Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Avustukset

Vuoden 2024 avustukset ovat haettavana 25. maaliskuuta 2024 alkaen, haku päättyy 12. huhtikuuta 2024 klo 14.30.

Haettavana on seuraavat avustukset:

 • kaupunginhallituksen tapahtuma-avustukset riihimäkeläistenyhteisöjen järjestämiin vuoden 2023 tapahtumiin
 • toiminta- ja kohdeavustukset kulttuuriyhdistyksille
 • kulttuurin ateljee/työtila-avustus
 • toiminta-, kohde- ja vuokra-avustukset liikuntayhdistyksille
 • toiminta-avustukset nuorisoyhdistyksille
 • tapahtumajärjestämisen avustus Riihimäellä järjestettäviin kulttuuritapahtumiin
 • Suojeluskunnan lahjoitusrahaston toiminta-avustukset vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön
 • Suojeluskunnan lahjoitusrahaston perushankinta-avustukset ampumaurheilua, liikunta- ja nuorisokasvatustyötä,
  vapaaehtoista palokuntatyötä sekä kulttuuria edistäviin tarkoituksiin

Myönnämme vuosittain erilaisia avustuksia muun muassa yhdistyksille, tapahtumille ja yksityishenkilöille. Hae avustuksia ensisijaisesti Avustusverkko-sivuston kautta.

Kulttuuritoiminnan avustukset

Myönnämme kulttuuritoiminnan avustuksia harkinnan mukaan riihimäkeläisille yhdistyksille ja yksityishenkilöille. Toiminta-avustus on tarkoitettu taide- ja kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille kuluvan vuoden toimintaan. Kohdeavustus on tarkoitettu yksityishenkilöille edellisen vuoden toimintaan.

 • Toiminta-avustus voidaan myöntää riihimäkeläisten kulttuuritoimintaa harjoittavien yhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen. Avustusten tarkoituksenmukaisuutta ja määrää harkittaessa otetaan huomioon:

  • yhdistyksen oman varainhankinnan suhde yhdistyksen koko talousarvioon (avustus voi olla maksimissaan 1/3 yhdistyksen kulttuuritoimintaan käyttämistä menoista)
  • yhdistyksen järjestämien yleisötilaisuuksien määrä
  • sääntömääräinen ja toimintasuunnitelman mukainen toiminta
  • jäsenistön määrä ja jäsenrakenne

  sekä erityisesti

  • lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan määrä ja laatu
  • yhdistysten järjestämien tapahtumien yleisömäärä
  • yhdistyksen toiminnan taso ja sen kehittyminen
  • yhdistyksen Riihimäen kulttuurikaupunki-imagoa tukeva toiminta
  • yhteistyön määrä.
 • Ateljee/työtila-avustus on vuokraperusteinen tuki, jota eri taiteenalojen ammattilaiset, myös muut kuin Riihimäellä vakituisesti asuvat voivat hakea kompensoimaan Riihimäellä sijaitsevan työtilan vuokraa.

  Avustus on haettavissa uuden työskentelytilan vuokramenoihin, tai jo olemassa olevaan maksulliseen työtilaan. Avustusta ei voi saada hakijan omistamaan kiinteistöön tai työskentelytilaan.

  Avustus on haettavissa keväisin kaupungin muun avustushaun aikana. Avustus voi olla enintään 50 % ateljeen vuokrakuluista ja sitä voi saada kerrallaan enintään kahdeksi kalenterivuodeksi.

  Avustuksen myöntämisestä päättää elinvoimalautakunta. Avustuksesta annetaan ehdollinen päätös jälkimmäiseksi vuodeksi, edellyttäen että avustuksiin saadaan riittävä talousarviorahoitus jälkimmäiseksi vuodeksi. Avustus maksetaan kalenterivuoden mittaan kolmessa erässä.

 • Kohdeavustus voidaan myöntää riihimäkeläisille eri taiteenalojen ammattilaisille ja yksittäisille taiteen harrastajille

  • ensisijaisesti Riihimäellä järjestettävään yksittäisen näyttelyn tai konsertin järjestämis- ja materiaalikuluihin
  • julkaisukuluihin
  • kalusto- ja työvälinehankintoihin sekä
  • muihin materiaalikustannuksiin.

