Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kuvituskuva, robotin osia
Kuva: Jenniina Nummela

Robotiikka

Riihimäellä robotiikka nähdään tulevaisuuden yleissivistyksenä, ja siksi sitä opetetaan kaikille lapsille varhaiskasvatuksesta yläkouluun. Robotiikkaopinnot ovat osa useita oppiaineita ja siihen perehdytään myös laaja-alaisissa opintokokonaisuuksissa.

Opinnot innostavat ja rohkaisevat oppilasta tutustumaan ja huomaamaan ympärillä olevaa robotiikkaa ja automaatiota, joka lisääntyy kiihtyvällä tahdilla arjessamme.

 • Robotiikkaopetus ja sen kehittäminen on valittu Riihimäen strategiseksi painopistealueeksi.
 • Opetuksen tavoitteet ja sisällöt on määritelty Riihimäen varhaiskasvatus– ja opetussuunnitelmassa.
 • Robotiikka on ongelmanratkaisua, luovuutta, innovointia, suunnittelua, ohjelmoinnillisen ajattelun kehittämistä, mekaniikkaa ja rakentamista.
 • Tutustu Riihimäen Robotiikan opetussuunnitelmaan.

Varhaiskasvatus – tutustumista robotiikkaan leikkien kautta

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa robotiikkaan tutustutaan leikillisillä kokeiluilla. Lapset oppivat ikätasoon sopivien pelien, leikkien, ongelmanratkaisutehtävien ja tutkimusten kautta. Oppiminen on oivaltamisen iloa. Yhdessä suunnittelu innostaa ja sitouttaa lapsia pitkäjänteiseen ja tavoitehakuiseen työskentelyyn ja vahvistaa vuorovaikutustaitoja. Samalla lapsen ajattelu- ja työskentelytaidot kehittyvät.

 • Työskentelyä dokumentoidaan, arvioidaan ja kehitetään pitkin matkaa yhdessä lasten kanssa.

Perusopetuksessa robotiikka saa arjen sisällön

Perusopetuksessa robotiikan opiskelu ja esimerkit viedään oppilaiden arkiseen kokemus- ja leikkimaailmaan. Oppilaat saavat kokemuksen siitä, että teknologian toiminta perustuu ihmisen tekemiin ratkaisuihin ja valintoihin.

Ajattelu- ja työskentelytavat kehittyvät, sillä oppilaita kannustetaan luovuuteen, innovatiivisuuteen, kriittiseen ajatteluun, ongelmanratkaisuun ja tekemään päätöksiä. Opiskelu toteutetaan pääosin tiimityönä, jossa yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat hyvin tärkeitä. Robotiikan opiskelun avulla harjaannutetaan myös tietotekniikan käyttötaitoja ja tiedonhakutaitoja.

 • Riihimäen perusopetuksessa robotiikkaa käsitellään laaja-alaisesti ja arjen esimerkkien avulla. Siksi käytämme termiä robotiikan yleissivistys.
 • Robotiikkaa opitaan perusopetuksen jokaisella vuosiluokalla osana monia eri oppiaineita.
 • Viidennellä ja kuudennella luokalla robotiikkaa voi opiskella myös valinnaisaineena osana käsitöitä.
 • Yläkoulun kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla oppilas voi opiskella robotiikkaa valinnaisaineena kaksi tuntia viikossa, jolloin hän saa päättötodistukseen arvosanan robotiikan opinnoistaan.
 • Peruskoululaisilla on mahdollisuus osallistua koulupäivän jälkeen järjestettäviin vapaaehtoisiin robotiikkakerhoihin.

Lukio-opetuksessa robotaidot kehittyvät projekteissa

Riihimäen lukio on robotiikkapainotteinen oppilaitos. Lukion robotiikan kursseilla perehdytään luovaan tuotesuunnitteluprosessiin robotiikan kautta. Kurssit toteutetaan pääosin projektiopintoina, joissa opiskelijat määrittelevät ongelman ja etsivät ratkaisua ryhmänä. Ongelman ratkaisemiseksi rakennetaan ohjelmoitava laite tai prototyyppi.

Lukio-opinnoissa korostuu robotiikan merkitys osana yhteiskuntaa. Laitteiden testauksessa ja kehitystyössä huomioidaan älykkäiden järjestelmien kytkeminen arkeen ja käyttösovelluksiin. Osana opintoja tutustutaan myös matemaattisiin algoritmeihin ja niiden sovelluksiin esimerkiksi hyvinvointi-, palvelu- ja toimistorobotiikassa.

Lukiolaiset perehtyvät robotiikan ja teknologian etiikkaan ja filosofiaan. Robotiikka ja nykytaide -kurssilla puolestaan tutustutaan robotiikan ja virtuaaliympäristöjen mahdollisuuksiin ilmaisukeinona.

 • Robotiikan opinnot vahvistavat opiskelijan matemaattis-luonnontieteellistä osaamista ja mahdollistavat teoreettisen tiedon käyttämisen luovan tuotesuunnitteluprosessin osana.
 • Lukion robotiikkaopinnoissa opiskelijat tutustuvat elinkeinoelämän ja eri palvelusektorien automaatio- ja robotisaatioratkaisuihin.

Lukion robotiikan opetussuunnitelma on uudistunut 1.8.2021

Elokuussa 2021 on otettu lukiossa käyttöön uusi robotiikan opetussuunnitelma. Robotiikan kurssit jakautuvat perusopintoihin sekä syventäviin ja soveltaviin opintoihin. Uuden opetussuunnitelman mukaisilla kursseilla opiskeltu robotiikan osaaminen on mahdollista sisällyttää osaksi korkeakouluopintoja Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) niin kutsuttuina AHOT-opintoina (aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen).