Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kuvassa Riihimäen yleiskaava 2050 R-tunnus ja taustalla ote yleiskaavakartasta 2035.

Yleiskaava 2050

Yleiskaavan 2050 laadinta on käynnissä. Yleiskaava 2050 on koko Riihimäen kaupungin kattava, yleispiirteinen maankäytön ja liikenteen suunnitelma, joka tähtää vuoteen 2050. Yleiskaava mahdollistaa osaltaan Riihimäen kehittämisen tulevaisuudessa kestävällä tavalla RakasRiksu2035 – strategian mukaisesti. Työn tarkoituksena on tarkistaa, päivittää ja syventää edellisellä yleiskaavakaudella 2013–2017 laadittua Riihimäen yleiskaavaa 2035.

Yleiskaava 2050 laaditaan vaiheittain yhteistyössä asukkaiden, sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa ja kaupunginvaltuusto päättää sen hyväksymisestä. Voit seurata yleiskaava 2050 työn etenemistä tällä verkkosivulla.

 • Aloitusvaiheessa yleiskaava 2050 kuulutetaan vireille ja julkaistaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS:issa määritellään kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa noudatettavat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja tavat. Yleiskaava 2050 nykytilanne ja suunnittelun lähtökohdat on koottu erilliseen  raporttiin.

  Vireilletulokuulutus 27.11.2022
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  Yleiskaava 2050 nykytilanne ja suunnittelun lähtökohdat raportti

  Lisäksi aloitusvaiheessa muodostetaan yleiskaavan tavoitteet, jotka tähtäävät vuoteen 2050. Ohjausryhmä on valmistellut tavoitteet kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaavan 2050 tavoitteet kokouksessaan 19.12.2022.

  Aloitusvaiheessa järjestetään myös maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu.

  Tavoitteista sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta järjestettiin 8.2.2023 Riksulassa tiedotus- ja keskustelutilaisuus. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus oli kaikille avoin asukastilaisuus. Asukastilaisuudessa käytiin esityksen myötä lävitse yleiskaavan prosessia ja lähtökohtia. Lisäksi kirjattiin yhteenvetona muistio osallisten esille nostamista asioista.

 • Luonnosvaiheessa laaditaan asetettujen tavoitteiden ja lähtötietojen pohjalta yleiskaavan valmisteluaineisto. Valmisteluaineistoon sisältyy muun muassa yleiskaavaluonnos. Yleiskaavan valmisteluaineiston laatimisen yhteydessä tehdään myös vaikutusten arviointi.

  Riihimäen kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaava 2050 luonnoksen nähtäville 18. joulukuuta 2023. Yleiskaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 15.1.-15.2.2024 virastokeskus Veturissa (Eteläinen Asemakatu 4) ja tällä verkkosivulla. Nähtävillä olosta ilmoitettiin kuulutuksella Aamupostissa sekä kaupungin verkkosivuilla.

  Riihimäen yleiskaava 2050 luonnoksen kaavakartta

  Riihimäen yleiskaava 2050 luonnoksen kaavaselostus

  Nähtävillä olon aikana aineistosta oli mahdollisuus esittää mielipiteitä. Tarvittavilta viranomaisilta ja yhteisöiltä pyydettiin lausunnot. Mielipiteet ja lausunnot käsittelee kaupunginhallitus.

  Yleiskaavan valmisteluaineistosta pidettiin tiedotus- ja keskustelutilaisuus osallisille 24.1.2024 yhteisötalo Riksulassa. Tilaisuudessa käytiin läpi yleiskaavan lähtökohtia, prosessia ja valmisteluaineistoa esityksen muodossa. Lisäksi osallisilla oli mahdollisuus antaa palautetta aineistosta. Tilaisuudesta kirjattiin yhteenvetona muistio osallisten esiin nostamista asioista.

  Tiedotus- ja keskustelutilaisuuden muistio ja yhteenveto

 • Yleiskaavaehdotus valmistellaan luonnoksesta saadun palautteen ja vaikutusten arvioinnin pohjalta. Tarvittaessa tehdään lisäselvityksiä ja tarkasteluja.

  Yleiskaavaehdotus on nähtävillä 30 päivää. Nähtäville asettamisesta päättää Riihimäen kaupunginhallitus. Ehdotusmateriaali on nähtävillä virastokeskus Veturissa (Eteläinen Asemakatu 4) sekä tällä verkkosivulla. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kuulutuksella Aamupostissa sekä kaupungin verkkosivuilla.

  Yleiskaavaehdotuksesta pidetään keskustelutilaisuus osallisille ja siitä voi jättää muistutuksen nähtävillä olon aikana. Tarvittavilta viranomaisilta ja yhteisöiltä pyydetään lausunnot. Muistuttajille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, tullaan ilmoittamaan kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn muistutukseen maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti.

  Kaavaehdotuksesta järjestetään viranomaisneuvottelu nähtävilläolon jälkeen, kun muistutukset ja lausunnot on saatu (MRL 66 §, MRA 18 §).

 • Ehdotusvaiheen jälkeen kaavaan voidaan tehdä tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja täydennyksiä. Jos ehdotukseen tehdään oleellisia muutoksia, ehdotus pidetään uudelleen nähtävänä.

  Kaupunginhallitus käsittelee yleiskaavaehdotuksen ja mahdolliset muistutukset vastineineen sekä esittää kaupunginvaltuustolle kaavan hyväksymistä. Kaupunginvaltuusto päättää yleiskaavan hyväksymisestä. Kaavan hyväksymisestä tiedotetaan kuulutuksella.
  Päätöksestä lähetetään tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutusten tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa, maankäyttö- ja rakennuslain 67§:n mukaisesti.

  Valtuuston hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 päivän valitusaikana. Hallinto-oikeuden päätöksestä on mahdollisuus valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Yleiskaava tulee voimaan, jos siitä ei tehdä valituksia, tai oikeuskäsittelyiden jälkeen, jos valitukset hylätään.

Lisätietoja