Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus esittelee kaupungin kaavatilannetta; maakunta-, yleis- ja asemakaavoitusta sekä ajankohtaisia kehittämis- ja yleissuunnitelmia. Kaavoituskatsaus on vuosittain laadittava katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (MRL § 7).

Riihimäen kaavoituskatsaus 2021

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2021 kaavoituskatsauksen 1.3.2021 (§ 76).
Kaavoituskatsauksessa kerrotaan muun muassa kaavoitusjärjestelmästä, kaavoitukseen liittyvästä osallistumisesta ja vuorovaikutuksesta sekä kaavoituksen etenemisestä. Katsaukseen on koottu kaikki Riihimäellä vireillä olevat kaava-asiat sekä arvioidut kohteet tuleville vuosille. Katsauksesta löydät tietoa kaavojen lähtökohdista, sisällöstä, toteuttamisesta ja aikataulusta. Kaavoituskatsauksen hyväksyminen kaupunginhallituksessa merkitsee samalla kaavoituspäätöstä niiden asemakaavahankkeiden (A-kohteet) osalta, joista ei ole tehty aiempaa päätöstä.

Tutustu vuoden 2021 kaavoituskatsaukseen:
Riihimäen kaavoituskatsaus 2021

Kaavoituksen tulevien vuosien tavoitteet

Tulevina vuosina asemakaavahankkeet sekä kehittämis- ja yleissuunnitelmat sijaitsevat pääasiassa olemassa olevan kaupunkirakenteen sisällä. Riihimäkeä kehitetään ihmisen mittakaavaisena asemakaupunkina, jossa palvelut ovat helposti saavutettavissa. Tavoitteena on lisätä houkuttelevia asumisen mahdollisuuksia, palveluja ja työpaikkoja erityisesti keskeisillä paikoilla asemanseudulla ja keskustassa. Elinkeinoalueiden kaavoitus painottuu hyvien liikenneväylien varsille täydentämään jo olemassa olevia työpaikka-alueita. Kaupungin täydennysrakentamisessa ja tiivistämisessä huomioidaan ympäristön ominaispiirteet, vaalitaan paikallisia arvoja ja panostetaan kaupunkiympäristön viihtyisyyteen. Tavoitteena on myös kannustaa kaupunkiympäristön avulla ilmastoviisaisiin liikkumistapoihin sekä pienentää riihimäkeläisten ilmastokuormitusta.

#UusiRiksu
#UusiRiksu on yksi Riihimäki-strategian 2030 neljästä kärkihankkeesta. Sen painopisteitä ovat asemanseudun, elinympäristön ja elinvoiman kehittäminen sekä Riihimäen rooli osana Suomen kasvukäytävää. #UusiRiksu-kärkihankkeen toteuttamisesta vastaa elinvoiman toimialue, johon kaavoitus kuuluu. Kaavoituksen osalta #UusiRiksu-kärkihanketta toteutetaan asemanseutua ja keskustaa kehittämällä.
Suuntaviivat asemanseudun ja keskustan kehittämiseksi määriteltiin asemanseudun ja keskustan visiossa. Suunnittelua jatkettiin asemanseudun yleissuunnitelmassa, joka hyväksyttiin vuoden 2020 alussa. Yleissuunnitelmaa tarkennettiin laatimalla osa-aluekohtaiset viitesuunnitelmat Jokikylään, veturitallit–rautatieasema-matkakeskus -alueelle ja Peltosaareen. Asemanseudun yleissuunnitelma muodostaa viitesuunnitelmineen jatkosuunnittelua ohjaavat dokumentit asemanseudun kaupunkiympäristön tarkemmalle suunnittelulle ja asemakaavoitukselle. Ensimmäinen yleissuunnitelmaan pohjautuva asemakaavamuutos Jokikylän alueella on jo käynnissä.

Yleiskaavatyö 2040 alkaa
Riihimäellä yleiskaavoitusta tehdään jatkuvan suunnittelun periaatteella. Alkavan yleiskaavatyön 2040 tarkoituksena on tarkistaa, päivittää ja syventää vuosien 2013–2017 aikana laadittua yleiskaavaa 2035. Tuleva yleiskaavatyö ohjelmoidaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) syksyllä 2021. Vuoden 2021 aikana jatketaan tietopohjan laajentamista laatimalla muun muassa väestöennusteiden päivitys, kantatien 54 Riihimäen kaupunkijakson aluevaraussuunnitelma ja maantien 130 liikenneselvitys välillä Parmalantie-Lasitehtaantie-Sipiläntie. Lisäksi valmistuu Riihimäen asunto-ohjelma.

Vuoden 2021 asemakaavakohteet 
Vuoden 2021 kaavoituskatsauksessa ohjelmoidaan 17 asemakaavoitettavan kohteen suunnittelu. Elinkeinoalueiden kaavoitus painottuu hyvien liikenneväylien varsille täydentämään jo olemassa olevia työpaikka-alueita ja mukana on useita keskustaa täydentäviä kohteita. Lisätietoa kaavahankkeista löydät kaavoituskatsauksesta. Jo alkaneista asemakaavahankkeista kerrotaan kaavakohtaisesti niiden omilla verkkosivuilla.
Kaavoituskatsauksessa ohjelmoitujen hankkeiden lisäksi saattaa ilmetä katsauksen ulkopuolisia kiireellisiä hankkeita, jotka muuttavat hankkeiden esitettyä aikataulua.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 16 Kyllä 0 Ei 16