Ajoneuvosiirrot

Lumitöiden tai muun työn tai tapahtuman takia kaupunki saattaa kehottaa siirtämään pysäköityä autoa. Kehotus siirrosta annetaan vähintään kaksi vuorokautta aiemmin. Siirtämättä jäänyt ajoneuvo voidaan viedä uuteen paikkaan lähistölle tai varastoon autonomistajan kustannuksella.

​Lähisiirto

Kaupunki voi siirtää ajoneuvon, jos se haittaa tiellä tehtävää työtä tai tiealueella järjestettävää tapahtumaa. Tällöin ajoneuvo siirretään yleensä lähietäisyydelle, esimerkiksi kadun toiselle puolelle tai läheiselle kadulle.

Tiellä tehtävästä työstä ja siihen liittyvästä ajoneuvojen siirtokehotuksesta ilmoitetaan siirtokehotustauluilla vähintään kahta vuorokautta ennen siirtoihin ryhtymistä. Poikkeuksellisissa tilanteissa tai viranomaisen harkinnan perusteella siirtoon voidaan ryhtyä tiealueella tehtävästä työstä ennakkoon ilmoittamatta.

Jos ajoneuvolle ei voida liikenteen, tilan puutteen tai muiden vastaavien syiden vuoksi tai jos, ajoneuvo ei ole tosiallisesti liikennekäytössä, suorittaa lähisiirtoa, sille voidaan suorittaa varastosiirto.

Ajoneuvon lähisiirrosta aiheutuneista kustannuksista vastaa yleensä ajoneuvon omistaja tai haltija.

Varastosiirto

Tiellä tehtävää työtä tai järjestettävää tapahtumaa haittaava ajoneuvo voidaan siirtää kaupungin varikolle, mikäli sille ei voida tilan puutteen tai muiden vastaavien syiden vuoksi tehdä lähisiirtoa. Samoin myös virheellisesti pysäköity ajoneuvo voidaan siirtää varikolle kahden vuorokauden kuluttua virheellisen pysäköinnin alkamisesta.

Jos ajoneuvon pysäköinnistä kuitenkin aiheutuu huomattavaa haittaa tien käytölle, siirto voidaan toimittaa heti. Ajoneuvo voidaan siirtää varikolle myös silloin, kun ajoneuvolle on eri teoista määrätty viisi pysäköintivirhemaksua, jotka ovat lainvoimaisia ja maksamatta.

Varastosiirrosta sekä ajoneuvon säilyttämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta on vastuussa ajoneuvon omistaja tai haltija. Ajoneuvo luovutetaan varikolta ajoneuvon omistajalle tai haltijalle, kun siirto- ja varastointikustannukset on maksettu. Mikäli ajoneuvo on siirretty varastoon maksamattomien lainvoimaisten pysäköintivirhemaksujen vuoksi, myös nämä virhemaksut pitää maksaa ennen ajoneuvon luovuttamista.

Yksityiseltä alueelta hylätty ajoneuvo siirretään vain alueen haltijan perustellusta virka-apupyynnöstä. Siirron pyytäjä on tällöin velvollinen korvaamaan siirtokustannukset.

Ajoneuvon siirtyminen kaupungin omistukseen

Mikäli ajoneuvoa ei lunasteta, ajoneuvo siirretään varastoon. Ajoneuvon siirrosta ja säilytyksestä aiheutuu ajoneuvon omistajalle/haltijalle lisäkustannuksia. Ajoneuvo luovutetaan maksutositteita vastaan.
Ajoneuvo siirtyy kaupungin omistukseen, jos omistaja ei nouda sitä 30 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon siirrosta. Tieto ajoneuvon siirrosta lähetetään postitse virkakirjeenä. Jos ajoneuvon omistaja ei ole tiedossa, siirrosta annetaan tieto kuuluttamalla Riihimäen kaupungin verkkosivuilla. Kuulutus on nähtävillä 14 vuorokautta julkaisupäivästä.

Mikäli omistaja tai haltija ei nouda varastoon siirrettyä ajoneuvoa 30 päivän kuluessa sen jälkeen, kun hänen on katsottava saaneen tiedon siirtopäätöksestä, ajoneuvo siirtyy Riihimäen kaupungin omistukseen.

Romuajoneuvo

Romuajoneuvot siirretään pois seitsemän päivän kuluttua siirtokehoituksen antamisesta. Palaneille tai muuten siinä kunnossa oleville ajoneuvoille jotka katsotaan olevan vaaraksi ympäristölle tai ihmisille voidaan siirtää pois ilman siirtokehotusta. Romuajoneuvot siirretään suoraan romutukseen / kierrätykseen. Kustannukset romuajoneuvojen siirrosta menee ajoneuvorekisteriin merkitylle viimeiselle omistajalle.

Ajoneuvon siirto kiinteistön alueelta

Yksityiseltä piha-alueelta, varastoalueelta tai muulta yksityiseen käyttöön tarkoitetulta erityiseltä alueelta kunta siirtää romuajoneuvon vain yksityisen alueen omistajan perustellusta pyynnöstä. Kunta voi toimittaa tuottajavastuun piiriin kuuluvan romuajoneuvon suoraan jätelain 18 l §:n 1 momentissa tarkoitetulle kerääjälle tai esikäsittelijälle.

Pyyntö ajoneuvon siirtämiseksi kiinteistön alueelta

Ajoneuvon siirtämistä ja poistamista koskeva taksa

Lisätietoja

p. 040 358 9047


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 6 Ei 1 Kyllä 6 Ei 1