Kaavoitus-kansilehti

Kaavoitus

Kaavoittaminen on maankäytön suunnittelua, jonka tavoitteena on varmistaa hyvän elinympäristön rakentuminen. Kunta vastaa yleis- ja asemakaavoituksesta. Seudullisella tasolla kaavoitusta ohjaa maakuntakaava, jonka laadinnasta vastaa maakunnan liitto.

Kunnan alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi laaditaan yleiskaavoja ja asemakaavoja. Yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet kunnassa. Asemakaavassa osoitetaan kunnan osa-alueen käytön ja rakentamisen järjestäminen. Riihimäen uuden hallintosäännön mukaan päätösvalta vaikutuksiltaan merkittävien kaavojen osalta on valtuustolla ja vaikutuksiltaan ei-merkittävien osalta kaupunkikehityslautakunnalla.

Riihimäellä kaavojen ja muiden maankäytön suunnitteluun liittyvien asioiden käytännön valmistelutyö tehdään kaupunkisuunnittelun palvelualueella. Lisäksi kaupunkisuunnittelu vastaa kaupunkikuvallisista hankkeista, sijainninohjauksesta, rakennussuojelusta sekä suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamispäätösten antamisesta. Ajankohtaisista kaavahankkeista kerrotaan vuosittain laadittavissa kaavoituskatsauksessa ja -ohjelmassa.

Kaavoittaminen on usein erilaisten intressien ja ristiriitojen yhteensovittamista. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, jotta eri mielipiteet tulisivat esille kaavoituksessa. Myös Riihimäen kaupungin strategia painottaa kaupunkilaisten osallistumisen merkitystä suunnittelutyössä.

Uusi hallintosääntö on muuttanut kaavojen käsittelyä. Päivitämme tietoa uusista menettelytavoista kaupunkisuunnittelun verkkosivuille.