  Kohdeavustusta ei voi käyttää pysyviin tilavuokriin eikä kiinteistökuluihin. Kohdeavustusta voi hakea ympäri vuoden samana vuonna toteutuviin kustannuksiin. Kohdeavustuksen määrä voi olla korkeintaan 1/3 hankkeen kustannuksista. Avustuksen myöntää vastaava kulttuurituottaja. Määrärahana jaetaan yhteensä 4000 euroa vuoden aikana haetuille hankkeille. Kesäkuun loppuun mennessä haetuille hankkeille varataan 2/3 avustusmäärärahasta, loppuvuoden hankkeille jää 1/3. Kohdeavustuksen käytöstä tulee toimittaa selvitys myöntävälle viranhaltijalle kuuden (6) kuukauden kuluessa hankkeen toteutumisesta. Mikäli avustusta saanut hanke ei toteudu suunnitelman mukaisesti, avustuksen myöntäjä voi pyytää lisäselvityksiä (kuitteja) ja periä myönnetyn avustuksen takaisin kokonaan tai osittain harkinnan mukaan.

 • Tapahtumajärjestämisen avustus on tarkoitettu Riihimäellä järjestettävien kulttuuritapahtumien tukemiseen. Tapahtumat voivat olla ilmaisia tai pääsymaksullisia. Avustusta voidaan myöntää harkinnan mukaan yrityksille, yhdistyksille, ns. vapaille toimintaryhmille tai yksityiselle henkilölle. Avustusta voidaan www.riihimaki.fi hakea ympäri vuoden. Päätöksen avustuksen myöntämisestä tekee elinvoimajohtaja vastaavan kulttuurituottajan esityksestä.

  Avustuksen suuruus voi olla korkeintaan 1000 euroa/tapahtuma ja enintään 20 % tapahtuman kokonaisbudjetista. Määrärahana jaetaan yhteensä enintään 5000 euroa vuoden aikana haetuille hankkeille. Kesäkuun loppuun mennessä haetuille hankkeille varataan 2/3 avustusmäärärahasta, loppuvuoden hankkeille jää 1/3. Avustusta voidaan hakea tapahtuman järjestämisvuonna tai edellisenä vuonna. Avustus maksetaan pääsääntöisesti viikkoa ennen tapahtumaa, edellyttäen että tapahtumajärjestelyt ovat sujuneet hakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaan.

  Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että tapahtumanjärjestäjä tekee kaupungin kanssa sopimuksen tapahtumaan liittyvästä markkinointiyhteistyöstä. Avustuksen käytöstä tulee toimittaa selvitys vastaavalle kulttuurituottajalle kuuden (6) kuukauden kuluessa tapahtuman toteutumisesta. Mikäli avustusta saanut tapahtuma ei toteudu suunnitelman mukaisesti, avustuksen myöntäjä voi pyytää lisäselvityksiä (kuitteja) ja periä myönnetyn avustuksen takaisin kokonaan tai osittain harkinnan mukaan.

 • Elinvoimalautakunta valitsee kulttuurin tunnustuspalkinnon saajat esitysten perusteella.

  Vuo­den rii­hi­mä­ke­läi­nen nuo­ri tai­tei­li­ja

  Riihimäkeläiset yhteisöt tai yksityishenkilöt voivat ehdottaa ”Vuoden riihimäkeläinen nuori taiteilija” -tunnustuspalkintoa. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa nuoria ammattitaiteilijoita urallaan ja tehdä näkyväksi riihimäkeläistä luovaa osaamista. Palkinto voidaan myöntää taiteilijalle, joka asuu vakituisesti Riihimäellä, on alle 35-vuotias ja toimii ammattimaisesti taiteenalallaan sivu- tai päätoimisesti. Taiteen tunnustuspalkinnon saajan valitsee ehdotusten perusteella elinvoimalautakunta. Palkinnon suuruus on 1 000 euroa.

