Rakennusvalvonta

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 4 §:n mukaan valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten, kun siitä säädetään.

Lupamenettely

Rakennuslupa

  • Uusi rakennus, laajennus, korjaus- ja muutostyöt, käyttötarkoituksen muutos, tilapäinen rakennus
  • Vähäinen poikkeaminen säännöksistä mahdollista

Toimenpidelupa

  • Rakennelmat, laitokset, laitteet, mainoslaitteet, julkisivutoimenpiteet, aitaaminen, huoneistojärjestely
  • Osa toimenpiteistä käsitellään ilmoitusmenettelynä

Maisematyölupa

  • Maanrakennustyö, puiden kaato asemakaava-alueella
  • Lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide on vähäinen

Purkamislupa

  • Asemakaava-alueella
  • Asemakaava-alueen ulkopuolella ilmoitusmenettely

Rakennustyön valvonta

  • Aloituskokoukset, erikoissuunnitelmien tarkastus, katselmukset

Jatkuva valvonta

  • Rakennusten kunnossapidon valvonta, rakennetun ympäristön hoidon valvonta, katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon ja puhtaanapidon valvonta

Riihimäen kaupungissa sinun on noudatettava Riihimäen kaupungin rakennusjärjestyksen määräyksiä, ellei oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) ole toisin määrätty. Lisäksi sinun on huomioitava Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset.

Rakennusjärjestys

Ympäristönsuojelumääräykset

 

Luvan hakijana tai toimenpiteen suorittajana olet velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään taksassa Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 145 §:n ja muiden säännösten nojalla.

Rakennusvalvonnan taksa

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 6 Ei 29 Kyllä 6 Ei 29