Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kaksi hymyilevää tyttökoululaista ja opettaja pöydän äärellä. Pöydällä on kaksi näyttöä ja yksi robotti, jossa on pyörät.

Robotiikka

Riihimäen kaupungin RakasRiksu 2035-strategian mukaan Riihimäki on kansainvälisesti tunnettu robotiikan pääkaupunki ja tulevaisuuden tekijöiden koti.

Robotiikan oppiminen alkaa Riihimäellä jo varhaiskasvatuksessa ja jatkuu korkea-asteelle saakka. Opintojen aikana vahvistetaan tulevaisuuden taitoja sekä teknologian ymmärtämistä, soveltamista ja innovointia.

Kun lapset ja nuoret työskentelevät robotiikan parissa, he oppivat ongelmanratkaisua, luovuutta, innovointia, yhteistyötaitoja, ohjelmointia, mekaniikkaa, rakentamista, suunnittelua ja dokumentointia.

Riihimäen robotiikkaopetuksen tavoitteet on määritelty esi- ja perusopetussuunnitelmissa sekä varhaiskasvatussuunnitelmassa.

Varhaiskasvatus – tutustumista robotiikkaan leikkien

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kaikki lapset tutustuvat robotiikkaan leikkimällä, tutkimalla ja kokeilemalla. He saavat ihmetellä, oivaltaa ja oppia uutta erilaisten ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla.

Lapset oppivat ikätasoonsa sopivalla tavalla myös ohjelmoinnin ja mekaniikan perusteita. Varhaiskasvatuksen robotiikassa korostuu oppimisen ja oivaltamisen ilo.

Perusopetus – robotiikkaa osana oppiaineita

Perusopetuksessa robotiikkaopinnot ovat osa useita oppiaineita ja robotiikkaan perehdytään myös laaja-alaisissa opintokokonaisuuksissa.

Perusopetuksessa robotiikan opiskelu ja esimerkit viedään oppilaiden arkiseen kokemusmaailmaan. He oppivat, että teknologian toiminta ja sen mahdollisuudet perustuvat ihmisen tekemiin ratkaisuihin sekä valintoihin.

Oppilaiden ajattelu- ja työskentelytavat kehittyvät, kun heitä kannustetaan luovuuteen, kriittiseen ajatteluun, ongelmanratkaisuun ja asettamaan tavoitteita. Opiskelu on pääosin tiimityötä, jossa yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä. Robotiikan avulla opitaan myös digitaitoja.

  • Robotiikkaa opitaan perusopetuksen jokaisella vuosiluokalla useissa oppiaineissa, kuten matematiikassa, käsitöissä, fysiikassa ja ympäristöopissa.
  • Viidennellä ja kuudennella luokalla robotiikkaa voi opiskella myös valinnaisaineena osana käsitöitä.
  • Yläkoulun kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla oppilas voi opiskella robotiikkaa valinnaisaineena kaksi tuntia viikossa, jolloin hän saa päättötodistukseen arvosanan robotiikan opinnoistaan.
  • Peruskoululaiset voivat osallistua koulupäivän jälkeen järjestettäviin vapaaehtoisiin robotiikkakerhoihin.

Riihimäen lukio – robotiikkaa käytännönläheisesti

Riihimäen lukio on robotiikkapainotteinen oppilaitos ja lukio-opinnoissa korostuu robotiikan merkitys osana yhteiskuntaa.

Lukion robotiikassa perehdytään luovaan tuotesuunnitteluun. Opintojaksot toteutetaan pääosin projektiopintoina, joissa opiskelijat määrittelevät ongelman ja etsivät ratkaisua ryhmänä.

Robotiikan opiskelussa huomioidaan älykkäiden järjestelmien kytkeminen arkeen ja käyttösovelluksiin. Osana opintoja tutustutaan myös matemaattisiin algoritmeihin ja niiden sovelluksiin esimerkiksi hyvinvointi-, palvelu- ja toimistorobotiikassa.

  • Lukiolaiset perehtyvät robotiikan ja teknologian etiikkaan ja filosofiaan.
  • Robotiikka ja nykytaide -jaksolla puolestaan tutustutaan robotiikan ja virtuaaliympäristöjen mahdollisuuksiin ilmaisukeinona.
  • Robotiikan opinnot vahvistavat opiskelijan matemaattis-luonnontieteellistä osaamista ja mahdollistavat teoreettisen tiedon käyttämisen luovan tuotesuunnitteluprosessin osana.
  • Lukion robotiikkaopinnoissa opiskelijat tutustuvat elinkeinoelämän ja eri palvelusektorien teknologiaratkaisuihin.
  • Riihimäen lukiossa on oma robotiikan oppimisympäristö.
  • Lukion opintojaksoilla hankittu robotiikan osaaminen on mahdollista tunnistaa ja tunnustaa osaksi korkeakouluopintoja Hämeen ammattikorkeakoulussa.