  Taiteen tunnustuspalkinto on myönnetty:

  • 2022 kirjoittaja Carlos Lievonen
  • 2021 ohjaaja, elokuvantekijä Iiris Anttila
  • 2020 näyttelijä ja teatteri-ilmaisun ohjaaja Onerva Tikka
  • 2019 harrastajakirjoittaja Aleksi Wilenius
  • 2016 muotitaitelija Justus Kantakoski
  • 2015 artenomi Veera Tuominen
  • 2014 lasitaiteilija Marja Hepo-Aho
  • 2013 Vihreä Talo
  • 2012 Osuuskunta Lasismi
  • 2010 kuvataiteilija Katja Luoto.

  Kult­tuu­rin tun­nus­tus­pal­kin­to

  Kulttuurin tunnustuspalkinto myönnetään kulttuurin alalla ansioituneelle riihimäkeläiselle tai Riihimäellä vaikuttavalle henkilölle tai yhteisölle. Tunnustuspalkinnon perusteena voi olla myös kulttuuriteko tai -tapahtuma.

  Kulttuurin tunnustuspalkinto on myönnetty:

  • 2022 Reijo Kurkela
  • 2021 Kulttuurihistorioitsija Juho Haavisto
  • 2020 Kamarikuoro Gaudete!
  • 2019 ei ehdotuksia
  • 2018 Lyhtyvaellus – Suomi 100 -juhlavuoden avajaistapahtuma Riihimäellä 8.1.2017
  • 2017 Olli Soini ja Anni Paunila
  • 2016 Elokuvakulttuuriyhdistys Kino Sampo ry
  • 2015 Samuli Parosen seuran toimijat Kaarina Ivanoff ja Kirsi Ollila.
 • Toiminta-avustusta voit hakea vuosittain erikseen ilmoitettavana aikana maalis-huhtikuussa. Kohdeavustus, asunto-osakeyhtiöiden julkisen taiteen avustus ja tapahtumajärjestämisen avustus on haettavissa ympäri vuoden.

  Hae avustuksia ensisijaisesti sähköisillä lomakkeilla Avustusverkko-järjestelmän kautta, jonne tarvitset käyttäjätunnuksen. Pääset tekemään käyttäjätunnushakemuksen Avustusverkko-sivustolla. Sähköinen lomake on helppokäyttöinen, täytät vain pakollisiksi merkityt kentät. Saat käyttöopastusta tarvittaessa soittamalla kulttuurituottajalle.

  Jos et voi täyttää sähköistä hakemusta Avustusverkko-sivustolla, voit noutaa paperisen lomakkeen Tietotuvasta, Eteläinen Asemakatu 2. Voit palauttaa täytetyn lomakkeen ja asiaankuuluvat liitteet Tietotupaan tai postittaa osoitteella Riihimäen kaupunki, Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, PL 125, 11101 Riihimäki. Merkitse kuoreen tunnus ‘Avustushakemus’.

  Kulttuuritoimintalain tavoite

  Kuntien kulttuuritoiminnasta säädetyn lain (166/2019) tavoitteena on tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen, edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen, vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja luoda edellytyksiä elinvoiman kehittymiselle.

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan avustukset

Myönnämme liikuntatoiminnan avustusta riihimäkeläisille rekisteröidyille yhdistyksille. Uusi yhdistys on avustuskelpoinen rekisteröitymistä seuraavana kalenterivuonna. Pääpaino avustusten jakoperiaatteissa on toiminnallisuudessa  ja erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvassa toiminnassa.

 • Toiminta-avustusta voidaan myöntää riihimäkeläisten liikuntatoimintaa harjoittavien yhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen. Yhdistyksen on oltava valtakunnallisen liikuntajärjestön jäsen, ja yhdistyksessä on oltava vähintään 20 jäsentä. Avustusten tarkoituksenmukaisuutta ja määrää harkittaessa otetaan huomioon:

