Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Osallistu kaavoitukseen

Riihimäellä kaikki kaavoitustyö on kaupunginhallituksen alaista toimintaa. Kaavasuunnitelmat valmistellaan pääsääntöisesti kaupunginhallitukselle ja kaavat hyväksytään kaupunginvaltuustossa. Asemakaavaprosessi etenee alla kuvatun vaiheistuksen mukaisesti.

Vuorovaikutus järjestetään suunnittelun laajuuteen nähden sopivalla tavalla. Kaavaluonnoksen ja -ehdotuksen nähtävillä ollessa voidaan järjestää esimerkiksi yleisötilaisuus tai kaavoittajan tapaaminen. Tarpeen vaatiessa kaavatyön aloitus- tai luonnosvaiheessa voidaan toteuttaa esimerkiksi kaavakävely, karttakysely verkossa tai työpaja. Kaavahankkeen osallisena voit antaa mielipiteen tai muistutuksen, kun kaava on nähtävillä.

Asemakaavoituksen eteneminen ja osallistuminen

Katso miten kaavoitusprosessi etenee, miten siitä tiedotetaan ja kuinka voit osallistua kaavoitukseen.

  • Asemakaavahanke tulee vireille kaupungin tai yksityisen tahon aloitteesta. Asemakaavan vireilletulosta kuulutetaan Aamupostissa sekä kuulutuksissa kaupungin verkkosivuilla.
  • Aloitusvaiheessa laaditaan kaavahankkesta riippuen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
  • Vireillä olevat asemakaavahankkeet löydät sivulta Asemakaavoitus.
  • Voit tutustua tulevan vuoden hankkeisiin myös vuosittain julkaistavassa kaavoituskatsauksessa.
  • Luonnosvaiheessa laaditaan idealuonnoksia ja selvityksiä sekä arvioidaan luonnoksen tai luonnosvaihtoehtojen vaikutuksia.
  • Luonnosvaiheessa kaava-aineisto asetetaan nähtäville kolmeksi viikoksi.
   Nähtävillä olevat asemakaavat löydät sivulta Asemakaavoitus sekä Virastokeskus Veturista (Eteläinen Asemakatu 4).
  • Asemakaavaluonnoksen nähtävillä olosta tiedotetaan kuulutuksella Aamupostissa sekä kaupungin verkkosivuilla. Jos olet kaavoitettavan alueen lähikiinteistön omistaja, saat tiedon kaavaluonnoksen nähtävilläolosta ja osallistumismahdollisuuksista kirjeitse.
  • Nähtävilläolon aikana voit antaa kaavaluonnoksesta mielipiteen. Luonnosvaiheessa pyydetään myös tarvittavilta viranomaisilta ja yhteisöiltä lausunnot.
   Mielipiteet ja lausunnot ovat suunnittelijan käytössä kaavaehdotuksen laadinnassa ja ne voidaan julkaista kaavahankkeen verkkosivulla.
   Mielipiteen voi toimittaa kirjaamoon (Eteläinen Asemakatu 2, PL 125, 11101 Riihimäki tai kirjaamo@riihimaki.fi).
  • Nähtävilläolon aikana kaavahankkeesta voidaan järjestää yleisötilaisuus tai kaavoittajan tapaaminen.
  • Ehdotusvaiheessa laaditaan kaavaehdotus kaavaluonnoksen pohjalta. Luonnoksesta kerrotut mielipiteet ja viranomaislausunnot ovat suunnittelijan käytössä ehdotusta laadittaessa ja niihin annetaan vastineet.
  • Kaavaehdotus asetetaan nähtäville kaavan merkittävyys huomioiden kolmeksi viikoksi tai 30 päiväksi. Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta päättää kaupunginhallitus tai elinvoimalautakunta.
   Nähtävillä olevat asemakaavat löydät sivulta Asemakaavoitus sekä Virastokeskus Veturista (Eteläinen Asemakatu 4).
  • Asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta tiedotetaan kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla.
  • Nähtävilläolon aikana voit antaa kaavaehdotuksesta muistutuksen. Ehdotusvaiheessa ei pyydetä lausuntoja, ellei kaavaehdotus ole olennaisesti muuttunut luonnosvaiheesta.
   Muistutukset ja lausunnot ovat suunnittelijan käytössä jatkovalmistelussa ja ne voidaan julkaista kaavahankkeen verkkosivulla. Jos saatu palaute ei aiheuta ehdotukseen olennaisia muutoksia, kaava etenee hyväksymisvaiheeseen. Muussa tapauksessa muutettu kaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville.
   Mielipiteen voi toimittaa kirjaamoon (Eteläinen Asemakatu 2, PL 125, 11101 Riihimäki tai kirjaamo@riihimaki.fi).
  • Ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen kaava valmistellaan hyväksyttäväksi. Kaavaehdotuksen hyväksyy kaupunginvaltuusto tai elinvoimalautakunta.
  • Hyväksyvä taho käsittelee kaavaehdotuksen ja mahdolliset muistutukset ja lausunnot vastineineen ja päättää kaavaehdotuksen hyväksymisestä.
  • Hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kuulutuksella kaupungin verkkosivulla.
  • Hyväksymispäätöksestä lähetetään tieto muistutuksen tehneille ja viranomaisille, jotka ovat pyytäneet ilmoitusta ja jättäneet yhteystietonsa.
  • Osalliset ja kunnan jäsenet voivat valittaa kaupunginvaltuuston tai lautakunnan päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen valitusaikana, joka on 30 vuorokautta päätöksenteosta.
   Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä on mahdollista valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
  • Kaava saa lainvoiman noin 1,5–2 kuukauden kuluttua hyväksymispäätöksestä, jos siitä ei ole valitettu.
  • Kaava saa lainvoiman, kun se kuulutetaan lainvoimaiseksi. Kuulutus julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Ajankohtaiset asemakaavahankkeet

Jokaisella asemakaavahankkeella on oma verkkosivu, josta löydät ajantasaisen tiedon kaavahankkeen etenemisestä, kaava-aineistot ja suunnittelijan yhteystiedot.

Nähtävillä- ja vireilläolevat asemakaavat