Hyppää sisältöön
Yleisten alueiden luvat

Luvat

Tekninen toimiala vuokraa maata ja myöntää lupia yleisillä alueilla – kaduilla, toreilla ja puistoissa – tapahtuvaan maankäyttöön.

Lupaa tarvitset muun muassa seuraavissa tilanteissa:

 • A-ständin tai tilapäisen mainoskyltin asettaminen yleiselle alueelle,
 • katualueen sulkeminen,
 • katu- ja yleisen alueen käyttö rakennus- tai kunnossapitotyössä,
 • ravintolan kesäterassin sijoittaminen katualueelle,
 • johdon, putken tai muun sijoittaminen,
 • kaivaminen katu- tai yleisellä alueella,
 • yleisötapahtuma puistossa tai torilla ja
 • kulkue, jota varten katuja tarvitsee sulkea.

Yleisten alueiden maksut ja taksat 2021

Katulupien ja haittamaksujen taksat 1.8.2019 alkaen

Luvat haetaan kaupungin sähköisestä lupapalvelusta, LUPAPALVELU

Gra­ni­tin au­kio

Granitin aukion varauksia hoitaa kaupungin sopimuskoordinaattorina toimiva Karaoke Bar Jolene, yhteyshenkilönä Emmi Pikkarainen. Tiedustelut sähköpostilla jenna.immonen@tulikuuma.fi tai puhelimitse 050322261.

Huomioi, että Välikadun ja pysäköintialueen luvat myöntää Riihimäen kaupunki / Tekninen toimiala.

 • Tilapäisen mainoslaitteen/viitoituksen/opasteen sijoittamiseksi katu- tai muulle yleiselle alueelle, tulee olla kaupungin myöntämä lupa. Lupa voidaan myöntää paikkoihin, joissa se on mahdollista vaarantamatta liikenneturvallisuutta sekä haittamaatta kunnossapitoa.

  Kyltit tulee sijoittaa tieliikennelain- ja asetusten mukaisesti siten, ettei niistä ole haittaa liikenneturvallisuudelle eivätkä ne muodosta näkemäestettä. Muut ehdot määritellään erikseen päätöksenteon yhteydessä.

  Tekninen toimialue valvoo mainoslaitteiden asianmukaisuutta ja poistaa luvattomat mainokset katualueelta niiden asettajan kustannuksella.

  Tilapäisiä mainoskylttejä ja opasteita ei saa sijoittaa sisääntuloteiden varsille.

 • Tämä ohje koskee kaupungin hallinnoimia yleisiä alueita ja suositellaan käytettäväksi myös muilla alueilla. Ohje on laadittu Riihimäen kaupungin teknisen toimialueen ja rakennusvalvonnan yhteistyönä.

  Terassille vaaditaan yleisten alueiden käyttölupa ja terassin tulee olla terassiohjeen mukainen terassin sijoittuessa kaupungin hallinnoimalle alueelle. Lisäksi terassialueesta tulee tehdä vuokrasopimus kaupungin kanssa. Terassialueiden vuokrausta ja valvontaa hoitaa Tekninen toimialue.

  Terassialueelle myönnetään lupa vuosittain kesäkaudelle, ajalle 1.4. -30.10.

  Kaupunki voi kuitenkin myöntää terassille lisäaikaa tai antaa luvan terassille myös talvikaudeksi silloin, kun toiminta-ajalle on esitetty hyvin perustellut syyt.

  Terassialue on terassikauden päätyttyä palautettava käyttöä edeltäneeseen kuntoon. Katualueella ei saa varastoida terassin rakenteita eikä kalusteita.

  Kaupungin hallinnoimalle alueelle sijoittuvasta terassiosuudesta peritään kulloinkin voimassa olevan taksan mukainen vuokra.

  Terassin siisteydestä vastaa ja toimintaa valvoo terassialueen luvan hakija. Mikäli terassista aiheutuu häiriötä tai se ei ole tämän terassiohjeen mukainen, kaupungilla on mahdollista peruuttaa terassilupa, jolloin terassi tulee välittömästi poistaa. Aluevastaavalla on oikeus antaa ohjeita terassin rakenteisiin, ulkonäköön ja siisteyteen liittyvissä asioissa.

