Kasvillisuus

Riuttan alueen puusto on kuusi- ja mäntyvaltaista. Havupuiden joukossa esiintyy koivua, haapaa, pihlajaa ja raitaa, mutta varsinaisia lehtipuumetsiköitä alueella ei ole. Riuttan alue on monin paikoin polkujen ja teiden pirstoma, mutta alueelta löytyy myös suhteellisen luonnontilaista metsää.

Riuttan harjualue on suppamaastoa, jossa on suuret korkeuserot: jyrkät harjunrinteet ja soistuneet painanteet vuorottelevat. Harjujen rinteet voidaan jakaa auringon valon suunnan mukaan paiste- ja varjorinteisiin. Paisterinteet ovat harjujen eteläpuolella olevia suhteellisen kuivia kasvupaikkoja. Paisterinteet ovat mäntyvaltaisia kuivahkon kankaan (VT) metsiä. Niillä menestyvät kuivuutta sietävät ja runsaasti valoa vaativat kasvit, kuten kanerva, puolukka, kielo, kissankäpälä, kultapiisku ja jäkälät. Riuttassa Pyrkivän ulkoilumajan puoleinen, Kormuntietä mukaileva osa harjua on paisterinnettä.

Harjujen varjorinteet puolestaan ovat paisterinteitä kosteampia ja niiden puusto on yleensä kuusivaltaista. Metsätyyppi on enimmäkseen mustikkatyypin (MT) tuoretta kangasmetsää ja lehtomaista käenkaali-mustikkatyypin (OMT) kangasmetsää. Varjorinteellä mustikka kasvaa runsaana. Ruohoja ovat tyypillisesti käenkaali, oravanmarja, metsätähti, nuokkutalvikki, nuokkuhelmikkä sekä vanamo ja heiniä puolestaan kastikat ja metsälauha. Riuttan harjun varjorinteitä on Riuttanlukkojen lounais- ja länsipuolella sekä suppien alarinteillä.

Puolukka
Puolukka

Käenkaali
Käenkaali

Mustikka
Mustikka

Kielo
Kielo

Nuoli Edellinen sivu | Seuraava sivu Nuoli


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0