Hyppää sisältöön
Viistoilmakuva Sakon omistamasta alueesta. Kuvassa edustalla puustoinen alue ja taustalla näkyy Sako Oy:n tehdasalue.
Viistoilmakuva Ilveskatu 2, Sako asemakaavamuutosalueesta.

Hirsimäki, Ilveskatu 2, Sako

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on yhdistää Ilveskadun itä- ja länsipuolella sijaitsevat Sako Oy:n omistuksessa olevat kiinteistöt yhtenäiseksi yrityksen toimintaa palvelevaksi alueeksi ja mahdollistaa nykyisen tehdashallin laajentaminen Ilveskadun suuntaan. Kiinteistöjen yhdistämisen myötä Ilveskatu on tarkoitus siirtää alueen länsireunaan.

Asemakaavamuutoksen yhteydessä laaditaan muun muassa liikenneselvitys ja katualueiden yleissuunnitelmat. Alueella sijaitsee maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö ja asemakaavalla suojeltuja rakennuksia. Lisäksi alue sijoittuu kaupunkikuvallisesti merkittävälle paikalle Lasitehtaantien varteen. Kaavamuutoksella annetaan tarvittavat rakennettua kulttuuriympäristöä ja kaupunkikuvaa koskevat määräykset.

 

 • Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavamuutoshakemuksen ja päättänyt kaavamuutokseen ryhtymisestä 16.1.2023 § 15. Riihimäen kaupunki ja maanomistaja ovat sopineet kaavoituksen käynnistämisestä päätöksen mukaisesti.

  Ilveskatu 2, Sako asemakaavamuutos tuli vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 6.8.2023 (MRL 62 § ja MRL 63 §).

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

  Kuulutus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja kaavaluonnosaineiston nähtäville asettamisesta.

 • Ilveskatu 2, Sako asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 7.8.-28.8.2023 (MRA 30 §) tällä verkkosivulla sekä Riihimäen virastokeskus Veturissa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs.)

  Kaavaluonnosaineisto:
  Asemakaavakartta, luonnos
  Asemakaavaselostus, luonnos

  Kuulutus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja kaavaluonnosaineiston nähtäville asettamisesta.

  Kaavaluonnoksesta järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus Riksulassa (Eteläinen Asemakatu 2) keskiviikkona 16.8.2023.
  Esittely- ja keskustelutilaisuuden muistio

  Kaavaluonnoksesta annetut mielipiteet ja muut kannanotot ovat suunnittelijan käytössä kaavaehdotuksen laadinnassa. Mielipiteet voidaan julkaista kaupungin verkkosivuilla

 • Ehdotusvaiheessa laaditaan kaavaehdotus kaavaluonnoksen pohjalta. Luonnoksesta kerrotut mielipiteet ja viranomaislausunnot ovat suunnittelijan käytössä ehdotusta laadittaessa ja niihin annetaan vastineet.

  Kaupunginhallitus käsittelee luonnosvaiheessa saadun palautteen, vastineet sekä kaavaehdotuskartan ja -selostuksen ja päättää sen nähtäville asettamisesta. Kaavaehdotus on nähtävillä 30 päivää. Nähtävilläolosta tiedotetaan verkkokuulutuksella kaupungin verkkosivuilla.

  Nähtävilläolon aikana voit antaa kaavaehdotuksesta muistutuksen. Ehdotusvaiheessa pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot.

 • Ehdotusvaiheen jälkeen valmistellaan tarkistetty kaavaehdotus ja asemakaavamuutos etenee hyväksymisvaiheeseen. Tarkistettu kaavaehdotus (asemakaavakartta määräyksineen ja kaavaselostus) ja ehdotusvaiheessa mahdollisesti saatu palaute sekä vastineet valmistellaan kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kaupunginhallitus käsittelee aineiston ja päättää asemakaavamuutoksen hyväksymisen esittämisestä kaupunginvaltuustolle. Kaupunginvaltuusto päättää asemakaavamuutoksen hyväksymisestä.

  Hyväksymispäätöksestä tiedotetaan verkkokuulutuksella kaupungin verkkosivuilla. Hyväksymispäätöksestä lähetetään tieto ehdotusvaiheessa muistutuksen tehneille ja viranomaisille, jotka ovat erikseen pyytäneet ilmoitusta ja jättäneet yhteystietonsa.

  Osalliset ja kunnan jäsenet voivat valittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen valitusaikana, joka on 30 vuorokautta päätöksenteosta.

 • Kaava saa lainvoiman noin 1,5–2 kuukauden kuluttua hyväksymispäätöksestä, jos siitä ei ole valitettu.

  Kaava saa lainvoiman, kun se kuulutetaan lainvoimaiseksi. Verkkokuulutus julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Katso kohteen sijainti karttapalvelussa Hyppää upotetun kartan yli: Katso kohteen sijainti karttapalvelussa

Yhteystiedot