  Terassilupa haetaan kaupungin sähköisestä lupapalvelusta, tästä linkistä pääset lupapalveluun

  Suunnitteluohjeita

  1. Terassi on katoton ja seinätön ulkotarjoilualue. Terassialueen viereiset kulkuyhteydet on pidettävä esteettöminä ja avoimina. Terassitoiminnasta ei saa olla häiriötä kevyelle liikenteelle tai esim. viereisten liikehuoneistojen huoltoliikenteelle. Jalankulkuun jäävä vapaa alue tulee olla vähintään 150 cm.
  2. Terassi sijoitetaan suoraan katukiveykselle ilman koroketasoa. Mikäli katukaltevuus on terassitoimintaa haittaava, voidaan koroketaso kuitenkin rakentaa. Koroketasoa suunniteltaessa ja rakentaessa on huomioitava esteetön kulku terassille. Tason materiaaliksi ei suositella käsittelemätöntä tai painekyllästettyä lautaa.
  3. Terassialue tulee aidata ajoradan tai kevyenliikenteen osalta. Aitaa ei saa kiinnittää katupinnoitteeseen vaan sen on oltava vapaasti seisova. Aidan maksimikorkeus on 0,9 metriä mitattuna terassin lattiatasosta. Terassin rajaamisen voi toteuttaa vähäeleisesti kukka-astioin tai luonnonmateriaalista valmistettu köysiaita tukevilla tolpilla. Mainosten kiinnittäminen rajaaviin elementteihin ei ole sallittua, mutta niissä voidaan kuitenkin esittää yrityksen nimi ja logo.
  4. Kalusteina tulee käyttää yhtenäisiä, siistejä, laadukkaita ja julkiseen ulkotilaan sopivia pöytiä, tuoleja ja sohvia. Mallista riippuen kalusteiden materiaaleina saa olla puu, metalli tai muovi. Kalusteiksi ei suositella perinteisiä muovituoleja tai painekyllästetystä puusta tehtyjä kalusteita. Kasvillisuuden (kausikasvit/pensaat tai pienet puut ruukuissa) käyttöä suositellaan terasseilla. Kasvillisuus lisää terassin puoleensavetävyyttä ja viihtyisyyttä, jolloin terassi osaltaan luo positiivista kaupunkikuvaa.
 • Katulupaa on haettava silloin, kun hakija haluaa ottaa tilapäisesti käyttöönsä kaupungille kuuluvaa aluetta esim. kaivamistarkoituksessa ja työn toteuttamisessa.

  Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman kaupungin lupaa. Kaupunki valvoo kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviä töitä, jotta töistä olisi mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle ja ympäristölle sekä sitä, että työkohde kunnostetaan vähintään saman tasoiseen kuntoon kuin se on ollut ennen työn aloittamista.

  Katulupaohjeeseen on hyvä tutustua ennen luvan hakemista. Työt on suoritettava katulupaohjeen mukaisesti.

  Katulupaohje 2021

  Katuluvan saamisen edellytykset

  Hakemuksen mukana on toimitettava liikenteenohjaussuunnitelma.

  Hakemukseen on liitettävä työn suunnitelmapiirustukset mittakaavassa 1:500, 1:1000 tai 1:2000 työn laajuudesta riippuen. Katuluvan saamista varten luvan hakija on velvollinen selvittämään, onko muita mahdollisia kaivu- tai sijoitusluvan hakijoita tulossa työskentelemään samalle alueelle.

  Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

  Katuluvan hakeminen

  Katulupahakemus on tehtävä viimeistään 21 vuorokautta ennen töiden aloittamista. Vika- ja vuototöistä ilmoitus on tehtävä viimeistään aloitusta seuraavana arkipäivänä. Katulupaa haetaan Riihimäen kaupungin  sähköisen palvelun kautta. Palveluun vaaditaan vahva tunnistautuminen.

 • Sijoituslupa tarvitaan silloin, kun tarkoituksena on sijoittaa kadulle tai muulle yleiselle alueelle pysyvästi putkia, johtoja tai muita vastaavia rakenteita.

  Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä kaivutöitä ilman Riihimäen kaupungin katulupaa. Katuluvan myöntämisen edellytyksenä on viranhaltijan myöntämä sijoituslupa. Poikkeustapauksissa sijoituslupaa ei tarvita, mutta katulupa tarvitaan aina.

  Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

  Sijoitusluvan hakeminen

  • Sijoituslupahakemus tehdään kaupungin sähköisessä lupapalvelussa.
  • Sijoituslupahakemukseen on aina liitettävä luvanhakijan tekemä suunnitelmakartta (PDF), josta kaapelin, putken tms. sijainti selviää tarvittavalla tarkkuudella, esim. 1:500 tai 1:1000. Jos hanke on laaja, voi koostekartta olla liitteenä (esim. 1:2000 / 1:5000) tarkempien suunnitelmien lisäksi.
  • Tarvittaessa luvan liitteeksi voi laitaa valokuvia tai muita asiakirjoja.

  Ohjeita suunnittelijalle

  • Kaukolämpö- ja kaasuputkien sekä vähintään 20 kV:n kaapeleiden sijainti on määritettävä tarkasti joko koordinaatein tai katualueen rajoihin sitoen. Kaukolämpö- ja kaasuputkien osalta suunnitelmista on selvittävä myös rakenteiden korkeusasema ja niiden muutokset.
  • Suunnitelmaan on sisällytettävä selvitys putkien risteilyistä rakennettuun verkkoon nähden.
   Suunnitelman pohjana tulee olla ajantasainen kantakartta, jossa näkyy myös vesihuoltoverkosto. Suunnittelijan on selvitettävä kohteessa olevat kaapelit ja muut maanalaiset johdot ja rakenteet.
  • Ajantasainen vektorimuotoinen (dwg) kantakartta suunnittelua varten tilataan kartta- ja tonttiyksiköstä osoitteesta karttatilaukset(at)riihimaki.fi, aineiston luovuttamisesta veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Vesihuollon johtokartta, jossa näkyy kaivot ja venttiilit tilataan osoitteesta riihimaenvesi(at)riihimaki.fi, Riihimäen Vesi luovuttaa dwg- tai pdf- aineistoa veloituksetta.

  Sijoitusluvan hakuohje lupapalveluun.

  Käsittelyaika

  Lupahakemus tulee tehdä merkittävimmistä kohteista riittävän ajoissa, vähintään 3–4 viikkoa ennen töiden aloittamista. Sijoitusluvan käsittelyaika hakemuksen saapumisesta on 2–3 viikkoa, riippuen samanaikaisesti käsiteltävien muiden lupien määrästä sekä hankkeen laajuudesta ja vaikeudesta. Katuluvan käsittelyyn on myös varattava aikaa 21 vuorokautta.

  Käsittelymaksu

  Sijoitusluvan käsittelystä peritään voimassa olevan taksan mukainen käsittelymaksu.

  Luvan voimassaolo

  Sijoituslupa on voimassa myöntämispäivästä lähtien kaksi vuotta. Lupa on haettava uudelleen, mikäli suunnitelma tai alueen olosuhteet muuttuvat merkittävästi.

 • Lupa tulee hakea aina, kun yleinen alue (kadut, puistot, torit) suljetaan tai rajataan tilapäisesti pois sen normaalista käytöstä, esimerkiksi yleisötapahtuma, tilapäinen myyntitoiminta tai katualueen käyttäminen rakennustyötä tai kunnossapitoa varten.

  Seuraavien tapahtuma-alueiden vuokrat on poistettu yksittäisiltä tapahtumilta:

  • Asema-aukio
  • Vanha kauppatori
  • Messupuisto
  • Tellustori

  Mikäli tapahtuma on suuri yleisötapahtuma tai kestoltaan yli neljä tuntia, peritään tapahtuma-alueen käytöstä vakuusmaksu.  Vakuusmaksu palautetaan tapahtuman jälkeen, mikäli alueet ovat vastaavassa kunnossa kuin ennen tapahtumaa.

  Yritystoimintaan liittyvästä sähkön käytöstä laskutetaan mitatun sähkön kulutuksen mukaisesti.

  Luvan hakeminen

  Yleisten alueiden luvat haetaan 1.6.2022 alkaen sähköisestä lupapalvelusta, tästä linkistä. Hakemus tulee jättää hyvissä ajoin ennen varsinaista tarvetta, kuitenkin vähintään 2 viikkoa aikaisemmin.

  Käsittelymaksu

  Luvan käsittelystä peritään voimassa olevan taksan mukainen käsittelymaksu ja alueen vuokramaksu pinta-alaan ja vuokrausaikaan perustuen.

Lisätietoja