Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Viistoilmakuva Sakon omistamasta alueesta. Kuvassa edustalla puustoinen alue ja taustalla näkyy Sako Oy:n tehdasalue.
Viistoilmakuva Ilveskatu 2, Sako asemakaavamuutosalueesta.

Hirsimäki, Ilveskatu 2, Sako

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on yhdistää Ilveskadun itä- ja länsipuolella sijaitsevat Sako Oy:n omistuksessa olevat kiinteistöt yhtenäiseksi yrityksen toimintaa palvelevaksi alueeksi ja mahdollistaa nykyisen tehdashallin laajentaminen Ilveskadun suuntaan. Kiinteistöjen yhdistämisen myötä Ilveskatu on tarkoitus siirtää alueen länsireunaan.

Asemakaavamuutoksen yhteydessä laaditaan muun muassa liikenneselvitys ja katualueiden yleissuunnitelmat. Alueella sijaitsee maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö ja asemakaavalla suojeltuja rakennuksia. Lisäksi alue sijoittuu kaupunkikuvallisesti merkittävälle paikalle Lasitehtaantien varteen. Kaavamuutoksella annetaan tarvittavat rakennettua kulttuuriympäristöä ja kaupunkikuvaa koskevat määräykset.

 • Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavamuutoshakemuksen ja päättänyt kaavamuutokseen ryhtymisestä 16.1.2023 § 15. Riihimäen kaupunki ja maanomistaja ovat sopineet kaavoituksen käynnistämisestä päätöksen mukaisesti.

  Ilveskatu 2, Sako asemakaavamuutos tuli vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 6.8.2023 (MRL 62 § ja MRL 63 §).

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

  Kuulutus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja kaavaluonnosaineiston nähtäville asettamisesta.

 • Ilveskatu 2, Sako asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 7.8.-28.8.2023 (MRA 30 §) tällä verkkosivulla sekä Riihimäen virastokeskus Veturissa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs.)

  Kaavaluonnosaineisto:
  Asemakaavakartta, luonnos
  Asemakaavaselostus, luonnos

  Kuulutus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja kaavaluonnosaineiston nähtäville asettamisesta.

  Kaavaluonnoksesta järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus Riksulassa (Eteläinen Asemakatu 2) keskiviikkona 16.8.2023.
  Esittely- ja keskustelutilaisuuden muistio

  Kaavaluonnoksesta annetut mielipiteet ja muut kannanotot ovat suunnittelijan käytössä kaavaehdotuksen laadinnassa. Mielipiteet voidaan julkaista kaupungin verkkosivuilla

 • Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 9.10.2023 § 300 Ilveskatu 2, Sako asemakaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen nähtäville.
  Kaupunginhallituksen pöytäkirja

  Ehdotus oli nähtävillä 16.10.-14.11.2023 (MRL 65 §, MRA 27 §) tällä verkkosivulla sekä Riihimäen kaupungin virastokeskus Veturissa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs.).

  Kuulutus kaavaehdotuksen nähtävilläolosta julkaistiin kaupungin verkkosivuilla 15.10.2023.

  Kaavaehdotusaineisto:
  Asemakaavakartta, ehdotus
  Asemakaavaselostus ja liitteet, ehdotus

  Tonttijako ja tonttijaon muutos

  Ehdotusvaiheessa pyydetiin tarvittavat viranomaislausunnot ja osallisilla oli mahdollisuus jättää kaavaehdotuksesta muistutus. Lausuntoja saapui neljä. Muistutuksia ei saapunut.

 • Tarkistettu kaavaehdotus (asemakaavakartta määräyksineen ja kaavaselostus) ja ehdotusvaiheessa saatu palaute sekä vastineet valmisteltiin kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kaupunginhallitus käsitteli aineiston kokouksessaan 26.2.2024 ja päätti asemakaavamuutoksen hyväksymisen esittämisestä kaupunginvaltuustolle. Kaupunginvaltuusto päättää asemakaavamuutoksen hyväksymisestä.

  Kaupunginhallituksen pöytäkirja 26.2.2024 § 66.

  Hyväksymispäätöksestä tiedotetaan verkkokuulutuksella kaupungin verkkosivuilla. Hyväksymispäätöksestä lähetetään tieto ehdotusvaiheessa muistutuksen tehneille ja viranomaisille, jotka ovat erikseen pyytäneet ilmoitusta ja jättäneet yhteystietonsa.

  Osalliset ja kunnan jäsenet voivat valittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen valitusaikana, joka on 30 vuorokautta päätöksenteosta.

 • Kaava saa lainvoiman noin 1,5–2 kuukauden kuluttua hyväksymispäätöksestä, jos siitä ei ole valitettu.

  Kaava saa lainvoiman, kun se kuulutetaan lainvoimaiseksi. Verkkokuulutus julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Katso kohteen sijainti karttapalvelussa Hyppää upotetun kartan yli: Katso kohteen sijainti karttapalvelussa

Yhteystiedot