  • toiminnan laajuus ja laatu
  • jäsenistön määrä ja jäsenrakenne
  • toiminnan kohdistaminen erityisesti lapsiin ja nuoriin
  • erityisryhmille järjestetty liikuntatoiminta
  • alueellinen merkitys sekä yhdistyksen tarjoamat palvelut kuntalaisille
  • yhteistyö
  • sääntömääräinen ja toimintasuunnitelman mukainen toiminta
  • avustus voi olla maksimissaan 1/3 yhdistyksen liikuntatoimintaan käyttämistä menoista.
 • Kohdeavustusta voidaan myöntää liikuntatoimintaa harjoittaville yhdistyksille erityisryhmille järjestettyyn liikuntatoimintaan sekä perusliikuntapaikkojen ylläpitoon ja kunnostukseen, kun avustuksen kohteena oleva liikuntapaikka on maksutta kaikkien kuntalaisten käytössä.

 • Vuokra-avustusta voidaan myöntää liikuntatoimintaa harjoittaville yhdistyksille, joilla on ollut säännöllisiä koko kilpailukauden kestäviä harjoitusvuoroja yksityisten ja yhteisöjen liikuntatiloissa Riihimäen kaupungin alueella. Avustusta myönnettäessä käytetään harkintaa huomioiden lajin olosuhteet, liikuntatilojen saatavuus ja käytettävissä oleva määräraha. Vuokra-avustusta myönnetään edellisen vuoden aikana syntyneisiin todellisiin kustannuksiin perustuen ja avustuksen maksimimäärä on kolmasosa toteutuneista kustannuksista.

  Avustuksesta päätettäessä myös seuraavien edellytysten tulee täyttyä:

  • Riihimäen kaupungilla ei ole mahdollista tarjota lainkaan lajin vaatimia tiloja kilpailukauden aikaiseen harjoitteluun
  • avustusta voidaan myöntää vain, jos vuorolla on ohjaus ja ne ovat kohdennettu lapsille tai alle 21-vuotiaille nuorille

   

 • Hae avustuksia ensisijaisesti sähköisillä lomakkeilla Avustusverkko-järjestelmän kautta, jonne tarvitset käyttäjätunnuksen. Pääset tekemään käyttäjätunnushakemuksen Avustusverkko-sivustolla. Sähköinen lomake on helppokäyttöinen.

  Jos et voi täyttää sähköistä hakemusta Avustusverkko-sivustolla, voit noutaa paperisen lomakkeen Tietotuvasta, Eteläinen Asemakatu 2.  Voit palauttaa täytetyn lomakkeen ja asiaankuuluvat liitteet Tietotupaan tai postittaa osoitteella Riihimäen kaupunki, liikuntapalvelut, PL 125 , 11101 Riihimäki. Merkitse kuoreen selkeästi, että se sisältää avustushakemuksen.

  Tutustu avustussääntöön ennen hakemuslomakkeiden täyttämistä.

Lisätiedot

Nuorisotoiminnan avustukset

Myönnämme toiminta-avustusta riihimäkeläisten nuorisotoimintaa harjoittavien yhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen. Näitä yhdistyksiä ovat valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen paikalliset jäsenyhdistykset ja rekisteröidyt paikalliset nuorisotyötä tekevät yhdistykset sekä nuorten toimintaryhmät.

 • Toiminnan laatu, tarkoitus ja laajuus:

  • jäsenistön määrä ja jäsenrakenne
  • jäsenmäärän muutos
  • säännöllisten kerhojen ja kokoontumisten määrät
  • muiden toimintojen kokonaismäärä: leirit ja retket
  • toiminnan osallistumiskertojen määrä/vuosi

  Toiminnan taloudellisuus:

  • hakijan oma varainhankinta ja muilta tahoilta saadut avustukset (avustus voi olla maksimissaan 1/3 yhdistyksen nuorisotoimintaan käyttämistä menoista)
  • kaupungin avustuksen osuus järjestetyn ja suunnitellun toiminnan kuluista

  Nuorisopoliittinen ja kasvatuksellinen merkitys:

  • nuorten osallistuminen toiminnan sisältöjen suunnitteluun
  • nuorten aktivointi, kaikille nuorille avointen tapahtumien määrä vuodessa
  • koulutuksiin osallistuminen, osallistumiskertojen määrä/vuosi
  • toiminnallisen yhteistyön määrä kaupungin ja/tai muiden yhdistysten kanssa
  • kansainvälisen toiminnan osallistumiskerrat
 • Nuorisolain (1285/2016) tavoitteena on:

  • edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa
  • tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista
  • tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;
  • edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista
  • parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

  Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat:

  • yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys
  • kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen
  • monialainen yhteistyö.

