Rakennustyön aikaiset katselmukset

  • Rakennustyön aikaiset katselmukset
  • Katselmusten tilaaminen
  • Muiden viranomaisten ja asennusten edellyttämät tarkastukset

Se, mitä rakennustyön aikaisia katselmuksia tullaan suorittamaan määritellään lupapäätöksessä.
Näihin katselmuksiin voivat kuulua seuraavat:

Rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman merkitseminen
– katselmus tilataan teknisen keskuksen kartta – ja tonttiyksiköstä, puh. 019 758 4839

Rakennuksen pohjakatselmus
– suoritetaan kun rakennuspohjan kaivaminen tai louhiminen  on tehty tai ennen kuin paalutus- tai maapohjan vahvistustöitä aloitetaan

Rakennuksen sijaintikatselmus
– suoritetaan kun rakennuksen perusmuuri tai sitä vastaava rakennustyö on suoritettu.
Katselmus tilataan kartta- ja tonttiyksiköstä, puh. 019 758 4839

Rakennuksen rakennekatselmus
– suoritetaan kun rakennuksen runko ja muut kantavat rakenteet on tehty.
Näitä rakenteita ei saa peittää ennen rakennekatselmusta.

Savupiipputarkastus
– suoritetaan kun savupiiput ovat valmiit, kuitenkin ennen niiden käyttöönottoa.
Tarkastuksen suorittaa vastaava työnjohtaja.

Öljylämmityslaitoksen katsastus
– suoritetaan kolmen kuukauden kuluessa öljylämmitysjärjestelmän käyttöönotosta.
Asennusliike tilaa katsastuksen pelastusviranomaiselta.

Rakennuksen käyttöönottokatselmus
– suoritetaan ennen tilojen käyttöönottoa. Käyttöönoton yleiset edellytykset ilmenevät erillisestä liitteestä.

Rakennustoimien loppukatselmus
– suoritetaan kun rakennus ja pihamaajärjestelyt ovat valmiit.
Rakennuksen ja ympäristön tulee olla vahvistettujen piirustusten mukaisessa  kunnossa.

Katselmukset tilataan, ellei toisin ole mainittu, rakennusvalvontayksiköstä viimeistään kolme päivää ennen niiden toimittamista. Rakentajan tai hänen edustajansa tulee olla läsnä katselmuksessa. Rakentajan tulee huolehtia, että työmaan tarkastusasiakirja on rakennuspaikalla katselmuksen suorittajan tarkastettavissa ja/tai allekirjoitettavissa.

Muiden viranomaisten ja asennusten edellyttämät tarkastukset

Kiinteistön vesi- ja viemäri-, maanalaisen öljysäiliön sekä sähköasennusten tarkastukset suoritetaan seuraavasti:

vesi- ja viemäriasennukset
– suoritettavia tarkastuksia ovat pohjaviemäreiden tarkastus, putkiston painekokeet, järjestelmän  käyttöönotto- ja lopputarkastukset.
Tarkastukset  tilataan Riihimäen Vedeltä, puh. 019 758 4965, josta saa myös lisätietoa niistä.

maanalaiset öljysäiliöt
– säiliön asennustarkastus suoritetaan ennen sen peittämistä.
Tarkastus tilataan Aluepelastuslaitoksen palomestarilta, puh. 03 621 2443

sähköasennukset
– kaikissa paritaloissa ja sitä pienemmissä rakennustoimenpiteissä tulee ennen tilojen käyttöönottoa sähköurakoitsijan suorittaa asennustensa käyttöönottotarkastus.
Tämän tarkastuksen pöytäkirja tulee olla rakennuspaikalla rakennusvalvonnan suorittamassa käyttöönottokatselmuksessa.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0