Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Pysäköintiohjelma

Riihimäen pysäköintiohjelmassa määritellään uudet kaavoituksen auto- ja pyöräpaikkanormit, esitetään linjaukset asukas-, asiointi- ja työpaikkapysäköintiin sekä aseman liityntäpysäköintiin. Pysäköintiohjelman periaatteita tukemaan on Riihimäelle muotoiltu pysäköinnin visio: Riihimäen pysäköinti on käyttäjäystävällistä ja ohjaa kestävään liikkumiseen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Riihimäen pysäköintiohjelman 11.11.2019 § 96.

Pysäköinti on tärkeä osa liikennejärjestelmää, ja sillä on vaikutusta kaupunkirakenteeseen sekä kaupungin elinvoimaisuuteen ja ympäristön viihtyisyyteen. Pysäköinnillä on keskeinen sija kestävän liikennejärjestelmän suunnittelussa ja liikkumisen ohjauksessa. Riihimäen tiivis kaupunkirakenne muodostaa hyvät edellytykset pyöräilyn edistämiselle ja sen kulkutapaosuuden kasvattamiselle. Pyöräpysäköinnin linjaukset ja laadun kehittäminen ovatkin ohjelmassa keskeisellä sijalla. Pysäköintiohjelmaa tehtäessä on pyritty tunnistamaan pysäköintitarpeiden yleiset muutostrendit ja luomaan juuri Riihimäelle sopivia ratkaisuja.

Pysäköintiohjelmassa on määritelty toimenpiteitä, joilla kehittämistyötä toteutetaan ohjelmassa asetettujen periaatteiden mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on ohjelman hyväksymisen yhteydessä päättänyt uusien pysäköntinormien käyttämisestä uusissa asemakaavoissa ja asemakaavamuutoksissa sekä eräiden kehittämistoimenpiteiden valmistelun aloittamisesta. Kaupunki kokoaa ohjelman täytäntöönpanoa varten työryhmän, joka valmistelee ja seuraa ohjelman toteutumista.

Tutustu pysäköintiohjelmaan

  • Riihimäen kaupunki sai pysäköintiohjelman laatimiseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin myöntämää, liikkumisen ohjauksen hankkeisiin tarkoitettua valtionavustusta. Lisäksi hankkeeseen kuului omarahoitusosuus, joka muodostui kaupungin omasta työpanoksesta. Hankkeen vetäjänä toimi kaavoituksen palvelualue ja siihen osallistui asiantuntijoita kaupungin eri hallintokunnista. Lisäksi kaupunki hankki asiantuntijatyötä ostopalveluna WSP Finland Oy:ltä.

    Pysäköintiohjelmaa laadittiin samanaikaisesti asemanseudun yleissuunnittelman kanssa, joka valmistui alkuvuodesta 2020. Pysäköintiohjelmaa ja yleissuunnitelmaa käsiteltiin kaupungin asiantuntijoiden ja sidosryhmien yhteisissä työpajoissa sekä esiteltiin yleisölle kauppakeskus Atomissa elokuussa 2019. Vuorovaikutustyön tuloksia on raportoitu yleissuunnitelma-aineiston osallistumisraportissa.

    Riihimäkeläisten näkemyksiä ajoneuvo- ja pyöräpysäköinnin nykytilasta ja kehittämistarpeista selvitettiin kyselyillä toukokuussa 2019. Asemanseudulla ja keskustassa asioiville sekä siellä asuville laadittiin karttapohjainen verkkokysely ja myös alueella toimiville yrittäjille tehtiin oma kyselynsä. Asukkaiden kyselyyn vastasi 420 kaupunkilaista ja he tekivät 1640 merkintää kartalle. Yrittäjien kyselyyn osallistui 56 yrittäjää ja he tekivät 103 karttamerkintää.

    Asukas- ja yrittäjäkyselyiden tulokset

Lisätietoja

Suosittelemme sopimaan tapaamisista etukäteen.