Kaavoitus-kansilehti

Kaavoitus

Kaavoittaminen on maankäytön suunnittelua, jonka tavoitteena on varmistaa hyvän elinympäristön rakentuminen. Kunta vastaa yleis- ja asemakaavoituksesta. Seudullisella tasolla kaavoitusta ohjaa maakuntakaava, jonka laadinnasta vastaa maakunnan liitto.

Kunnan alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi laaditaan yleiskaavoja ja asemakaavoja. Yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet kunnassa. Asemakaavassa osoitetaan kunnan osa-alueen käytön ja rakentamisen järjestäminen. Riihimäen hallintosäännön mukaan päätösvalta vaikutuksiltaan merkittävien kaavojen osalta on valtuustolla ja vaikutuksiltaan ei-merkittävien osalta kaupunkikehityslautakunnalla.

Ajantasakaava on voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmä. Maankäyttö- ja rakennusasetus (29 §) velvoittaa kunnat ylläpitämään karttaa tai tietopalvelua, josta ilmenee kunnan koko asemakaava sellaisena kuin se on voimassa. Riihimäen ajantasakaavaa voit tarkastella karttapalvelussa.

Riihimäellä kaavojen ja muiden maankäytön suunnitteluun liittyvien asioiden käytännön valmistelutyö tehdään kaavoituksen vastuualueella. Lisäksi kaavoitus vastaa kaupunkikuvallisista hankkeista, sijainninohjauksesta, rakennussuojelusta sekä suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamispäätösten antamisesta. Ajankohtaisista kaavahankkeista kerrotaan vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa.

Kaavoittaminen on usein erilaisten tavoitteiden ja ristiriitojen yhteensovittamista. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, jotta eri mielipiteet tulisivat esille kaavoituksessa. Myös Riihimäen kaupungin strategia painottaa kaupunkilaisten osallistumisen merkitystä suunnittelutyössä.

Kartta-aineistotilaukset