Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Asemanseudun yleissuunnitelman havainnekuva. Näkymä tulevaisuuden Jokikylästä Vantaanjoen varrelta. Ihmisiä jokiuoman varrella puistossa.
Näkymäkuva Jokikylästä Vantaanjoen varrelta. Kuva: Asemanseudun yleissuunnitelma, LSV-Jolma-TUPA

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus esittelee kaupungin kaavatilannetta: maakunta-, yleis- ja asemakaavoitusta sekä ajankohtaisia kehittämis- ja yleissuunnitelmia. Kaavoituskatsaus on vuosittain laadittava katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (MRL § 7).

Riihimäen kaavoituskatsaus 2023

Kaavoituskatsauksessa kerrotaan muun muassa kaavoitusjärjestelmästä, kaavoitukseen liittyvästä osallistumisesta ja vuorovaikutuksesta sekä kaavoituksen etenemisestä. Katsaukseen on koottu kaikki Riihimäellä vireillä olevat kaava-asiat sekä arvioidut kohteet tuleville vuosille. Katsauksesta löydät tietoa kaavojen lähtökohdista, sisällöstä, toteuttamisesta ja aikataulusta.

Kaavoituskatsauksen hyväksyminen kaupunginhallituksessa merkitsee samalla kaavoituspäätöstä niiden asemakaavahankkeiden (A-kohteet) osalta, jotka ovat kaupungin omasta aloitteesta käynnistyviä ja joista ei ole tehty aiempaa päätöstä. Yksityisen kiinteistönomistajan aloitteesta käynnistyvistä asemakaavan muutoshankkeista tehdään aina erillinen kaavoituspäätös kaupunginhallituksen päätöksellä, sillä niihin kytkeytyy myös käynnistämissopimuksen laadinta.

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2023 kaavoituskatsauksen 27.2.2023 (§ 60).
Kaupunginhallituksen pöytäkirja.

 • Tulevina vuosina asemakaavahankkeet sekä kehittämis- ja yleissuunnitelmat painottuvat täydentämään olemassa olevaa kaupunkirakennetta. Riihimäkeä kehitetään ihmisen mittakaavaisena, suurena pikkukaupunkina, jossa palvelut ovat lähellä.

  Maankäytön kehittämisellä luodaan edellytykset kaupungin väkiluvun kasvulle ja elinkeinoelämän kehitykselle. Kaavoittamalla uusia asumisen mahdollisuuksia ja työpaikka-alueita hyvin saavutettavissa olevista ja vetovoimaisista sijainneista mahdollistetaan Riihimäen kaupungin tavoitteet asukasluvun kasvattamiseksi.

  Kaavoituksen tavoitteena on lisätä asuntoja, palveluja ja työpaikkoja erityisesti keskeisillä paikoilla asemanseudulla ja keskustassa. Lisäksi uutta asumista kaavoitetaan olemassa olevaa kaupunkirakennetta harkitusti täydentäen. Täydennysrakentamisessa huomioidaan ympäristön ominaispiirteet, vaalitaan paikallisia arvoja ja panostetaan kaupunkiympäristön viihtyisyyteen. Kaupunkiympäristön avulla halutaan myös kannustaa kaupunkilaisia ilmastoviisaisiin liikkumistapoihin.

  Elinkeinoalueiden kaavoitus painottuu jatkossakin hyvien liikenneyhteyksien varsille täydentämään olemassa olevia työpaikka-alueita. Kehittämisen kohteena ovat erityisesti valtatien 3, kantatien 54 ja seututien 130 ympäristöt.

  Riihimäellä on alustavasti sovittu yhteistyöstä Osuuskunta Suomen Asuntomessujen kanssa. Kaavoituksen tehtävänä on luoda sille asemakaavallisesti hyvät lähtökohdat.

 • Riihimäellä yleiskaavoitusta tehdään jatkuvan suunnittelun periaatteella. Yleiskaavan 2050 tarkoituksena on tarkistaa, päivittää ja täydentää vuosien 2013–2017 aikana laadittua yleiskaavaa 2035. Lisäksi tavoitteena on ratkaista yleiskaavan hyväksymisen yhteydessä vuonna 2017 hyväksymättä jätetyt yleiskaavamerkinnät.

  Yleiskaavatyö 2050 on aloitettu syksyllä 2022 kokoamalla suunnittelun lähtökohtia sekä laatimalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaavatyön tavoitteet loppuvuodesta 2022. Tavoitteet ohjaavat yleiskaavan valmistelua koko suunnitteluprosessin ajan.

