Hyppää sisältöön

Strategia

Strategia ohjaa kaupungin toimintaa ja linjaa menestymisen kannalta tärkeät asiat. Riihimäen kaupungin RakasRiksu2035-strategia on hyväksytty 25.4.2022.

Strategia ohjaa tulevien vuosien toiminta- ja taloussuunnittelua ja kytkeytyy osaksi kaupungin toimintaa kaikilla tasoilla. Strategian toteutumisen arviointi ja seuranta on kytketty talousarvioraportointiin.

Kaupunginhallitus käynnistää strategian tarkistamisen mikäli toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia.

RakasRiksu2035-strategia

Riihimäki tehdään yhdessä. Myös strategiatyön aikana pohdittiin kaupunkilaisten ja sidosryhmien kanssa kaupungin tulevaisuutta. Toimijoiden ajatuksia haluttiin kuulla mahdollisimman laaja-alaisesti.

Strategiatyön projektiryhmä kokosi työn tueksi laajan tausta-aineiston. Aineistot on jaoteltu kolmeen ryhmään: Riihimäkeä koskeva aineisto, valtakunnallinen aineisto sekä globaalit megatrendit ja kestävä kehitys.

Tausta-aineisto, asukaskyselyt sekä työpajojen kautta saadut näkemykset ja mielipiteet loivat kokonaiskuvaa siitä, mitkä asiat meillä Riihimäellä on hyvin ja mihin meidän tulisi panostaa.

 • Strategiatyön projektiryhmä on koonnut strategiatyön tueksi tausta-aineistoa. Aineistot on jaoteltu kolmeen ryhmään: Riihimäkeä koskeva aineisto, valtakunnallinen aineisto ja globaalit megatrendit sekä kestävä kehitys.

  Riihimäkeä koskeva aineisto

  Aineistossa on kaupungin nykytilaa ja toimintaympäristöä kuvaavaa materiaalia.

  Riihimäen elinvoima alueiden välisessä kilpailussa (Ramboll)

  Riihimäen kestävä kehitys (FCG & USO). Toimintaympäristön muutoksia -tilanneanalyysi kuvaa kaupungin asemaa ja kehitystä suhteessa muihin samankaltaisiin kuntiin. Aineistossa on hyödynnetty tilastoaineistoja sekä muita aineistoja kunnan elinvoimasta, väestökehityksestä, hyvinvoinnista, kuntataloudesta, johtamisesta ja osallisuudesta ja kestävästä kehityksestä.

  Resurssiviisas Riihimäki

  Ympäristöjärjestelmä. FISU-verkosto ja kestävä kehitys.

  Riihimäen kaupunki lukuina kuvaa Tilastokeskuksen tilastodataan perustuen keskeisiä availukuja taulukkomuodossa ja kuvioina. Niistä näkyy ajallinen kehitys eri vuosina.

  Kuntatutka 2021 (YLE). Millainen on kunnan kunto neljällä eri mittarilla (elivoima, talous, terveys, ilmapiiri) ja miltä näyttää sen tulevaisuus ja miten menne naapurikunnilla. Analyysi on tehty Manner-Suomen 293 kunnasta.

  Henkilöstöraportti 2020, Riihimäen kaupunkiorganisaatio.

  Osallistamisen kautta saatu aineisto.

  Valtakunnallinen aineisto

  Aineistossa on eri tietolähteistä koottua julkista aineistoa, joka käsittelee asioita maakunnallisella tai valtakunnallisella tasolla.

  Kestävät kunnat -ennakointiraportti (Kuntaliitto) esittelee neljä erilaista skenaariota tulevaisuuden kunnista, sekä toimenpiteitä eri kokoisille kunnille kohti kestävämpää tulevaisuutta.

  Tulevaisuusbarometri (Sitra) pohjautuu kansalaiskyselyyn, jonka avulla selvitettiin suomalaisten suhtautumista tulevaisuuteen sekä tulevaisuuden kehityssuuntiin vaikuttamiseen noin 10–20 vuoden aikajänteellä tapahtuvia asioita.

  Tulevaisuusbarometri Kanta-Häme (Sitra). Maakuntaraportin Kanta-Hämettä koskeva oma aineisto.

  Globaalit megatrendit ja kestävä kehitys

  Aineistossa on eri tietolähteistä koottua aineistoa, joka tuo esille tulevaisuuteemme vaikuttavia globaaleja tekijöitä ja ilmiöitä.

  Megatrendit 2020 (Sitra) paneutuu alkaneeseen vuosikymmeneen ja siihen, miltä vuosikymmen näyttää ja mitkä kehityskulut vaikuttavat tulevaisuuteemme ja millaisia jännitteitä eri megatrendien välillä on.

  Megatrendit 2020 koronan valossa (Sitra) valaisee koronakriisin vaikutuksia megatrendeihin ja niiden välisiin jännitteisiin ja valinnan paikkoihin.

  Agenda 2030. YK:n jäsenvaltioiden kestävän kehityksen tavoitteiden toimintaohjelma. Agenda 2030 sisältää 17 tavoitetta ja 169 alatavoitetta. Suomi on asettanut YK-tavoitteiden saavuttamiselle kansalliset painopisteet, toimenpiteet sekä seuranta- ja arviointijärjestelmän.

 • Strategiatyössä on toteutettu ja hyödynnetään seuraavat kyselyt ja työpajat ajalla 1.11.2020–30.11.2021. Lisätietoa osallistamisesta voit lukea osoitteesta www.riihimaki.fi/vaikuta-ja-tutustu/osallistuva-kaupunki/osallistaminen/

Politiikkaohjelmat

Riihimäen kaupungin kulloinkin voimassa olevan strategian toteutumisen vahvistamiseksi on laadittu erilliset politiikkaohjelmat.

