- ja maksupäätökset.

  Kaikki varhaiskasvatuksessa tehdyt sijoitus- ja maksupäätökset löydät eDaisyssa kohdasta Päätökset.

  Kirjaudu palveluun Suomi.fi-palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Palvelun ohjeet löydät kirjautumisen jälkeen.

 • DaisyFamily on huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön välinen päivittäinen asiointikanava, joka sisältää muun muassa

  • hoitoaikavarausten tekemisen,
  • läsnä- ja poissaolotiedot,
  • päivittäisen yhteydenpidon (viestinvälitys ja ryhmäkohtaiset lupakyselyt, ilmoitustaulu, kasvunkansio, varhaiskasvatussuunnitelma) sekä
  • perheen perustietojen ylläpidon (lasta koskevat tiedot, kuten allergiat, varahakijat, yleiset luvat).

  Palvelun kirjautumisen ohjeet löydät DaisyFamilyn sivuston tai sovelluksen alareunasta.

Maksut

Varhaiskasvatuksesta määrätään kuukausimaksu, jonka suuruuteen vaikuttavat perheesi tulot, koko ja varaamasi hoitotuntien määrä. Ohjatusta kerhotoiminnasta perimme myös kuukausimaksun. Hoitosuhteen alkaessa saat hoitomaksuja koskevan esitteen.

Varhaiskasvatuksen maksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin (1503/2016) sekä Riihimäen kaupungin sivistyksen ja osaamisen lautakunnan tekemiin päätöksiin.

 • Asiakasmaksu on kuukausimaksu, joka määräytyy perheesi koon ja tulojen sekä lapsellesi varattujen keskimääräisten varhaiskasvatuksen läsnäolotuntien perusteella. Perheesi bruttotuloista vähennetään tulorajan mukainen euromäärä ja näin saadusta kuukausitulosta lasketaan maksuprosentin mukainen maksu. Perheellä tarkoitetaan avio- tai avoliitossa olevia tai parisuhteensa rekisteröineitä henkilöitä, sekä molempien samassa taloudessa eläviä alle 18-vuotiaita lapsia.

  Tulorajat ja maksuprosentit

  Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen (läsnäolo varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 35 tuntia viikossa) kuukausimaksu saa olla enintään perheesi koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Kunta voi määrätä enimmäismaksun, jos et ole ilmoittanut perheen tuloja.

  Varhaiskasvatuksen tulorajat ja maksuprosentit

  Perheen koko, henkilöä Tuloraja, euroa kuukaudessa Maksuprosentti
  2 4 066 10,7
  3 5 245 10,7
  4 5 956 10,7
  5 6 667 10,7
  6 7 376 10,7

  Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään tulorajaan 275 euroa kutakin seuraavaa perheen alaikäistä lasta kohden.

  Kun kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen piirissä on samasta perheestä useampia lapsia, määritellään nuorimmalle lapselle tulorajojen mukainen maksu. Maksu voi olla korkeintaan 311 euroa/kk. Toisen lapsen maksu on 40 prosenttia nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksenmaksusta.

  Alin perittävä lapsikohtainen kuukausimaksu on 30 euroa.

  Tulot, joita ei oteta huomioon

  • lapsilisä
  • vammaisetuuslain mukaiset etuudet
  • kansaneläkkeen lapsikorotus
  • asumistuki
  • tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut
  • sotilasavustus
  • rintamalisä
  • opintoraha
  • aikuiskoulutustuki
  • opintotuen asumislisä
  • toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus
  • lain 566/2005 ja lain 1295/2002 mukainen ylläpitokorvaus
  • opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset
  • perhehoidon kustannusten korvaukset
  • lasten kotihoidon tuki.

  Tuloista vähennetään suoritetut elatusavut tai syytinki.

  Voit arvioida varhaiskasvatusmaksun suuruutta maksulaskurilla, jonka löydät eDaisy-asiointipalvelusta, varhaiskasvatushakemukselta.

  Varattuun keskimääräiseen varhaiskasvatusaikaan perustuva asiakasmaksu

  Varattuun keskimääräiseen varhaiskasvatusaikaan perustuva asiakasmaksu

  Varattu
  varhaiskasvatusaika
  keskimäärin
  tuntia/viikko
  Varaus keskimäärin tuntia/päivä Varaus keskimäärin
  tuntia/kk
  Osuus prosentteina
  asiakkaan kokoaikaisen
  varhaiskasvatuksen
  kuukausimaksusta
  enintään 12,5 2,5 53 47
  enemmän kuin 12,5,
  enintään 20
  4 84 60
  enemmän kuin 20
  vähemmän kuin 35
  vähemmän kuin 7 146 80
  35 tuntia tai enemmän 7 tuntia tai enemmän 147 tai enemmän 100

  Sarakkeen “Varaus keskimäärin tuntia/kk” kuukausittaisia tunteja laskettaessa on keskimääräinen päivävaraus kerrottu luvulla 21.

  Ilmoita asiakasmaksun perusteena oleva keskimääräinen varhaiskasvatusaika sitovasti tuloselvityksesi yhteydessä. Keskimääräinen aika varataan toimintavuodeksi 1.8. -31.7. Varattua keskimääräistä varhaiskasvatusaikaa voi muuttaa ajalle 1.1.–31.7., mikäli ilmoitat muutoksesta 15.12. mennessä. Muuten varattua varhaiskasvatusaikaa voidaan muuttaa vain työ-, opiskelu- tai perhetilanteen muuttuessa. Perheen tilanteen muuttuessa huoltajan työn tai opiskelun alkamisen vuoksi, voi lapsi siirtyä välittömästi osapäiväisestä hoidosta kokopäivähoitoon.

  Varatun keskimääräisen varhaiskasvatusajan ylittyminen

  Jos lapsellesi varattu keskimääräinen varhaiskasvatusaika ylittyy kuukausitasolla, peritään ylityskuukaudelta automaattisesti toteutuneen keskimääräisen varhaiskasvatusaikaportaan mukainen maksu. Jos ylitys tapahtuu kahtena
  peräkkäisenä kuukautena, siirtyy lapsi pysyvästi edellisenä kuukautena toteutuneelle maksuportaalle. Mahdollisia käyttämättä jääneitä tunteja emme hyvitä. Jos varhaiskasvatustarve on 1–4 päivää/kk, voit valita tilapäishoidon ja siihen liittyvän maksun.

  Esiopetusajan ulkopuolinen varhaiskasvatus

  Maksutonta esiopetusta tarjotaan 4 tuntia koulun toimintapäivinä (ei lauantaisin). Esiopetusajan ulkopuolisesta varhaiskasvatuksesta perimme varattuun varhaiskasvatusaikaan perustuvan maksun. Avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminnasta perimme lautakunnan päättämän kiinteän kuukausimaksun. Mikäli varhaiskasvatus on kirjattu lapsen erityishuolto-ohjelmaan kuntoutuksena, emme peri varhaiskasvatuksesta kuntoutukselliselta osuudelta asiakasmaksua. Erityishuolto-ohjelma laaditaan vammaispalveluissa.

 • Maksu peritään kuukausimaksuna niiltä kalenterikuukausilta, joina lapsi on kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa tai pitää paikkaa varattuna. Maksu peritään enintään yhdeltätoista kuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana. Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa elokuussa ja asiakasmaksu on peritty elo-kesäkuun ajalta, on seuraavan vuoden heinäkuu maksuton. Varhaiskasvatuksen alkaessa tai loppuessa kesken toimintakuukauden, määritellään maksu aloituspäivästä ja maksu päättyy, kun paikka on irtisanottu.

  Jos lapsi on sairauden vuoksi poissa yli 10 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksun määrästä. Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, ei tältä kuukaudelta peritä maksua. Muut tilapäiset poissaolot eivät alenna kuukausimaksua.

  Kun lapsi on pois kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

  Jos kalenterikuukauden aikana tulee yksikin läsnäolopäivä, peritään koko kuukauden maksu.

  Viivästyskorko

  Jos palvelusta määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, saadaan vuotuista perimiskorkoa periä eräpäivästä lukien enintään korkolain 4 § 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat ulosottokelpoisia ja maksun perintää hoitaa perintätoimisto.

 • Maksu määritellään kunakin toimintavuotena (1.8. alkaen) uudelleen. Maksu määritellään uudelleen, jos asiakasmaksua koskevat säädökset muuttuvat, tai jos maksu on virheellinen. Voit pyytää maksun tarkistamista, kun perheesi tulot muuttuvat olennaisesti (enemmän kuin 6 %).

  Jos asiakasmaksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti vuoden ajalta. Työpaikan vaihtuessa on aina toimitettava uusi tuloselvitys liitteineen maksun tarkistamiseksi.

  Maksun alentaminen

  Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa henkilön elatusvelvollisuudesta tai toimeentuloedellytyksistä johtuen. Samoin voidaan tehdä, jos varhaiskasvatus on tarpeen lastensuojelusyistä. Maksun poistamiseksi tai alentamiseksi edellä mainituista syistä tarvitaan lausunto.

 • Mikäli käytät yksityistä palvelua, maksamme tukea palveluntuottajalle. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa sinulle tuleva maksu eli omavastuuosuus perustuu sinun ja palveluntuottajan väliseen sopimukseen.

Yhteystiedot

Varhaiskasvatustoimisto

Varhaiskasvatustoimisto

Käyntiosoite

Postiosoite

Varhaiskasvatuksen laskutus, Daisy-järjestelmän pääkäyttäjä