  Kuluvan vuoden aikana valmistellaan yleiskaavaluonnos, joka pyritään saamaan nähtäville vuoden 2023 loppupuolella. Luonnoksen valmistelussa on keskeistä erilaisten selvitysten ja suunnitelmien laadinta yhdessä kaupungin eri vastuualueiden kanssa. Ajantasaista tietoa tarvitaan yleiskaavatyössä, mutta siitä on hyötyä myös muussa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Yleiskaavatyössä huomioidaan päivitetty ja täydennetty ajantasainen selvitystieto, jota täydennetään vuoden 2023 aikana laatimalla selvityksiä liittyen muun muassa kestävään liikkumiseen, ilmastonmuutokseen sekä energiaan.

  Lisätietoa yleiskaavan 2050 laadinnasta löydät sivulta Yleiskaava 2050.

 • Ko­kon yleis­suun­ni­tel­ma

  Kokon alueen yleissuunnitelman laadinta on aloitettu syksyllä 2022 ja suunnitelma valmistuu kevään 2023 aikana. Yleissuunnitelma laaditaan yleiskaavassa 2035 asemakaavoitettavaksi tarkoitetuille uusille asuinalueille (A6 – A7). Lisäksi osana yleissuunnitelmaa tarkastellaan ns. ”Rautarouvan” 110 kV runkolinjan siirtämisen jälkeen vapautunut alue, joka rajautuu Metsäkorpeen.

  Suunnittelun tavoitteena on omaleimainen, paikoitellen tiiviistikin rakennettu ja luontoa lähellä oleva asuinalue. Alueen erityispiirteisiin kuuluu uuden ja vanhan rakennuskannan yhteensovittaminen. Tärkeää on myös yhteyksien kehittäminen varuskunnan ulkoilureiteille ja Hatlamminsuolle. Suunnittelussa varmistetaan myös Oravankadun jatkeen toteuttamismahdollisuudet Tienhaaran ja Kokon välillä.

  Alueen suunnittelu jatkuu asemakaavoituksella vuoden 2023 aikana. Aikataulutavoitteena asuntotuotannon näkökulmasta on, että alue rakentuu vaiheittain 2020-luvun loppupuolella.

  Kes­kus­tan yleis­suun­ni­tel­ma

  Keskustan kehittäminen toteuttaa osaltaan Riihimäen kaupungin strategisia tavoitteita. Suunnitteluperiaatteet keskustan kehittämiseksi määriteltiin asemanseudun ja keskustan visiossa, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa helmikuussa 2019.

  Keskustan kehittämisen suunnitteluperiaatteet määriteltiin asemanseudun ja keskustan visiossa (KV 4.2.2019 § 5). Keskustan yleissuunnitelmassa on tarkoitus esittää maankäytön, liikenteen ja palvelujen kokonaisuuden tavoitetila. Siitä muodostuu jatkosuunnittelua ohjaava dokumentti keskustan tarkemman kaupunkiympäristön suunnittelulle ja asemakaavoituksen tueksi. Suunnittelun liikenteellisiä edellytyksiä selvitettiin laatimalla keskustan ja sisääntuloteiden liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 (Kakela 18.5.2021 § 73) ja rakennetun ympäristön arvoja Riihimäen rakennetut kulttuuriympäristöt -selvityksen avulla.

  Keskustan yleissuunnitelman laadintaan on alustavasti varauduttu vuosien 2025–2026 aikana.

 • Vuoden 2023 kaavoituskatsauksessa ohjelmoidaan 19 asemakaavoitettavan kohteen suunnittelu. Asemakaavahankkeet sijaitsevat pääasiassa olemassa olevan kaupunkirakenteen sisällä täydentäen keskustaa ja asemanseutua. Elinkeinoalueiden kaavoitus painottuu hyvien liikenneväylien varsille täydentämään jo olemassa olevia työpaikka-alueita. Kehittämisen kohteena ovat erityisesti valtatien 3, kantatien 54 ja seututien 130 ympäristöt.

  Lisätietoa kaavahankkeista löydät kaavoituskatsauksesta. Vireillä olevat asemakaavahankkeet löydät myös sivulta Asemakaavoitus.

  Kaavoituskatsauksessa ohjelmoitujen hankkeiden lisäksi saattaa ilmetä katsauksen ulkopuolisia kiireellisiä hankkeita, jotka muuttavat hankkeiden esitettyä aikataulua.

Tutustu vuoden 2023 kaavoituskatsaukseen

Riihimäen kaavoituskatsaus 2023

Lisätietoja

Suosittelemme sopimaan tapaamisista etukäteen.