Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Katujen kesäkunnossapitoa tiehöylällä.
Katujen kesäkunnossapitoa tiehöylällä.

Katujen kunnossapito

Yleisten alueiden kunnossapitopalveluiden tavoitteena on pitää katualueet ja niiden ympäristöt siistinä ja turvallisena. Kunnossapitotyöt voidaan jakaa talvi- ja kesäkunnossapitotöihin.

Katujen kunnossapidosta vastaavat myös kiinteistöjen haltijat heidän kiinteistönsä kohdalla. Vastuu katujen kunnossapidosta on jaettu kaupungin ja tontinomistajien kesken, ja vastuunjako ja kunnossapitotyöt on määritelty laissa (Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 547/2005).

Kaduille on määritelty kunnossapitoluokitus, jonka mukaisesti katujen kunnossapitotyöt tehdään. Kaupungin keskusta, valtaväylät ja pääpyöräilyreitit ovat kunnossapitoluokituksessa priorisoitu korkealle.

 • Kesäkunnossapitotöihin kuuluu muun muassa seuraavia tehtäviä:

  • Kadun rikkoutuneen päällysteen korjaaminen tai uudelleen päällystäminen.
  • Sorapäällysteisen kadun tasaisena pitäminen ja sorapäällysteisen kadun ajoradan pölyn sitominen.
  • Katualueella olevien korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien, valopylväiden ja muiden vastaavien laitteiden kunnossapito.
  • Ajoratamerkinnät.
  • Keväisin hiekotusmurskeen poistaminen kadun ajoradalta, kevytliikenteen väylältä ja jalkakäytävältä.
  • Katuviheralueiden niittotyöt.

  Harjausalueet

  Kaupungin katujen ja kevyenliikenteenväylien harjaus aloitetaan vuosittain kevyenliikenteenväylistä sekä kaupungin keskustasta. Keskustan ulkopuoliset alueet harjataan vuosittain vaihtuvalla kiertävällä järjestyksellä.

  Kuivina ja poutaisina päivinä keräävät harjalaitteet vaativat myös lisäkastelua, jota suoritetaan traktorin ja vesikärryn avulla katupölyhaittojen minimoimiseksi. Harjausta hidastavia tekijöitä ovat yöpakkaset sekä runsas vesi- tai lumisade harjattavan materiaalin jäätymisen tai liiallisen kosteuden vuoksi.

   

 • Talvikunnossapitoon kuuluvat esimerkiksi katujen ja kevyenliikenteen väylien auraukset sekä hiekoitukset. Kadut hoidetaan kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä. Luokkaan 1 kuuluvat vilkasliikenteiset pääkadut ja luokkaan 2 kokoojakadut.

   

 • Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (547/2005) määrittää kiinteistön omistajan vastuut katualueen puhtaana- ja kunnossapidosta. Riihimäen kaupunki on ottanut itselleen tontinomistajan velvollisuuden jalkakäytävien talvikunnossapidosta.

  Kiinteistönhaltijan tehtävät

  Kiinteistönhaltija vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta ja siihen liittyen tonttiliittymän kohdalle auratun lumen ja jään poistamisesta sekä ojarummun avoinna pitämisestä. Puhtaanapito kuuluu tontinomistajalle tontin rajasta katualueen keskilinjaan saakka. Kiinteistönhaltijan on huolehdittava enintään kolmen metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan viherkaistan ja ojan alueella roskien poistamisesta ja kasvillisuuden siistinä pitämisestä.

  Kunnan tehtävät

  Riihimäen kaupunki on päätöksellään (KH 26.8.2002 § 370) ottanut jalkakäytävien talvikunnossapidon vastuulleen. Kunta vastaa ajoratojen, pyöräteiden ja yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapidosta. Kadun rakenteiden ja istutusten kunnossapito kuuluu kunnalle koko katualueella. Kaikkien katualueella olevien istutusten ja muiden kuin alle kolme metriä leveiden tonttiin rajautuvien viherkaistojen puhtaanapito on kunnan vastuulla.

 • Kaupunki on velvollinen korvaamaan yleisillä alueilla tapahtuneita vahinkoja, jos kaupunki on laiminlyönyt kunnossapitovelvollisuuksiaan. Kaupunki on korvausvelvollinen myös silloin, jos se on omilla toimillaan aiheuttanut henkilöille tai omaisuuksille vahinkoja. Vahingosta on ilmoitettava välittömästi puhelimitse tapahtuneen jälkeen kunnossapitoon ja virka-ajan ulkopuolella päivystäjälle.

  Korvausvaatimuksen hakeminen

  Vahingon kärsineen henkilön tulee lähettää kirjallinen korvausvaatimus teknisen toimialan kirjaamoon käyttäen korvausvaatimuslomakkeita. Vahingonkorvausvaatimukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Käsittelyajan kesto vaihtelee tapauskohtaisesti. Asian käsittelyä sujuvoittaa, mikäli vaatimuksessa on mahdollisimman tarkat tiedot vahinkotapahtumasta ja mukaan on liitetty valokuvat vahinkopaikasta ja vahingosta. Kaupunki ei korvaa vahinkoja ilman todistettuja kuluja eikä maksa etukäteen mahdollisesti syntyviä menoja. Aineellisia vahinkoja kaupunki korvaa joko rahallisesti tai rikottuja rakenteita korjaamalla. Korvaushakemukset käsittelee kaupungin tekninen toimiala, joka tarvittaessa pyytää vahingosta lausunnon vakuutusyhtiöltä. Hakijalta voidaan pyytää vielä jälkikäteen täydentäviä tietoja vahingosta kaupungin tai vakuutusyhtiön toimesta. Kipu- ja särkykorvauksesta sekä pysyvän haitan korvausvaatimuksista pyydetään aina vakuutusyhtiön lausunto. Korvaushakemuksen ja lausuntojen perusteella päätetään, korvataanko vahinko.

  Korvausvaatimus Ajoneuvovahinko

  Korvausvaatimus Henkilö- ja esinevahinko

  Ethän lähetä henkilötietoja tai arkaluonteisia asiakastietoja suojaamattomassa sähköpostissa. Kaupungin verkkosivuilta löytyy ohjeet turvasähköpostin lähettämiseen

Yhteystiedot

Kaupunkitekniikan keskus vastuualue Päivystys Kelipäivystys