Kaavoitus-kansilehti

Kaavoitus

Kaavoittaminen on maankäytön suunnittelua, jonka tavoitteena on varmistaa hyvän elinympäristön rakentuminen. Kunta vastaa yleis- ja asemakaavoituksesta. Seudullisella tasolla kaavoitusta ohjaa maakuntakaava, jonka laadinnasta vastaa maakunnan liitto.

Kunnan alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi laaditaan yleiskaavoja ja asemakaavoja. Yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet kunnassa. Asemakaavassa osoitetaan kunnan osa-alueen käytön ja rakentamisen järjestäminen. Riihimäellä kaavoitustyö on teknisen lautakunnan ja kaupunginhallituksen alaista toimintaa. Kaavasuunnitelmat käsitellään teknisessä lautakunnassa ennen kaupunginhallituksen käsittelyä. Kaavat hyväksytään pääsääntöisesti kaupunginvaltuustossa.

Riihimäellä kaavojen ja muiden maankäytön suunnitteluun liittyvien asioiden käytännön valmistelutyö tehdään kaavoitusyksikössä. Lisäksi kaavoitusyksikkö vastaa suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamispäätösten valmistelusta, kaupunkikuvallisista hankkeista, sijainninohjauksesta sekä rakennussuojelusta.

Vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa kerrotaan ajankohtaisista kaavahankkeista. Kaavojen vireilletulosta tiedotetaan lisäksi erikseen kuuluttamalla. Vireilletulon yhteydessä laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan kaavan tarkoituksesta sekä siitä, miten kaavan laadintaan voidaan vaikuttaa ja miten kaavan vaikutuksia arvioidaan laadituista selvityksistä.

Kaavoittaminen on usein erilaisten intressien ja ristiriitojen yhteensovittamista. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, jotta eri mielipiteet tulisivat esille kaavoituksessa.