Hyppää sisältöön

Avustukset

Vuoden 2022 avustusten hakuaika on päättynyt

Myönnämme vuosittain erilaisia avustuksia muun muassa yhdistyksille, tapahtumille ja yksityishenkilöille. Hae avustuksia ensisijaisesti Avustusverkko-sivuston kautta.

Kulttuuritoiminnan avustukset

Myönnämme kulttuuritoiminnan avustuksia harkinnan mukaan riihimäkeläisille yhdistyksille ja yksityishenkilöille. Toiminta-avustus on tarkoitettu taide- ja kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille kuluvan vuoden toimintaan. Kohdeavustus on tarkoitettu yksityishenkilöille edellisen vuoden toimintaan.

 • Toiminta-avustus voidaan myöntää riihimäkeläisten kulttuuritoimintaa harjoittavien yhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen. Avustusten tarkoituksenmukaisuutta ja määrää harkittaessa otetaan huomioon:

  • yhdistyksen oman varainhankinnan suhde yhdistyksen koko talousarvioon (avustus voi olla maksimissaan 1/3 yhdistyksen kulttuuritoimintaan käyttämistä menoista)
  • yhdistyksen järjestämien yleisötilaisuuksien määrä
  • sääntömääräinen ja toimintasuunnitelman mukainen toiminta
  • jäsenistön määrä ja jäsenrakenne

  sekä erityisesti

  • lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan määrä ja laatu
  • yhdistysten järjestämien tapahtumien yleisömäärä
  • yhdistyksen toiminnan taso ja sen kehittyminen
  • yhdistyksen Riihimäen kulttuurikaupunki-imagoa tukeva toiminta
  • yhteistyön määrä
 • Kohdeavustus voidaan myöntää riihimäkeläisille eri taiteenalojen ammattilaisille ja yksittäisille taiteen harrastajille:

  • ensisijaisesti Riihimäellä järjestettävään yksittäisen näyttelyn tai konsertin järjestämis- ja materiaalikuluihin
  • julkaisukuluihin
  • kalusto- ja työvälinehankintoihin sekä
  • muihin materiaalikustannuksiin.

  Kohdeavustus voidaan myöntää edellisen kalenterivuoden toimintaan ja se maksetaan hankkeen toteutumisen tai materiaalin hankkimiseen liittyviä tositteita vastaan. Kohdeavustusta ei voi käyttää pysyviin tilavuokriin eikä kiinteistökuluihin.

 • Elinvoimalautakunta valitsee kulttuurin tunnustuspalkinnon saajat esitysten perusteella.

  Vuo­den rii­hi­mä­ke­läi­nen nuo­ri tai­tei­li­ja

  Riihimäkeläiset yhteisöt tai yksityishenkilöt voivat ehdottaa ”Vuoden riihimäkeläinen nuori taiteilija” -tunnustuspalkintoa. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa nuoria ammattitaiteilijoita urallaan ja tehdä näkyväksi riihimäkeläistä luovaa osaamista. Palkinto voidaan myöntää taiteilijalle, joka asuu vakituisesti Riihimäellä, on alle 35-vuotias ja toimii ammattimaisesti taiteenalallaan sivu- tai päätoimisesti. Taiteen tunnustuspalkinnon saajan valitsee ehdotusten perusteella elinvoimalautakunta. Palkinnon suuruus on 1000 euroa.

  Taiteen tunnustuspalkinto on myönnetty:

  • 2021 ohjaaja, elokuvantekijä Iiris Anttila
  • 2020 näyttelijä ja teatteri-ilmaisun ohjaaja Onerva Tikka
  • 2019 harrastajakirjoittaja Aleksi Wilenius
  • 2016 muotitaitelija Justus Kantakoski
  • 2015 artenomi Veera Tuominen
  • 2014 lasitaiteilija Marja Hepo-Aho
  • 2013 Vihreä Talo
  • 2012 Osuuskunta Lasismi
  • 2010 kuvataiteilija Katja Luoto.

  Kult­tuu­rin tun­nus­tus­pal­kin­to

  Kulttuurin tunnustuspalkinto myönnetään kulttuurin alalla ansioituneelle riihimäkeläiselle tai Riihimäellä vaikuttavalle henkilölle tai yhteisölle. Tunnustuspalkinnon perusteena voi olla myös kulttuuriteko tai -tapahtuma.

