Rakennusvalvonta

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on MRA:n (Maankäyttö- ja rakennusasetus) 4 §:n mukaan valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten, kun siitä säädetään.

Lupamenettely

Rakennuslupa

  • Uusi rakennus, laajennus, korjaus- ja muutostyöt, käyttötarkoituksen muutos, tilapäinen rakennus
  • Vähäinen poikkeaminen säännöksistä mahdollista

Toimenpidelupa

  • Rakennelmat, laitokset, laitteet, mainoslaitteet, julkisivutoimenpiteet, aitaaminen, huoneistojärjestely
  • Osa toimenpiteistä käsitellään ilmoitusmenettelynä

Maisematyölupa

  • Maanrakennustyö, puiden kaato asemakaava-alueella
  • Lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide on vähäinen

Purkamislupa

  • Asemakaava-alueella
  • Vähäisiin rakennuksiin ilmoitusmenettely

Rakennustyön valvonta

  • Aloituskokoukset, erikoissuunnitelmien tarkastus, katselmukset

Jatkuva valvonta

  • Rakennusten kunnossapidon valvonta, rakennetun ympäristön hoidon valvonta, katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon ja puhtaanapidon valvonta

Riihimäen kaupungissa on noudatettava Riihimäen kaupungin rakennusjärjestyksen määräyksiä, ellei oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksissä ole toisin määrätty. Lisäksi on huomioitava Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset.

Rakennusjärjestys

Ympäristönsuojelumääräykset

 

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään taksassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 145 §:n ja muiden säännösten nojalla.

Rakennusvalvonnan taksa

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 4 Ei 25 Kyllä 4 Ei 25