Hyppää sisältöön

Mattila, Tehtaankatu 5-21

Viistoilmakuva Tehtaankatu 5-21 asemakaavakohteesta.
Viistoilmakuva Tehtaankatu 5-21 asemakaavakohteesta. Kuva: Röni-Kuva Oy

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Asemakaavalla on tarkoitus laajentaa Tehtaankadun länsipuolen (Tehtaankatu 5-21, parittomat numerot) olemassaolevaa teollisuus- ja varastokäytössä olevaa aluetta seututien 130 suuntaan asemakaavoittamattomalle alueelle. Samalla tutkitaan mahdollisuutta avata uusi liittymä ja katuyhteys seututieltä 130 Merkoksenkadun liittymän kohdalta seututien ja Tehtaankadun välille.

 • Asemakaavalla on tarkoitus laajentaa Tehtaankadun länsipuolen olemassa olevaa teollisuus- ja varastokäytössä olevaa aluetta seututien 130 suuntaan asemakaavoittamattomalle alueelle. Samalla tutkitaan mahdollisuutta avata uusi liittymä ja katuyhteys seututieltä 130 Merkoksenkadun liittymän kohdalta seututien ja Tehtaankadun välille. Uudella yhteydellä (Sepänkadun jatke) on tarkoitus parantaa Mattilan teollisuusalueen saavutettavuutta ja siirtää alueelle suuntautuvaa liikennettä pois Tehtaankadun pohjoispäästä, jossa sijaitsee museoita ja koulu. Lisäksi yhteydellä edistetään alueen ja seututien 130 ympäristön itä–länsi- ja etelä–pohjoissuuntaisia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä.
  Asemakaavalla huomioidaan alueen sijainti pohjavesialueella ja osittain pohjaveden muodostumisalueella.

  Kaupunginhallitus on päättänyt Tehtaankatu 5-21 asemakaavan ja asemakaavamuutoksen laatimisen käynnistämisestä kaavoituskatsauksen hyväksymisen yhteydessä 1.3.2021 § 76.
  Tehtaankatu 5-21 asemakaavan ja asemakaavan muutoksen alue on osa aikaisempien vuosien kaavoitusohjelmien lakkautettua kohdetta Mattilan länsiosa.

  Kaava-alueen asemakaavoitetut korttelialueet ovat yksityisten maanomistajien omistuksessa. Asemakaavoittamaton osa korttelialueiden ja seututien 130 välillä on pääosin Riihimäen kaupungin omistuksessa. Joitakin osia kaupungin omistamasta alueesta on vuokrattu alueen toimijoiden käyttöön tai on yksityisen omistuksessa.

  Asemakaava ja asemakaavan muutos edellyttää sopimuksia yksityisten maanomistajien ja kaupungin välillä.

  Asemakaava laaditaan kaupungin omana työnä.

 • Kaavatyöhön liittyvää selvitysaineistoa:

  Maantie 130 liikenneselvitys välillä Linnatuuli-Hyvinkää (Trafix Oy, 2017)
  Seututien 130 liikenneselvitys välillä Parmala – Lasitehtaantie-Sipiläntie (Riihimäen kaupunki, Sweco, 2022)
  – Kaavan liikenneselvitys sekä kadun ja tieliittymän esisuunnittelu (Sweco Infra&Rail Oy, valmistuu ehdotusvaiheeseen)

  – Maaperän pilaantuneisuustutkimus ja pohjaveden tarkkailu (valmistuu ehdotusvaiheeseen)

  – Riihimäen arvokkaiden luontokohteiden kartoitus 2021, Tehtaankadun metsä -kohdekortti (T. Häyhä, 2021)
  Tehtaankatu 5-21, luontoselvitys (T. Häyhä, 2021)

  Riihimäen meluselvitys 2019 (Ramboll Finland Oy, 2019)

 • Kaupunginhallitus on päättänyt Tehtaankatu 5-21 asemakaavan ja asemakaavamuutoksen laatimisen käynnistämisestä kaavoituskatsauksen 2021 hyväksymisen yhteydessä 1.3.2021 § 76.

  Asemakaava ja asemakaavamuutos on tullut vireille 30.1.2022.
  Kuulutus (Aamupostissa ja verkkosivuilla)

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (31.1.2022)

 • Tehtaankatu 5-21 asemakaavamuutos ja asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 31.1.-25.2.2022 (MRA 30 §) välisenä aikana tällä verkkosivulla sekä Riihimäen virastokeskus Veturissa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs).

  Osallisilla oli mahdollisuus toimittaa mielipide kaavaluonnoksesta nähtävilläolon aikana osoitteeseen:
  Riihimäen kaupunki, kaavoitus, PL 125, 11101 Riihimäki tai sähköpostitse kirjaamo@riihimaki.fi

  Kuulutus kaavaluonnoksen nähtävillä olosta (julkaistu Aamupostissa ja kaupungin verkkosivuilla 30.1.2022)

  Kaavaluonnosaineisto:
  Asemakaavakartta, luonnos
  Asemakaavaselostus ja liitteet, luonnos

  Kaavaluonnoksesta järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus etäyhteyden välityksellä keskiviikkona 9.2.2022 klo 17.30-18.30.
  Esittely- ja keskustelutilaisuuden muistio

 • Asemakaava ja asemakaavamuutosta valmistellaan ehdotuksena kaupunginhallituksen käsittelyyn ja nähtäville asetettavaksi. Kaavaehdotus on nähtävillä 30 päivää, jonka aikana kaavasta pyydetään tarvittavat lausunnot ja kaavasta voi jättää muistutuksen. Aikatauluarvion mukaan kaavaehdotus on nähtävillä kevään 2023 aikana.

  Ennen ehdotuksen nähtäville asettamista tehdään kaavoitukseen liittyviä selvityksiä sekä käydään tarvittavat sopimusneuvottelut alueen yksityisten maanomistajien ja kaupungin välillä. Selvitysaineisto päivitetään tälle verkkosivulle.

 • Alustavan aikatauluarvion mukaan Tehtaankatu 5-21 asemakaava ja asemakaavamuutos on hyväksymiskäsittelyssä loppuvuodesta 2022.

 • Kaava saa lainvoiman noin 1,5–2 kuukauden kuluttua hyväksymispäätöksestä, jos siitä ei ole valitettu.

Katso kohde karttapalvelussa

Lisätietoja