Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus esittelee kaupungin kaavatilannetta; maakunta-, yleis- ja asemakaavoitusta sekä ajankohtaisia kehittämis- ja yleissuunnitelmia.  Kaavoituskatsaus on vuosittain laadittava katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (MRL § 7).

 

Riihimäen kaavoituskatsaus 2020

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2020 kaavoituskatsauksen 2.3.2020 (§ 61).

Kaavoituskatsauksessa kerrotaan muun muassa kaavoitusjärjestelmästä, kaavoitukseen liittyvästä osallistumisesta ja vuorovaikutuksesta sekä kaavoituksen etenemisestä.  Katsaukseen on koottu kaikki Riihimäellä vireillä olevat kaava-asiat sekä arvioidut kohteet tuleville vuosille. Katsauksesta löydät tietoa kaavojen lähtökohdista, sisällöstä, toteuttamisesta ja aikataulusta. Kaavoituskatsauksen hyväksyminen kaupunginhallituksessa merkitsee samalla kaavoituspäätöstä niiden asemakaavahankkeiden (A-kohteet) osalta, joista ei ole tehty aiempaa päätöstä.

Tutustu vuoden 2020 kaavoituskatsaukseen:

Riihimäen kaavoituskatsaus 2020

 

Kaavoituksen tulevien vuosien tavoitteet

Tulevina vuosina asemakaavahankkeet sekä kehittämis- ja yleissuunnitelmat sijaitsevat pääasiassa olemassa olevan kaupunkirakenteen sisällä. Riihimäkeä kehitetään ihmisen mittakaavaisena asemakaupunkina, jossa palvelut ovat helposti saavutettavissa. Tavoitteena on lisätä houkuttelevia asumisen mahdollisuuksia, palveluja ja työpaikkoja erityisesti keskeisillä paikoilla asemanseudulla ja keskustassa. Elinkeinoalueiden kaavoitus painottuu hyvien liikenneväylien varsille täydentämään jo olemassa olevia työpaikka-alueita. Kaupungin täydennysrakentamisessa ja tiivistämisessä huomioidaan ympäristön ominaispiirteet, vaalitaan paikallisia arvoja ja panostetaan kaupunkiympäristön viihtyisyyteen. Tavoitteena on myös kannustaa kaupunkiympäristön avulla ilmastoviisaisiin liikkumistapoihin sekä pienentää riihimäkeläisten ilmastokuormitusta.

#UusiRiksu
#UusiRiksu on yksi Riihimäki-strategian 2030 neljästä kärkihankkeesta. Sen painopisteitä ovat asemanseudun, elinympäristön ja elinvoiman kehittäminen sekä Riihimäen rooli osana Suomen kasvukäytävää. #UusiRiksu-kärkihankkeen toteuttamisesta vastaa elinvoiman toimialue, johon kaavoitus kuuluu. Kaavoituksen osalta #UusiRiksu-kärkihanketta toteutetaan asemanseutua ja keskustaa kehittämällä.
Suuntaviivat asemanseudun ja keskustan kehittämiseksi määriteltiin asemanseudun ja keskustan visiossa. Suunnittelua jatkettiin asemanseudun yleissuunnitelmassa, joka hyväksyttiin vuoden 2020 alussa. Yleissuunnitelmaa tarkennetaan edelleen viitesuunnitelmilla, jotka toimivat asemakaavoituksen pohjana. Ensimmäiseen yleissuunnitelmaan pohjautuvan asemakaavan muutoksen (Jokikylä) laadintaan on tarkoitus ryhtyä vielä vuoden 2020 aikana.

Yleiskaava 2040
Yleiskaavatyön 2040 tarkoituksena on tarkistaa, päivittää ja syventää vuosien 2013–2017 aikana laadittua yleiskaavaa 2035. Vuoden 2020 aikana valmistellaan tietopohjaa jatkuvan suunnittelun periaatteella tehtävää yleiskaavoitusta varten laatimalla muun muassa asemanseudun yleissuunnitelman viitesuunnitelmat ja valmistautumalla keskustan yleissuunnitelman laadintaan toteuttamalla keskustan liikenneverkkosuunnitelma. Lisäksi jatketaan Peltosaaren C-alueen pohjoisosan ideasuunnitelmaa, asunto-ohjelman ja pienvesiselvityksen laadintaa sekä selvitystä Riihimäen rakennetusta kulttuuriympäristöstä.

Vuoden 2020 asemakaavakohteet 
Vuoden 2020 kaavoituskatsauksessa ohjelmoidaan 17 asemakaavoitettavan kohteen suunnittelu. Niistä seitsemän on elinkeinoelämän hankkeita, kahdeksan kohdetta on asumista varten, yksi parantaa liikenneturvallisuutta ja yhdessä suunnitellaan sekä asumista että hevosurheilun ja vapaa-ajantoimintoja. Kaavoituskatsauksessa ohjelmoitujen hankkeiden lisäksi saattaa ilmetä katsauksen ulkopuolisia kiireellisiä hankkeita, jotka muuttavat hankkeiden esitettyä aikataulua.
Lisätietoa kaavahankkeista löydät kaavoituskatsauksesta. Jo alkaneista asemakaavahankkeista kerrotaan kaavakohtaisesti niiden omilla verkkosivuilla.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 12 Kyllä 0 Ei 12