  Toteuttaessaan 2 §:n tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa.

 • Hae avustuksia ensisijaisesti sähköisillä lomakkeilla Avustusverkko-järjestelmän kautta, jonne tarvitset käyttäjätunnuksen. Pääset tekemään käyttäjätunnushakemuksen Avustusverkko-sivustolla. Sähköinen lomake on helppokäyttöinen, täytät vain pakollisiksi merkityt kentät.

  Jos et voi täyttää sähköistä hakemusta Avustusverkko-sivustolla, voit noutaa paperisen lomakkeen Tietotuvasta, Eteläinen Asemakatu 2.  Voit palauttaa täytetyn lomakkeen ja asiaankuuluvat liitteet Tietotupaan tai postittaa osoitteella Riihimäen kaupunki, nuorisopalvelut, PL 125 , 11101 Riihimäki. Merkitse kuoreen selkeästi, että se sisältää avustushakemuksen.

  Tutustu avustussääntöön ennen hakemuslomakkeiden täyttämistä.

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen yhdistyksille ja yhteisöille myöntämät avustukset

Kaupunginhallitus myöntää tapahtuma-avustusta edellisenä kalenterivuotena järjestettyihin tapahtumiin, jotka on järjestetty Riihimäen kaupungin alueella ja jotka ovat olleet avoimia kaikille. Hakijan tulee olla riihimäkeläinen yleishyödyllinen yhteisö, jonka toiminta on vakiintunutta.

Suojeluskunnan lahjoitusrahasto myöntää sääntöjensa mukaisesti toiminta-avustusta vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön ja kohdeavustuksia ampumaurheilua, liikunta- ja nuorisokasvatustyötä, vapaaehtoista palokuntatyötä sekä kulttuuria edistäviin tarkoituksiin

 • Kaupunginhallituksen yhdistyksille myöntämien avustusten jakoperiaatteet

  Kaupunginhallitus on päättänyt avustustensa jakoperiaatteiden uudistamisesta siten, että avustukset kaupunginhallituksen alaisille yhdistyksille (sekä kansainväliset ystävyyskaupunkiyhdistykset että muut yhdistykset) myönnetään vain yhdistysten järjestämille tapahtumille ja siten aiemmin myönnetyn kaltaisia toiminta-avustuksia ei enää myönnetä.

  Yleisperiaatteet

  Kaupunginhallitukselle jättävät hakemuksensa ne yhdistykset, jotka eivät toimialaltaan kuulu minkään lautakunnan hallinnonalaan tai Suojeluskuntien lahjoitusrahaston sääntöjen mukaiseen avustusalaan.

  Hakijan tulee olla riihimäkeläinen yleishyödyllinen yhteisö, jonka toiminta on vakiintunutta.

  Avustuksen myöntäminen on harkinnanvaraista. Avustusta ei myönnetä tapahtumiin, joiden keskeinen tavoite on liiketaloudellinen voitto, mainonta tai niihin verrattava toiminta. Avustusta ei myöskään myönnetä yhdistyksille, joiden toiminta tähtää pääsääntöisesti avustusten jakamiseen eikä puoluepoliittisille yhdistyksille.

  Tapahtuma-avustus

  Tapahtuman tulee olla Riihimäellä järjestettävä ja kuntalaisille avoin. Tapahtuman tulee tukea kaupungin omaa palvelurakennetta tai tukea merkittävästi Riihimäen kaupungin myönteistä imagoa. Avustuksen kohteena voi olla myös tapahtuma, joka koostuu useista yksittäisistä eri tapahtumista.

