Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Politiikkaohjelmat

Riihimäen kaupungin kulloinkin voimassa olevan strategian toteutumisen vahvistamiseksi on laadittu erilliset politiikkaohjelmat.

 • Elinkeinopolitiikan tavoitteena on vahvistaa Riihimäen kaupungin elinkeinomyönteistä toimintakulttuuria, jolla edistetään yritystyöpaikkojen määrän kasvua Riihimäellä ja uusien yritysten hankkimista. Vahvistaa Riihimäen houkuttelevuutta niin yritysten kuin asukkaidenkin osalta. (Hyväksytty kv 19.3.2018 § 2)

  Elinkeinopolitiikka (Hyväksytty kv 19.3.2018 § 2)

  Asiaa koskevat palautteet: elinvoimajohtaja

 • Hankintapolitiikan tavoitteena on tehostaa kaupungin taloutta, parantaa hankintojen laatua ja kehittää hankintojen suunnitelmallisuutta. Hankintapolitiikan tavoitteena on lisäksi varmistaa paikallisen elinkeinoelämän mahdollisuudet osallistua Riihimäen kaupungin järjestämiin tarjouskilpailuihin ja taata osaltaan kaikkien toimittajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu.

  Hankintapolitiikka (Hyväksytty kv 3.6.2019 § 55)

  Asiaa koskevat palautteet: talousjohtaja

 • Henkilöstöohjelman tavoitteena on varmistaa kaupungin palveluiden tuottamiseksi ja järjestämiseksi tarvittavan henkilöstön saatavuus, pysyvyys ja jaksaminen. Henkilöstöohjelmaan sisältyvillä toimenpiteillä varaudutaan myös henkilöstöä koskeviin tulevaisuuden osaamishaasteisiin.

  Henkilöstöohjelma (Hyväksytty Khall. 24.4.2023 § 150)

  Asiaa koskevat palautteet: henkilöstöpäällikkö

 • Hyvinvointipolitiikan tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Laaditaan taloudellinen, käytännöllinen ja selkeä ohjelma hyvinvoinnin toteuttamiseksi. Päämääränä on parantaa kuntalaisten hyvinvointia, vähentää tulevaa sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvua sekä tukea välillisesti kaupungin elinvoimaisuutta.

  Hyvinvointipolitiikka (Hyväksytty kv 20.8.2018 § 75)

  Asiaa koskevat palautteet: sivistysjohtaja

 • Maapolitiikan tavoitteena on luoda edellytykset kaavoitukselle, yhdyskuntasuunnittelulle ja rakentamisen ohjaamiselle. Maapolitiikka käsittää ne toimenpiteet, joita kaupunki käyttää maan hankintaan ja luovutukseen tavoitteenaan vaikuttaa ympäristön ja kaupungin kehitykseen. Maapolitiikkaan sisältyy mm. maanhankinta ja -luovutus, hinnoitteluperusteet, asema-kaavoihin liittyvät sopimuskäytännöt ja hajarakentamisen ohjaamisen periaatteet.

  Maapolitiikka (Hyväksytty kv 4.6.2018 § 65)

  Asiaa koskevat palautteet: tekninen johtaja

 • Omistajapolitiikka osana kokonaisvaltaista omistajaohjausta sisältää omistajapoliittisten linjausten ohella linjaukset omistamisen periaatteista. Siihen sisältyy myös konserniohje sekä hyvän hallinnon periaatteet. Omistajapolitiikan tavoitteena on kehittää Riihimäen kaupunkikonsernista kokonaistaloudellinen, toiminnallinen ja hallittava kokonaisuus.

  Omistajapolitiikka (Hyväksytty kv 16.4.2018 § 41)

  Asiaa koskevat palautteet: kaupunginjohtaja

 • Osallisuuspolitiikan tavoitteena on kuntalaisten osallisuuden edistäminen päätöksenteossa, palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa. Mahdollistetaan kuntalaisten aito osallistuminen ja vaikuttaminen kunnan toimintaan. Riihimäki rakentaa erilaisia yhteistyöverkostoja kuntalaisten, järjestöjen, kolmannen sektorin sekä yksittäisten palveluyritysten kanssa.

  Osallisuuspolitiikka (Hyväksytty kv 4.6.2018 § 63)

  Asiaa koskevat palautteet: kaupunginjohtaja

 • Ympäristöpolitiikka on osa kaupungin strategiaa. Se hyväksytään kaupunginvaltuustossa valtuustokausittain. Ympäristöpolitiikassa esitetyt ympäristöpäämäärät sekä niihin liittyvät tavoitetilat ovat valtuuston vahvistamia sitovia tavoitteita. Se koskee koko kaupunkikonsernia.
  Ympäristöpolitiikkaa toteutetaan koko kaupungin kattavan ympäristöjärjestelmän avulla. Ympäristöpolitiikassa jokaiselle ympäristöpäämäärälle on esitetty tavoitetila vuodelle 2030, jonka saavuttamiseksi on kuluvalle valtuustokaudelle koottu toimenpideohjelma keskeisistä
  toimenpiteistä. Näiden lisäksi toimialueet ja yksiköt voivat toteuttaa muitakin toimenpiteitä tavoitteeseen pääsemiseksi.

  Ympäristöpolitiikka “Resurssiviisas Riihimäki 2030” (Hyväksytty kv 6.6.2022 § 55).

  Asiaa koskevat palautteet ja lisätiedot: ympäristöjohtaja