Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Yksityistie

Yksityistiet

Suomen tieverkko koostuu maanteistä, kaduista ja yksityisteistä. Maanteiden, katujen ja yksityisteiden tienpitäjinä toimivat eri tahot. Maanteitä hallinnoi valtio, katuja hallinnoi kunnat ja yksityisteitä hallinnoi tiekunnat tai yksityisteiden tieosakkaat.

Yksityistieavustusten myöntäminen on kunnan vapaaehtoista harkinnanvaraista toimintaa. Kunta päättää yksityistieavustuksista, niiden ehdoista ja valvonnasta. Riihimäen kaupunki myöntää suostumuksen yksityisteiden liikenteenohjauslaitteiden asettamiseen.

Yksityisteiden liikenteenohjauslaitteet

Yksityisteiden liikenteenohjauslaitteilla tarkoitetaan esimerkiksi liikennemerkkejä ja puomeja. Liikenteenohjauslaitteen saa asettaa yksityistielle tiekunta tai osakkaat saatuaan siihen kunnan suostumuksen.

Kunnan suostumusta ei tarvita tien kunnon, tiellä tai sen vieressä tehtävän työn vuoksi tilapäisten liikenteenohjauslaitteiden asettamiseen. Kyse on usein tilanteesta, jossa tilanteen poikkeuksellisuus tai kiireellisyys ei mahdollista suostumuksen hankkimista. Mikäli tilanteesta tulee pysyvämpi, on yksityisen tienpitäjän hankittava suostumus.

Tienpitäjän (tiekunta tai tieosakkaat) tulee hakea suostumusta liikenteenohjauslaitteen asettamiseen kunnalta ja viranhaltija tekee hakemuksen perusteella päätöksen, joka asetetaan yleisesti nähtäville. Tiekunnan tai osakkaiden tehtävänä on liikenteenohjauslaitteen hankkiminen, paikalleen asentaminen ja kunnossapito. Hakija vastaa myös liikenteenohjauslaitteen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Hakemuksessa tulee esittää seuraavat tiedot:

 • Tiekunnan kokouksessa tulee ensin hyväksyä liikenteenohjauslaitteen asettaminen yksityistielle ennen kunnan suostumuksen hakemista.
 • Jos liikenteenohjauslaitteen vaikutusalueella on muita teitä, niin myös niiden osalta on hakemukseen liitettävä tiekunnan kokouspöytäkirja, josta ilmenee näiden tiekuntien suostumus koskien kyseistä liikenteenohjauslaitetta (tai järjestäytymättömillä tiekunnilla osakkaiden allekirjoittama suostumus tai valtakirjat kaikilta osapuolilta).
 • Liitä vapaamuotoiseen hakemukseen kopio kokouspöytäkirjasta perusteluineen, josta ilmenee tiekunnan myönteinen kanta liikenteenohjauslaitteen asettamiseen.
 • Jos tiekuntaa ei ole perustettu, kaikkien tieosakkaiden tulee allekirjoittaa hakemus tai antaa siihen kirjallinen suostumus.
 • Kerro hakemuksessa, mitä liikennemerkkejä tiekunta haluaa asettaa yksityistielle.
 • Perustele hakemuksessa, miksi liikennemerkkejä haetaan yksityistielle.
 • Merkitse karttaliitteeseen liikennemerkin tai vastaavan suunniteltu sijoituspaikka ja merkin vaikutus suunta.
 • Lähetä hakemus osoitteeseen kirjaamo@riihimaki.fi tai Riihimäen kaupunki, PL 125, 11101 Riihimäki. Lisää viestiin merkintä ”Yksityistiet, Hakemus liikenteenohjauslaitteen asettamiseen”.

Liikenteenohjauslaitteen asettamisesta on tieliikennelain mukaan toimitettava tieto Väylävirastolle ohjauslaitetta koskevan tiedon tallentamiseksi Digiroad-tietojärjestelmään. Tiekunta tai osakkaat ilmoittavat tiedot Digiroadiin sivulle Yksityistietojen ilmoittaminen Digiroadiin

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää tai tietä sulkea sinä ajanjaksona, jota avustus koskee. Sama koskee tietä, jonka kunnossapidosta kunta vastaa kustannuksellaan. (Yksityistielaki 560/2018, pykälä 85.)

Yksityistielaki

Yksityistielaki 560/2018 sisältää tietoa muun muassa yksityistien kunnossapidosta ja kustannuksista, liikennemerkkien asettamisesta, yksityistien käytön rajoittamisesta ja kieltämisestä, muiden kuin tieosakkaiden oikeudesta käyttää yksityistietä ja vaatimuksista valtion ja kunnan avustusten ehdoiksi.

