Hyppää sisältöön

Politiikkaohjelmat

Riihimäen kaupungin kulloinkin voimassa olevan strategian toteutumisen vahvistamiseksi on laadittu erilliset politiikkaohjelmat.

 • Osallisuuspolitiikan tavoitteena on kuntalaisten osallisuuden edistäminen päätöksenteossa, palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa. Mahdollistetaan kuntalaisten aito osallistuminen ja vaikuttaminen kunnan toimintaan. Riihimäki rakentaa erilaisia yhteistyöverkostoja kuntalaisten, järjestöjen, kolmannen sektorin sekä yksittäisten palveluyritysten kanssa.

  Osallisuuspolitiikka (Hyväksytty kv 4.6.2018 § 63)

  Asiaa koskevat palautteet: kaupunginjohtaja

 • Hyvinvointipolitiikan tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Laaditaan taloudellinen, käytännöllinen ja selkeä ohjelma hyvinvoinnin toteuttamiseksi. Päämääränä on parantaa kuntalaisten hyvinvointia, vähentää tulevaa sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvua sekä tukea välillisesti kaupungin elinvoimaisuutta.

   Hyvinvointipolitiikka (Hyväksytty kv 20.8.2018 § 75)

  Asiaa koskevat palautteet: sivistysjohtaja

 • Maapolitiikan tavoitteena on luoda edellytykset kaavoitukselle, yhdyskuntasuunnittelulle ja rakentamisen ohjaamiselle. Maapolitiikka käsittää ne toimenpiteet, joita kaupunki käyttää maan hankintaan ja luovutukseen tavoitteenaan vaikuttaa ympäristön ja kaupungin kehitykseen. Maapolitiikkaan sisältyy mm. maanhankinta ja -luovutus, hinnoitteluperusteet, asema-kaavoihin liittyvät sopimuskäytännöt ja hajarakentamisen ohjaamisen periaatteet.

   Maapolitiikka (Hyväksytty kv 4.6.2018 § 65)

  Asiaa koskevat palautteet: kaupungininsinööri

   

 • Ympäristöpolitiikan tavoitteena on, että Riihimäki kehittyy edelläkävijäksi resurssiviisaudessa. Riihimäki toimii hiilineutraalisti eikä tuota ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä. Riihimäki toimii kiertotaloudessa, jossa materiaalit kiertävät eikä jätettä synny. Riihimäellä kulutetaan luonnonvaroja maapallon kantokyvyn rajoissa. Riihimäellä hyvinvointi on kestävää. Ympäristöpolitiikassa määritellään toimenpiteet, joilla näihin tavoitteisiin päästään. Ympäristöpolitiikan rinnalla laaditaan vuoden 2018 aikana resurssiviisauden tiekartta, joka kattaa kaupungin lisäksi myös muiden toimijoiden sitoumukset.

   Ympäristöpolitiikka (Hyväksytty kv 20.8.2018 § 74)

  Asiaa koskevat palautteet: ympäristöjohtaja

 • Hankintapolitiikan tavoitteena on tehostaa kaupungin taloutta, parantaa hankintojen laatua ja kehittää hankintojen suunnitelmallisuutta. Hankintapolitiikan tavoitteena on lisäksi varmistaa paikallisen elinkeinoelämän mahdollisuudet osallistua Riihimäen kaupungin järjestämiin tarjouskilpailuihin ja taata osaltaan kaikkien toimittajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu.

   Hankintapolitiikka (Hyväksytty kv 3.6.2019 § 55)

  Asiaa koskevat palautteet: talous- ja hallintojohtaja

 • Omistajapolitiikka osana kokonaisvaltaista omistajaohjausta sisältää omistajapoliittisten linjausten ohella linjaukset omistamisen periaatteista. Siihen sisältyy myös konserniohje sekä hyvän hallinnon periaatteet. Omistajapolitiikan tavoitteena on kehittää Riihimäen kaupunkikonsernista kokonaistaloudellinen, toiminnallinen ja hallittava kokonaisuus.

   Omistajapolitiikka (Hyväksytty kv 16.4.2018 § 41)

  Asiaa koskevat palautteet: kaupunginjohtaja

 • Elinkeinopolitiikan tavoitteena on vahvistaa Riihimäen kaupungin elinkeinomyönteistä toimintakulttuuria, jolla edistetään yritystyöpaikkojen määrän kasvua Riihimäellä ja uusien yritysten hankkimista. Vahvistaa Riihimäen houkuttelevuutta niin yritysten kuin asukkaidenkin osalta. (Hyväksytty kv 19.3.2018 § 2)

   Elinkeinopolitiikka (Hyväksytty kv 19.3.2018 § 2)

  Asiaa koskevat palautteet: elinvoimajohtaja

 • Henkilöstöpolitiikan tavoitteena on varmistaa kaupungin palveluiden tuottamiseksi ja järjestämiseksi tarvittavan henkilöstön saatavuus, pysyvyys ja jaksaminen. Henkilöstöpolitiikkaan sisältyvillä toimenpiteillä varaudutaan myös henkilöstöä koskeviin tulevaisuuden osaamishaasteisiin.

   Henkilöstöpolitiikka (Hyväksytty kv 4.6.2018 § 62)

  Asiaa koskevat palautteet: henkilöstöpäällikkö