Hyppää sisältöön

Jokikylä, Jokikylän asuinalue ja puisto

Viistoilmakuva Jokikylästä.
Viistoilmakuva Jokikylästä.

Asemakaavan muutos

Jokikylän asuinalue ja puisto on yksi asemanseudun yleissuunnitelman mukaisista uusista asumisen alueista. Tavoitteena on luoda Jokikylän alueelle korkealaatuinen ja kaupunkikuvallisesti mielenkiintoinen asuinalue kävelymatkan päähän rautatieasemasta. Keskeisessä roolissa tulee olemaan asuinalueen keskelle siirrettävä Vantaanjoki ja jokiuoman ympärille muodostuva julkinen puistoalue.

Asemakaavoituksen eteneminen

 • Kaupunginhallitus on päättänyt kaavamuutokseen ryhtymisestä kaavoituskatsaus 2020 hyväksymisen yhteydessä 2.3.2020 § 61.

  Asemakaavan muutos on tullut vireille 20.12.2020 (kuulutus on julkaistu Aamupostissa ja verkkosivuilla)

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty)

 • Jokikylän asuinalueen ja puiston asemakaavamuutos oli nähtävillä 5.12.2022 – 5.1.2023 (MRA 30 §) tällä verkkosivulla ja Riihimäen virastokeskus Veturissa (Eteläinen Asemakatu 4) A-portaan aulan ilmoitustaululla sekä kaavoituksen ilmoitustaululla (3 krs.).

  Kuulutus luonnoksen nähtävilläolosta (julkaisu Aamupostissa ja verkkosivuilla 4.12.2022)

  Kaavaluonnosaineisto:
  Asemakaavakartta, luonnos
  Asemakaavaselostus liitteineen, luonnos

  Osallisilla oli mahdollisuus toimittaa mielipide kaavaluonnoksesta nähtävilläolon aikana osoitteeseen:
  Riihimäen kaupunki, kaavoitus, PL 125, 11101 RIIHIMÄKI tai sähköpostitse kirjaamo@riihimaki.fi

  Kaavaluonnoksesta järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus Riksulassa (Eteläinen Asemakatu 2) ke 14.12.2022.
  Esittely- ja keskustelutilaisuuden muistio

 • Luonnosvaiheen jälkeen valmistellaan asemakaavaehdotus. Ehdotusvaiheessa viimeistellään kaavaa koskeva lähtötieto- ja selvitysaineisto. Valmistelussa huomioidaan myös saadut lausunnot ja mahdolliset mielipiteet.

  Kaavaehdotus (asemakaavakartta määräyksineen ja kaavaselostus) ja luonnosvaiheessa saatu palaute sekä vastineet valmistellaan kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kaupunginhallitus päättää ehdotuksen nähtäville asettamisesta. Nähtävillä olosta tiedotetaan kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla. Asemakaavaehdotus on nähtävillä Riihimäen Virastokeskus Veturissa ja tällä verkkosivulla 30 päivän ajan.

  Ehdotusvaiheessa pyydetään tarvittavat viranomais- ja asiantuntijalausunnot. Osallisilla on mahdollisuus jättää kaavaehdotuksesta muistutus nähtävilläolon aikana. Lausunnot ja muistutukset ovat suunnittelijalla käytössä ja niihin laaditaan vastineet, kun kaavaehdotus valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn.

 • Ehdotusvaiheen jälkeen asemakaavan muutos etenee hyväksymisvaiheeseen ja valmistellaan tarkistettu kaavaehdotus.

  Tarkistettu kaavaehdotus (asemakaavakartta määräyksineen ja kaavaselostus), ehdotusvaiheessa saadut lausunnot ja mahdolliset muistutukset sekä vastineet valmistellaan kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kaupunginhallitus käsittelee aineiston ja päättää asemakaavamuutoksen hyväksymisen esittämisestä kaupunginvaltuustolle. Kaupunginvaltuusto päättää asemakaavamuutoksen hyväksymisestä.

  Hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla.

 • Asemakaava saa lainvoiman noin 1,5-2 kuukauden kuluttua kaupunginvaltuuston hyväksymispäätösestä, mikäli kaavasta ei valiteta.

Asemanseudun yleissuunnitelman havainnekuva. Näkymä tulevaisuuden Jokikylästä Vantaanjoen varrelta. Ihmisiä jokiuoman varrella puistossa.
Näkymäkuva Jokikylästä Vantaanjoen varrelta. Matalahkot rakennukset luovat miellyttävää kävely-ympäristöä. Uoman rantatörmät tulevat rakentumaan kuvassa esitettyä jyrkemmiksi hulevesien ja tulvariskien hallinnan vuoksi. Kuva: Asemanseudun yleissuunnitelma, LSV-Jolma-TUPA

Lisätietoja

Suosittelemme sopimaan tapaamisista etukäteen.