  Avustusta ei myönnetä enempää kuin puolet tapahtuman kokonaisrahoituksesta (sisältää oman työn, muun rahoituksen jne.) Yksittäinen avustus voi olla kuitenkin korkeintaan 1.500 euroa ellei valmisteleva toimikunta erikseen perustellen toisin esitä ottaen huomioon tapahtuman laajuus ja merkitys kaupungin imagolle tai tapahtumatarjonnalle.

  Avustuksen määrää laskettaessa hyväksyttäviä kuluja ovat materiaalikustannukset, tiedotuskustannukset, tilapäiset vuokrauskustannukset, palkkiot esiintyjille yms. tapahtuman suorat kulut, mutta eivät esim. hallintokulut. Myöskään tilaisuudessa järjestetyn tarjoilun kustannukset eivät ole avustukseen oikeuttavia kuluja. Avustuksen määrän harkintaan vaikuttavat muun muassa tapahtuman sisällön sopivuus kaupungin palvelurakenteeseen, yleisömäärä ja mahdollinen imagovaikutus.

  Avustuksen haettavaksi julistaminen ja hakeminen

  Kaupunginhallitus julistaa avustuksen haettavaksi julkisella kuulutuksella maaliskuussa. Avustuksia haetaan kaupungin kotisivuilta tai Tietotuvasta saatavalla lomakkeella määräaikaan mennessä.

  Hakemukseen tulee liittää yhdistysrekisteriote, tapahtuman toteutumaselostus, rahoituslaskelma, yhdistyksen viimeisin hyväksytty tilinpäätös sekä avustuksen maksatuksen perusteena olevat tositteet. Myöhässä saapuneet tai puutteelliset avustushakemukset eivät ole avustuskelpoisia.

  Avustusten maksatus ja käytön valvonta

  Avustus myönnetään edellisen kalenterivuoden toimintaan ja se maksetaan edellyttäen, että hakemuksen yhteyteen on liitetty edellä mainitut asiakirjat.

  Avustusta ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on myönnetty. Saaja sitoutuu palauttamaan avustuksen siltä osin kuin sitä ei ole käytetty avustushakemuksessa tai myöntämisen perusteluissa esitettyyn tarkoitukseen.

  Kaupungilla on oikeus avustusta saavan yhteisön hallinnon ja tilien tarkastamiseen siltä osin kuin avustuksen käytön valvonta sitä edellyttää

  Päätöksestä ilmoittaminen

  Avustuspäätöksestä ilmoitetaan avustusta hakeneille kirjallisesti.

 • Suo­je­lus­kun­nan lah­joi­tus­ra­has­ton hoi­to­toi­mi­kun­nan avus­tus­sään­nöt

  Suojeluskunnan lahjoitusrahaston avustusten jakoperusteet on vahvistettu kaupunginhallituksessa 16.10.1989 § 1216 seuraavasti:

  Toiminta-avustukset:

  • Vapaaehtoinen maanpuolustus 20 %

  Kohdeavustukset:

  • Ampumaurheilu 10 %
  • Liikunta- ja nuorisokasvatus 45 %
  • Kulttuuria edistäviin tarkoituksiin 20 %
  • Vapaaehtoista palokuntatyötä edistäviin tarkoituksiin 5  %

  Suojeluskunnan lahjoitusrahaston hoitotoimikunnan avustuksia koskevat muut periaatteet ovat:

  • Avustettavien yhdistysten tulee olla riihimäkeläisiä rekisteröityjä yhdistyksiä ja toiminnan tulee olla yleishyödyllistä.
  • Suojeluskunnan lahjoitusrahasto ei myönnä avustusta kansainväliseen toimintaan eikä tue puoluejärjestöjen toimintaa. Puoluejärjestöjen toiminnaksi ei katsota esim. perinteistä soittokunta-toimintaa.
  • Avustusta ei myönnetä vuokraustoimintaan liittyvän kohteen korjaukseen tai hankintaan.
  • Maksu- ja kuittitositteet tulevat olla siltä vuodelta, jolloin avustusta haetaan, avustusta ei myönnetä jälkikäteen eikä etukäteen.

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tapahtuma-avustus: Eija Kokkonen.
Suojeluskunnan lahjoitusrahasto: Tarja Lumme-Virtanen.