Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 §). Rakennusjärjestyksen tehtävä on edistää suunnitelmallista ja alueelle sopivaa rakentamista, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamista sekä hyvän elinympäristön toteutumista ja säilyttämistä.

Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai maankäyttö- ja rakennuslaissa on asiasta toisin määrätty (MRL 14.4 §).

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) ja -asetuksessa (MRA) olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Riihimäen kaupungissa noudatettava rakennusjärjestyksen määräyksiä, ellei oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksissä ole toisin määrätty. Lisäksi on huomioitava Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset.

Rakennusjärjestyksen uudistetut kohdat

Ra­ken­nus­jär­jes­tyksen osittainen uudistus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.4.2022 ja se on tullut voimaan 14.6.2022. Siihen on uu­dis­tet­tu seu­raa­vat koh­dat:

Kohta 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen

Riihimäen kaupungin rakennusvalvontaviranomainen on elinvoimalautakunta. Sen alaisena toimii rakennusvalvonnan vastuualue. Rakennusvalvonnan asiantuntijaelimenä toimii katselmustoimikunta, johon kuuluvat:

 • rakennusvalvontapäällikkö
 • kaavoituspäällikkö
 • alueellisen pelastuslaitoksen edustaja
 • ympäristöjohtaja
 • ympäristöterveysvalvonnan edustaja
 • tarvittaessa rakennusvalvontayksikön muut henkilötToimikunnan puheenjohtajana toimii rakennusvalvontapäällikkö, joka kutsuu kokouksen koolle tarvittaessa. Hänen määräämänsä rakennusvalvonnan vastuualueen henkilö toimii sihteerinä. Katselmustoimikunta antaa tarvittaessa pyydettäessä lausuntonsa rakennuslupa-, toimenpide-, purku- ja maisematyölupahakemusista. Katselmustoimikunta voi kutsua asiantuntijoita kokoukseen.

Kohta 2. Lupajärjestelmät

 • Nykyisen rakennusjärjestyksen kohta 2 päivitetään vastaamaan voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain mahdollistamia helpotuksia rakentamisen lupajärjestelmissä. Toimenpideluvan ja -ilmoituksen käytänteet on tarkistettu päivityksen yhteydessä.

Kohta 5. Suunnittelutarvealue

 • Kunta voi osoittaa suunnittelutarvealueen oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä. Suunnittelutarvealue on alue, jolla on sen sijainnin vuoksi odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla on erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi tarpeen suunnitella maankäyttöä.
 • Voimassa olevassa rakennusjärjestyksessä on määrätty suunnittelutarvealueeksi koko Riihimäen kaupunginalue lukuun ottamatta asemakaavoitettua aluetta. Rakennusjärjestyksen määräys alueen osoittamisesta suunnittelutarvealueeksi on voimassa kerrallaan enintään 10 vuotta (MRL 16 §).
 • Riihimäellä on keskeisen sijaintinsa vuoksi odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä myös asemakaava-alueen ulkopuolella. Rakentamisen ohjauksessa on koko kunnan alueella jatkossakin tarpeen huomioida edellytykset resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle ja säilyttää lähtökohdat hyviin ja turvallisiin yhteyksiin perustuvalle monimuotoiselle aluerakenteelle. Se on perusta kilpailukykyiselle ja ketterälle maankäytön suunnittelulle, jolla on suuri merkitys kaupungin houkuttelevuuteen ja elinvoimaisuuteen.
 • Lisäksi suunnittelutarveharkinta mahdollistaa suunnitelmallisen rakentamisen ohjaamisen erityisten ympäristöarvojen säilymisen varmistamiseksi myös haja-asutusalueella sekä olemassa olevien ympäristöhaittojen vaikutuksien ehkäisemiseksi.

Lisätietoja

Rakennusvalvonta, rakennusvalvonnan vastuualueen päällikkö, erityissuunnitelmat, rakennusluvat, katselmukset, ohjaus ja neuvonta
Rakennusvalvonta, sähköinen asiointi, rakennusluvat, maisematyöluvat, katselmukset, ohjaus ja neuvonta.