  Kulttuurin tunnustuspalkinto on myönnetty:

  • 2021 Kulttuurihistorioitsija Juho Haavisto
  • 2020 Kamarikuoro Gaudete!
  • 2019 ei ehdotuksia
  • 2018 Lyhtyvaellus – Suomi 100 -juhlavuoden avajaistapahtuma Riihimäellä 8.1.2017
  • 2017 Olli Soini ja Anni Paunila
  • 2016 Elokuvakulttuuriyhdistys Kino Sampo ry
  • 2015 Samuli Parosen seuran toimijat Kaarina Ivanoff ja Kirsi Ollila.
 • Vuoden 2022 avustusten hakuaika on päättynyt.

  Hae avustuksia ensisijaisesti sähköisillä lomakkeilla Avustusverkko-järjestelmän kautta, jonne tarvitset käyttäjätunnuksen. Pääset tekemään käyttäjätunnushakemuksen Avustusverkko-sivustolla. Sähköinen lomake on helppokäyttöinen, täytät vain pakollisiksi merkityt kentät. Saat käyttöopastusta tarvittaessa soittamalla kulttuurituottajalle.

  Jos et voi täyttää sähköistä hakemusta Avustusverkko-sivustolla, voit noutaa paperisen lomakkeen Tietotuvasta, Eteläinen Asemakatu 2.  Voit palauttaa täytetyn lomakkeen ja asiaankuuluvat liitteet Tietotupaan tai postittaa osoitteella Riihimäen kaupunki, Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, PL 125 , 11101 Riihimäki. Merkitse kuoreen selkeästi, että se sisältää avustushakemuksen.

   

  Kulttuuritoimintalain tavoite

  Kuntien kulttuuritoiminnasta säädetyn lain (166/2019) tavoitteena on tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen, edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen, vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja luoda edellytyksiä elinvoiman kehittymiselle.

Liikuntatoiminnan avustukset

Myönnämme liikuntatoiminnan avustusta riihimäkeläisille rekisteröidyille yhdistyksille. Uusi yhdistys on avustuskelpoinen rekisteröitymistä seuraavana kalenterivuonna. Pääpaino avustusten jakoperiaatteissa on toiminnallisuudessa  ja erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvassa toiminnassa.

 • Toiminta-avustusta voidaan myöntää riihimäkeläisten liikuntatoimintaa harjoittavien yhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen. Yhdistyksen on oltava valtakunnallisen liikuntajärjestön jäsen, ja yhdistyksessä on oltava vähintään 20 jäsentä. Avustusten tarkoituksenmukaisuutta ja määrää harkittaessa otetaan huomioon:

  • toiminnan laajuus ja laatu
  • jäsenistön määrä ja jäsenrakenne
  • toiminnan kohdistaminen erityisesti lapsiin ja nuoriin
  • erityisryhmille järjestetty liikuntatoiminta
  • alueellinen merkitys sekä yhdistyksen tarjoamat palvelut kuntalaisille
  • yhteistyö
  • sääntömääräinen ja toimintasuunnitelman mukainen toiminta
  • avustus voi olla maksimissaan 1/3 yhdistyksen liikuntatoimintaan käyttämistä menoista.
 • Kohdeavustusta voidaan myöntää liikuntatoimintaa harjoittaville yhdistyksille erityisryhmille järjestettyyn liikuntatoimintaan sekä perusliikuntapaikkojen ylläpitoon ja kunnostukseen, kun avustuksen kohteena oleva liikuntapaikka on maksutta kaikkien kuntalaisten käytössä.

 • Vuoden 2022 avustusten hakuaika on päättynyt

  Hae avustuksia ensisijaisesti sähköisillä lomakkeilla Avustusverkko-järjestelmän kautta, jonne tarvitset käyttäjätunnuksen. Pääset tekemään käyttäjätunnushakemuksen Avustusverkko-sivustolla. Sähköinen lomake on helppokäyttöinen.

  Jos et voi täyttää sähköistä hakemusta Avustusverkko-sivustolla, voit noutaa paperisen lomakkeen Tietotuvasta, Eteläinen Asemakatu 2.  Voit palauttaa täytetyn lomakkeen ja asiaankuuluvat liitteet Tietotupaan tai postittaa osoitteella Riihimäen kaupunki, liikunta- ja hyvinvointikeskus, PL 125 , 11101 Riihimäki. Merkitse kuoreen selkeästi, että se sisältää avustushakemuksen.

  Tutustu avustussääntöön ennen hakemuslomakkeiden täyttämistä.

