Hyppää sisältöön
Kuvassa Riihimäen yleiskaava 2050 logo ja taustalla ote yleiskaavakartasta 2035.

Yleiskaava 2050

Yleiskaavan 2050 laadinta on käynnissä. Yleiskaava 2050 on koko Riihimäen kaupungin kattava, yleispiirteinen maankäytön ja liikenteen suunnitelma, joka tähtää vuoteen 2050. Yleiskaava mahdollistaa osaltaan Riihimäen kehittämisen tulevaisuudessa kestävällä tavalla RakasRiksu2035 – strategian mukaisesti. Työn tarkoituksena on tarkistaa, päivittää ja syventää edellisellä yleiskaavakaudella 2013–2017 laadittua Riihimäen yleiskaavaa 2035.

Yleiskaava 2050 laaditaan vaiheittain yhteistyössä asukkaiden, sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa ja kaupunginvaltuusto päättää sen hyväksymisestä. Voit seurata yleiskaava 2050 työn etenemistä tällä verkkosivulla.

 • Yleiskaavassa ratkaistaan yhdyskuntarakenteellisia ja maankäytöllisiä asioita, jotka vaikuttavat vuosikymmeniä kaupunkirakenteen toimivuuteen ja taloudellisuuteen. Yleiskaava ilmentää kaupungin strategisia linjauksia maankäyttöä koskevien tavoitteiden osalta ja on hyvä strategisen suunnittelun väline. Yleiskaava ohjaa tarkempaa suunnittelua, kuten asemakaavoitusta.

  Kaupunkirakenteen kehittäminen ja ylläpitäminen asumista, vapaa-aikaa ja elinkeinoelämää palvelevana edellyttää koko kaupungin kattavan yleispiirteisen suunnitelman laatimista ja ajan tasalla olevien strategisten tavoitteiden määrittelemistä. Pitkän aikavälin strateginen suunnittelu on  tärkeää kaupungin kestävän kasvun ja kehittämisen kannalta.

  Riihimäellä yleiskaavatyötä tehdään jatkuvan suunnittelun periaatteella. Yleiskaavaa tarkistetaan, päivitetään ja täydennetään rullaavasti. Sitä voidaan tehdä esimerkiksi osayleiskaavatasoisilla maankäytön suunnitelmilla sekä yleis- ja kehittämissuunnitelmilla tai koko kaupungin kattavilla teemoilla. Jatkuva yleiskaavoitus antaa ajantasaisen kokonaiskuvan kaupungin  maankäytön kehityksestä. Se auttaa yksityiskohtaisempien suunnitteluhankkeiden ajoittamisessa ja niihin varautumisessa.

  Jatkuvan suunnittelun periaatteen mukaisesti yleiskaava 2050 työllä päivitetään voimassa olevaa yleiskaavaa 2035.

 • Laadittava yleiskaava 2050 on koko Riihimäen kaupungin kattava, yleispiirteinen maankäytön ja liikenteen suunnitelma, joka tähtää vuoteen 2050. Yleiskaava mahdollistaa osaltaan Riihimäen kehittämisen tulevaisuudessa kestävällä tavalla RakasRiksu2035 – strategian mukaisesti. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja se ohjaa asemakaavoitusta ja muuta tarkempaa suunnittelua muilta osin paitsi vuonna 2015 lainvoiman saaneella Kalmun osayleiskaavan alueella.

  Työn tarkoituksena on tarkistaa, päivittää ja syventää edellisellä yleiskaavakaudella 2013–2017 laadittua Riihimäen yleiskaavaa 2035. Yleiskaava laaditaan vaiheittain yhteistyössä asukkaiden, sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa ja kaupunginvaltuusto päättää sen hyväksymisestä. Yleiskaavoitusta tehdään jatkuvan suunnittelun periaatteella eli yleiskaavaa tarkistetaan, päivitetään, täydennetään ja toteutetaan rullaavasti. Jatkuva yleiskaavoitus antaa ajantasaisen kokonaiskuvan kaupungin maankäytön kehityksestä. Se auttaa yksityiskohtaisempien suunnitteluhankkeiden ajoittamisessa ja niihin varautumisessa.

