Hyppää sisältöön
Asemanseudun yleissuunnitelman havainnekuva. Näkymä tulevaisuuden Jokikylästä Vantaanjoen varrelta. Ihmisiä jokiuoman varrella puistossa.
Kuva: Asemanseudun yleissuunnitelma, LSV-Jolma-TUPA

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus esittelee kaupungin kaavatilannetta; maakunta-, yleis- ja asemakaavoitusta sekä ajankohtaisia kehittämis- ja yleissuunnitelmia. Kaavoituskatsaus on vuosittain laadittava katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (MRL § 7).

Riihimäen kaavoituskatsaus 2022

Kaavoituskatsauksessa kerrotaan muun muassa kaavoitusjärjestelmästä, kaavoitukseen liittyvästä osallistumisesta ja vuorovaikutuksesta sekä kaavoituksen etenemisestä. Katsaukseen on koottu kaikki Riihimäellä vireillä olevat kaava-asiat sekä arvioidut kohteet tuleville vuosille. Katsauksesta löydät tietoa kaavojen lähtökohdista, sisällöstä, toteuttamisesta ja aikataulusta.

Kaavoituskatsauksen hyväksyminen kaupunginhallituksessa merkitsee samalla kaavoituspäätöstä niiden asemakaavahankkeiden (A-kohteet) osalta, jotka ovat kaupungin omasta aloitteesta käynnistyviä ja joista ei ole tehty aiempaa päätöstä. Yksityisen kiinteistönomistajan aloitteesta käynnistyvistä asemakaavan muutoshankkeista tehdään aina erillinen kaavoituspäätös kaupunginhallituksen / kaavoituspäällikön päätöksellä, sillä niihin kytkeytyy myös käynnistämissopimuksen laadinta.

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2022 kaavoituskatsauksen 28.3.2022 (§ 109).
Kaupunginhallituksen pöytäkirja.

 • Tulevina vuosina asemakaavahankkeet sekä kehittämis- ja yleissuunnitelmat painottuvat täydentämään olemassa olevaa kaupunkirakennetta. Riihimäkeä kehitetään ihmisen mittakaavaisena vartin kaupunkina, jossa palvelut ovat lähellä.

  Kaavoituksella luodaan edellytykset kaupungin väkiluvun kasvulle. Kaavoittamalla uusia asumisen mahdollisuuksia hyvin saavutettavissa olevista ja vetovoimaisista sijainneista mahdollistetaan Riihimäen kaupungin tavoitteet asukasluvun kasvattamiseksi.

  Kaavoituksen tavoitteena on lisätä asuntoja, palveluja ja työpaikkoja erityisesti keskeisillä paikoilla asemanseudulla ja keskustassa. Lisäksi uutta asumista kaavoitetaan olemassa olevaa kaupunkirakennetta harkitusti täydentäen. Täydennysrakentamisessa huomioidaan ympäristön ominaispiirteet, vaalitaan paikallisia arvoja ja panostetaan kaupunkiympäristön viihtyisyyteen. Kaupunkiympäristön avulla halutaan myös kannustaa kaupunkilaisia ilmastoviisaisiin liikkumistapoihin.

  Elinkeinoalueiden kaavoitus painottuu jatkossakin hyvien liikenneyhteyksien varsille täydentämään olemassa olevia työpaikka-alueita.

  Vuoden 2022 aikana on tarkoitus aloittaa Kokon alueelle yleissuunnitelman laadinta ja luoda alueelle omaleimaista ja luonnonläheistä asumista.

  Riihimäellä on keskusteltu myös yhteistyöstä Osuuskunta Suomen Asuntomessujen kanssa. Jos Riihimäestä tulee asuntomessupaikkakunta, on kaavoituksen tehtävänä luoda sille asemakaavallisesti hyvät lähtökohdat.

 • Riihimäellä yleiskaavoitusta tehdään jatkuvan suunnittelun periaatteella. Yleiskaavatyön 2040 tarkoituksena on tarkistaa, päivittää ja syventää vuosien 2013–2017 aikana laadittua yleiskaavaa 2035.