Nuorisotoiminnan avustukset

Myönnämme toiminta-avustusta riihimäkeläisten nuorisotoimintaa harjoittavien yhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen. Näitä yhdistyksiä ovat valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen paikalliset jäsenyhdistykset ja rekisteröidyt paikalliset nuorisotyötä tekevät yhdistykset sekä nuorten toimintaryhmät.

 • Toiminnan laatu, tarkoitus ja laajuus:

  • jäsenistön määrä ja jäsenrakenne
  • jäsenmäärän muutos
  • säännöllisten kerhojen ja kokoontumisten määrät
  • muiden toimintojen kokonaismäärä: leirit ja retket
  • toiminnan osallistumiskertojen määrä/vuosi

  Toiminnan taloudellisuus:

  • hakijan oma varainhankinta ja muilta tahoilta saadut avustukset (avustus voi olla maksimissaan 1/3 yhdistyksen nuorisotoimintaan käyttämistä menoista)
  • kaupungin avustuksen osuus järjestetyn ja suunnitellun toiminnan kuluista

  Nuorisopoliittinen ja kasvatuksellinen merkitys:

  • nuorten osallistuminen toiminnan sisältöjen suunnitteluun
  • nuorten aktivointi, kaikille nuorille avointen tapahtumien määrä vuodessa
  • koulutuksiin osallistuminen, osallistumiskertojen määrä/vuosi
  • toiminnallisen yhteistyön määrä kaupungin ja/tai muiden yhdistysten kanssa
  • kansainvälisen toiminnan osallistumiskerrat
 • Nuorisolain (1285/2016) tavoitteena on:

  • edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa
  • tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista
  • tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;
  • edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista
  • parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

  Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat:

  • yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys
  • kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen
  • monialainen yhteistyö.

  Toteuttaessaan 2 §:n tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa.

 • Vuoden 2022 avustusten hakuaika on päättynyt

  Hae avustuksia ensisijaisesti sähköisillä lomakkeilla Avustusverkko-järjestelmän kautta, jonne tarvitset käyttäjätunnuksen. Pääset tekemään käyttäjätunnushakemuksen Avustusverkko-sivustolla. Sähköinen lomake on helppokäyttöinen, täytät vain pakollisiksi merkityt kentät.

  Jos et voi täyttää sähköistä hakemusta Avustusverkko-sivustolla, voit noutaa paperisen lomakkeen Tietotuvasta, Eteläinen Asemakatu 2.  Voit palauttaa täytetyn lomakkeen ja asiaankuuluvat liitteet Tietotupaan tai postittaa osoitteella Riihimäen kaupunki, nuorisopalvelut, PL 125 , 11101 Riihimäki. Merkitse kuoreen selkeästi, että se sisältää avustushakemuksen.

  Tutustu avustussääntöön ennen hakemuslomakkeiden täyttämistä.

Sosiaali- ja terveystoimen avustukset

Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää avustuksia järjestöille ja muille yhteisöille toimintaan, joka tukee ja täydentää sosiaali- ja terveystoimen toimialaa edistämällä asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä.

Tutustu sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten myöntämisperiaatteisiin ennen hakemuslomakkeen täyttämistä.

 • Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää avustuksia järjestöille ja muille yhteisöille toimintaan, joka tukee ja täydentää sosiaali- ja terveystoimen toimialaa edistämällä asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä.

  • Hakija on rekisteröity yhdistys tai vapaaehtoistyötä tekevä yhteisö, joka on toiminut vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua.
  • Hakijan kotipaikka on ensisijaisesti Riihimäki. Jos kyseessä on valtakunnallinen tai maakunnallinen yhdistys, tulee sen toiminnan olla selkeästi riihimäkeläisten asukkaiden hyvinvointia ja toimintakykyä edistävää.
  • Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon hakijan toiminnan kohdentuminen sellaiseen toimintaan, joka on Riihimäen kaupungin talousarviossa 2022 määritettyjen sosiaali- ja terveyslautakunnan painopistealueiden ja niihin liittyvien toiminnallisten tavoitteiden mukaista, ja joka täydentää sosiaali- ja terveystoimen muita palveluita.
  • Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon hakijan taloudellinen asema (säästöt, muu varallisuus) ja oma varainhankinta.
  • Avustusta myönnetään vain yhden hallintokunnan määrärahoista.
  • Avustusta ei myönnetä yhdistyksen sellaiseen toimintaan, josta kaupunki on tehnyt ostopalvelusopimuksen yhdistyksen kanssa.
  • Avustuksella ei saa olla kilpailua vääristäviä vaikutuksia yritystoimintaan.
  • Avustuksia ei myönnetä edelleen jaettaviksi.
  • Hakemuksessa tulee kuvata selkeästi avustuksen käyttötarkoitus. Hakijan tulee toimittaa hakemuksen liitteeksi hakijayhteisön säännöt, edellisen vuoden tilinpäätöstiedot, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma.
  • Myöhästyneenä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.
 • Avustukset maksetaan yhdistyksen tai järjestön ilmoittamalle tilille avustuspäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Avustus on maksettavissa hakuvuoden lokakuun loppuun saakka edellyttäen, että mainitut selvitykset on toimitettu.