 • Aloitusvaiheessa yleiskaava 2050 kuulutetaan vireille ja julkaistaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS:issa määritellään kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa noudatettavat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja tavat.

  Vireilletulokuulutus 27.11.2022
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

  Lisäksi aloitusvaiheessa muodostetaan yleiskaavan tavoitteet, jotka tähtäävät vuoteen 2050. Kaupunginhallitus hyväksyy yleiskaavan tavoitteet. Aloitusvaiheessa järjestetään myös maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu.

  Tavoitteista sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus osallisille. Tilaisuudessa osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä tavoitteista. Mielipiteet kirjataan tilaisuudesta laadittavaan muistioon.

 • Luonnosvaiheessa laaditaan asetettujen tavoitteiden ja lähtötietojen pohjalta yleiskaavan valmisteluaineisto. Valmisteluaineistoon sisältyy muun muassa yleiskaavaluonnos. Yleiskaavan valmisteluaineiston laatimisen yhteydessä tehdään myös vaikutusten arviointi.

  Yleiskaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 30 päivää. Nähtäville asettamisesta päättää Riihimäen kaupunginhallitus. Valmisteluaineisto on nähtävillä virastokeskus Veturissa (Eteläinen Asemakatu 4) ja tällä verkkosivulla. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kuulutuksella Aamupostissa sekä kaupungin verkkosivuilla.

  Nähtävillä olon aikana aineistosta voi esittää mielipiteitä. Mielipide osoitetaan kaavoitukselle ja sen voi toimittaa kirjaamoon (Eteläinen Asemakatu 2, PL 125, 11101 Riihimäki tai kirjaamo@riihimaki.fi). Tarvittavilta viranomaisilta ja yhteisöiltä pyydetään lausunnot. Mielipiteet ja lausunnot käsittelee kaupunginhallitus.

  Yleiskaavan valmisteluaineistosta järjestetään lisäksi tiedotus- ja keskustelutilaisuus osallisille. Tilaisuudessa osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä aineistosta. Mielipiteet kirjataan tilaisuudesta laadittavaan muistioon.

 • Yleiskaavaehdotus valmistellaan luonnoksesta saadun palautteen ja vaikutusten arvioinnin pohjalta. Tarvittaessa tehdään lisäselvityksiä ja tarkasteluja.

  Yleiskaavaehdotus on nähtävillä 30 päivää. Nähtäville asettamisesta päättää Riihimäen kaupunginhallitus. Ehdotusmateriaali on nähtävillä virastokeskus Veturissa (Eteläinen Asemakatu 4) sekä tällä verkkosivulla. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kuulutuksella Aamupostissa sekä kaupungin verkkosivuilla.

  Yleiskaavaehdotuksesta pidetään keskustelutilaisuus osallisille ja siitä voi jättää muistutuksen nähtävillä olon aikana. Tarvittavilta viranomaisilta ja yhteisöiltä pyydetään lausunnot. Muistuttajille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, tullaan ilmoittamaan kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn muistutukseen maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti.

  Kaavaehdotuksesta järjestetään viranomaisneuvottelu nähtävilläolon jälkeen, kun muistutukset ja lausunnot on saatu (MRL 66 §, MRA 18 §).

 • Ehdotusvaiheen jälkeen kaavaan voidaan tehdä tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja täydennyksiä. Jos ehdotukseen tehdään oleellisia muutoksia, ehdotus pidetään uudelleen nähtävänä.

  Kaupunginhallitus käsittelee yleiskaavaehdotuksen ja mahdolliset muistutukset vastineineen sekä esittää kaupunginvaltuustolle kaavan hyväksymistä. Kaupunginvaltuusto päättää yleiskaavan hyväksymisestä. Kaavan hyväksymisestä tiedotetaan kuulutuksella.
  Päätöksestä lähetetään tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutusten tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa, maankäyttö- ja rakennuslain 67§:n mukaisesti.

  Valtuuston hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 päivän valitusaikana. Hallinto-oikeuden päätöksestä on mahdollisuus valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Yleiskaava tulee voimaan, jos siitä ei tehdä valituksia, tai oikeuskäsittelyiden jälkeen, jos valitukset hylätään.

Lisätietoja