Laki rajaa kunnan avustusmahdollisuuksia asettamalla yksityistietä koskevan avustuksen edellytykseksi, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin yksityistielaissa edellytetään. Lain tarkoituksena on taata yksityisteitä koskevissa asioissa asianosaisten oikeusturva ja tieosakkaiden yhdenvertainen kohtelu.

Tieosakkaan velvollisuudet

Yksityistiehen tieoikeuden saanut on velvollinen tieosakkaana osuutensa mukaan osallistumaan kyseisen yksityistien kunnossapitoon.

Tien rakentamis- ja kunnossapitovelvollisuus alkaa, kun tieoikeus perustetaan ja päättyy, kun tieoikeus lakkaa. Tiekunta voi hakemuksesta velvoittaa yksityistien varrella olevan kiinteistön osakkaaksi, jos tietä voidaan käyttää kiinteistön liikennetarpeisiin.

Tienpitovelvollisuus ja siitä aiheutuvat kustannukset jaetaan tieosakkaiden kesken tieyksikköjen perusteella. Tieyksiköt vahvistetaan tieosakkaiden kesken tieyksikkölaskelmassa.

Tietoa yksityisteistä, niiden rekisteröinnistä ja tietojen ilmoittamisesta

Yksityistien kannattaa rekisteröityä ja tarvittaessa se voi palkata tieisännöitsijän valvomaan tiekunnan etua ja helpottamaan hallinnollista työtä. Ohjeita yksityistien perustamiseen, hoitoon ja ylläpitoon saa Maanmittauslaitokselta sivuilta. Tiekunnan tiedot ilmoitetaan Maanmittauslaitokselle ja Digiroadiin.

Lisätietoa yksityisteistä löydät Finlex:n, Maanmittauslaitoksen sivujen ja Väyläviraston sivuston lisäksi esimerkiksi Suomen Tieyhdistyksen -verkkosivustolta.  Suomen Tieyhdistyksen sivustolta voi tilata myös maksuttoman yksityistieuutiskirjeen tai maksuttoman YksityistieUutiset –lehden.

Ajankohtaista Riihimäen kaupungin yksityistieavustuksista

Riihimäen kaupunki valmistelee päätöksentekoon yksityistieavustuksiin liittyviä muutoksia. Tulevaan päätöksentekoon ja muutoksiin liittyen kaupunki järjesti kaikille avoimen yleisötilaisuuden ja kutsui yksityistieavustusta saaneet tiekunnat ja muut järjestäytymättömät tuensaajat tilaisuuteen kuulemaan ja keskustelemaan aiheesta. Yleisötilaisuus järjestettiin tiistaina 12.3.2024 Kalevantalon auditoriossa. Tilaisuuteen osallistui 67 tiekunnan edustajaa ja/tai avustusta saaneen tien asukasta.

On mahdollista, että kaupunki ei enää 1.4.2025 alkaen avusta yksityisteiden kunnossapidossa. Jatkossa myös uusi avustuskäytäntö on mahdollinen. Avustuskäytäntöä on valmisteltu muutettavaksi siten, että valaistuksen ylläpitoa ei enää jatkettaisi (kunnossapito, sähkölaskut). Muu avustaminen muuttuisi vuosittaiseksi toistaiseksi voimassa olevan avustuskäytännön sijaan. Valaistujen yksityisteiden kohdalla tulee avustusten saajien harkittavaksi, jatkavatko he valaistusta avustuksen päätyttyä.

Nykyisen avustusmallin päättämistä valmistellaan kaupunginhallituksen päätettäväksi kevätkaudelle 2024, ja päätös tarkemmista avustuksen myöntämisen linjauksista on tavoite tehdä kaupungin päätösvaltaisessa toimielimessä vuoden 2024 lopulla. Yksityisteiden avustaminen ei kuulu kaupungin lakisääteisiin tehtäviin.

Tärkeänä sanomana yleisötilaisuudessa oli myös se, että yksityisteiden kannattaa rekisteröityä ja perustaa tiekunta, joko yksin tai yhdessä lähistöllä olevien muiden yksityisteiden kanssa.

Kaupungille esitettyjä kysymyksiä

 • Yksityisteiden osakkaat vastaavat tien kunnosta ja kuljettavuudesta yksityistielain pykälän 24 mukaisesti.