  Avustuksen käytöstä tulee antaa selvitys viimeistään kutakin avustusvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Selvityksen antamisesta ohjeistetaan vielä erikseen avustuksen myöntämisen yhteydessä.

  Kaupungilla on oikeus tarkastaa avustusta saavan yhteisön hallinto ja tilit siltä osin kuin avustuksen käytön valvonta sitä edellyttää.

  Avustus voidaan periä takaisin, jos anomuksen tai annettujen selvitysten osalta ilmenee puutteita tai väärinkäytöksiä tai avustusta ei ole käytetty myönnettyyn tarkoitukseen.

 • Vuoden 2022 avustusten hakuaika on päättynyt.

  Hae avustuksia ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella Avustusverkko-järjestelmän kautta, jonne tarvitset käyttäjätunnuksen. Pääset tekemään käyttäjätunnushakemuksen Avustusverkko.fi-sivustolla. Sähköinen lomake on helppokäyttöinen, täytät vain pakollisiksi merkityt kentät.

  Jos et voi täyttää sähköistä hakemusta Avustusverkko.fi-sivustolla, voit noutaa sen Tietotuvasta, Eteläinen Asemakatu 2.  Voit palauttaa täytetyn lomakkeen ja asiaankuuluvat liitteet Tietotupaan tai postittaa osoitteella Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, PL 125 , 11101 Riihimäki. Merkitse kuoreen selkeästi, että se sisältää avustushakemuksen.

Kaupunginhallituksen yhdistyksille ja yhteisöille myöntämät avustukset

Vuoden 2022 avustusten hakuaika on päättynyt.

Kaupunginhallitus myöntää tapahtuma-avustusta edellisenä kalenterivuotena järjestettyihin tapahtumiin, jotka on järjestetty Riihimäen kaupungin alueella ja jotka ovat olleet avoimia kaikille. Hakijan tulee olla riihimäkeläinen yleishyödyllinen yhteisö, jonka toiminta on vakiintunutta.

Suojeluskunnan lahjoitusrahasto myöntää sääntöjensa mukaisesti toiminta-avustusta vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön ja kohdeavustuksia ampumaurheilua, liikunta- ja nuorisokasvatustyötä, vapaaehtoista palokuntatyötä sekä kulttuuria edistäviin tarkoituksiin

 • Kaupunginhallituksen yhdistyksille myöntämien avustusten jakoperiaatteet

  Kaupunginhallitus on päättänyt avustustensa jakoperiaatteiden uudistamisesta siten, että avustukset kaupunginhallituksen alaisille yhdistyksille (sekä kansainväliset ystävyyskaupunkiyhdistykset että muut yhdistykset) myönnetään vain yhdistysten järjestämille tapahtumille ja siten aiemmin myönnetyn kaltaisia toiminta-avustuksia ei enää myönnetä.

  Yleisperiaatteet

  Kaupunginhallitukselle jättävät hakemuksensa ne yhdistykset, jotka eivät toimialaltaan kuulu minkään lautakunnan hallinnonalaan tai Suojeluskuntien lahjoitusrahaston sääntöjen mukaiseen avustusalaan.

  Hakijan tulee olla riihimäkeläinen yleishyödyllinen yhteisö, jonka toiminta on vakiintunutta.

  Avustuksen myöntäminen on harkinnanvaraista. Avustusta ei myönnetä tapahtumiin, joiden keskeinen tavoite on liiketaloudellinen voitto, mainonta tai niihin verrattava toiminta. Avustusta ei myöskään myönnetä yhdistyksille, joiden toiminta tähtää pääsääntöisesti avustusten jakamiseen eikä puoluepoliittisille yhdistyksille.

  Tapahtuma-avustus

  Tapahtuman tulee olla Riihimäellä järjestettävä ja kuntalaisille avoin.
  Tapahtuman tulee tukea kaupungin omaa palvelurakennetta tai tukea
  merkittävästi Riihimäen kaupungin myönteistä imagoa. Avustuksen kohteena voi olla myös tapahtuma, joka koostuu useista yksittäisistä eri tapahtumista.

  Avustusta ei myönnetä enempää kuin puolet tapahtuman kokonaisrahoituksesta (sisältää oman työn, muun rahoituksen jne.) Yksittäinen avustus voi olla kuitenkin korkeintaan 1.500 euroa ellei valmisteleva toimikunta erikseen perustellen toisin esitä ottaen huomioon tapahtuman laajuus ja merkitys kaupungin imagolle tai tapahtumatarjonnalle.

  Avustuksen määrää laskettaessa hyväksyttäviä kuluja ovat materiaalikustannukset, tiedotuskustannukset, tilapäiset vuokrauskustannukset, palkkiot esiintyjille yms. tapahtuman suorat kulut, mutta eivät esim. hallintokulut. Myöskään tilaisuudessa järjestetyn tarjoilun kustannukset eivät ole avustukseen oikeuttavia kuluja. Avustuksen määrän harkintaan vaikuttavat muun muassa tapahtuman sisällön sopivuus kaupungin palvelurakenteeseen, yleisömäärä ja mahdollinen imagovaikutus.

  Avustuksen haettavaksi julistaminen ja hakeminen

  Kaupunginhallitus julistaa avustuksen haettavaksi julkisella kuulutuksella maaliskuussa. Avustuksia haetaan kaupungin kotisivuilta tai Tietotuvasta saatavalla lomakkeella määräaikaan mennessä.

  Hakemukseen tulee liittää yhdistysrekisteriote, tapahtuman toteutumaselostus, rahoituslaskelma, yhdistyksen viimeisin hyväksytty tilinpäätös sekä avustuksen maksatuksen perusteena olevat tositteet. Myöhässä saapuneet tai puutteelliset avustushakemukset eivät ole avustuskelpoisia.

  Avustusten maksatus ja käytön valvonta

  Avustus myönnetään edellisen kalenterivuoden toimintaan ja se maksetaan edellyttäen, että hakemuksen yhteyteen on liitetty edellä mainitut asiakirjat.

  Avustusta ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on myönnetty. Saaja sitoutuu palauttamaan avustuksen siltä osin kuin sitä ei ole käytetty avustushakemuksessa tai myöntämisen perusteluissa esitettyyn tarkoitukseen.

  Kaupungilla on oikeus avustusta saavan yhteisön hallinnon ja tilien tarkastamiseen siltä osin kuin avustuksen käytön valvonta sitä edellyttää

  Päätöksestä ilmoittaminen

  Avustuspäätöksestä ilmoitetaan avustusta hakeneille kirjallisesti.

 • Suo­je­lus­kun­nan lah­joi­tus­ra­has­ton hoi­to­toi­mi­kun­nan avus­tus­sään­nöt

  Suojeluskunnan lahjoitusrahaston avustusten jakoperusteet on vahvistettu kaupunginhallituksessa 16.10.1989 § 1216 seuraavasti:

  Toiminta-avustukset:

  • Vapaaehtoinen maanpuolustus 20 %

  Kohdeavustukset:

  • Ampumaurheilu 10 %
  • Liikunta- ja nuorisokasvatus 45 %
  • Kulttuuria edistäviin tarkoituksiin 20 %
  • Vapaaehtoista palokuntatyötä edistäviin tarkoituksiin 5  %

  Suojeluskunnan lahjoitusrahaston hoitotoimikunnan avustuksia koskevat muut periaatteet ovat:

  • Avustettavien yhdistysten tulee olla riihimäkeläisiä rekisteröityjä yhdistyksiä ja toiminnan tulee olla yleishyödyllistä.
  • Suojeluskunnan lahjoitusrahasto ei myönnä avustusta kansainväliseen toimintaan eikä tue puoluejärjestöjen toimintaa. Puoluejärjestöjen toiminnaksi ei katsota esim. perinteistä soittokunta-toimintaa.
  • Avustusta ei myönnetä vuokraustoimintaan liittyvän kohteen korjaukseen tai hankintaan.
  • Maksu- ja kuittitositteet tulevat olla siltä vuodelta, jolloin avustusta haetaan, avustusta ei myönnetä jälkikäteen eikä etukäteen.