 • Elinkeinopolitiikan tavoitteena on vahvistaa Riihimäen kaupungin elinkeinomyönteistä toimintakulttuuria, jolla edistetään yritystyöpaikkojen määrän kasvua Riihimäellä ja uusien yritysten hankkimista. Vahvistaa Riihimäen houkuttelevuutta niin yritysten kuin asukkaidenkin osalta. (Hyväksytty kv 19.3.2018 § 2)

  Elinkeinopolitiikka (Hyväksytty kv 19.3.2018 § 2)

  Asiaa koskevat palautteet: elinvoimajohtaja

 • Hankintapolitiikan tavoitteena on tehostaa kaupungin taloutta, parantaa hankintojen laatua ja kehittää hankintojen suunnitelmallisuutta. Hankintapolitiikan tavoitteena on lisäksi varmistaa paikallisen elinkeinoelämän mahdollisuudet osallistua Riihimäen kaupungin järjestämiin tarjouskilpailuihin ja taata osaltaan kaikkien toimittajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu.

  Hankintapolitiikka (Hyväksytty kv 3.6.2019 § 55)

  Asiaa koskevat palautteet: talousjohtaja

 • Henkilöstöohjelman tavoitteena on varmistaa kaupungin palveluiden tuottamiseksi ja järjestämiseksi tarvittavan henkilöstön saatavuus, pysyvyys ja jaksaminen. Henkilöstöohjelmaan sisältyvillä toimenpiteillä varaudutaan myös henkilöstöä koskeviin tulevaisuuden osaamishaasteisiin.

  Henkilöstöohjelma (Hyväksytty Khall. 24.4.2023 § 150)

  Asiaa koskevat palautteet: henkilöstöpäällikkö

 • Hyvinvointipolitiikan tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Laaditaan taloudellinen, käytännöllinen ja selkeä ohjelma hyvinvoinnin toteuttamiseksi. Päämääränä on parantaa kuntalaisten hyvinvointia, vähentää tulevaa sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvua sekä tukea välillisesti kaupungin elinvoimaisuutta.

  Hyvinvointipolitiikka (Hyväksytty kv 20.8.2018 § 75)

  Asiaa koskevat palautteet: sivistysjohtaja

 • Maapolitiikan tavoitteena on luoda edellytykset kaavoitukselle, yhdyskuntasuunnittelulle ja rakentamisen ohjaamiselle. Maapolitiikka käsittää ne toimenpiteet, joita kaupunki käyttää maan hankintaan ja luovutukseen tavoitteenaan vaikuttaa ympäristön ja kaupungin kehitykseen. Maapolitiikkaan sisältyy mm. maanhankinta ja -luovutus, hinnoitteluperusteet, asema-kaavoihin liittyvät sopimuskäytännöt ja hajarakentamisen ohjaamisen periaatteet.

  Maapolitiikka(Hyväksytty kv 4.6.2018 § 65)

  Asiaa koskevat palautteet: tekninen johtaja

 • Omistajapolitiikka osana kokonaisvaltaista omistajaohjausta sisältää omistajapoliittisten linjausten ohella linjaukset omistamisen periaatteista. Siihen sisältyy myös konserniohje sekä hyvän hallinnon periaatteet. Omistajapolitiikan tavoitteena on kehittää Riihimäen kaupunkikonsernista kokonaistaloudellinen, toiminnallinen ja hallittava kokonaisuus.

  Omistajapolitiikka (Hyväksytty kv 16.4.2018 § 41)

  Asiaa koskevat palautteet: kaupunginjohtaja

 • Osallisuuspolitiikan tavoitteena on kuntalaisten osallisuuden edistäminen päätöksenteossa, palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa. Mahdollistetaan kuntalaisten aito osallistuminen ja vaikuttaminen kunnan toimintaan. Riihimäki rakentaa erilaisia yhteistyöverkostoja kuntalaisten, järjestöjen, kolmannen sektorin sekä yksittäisten palveluyritysten kanssa.

  Osallisuuspolitiikka (Hyväksytty kv 4.6.2018 § 63)

  Asiaa koskevat palautteet: kaupunginjohtaja

 • Ympäristöpolitiikka on osa kaupungin strategiaa. Se hyväksytään kaupunginvaltuustossa
  valtuustokausittain. Ympäristöpolitiikassa esitetyt ympäristöpäämäärät sekä niihin liittyvät
  tavoitetilat ovat valtuuston vahvistamia sitovia tavoitteita. Se koskee koko kaupunkikonsernia.
  Ympäristöpolitiikkaa toteutetaan koko kaupungin kattavan ympäristöjärjestelmän avulla.
  Ympäristöpolitiikassa jokaiselle ympäristöpäämäärälle on esitetty tavoitetila vuodelle 2030,
  jonka saavuttamiseksi on kuluvalle valtuustokaudelle koottu toimenpideohjelma keskeisistä
  toimenpiteistä. Näiden lisäksi toimialueet ja yksiköt voivat toteuttaa muitakin toimenpiteitä
  tavoitteeseen pääsemiseksi.

  Ympäristöpolitiikka “Resurssiviisas Riihimäki 2030” (Hyväksytty kv 6.6.2022 § 55).

  Asiaa koskevat palautteet ja lisätiedot: ympäristöjohtaja