  Ajantasaiset suunnitelmat ja tieto ovat oleellisia niin päätöksentekoa kuin jatkuvan suunnittelun periaatteella tehtävää yleiskaavoitustakin varten. Vuoden 2021 aikana laajennettiin tietopohjaa laatimalla muun muassa väestö- ja asuntotuotantoennuste, kantatien 54 Riihimäen kaupunkijakson aluevaraussuunnitelma ja seututien 130 liikenneselvitys välillä Parmalantie-Lasitehtaantie-Sipiläntie.

  Tietopohjan kokoamisen ohella vuonna 2022 on tarkoitus aloittaa yleiskaavan laadinnan aktiivinen vaihe ja ohjelmoida seuraava yleiskaavatyö osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) alkukesästä 2022. Samassa yhteydessä yleiskaava 2040 kuulutetaan vireille.

 • Ko­kon yleis­suun­ni­tel­ma

  Kokon alueella on tarkoitus aloittaa yleissuunnitelman laadinta syksyllä 2022. Sitä ennen alueella tehdään luontoselvitys kevään ja kesän aikana sekä kerätään muuta tarvittavaa lähtötietoa. Yleissuunnitelma laaditaan yleiskaavassa 2035 asemakaavoitettavaksi tarkoitetuille uusille asuinalueille (A6 – A7). Lisäksi osana yleissuunnitelmaa tarkastellaan niin sanotun Rautarouvan 110 kV runkolinjan siirtämisen jälkeen vapautunut alue, joka rajautuu Metsäkorpeen.

  Suunnittelun tavoitteena Kokossa on omaleimainen, paikoitellen tiiviistikin rakennettu ja luontoa lähellä oleva asuinalue. Alueen erityispiirteisiin kuuluu uuden ja olemassa olevan rakennuskannan yhteensovittaminen. Tärkeää on myös yhteyksien kehittäminen varuskunnan ulkoilureiteille ja Hatlamminsuolle. Suunnittelussa tulee myös varmistaa Oravankadun jatkeen toteuttamismahdollisuudet Tienhaaran ja Kokon välillä.

  Aikataulutavoitteena asuntotuotannon näkökulmasta on, että Kokko rakentuu vaiheittain 2020-luvun loppupuolella.

  Kes­kus­tan yleis­suun­ni­tel­ma

  Keskustan kehittämisen suunnitteluperiaatteet määriteltiin asemanseudun ja keskustan visiossa (KV 4.2.2019 § 5). Keskustan yleissuunnitelmassa on tarkoitus esittää maankäytön, liikenteen ja palvelujen kokonaisuuden tavoitetila. Siitä muodostuu jatkosuunnittelua ohjaava dokumentti keskustan tarkemman kaupunkiympäristön suunnittelulle ja asemakaavoituksen tueksi. Suunnittelun liikenteellisiä edellytyksiä selvitettiin laatimalla keskustan ja sisääntuloteiden liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 (Kakela 18.5.2021 § 73) ja rakennetun ympäristön arvoja Riihimäen rakennetut kulttuuriympäristöt –selvityksen avulla. Keskustan yleissuunnitelman laadintaan on alustavasti varauduttu vuosien 2023–2024 aikana.

 • Vuoden 2022 kaavoituskatsauksessa ohjelmoidaan 18 asemakaavoitettavan kohteen suunnittelu. Elinkeinoalueiden kaavoitus painottuu hyvien liikenneväylien varsille täydentämään jo olemassa olevia työpaikka-alueita ja mukana on useita keskustaa täydentäviä kohteita. Lisätietoa kaavahankkeista löydät kaavoituskatsauksesta. Vireillä olevat asemakaavahankkeet löydät myös sivulta Asemakaavoitus.

  Kaavoituskatsauksessa ohjelmoitujen hankkeiden lisäksi saattaa ilmetä katsauksen ulkopuolisia kiireellisiä hankkeita, jotka muuttavat hankkeiden esitettyä aikataulua.

Tutustu vuoden 2022 kaavoituskatsaukseen

Riihimäen kaavoituskatsaus 2022

Katso vuoden 2022 asemakaavakohteet karttapalvelussa

Katso vuoden 2022 asemakaavakohteet kartalla Hyppää upotetun kartan yli: Katso vuoden 2022 asemakaavakohteet kartalla

Lisätietoja

Suosittelemme sopimaan tapaamisista etukäteen.