  Yksityistielain pykälä 24, Tien kunnossapito

  Tie on pidettävä tieosakkaiden liikennetarpeen edellyttämässä kunnossa niin, että kunnossapidosta ei aiheudu tieosakkaalle kohtuuttomia kustannuksia, että tiestä tai sen käyttämisestä ei aiheudu kenellekään tarpeetonta haittaa tai häiriötä taikka tarpeetonta haittaa ympäristölle tai muuta yleisen edun loukkausta. Kunnossapidossa on otettava huomioon myös liikenneturvallisuus.

  Jos tie tai sen osa ei ole kenellekään tieosakkaalle välttämätön talvella, talvikunnossapito voidaan siltä osin jättää tekemättä.

  Tien kunnossapidossa on tämän lain lisäksi noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa, vesilaissa, muinaismuistolaissa, metsälain 3 luvussa, ympäristönsuojelulaissa sekä muussa laissa säädetään. Jos tien kunnossapitoon liittyvään toimenpiteeseen muun lain mukaan vaaditaan viranomaisen lupa, toimenpiteeseen ei saa ryhtyä, ennen kuin lupa on myönnetty.

 • Yksityistien varrella asuvat ihmiset vastaavat ensisijaisesti tien kunnosta ja kunnossapidosta yksityistielain pykälän 24 mukaisesti. Tiekunta voi hakea avustusta valtiolta perusparannuskustannusten kattamiseksi. Kaupungin avustustoiminnan uudesta mallista tai yleisesti avustamisen jatkamisesta ei ole vielä päätetty.

 • Tiemaksu peritään tieosakkailta maksuunpanoluettelon otteen perusteella. Tiemaksut, korko ja perintäkulut ovat suoraan ulosottokelpoisia. Tiekunta voi periä käyttömaksun, jos se antaa tienkäyttöön luvan muille kuin tieosakkaille.

   

  Ohjeita tieyksiköintiin on löytyy Maanmittauslaitoksen sivulla Yksityistien tieyksiköinti. Tieyksiköintiä helpottamaan on laadittu Yksityistien tieyksiköinti  -julkaisu.

 • Kaupungilla on paljon lakisääteisiä velvoitteita, joihin näitä verotuloja käytetään. Kaupunki harkitsee tarpeen mukaan, mihin käyttöön verotulot ohjataan.

 • Vielä ei ole varmuutta anomusten käsittelyajankohdasta. Kaupunginvaltuusto päättää marraskuussa aina seuraavan vuoden talousarvion.

 • Jos tiekunta on rekisteröity, niin sen on mahdollista hakea valtiolta avustusta yksityisteiden parantamiseen yksityistielain mukaisesti.

 • Vielä ei ole tehty päätöksiä siitä, jaetaanko yksityistieavustusta tai mikäli avustustoimintaa jatketaan, onko kysymyksessä mahdollisesti raha- vai työavustus.

 • Tieosakkaat, jotka eivät muodosta tiekuntaa, kantavat ja vastaavat yhdessä tietä koskevista asioista.

 • Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon yksityistielain mukaan on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset (yksityistielain pykälä 84). Avustusta voidaan lisäksi myöntää vain, jos sitä on haettu ja siihen on budjetoitu varoja kunakin vuonna.

 • Tietyin edellytyksin tiekunta tai, jos sellaista ei ole perustettu, tieosakkaat voivat kieltää kaikilla tai joillakin moottori- tai hevosajoneuvoilla tapahtuvan tien käytön muilta kuin tieosakkailta tai rajoittaa tien käyttöä.

  Jos valtio tai kunta tämän tai muun lain perusteella avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää tai tietä sulkea sinä ajanjaksona, jota avustus koskee.

  Jos valtio tai kunta tämän tai muun lain perusteella avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien rakentamisessa taikka tie on tehty kokonaan tai osaksi kunnan varoilla, kymmenen vuoden ajan viimeisen avustuserän nostamisesta tai kunnan tekemän tietyön päättymisestä lukien, tietä ei saa sulkea.

 • Jos kunta omistaa kiinteistöjä tai yleistä aluetta yksityistien varresta, se maksaa tieosakkaana tieyksikkölaskelman mukaisen osuutensa tien hoidosta. Kunta ei hoida yksityistien kunnossapitoa.

 • Esimerkiksi Maanmittauslaitoksen sivuilta, Suomen Tieyhdistyksen sivuilta, Väyläviraston sivuilta ja www.finlex.fi on luettavissa Yksityistielaki 560/2018.

Lisätiedot

Lisätiedot yksityisteiden avustamisasioissa katujen kunnossapito.

Lisätiedot yksityisteiden liikenteenohjauslaiteasioissa liikennesuunnittelu.