Hulevesien käsittely

Riihimäellä kaupunki on sopinut hulevesiviemäröinnin järjestämisestä Riihimäen Veden kanssa. Riihimäen Veden hulevesiviemäröinnin alueella olevilla kiinteistöillä on liittymisvelvollisuus hulevesiviemäriin, joka kattaa pääosan Riihimäen taajama-alueesta.

Kunnan päättämällä vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella hulevesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin. Tarkoituksena on estää hulevesien ja rakennusten kuivatusvesien johtaminen jätevedenpuhdistamolle, sillä ne eivät vaadi erityisiä puhdistustoimenpiteitä. Johtamalla kiinteistön hulevedet hulevesiviemäriin vältetään jätevedenpuhdistamon tarpeetonta kuormitusta varsinkin kovien sateiden aikaan.

Vesihuoltolain mukaan kiinteistöltä ei saa johtaa hulevesiä vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, näin voidaan kuitenkin toimia, jos

1) Jätevesiviemäri on rakennettu ennen vuotta 2015 ja se on mitoitettu myös huleveden poisjohtamiseen,

2) Alueella ei ole huleveden viemäriverkostoa, johon kiinteistö voidaan liittää, ja

3) Vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan jätevesiviemäriin johdettavasta hulevedestä taloudellisesti ja asianmukaisesti.

Vapautus hulevesiviemäriin liittämisestä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Kiinteistön omistaja tai haltija voi hakea vapautusta hulevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta. Vapautusta liittämisvelvollisuudesta haetaan kirjallisella hakemuksella ja sen myöntää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Vapautus voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevana tai määräaikaisena.

Kiinteistö voidaan jättää liittämättä hulevesiviemäriin, jos

1) Liittäminen hulevesiviemäriin muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön

–                     hulevesien hallinnasta aiheutuneet kustannukset,

–                     liittämisestä aiheutuvat kustannukset,

–                     vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin vähäinen tarve tai

–                     muu vastaava erityinen syy, ja

2) Vapauttaminen ei vaaranna huleveden viemäröinnin taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella.

3) Hulevedet voidaan poistaa kiinteistöltä muutoin asianmukaisesti.

 

 

Hulevesillä tarkoitetaan rakennetuilla alueilla maan pinnoille, rakennusten katoille tai muille pinnoille kertyviä sade- tai sulamisvesiä. Hulevesiä syntyy erityisesti tiiviillä kaupunkialueilla, joissa on varsin vähän vettä läpäiseviä pintoja. Vuonna 2014 tehdyllä vesihuoltolain muutoksella hulevedet eriytettiin jätevesistä ja hulevesien hallintaa koskien annettiin uudet määräykset. Muutoksen myötä kunnille tuli vastuu hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella. Kunta voi kuitenkin vesihuoltolain mukaan päättää, että vesihuoltolaitos vastaa huleveden viemäröinnistä päätöksessä erikseen määriteltävällä alueella.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0