Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kuvituskuva, käsi, kynä ja paperia
Kuva: Pixabay

Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki

Riihimäellä opiskelevien oppilaiden ja opiskelijoiden opiskeluhuollon palveluista vastaa Kanta-Hämeen hyvinvointialue eli Oma Häme. Hyvinvointialueuudistuksen astuttua voimaan vuoden 2023 alussa, sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuu siirtyi 11 Kanta-Hämeen kunnalta sekä kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle.

Palvelut jatkuvat kuten aiemmin: opiskeluhuollon palvelut tarjotaan jatkossakin oppilaitoksissa ja lähipalveluna. Oppilaita, opiskelijoita ja huoltajia palvelevat pääsääntöisesti samat tutut ammattilaiset. Henkilökunnan puhelinnumerot säilyvät ennallaan ja tavoitat heidät edelleen Wilman avulla. Sähköpostiosoitteet ovat nyt muotoa etunimi.sukunimi@omahame.fi.

Ajankohtaisimman tiedon hyvinvointialueen palveluista löydät Kanta-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilta.

Opiskeluhuoltopalvelut

Opiskeluhuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Opiskeluhuollolla edistetään oppilaiden ja opiskelijoiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Tavoitteena on ongelmien huomioiminen ja niihin puuttuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Hyvinvointialueen tuottamiin oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta sekä yläkouluissa psykiatrisen sairaanhoitajan ja fysioterapeutin palvelut.

Oppimiseen, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin saa tukea lisäksi opettajilta, koulu- ja oppilaitosvalmentajilta, ohjaajilta sekä koulun muulta henkilökunnalta.

 • Koulukuraattorit ovat koulussa toimivia sosiaalityön ammattilaisia. Kuraattorit tukevat ja auttavat oppilaita koulunkäynnissä ja sosiaalisessa kasvussa keskustelemalla, antamalla neuvontaa ja ohjaamalla heitä erilaisiin tukitoimiin. Koulukuraattorit toimivat yhteistyössä oppilaiden, perheiden, koulun henkilökunnan ja viranomaisten kanssa.

  Oppilaana voit ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos sinulla on mielessäsi asioita, jotka painavat sinua, ja joista haluaisit jutella jonkun aikuisen kanssa. Huoltajana voit ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos sinulla on huoli lapsestasi tai perheesi tilanteesta. Koulukuraattorin yhteydenotto on useimmiten kutsu yhteistyöhön, tilanteen selvittelyyn ja tarvittavien muutosten ja tukitoimien yhteiseen pohdintaan.

  Koulujen ja oppilaitosten kuraattoripalveluista vastaa Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Oma Häme. Lisää tietoa Oma Hämeen verkkosivuilta.

 • Koulupsykologit selvittävät ensisijaisesti oppimisen haasteita yhteistyössä opettajien ja erityisopettajien kanssa. Tarvittaessa he auttavat myös haastavissa elämäntilanteissa. Huoltajat, opettajat ja oppilaat voivat kääntyä koulupsykologien puoleen halutessaan neuvontaa tai ohjausta kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä ongelmatilanteissa. Näitä voivat olla esimerkiksi oppimisen haasteet,  koulupelot, koulukiusaaminen tai motivaatio-ongelmat.

  Koulupsykologit osallistuvat tarvittaessa kodin ja koulun välisiin yhteisneuvotteluihin.

  Koulujen ja oppilaitosten psykologipalveluista vastaa Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Oma Häme. Lisää tietoa Oma Hämeen verkkosivuilta.

 • Kouluterveydenhuolto

  Opettajalla on oikeus saada tietoa oppilaan terveydentilasta. Pyydämme vanhempia kertomaan luokanopettajille sellaisista vammoista tai sairauksista, jotka voivat vaikuttaa koulunkäyntiin. Opettajat ovat vaitiolovelvollisia tiedoista, joita he ovat opetustoimeen liittyvissä tehtävissä saaneet.

  Suun terveydenhuolto

  Koululaisen suun terveydenhoito jatkuu alle kouluikäisenä laaditun yksilöllisen hoitovälin mukaan. Koululaisille lähetetään ajanvarauskehotus kotiin.

  Kaikki lapset kutsutaan ensimmäisellä ja viidennellä luokalla hammaslääkärin tekemään suun terveystarkastukseen. Oikomishoidon erikoishammaslääkäri määrittää mahdollisen oikomishoidon tarpeen toisen luokan keväällä.

  Järjestelmä lähettää tekstiviestimuistutuksen varatusta ajasta kahta arkipäivää aiemmin. Tekstiviestimuistutus on lisäpalvelu, eikä sulje pois peruuttamattoman poisjäännin maksua.

  Hammashoitolassa käynti ei ole koulun toimintaa. Vastuu kouluajalla tapahtuvista suun terveydenhoitokäynneistä on vanhemmilla.

  Koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä suun terveydenhuollosta vastaa Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Oma Häme. Lisää tietoa Oma Hämeen verkkosivuilta.

 • Koulu- ja oppilaitosvalmentaja työskentelee ensisijaisesti yläkouluilla. Huoltajat, opettajat ja oppilaat voivat kääntyä hänen puoleen halutessaan neuvontaa tai ohjausta jaksamisen haasteissa, koulumotivaatioon liittyvissä kysymyksissä tai sosiaalisissa suhteissa esiintyvissä haasteissa.

 • En­nal­taeh­käi­se­vää las­ten­suo­je­lu­työ­tä jouk­kueur­hei­lun avul­la

  Icehearts on varhaisen tuen toimintamalli lapsen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi. Icehearts on innovatiivinen toimintamalli, jonka työväline on joukkueurheilu. Jokainen joukkue on 12 vuotta kestävä yhteinen matka lapsuudesta aikuisuuden kynnykselle. Mallia toteutetaan poikkihallinnollisesti yhdessä sosiaali- ja sivistystoimen ammattilaisten kanssa.

  Riihimäen kaupunki ja Icehearts ovat yhteistyösopimuksella laajentaneet Icehearts-toimintaa Riihimäellä. Ensimmäinen vuonna 2015 perustettu joukkue sai lisävahvistusta, kun kaupungin toinen Icehearts-joukkue aloitti toimintansa syksyllä 2019. Riihimäen kaupunki on sitoutunut rahoittamaan kahden Icehearts-toimintamallin mukaisen joukkueen toimintaa 12 vuoden matkan ajan. Yhteen joukkueeseen mahtuu noin 25 lasta.

  Suomen Icehearts ry:n verkkosivut

 • Näe hyvä mus­sa -toi­min­ta ja van­hem­pain­ryh­mät

  Riihimäen perhe- ja sosiaalipalvelut on mukana STEA:n rahoittamassa Näe hyvä mussa -hankkeessa (2019–2021) yhteistyössä Parasta Lapsille ry:n kanssa. Kyseessä on lasten tuetut viikonloppuleirit ja vanhempainryhmät.

  Parasta Lapsille -järjestön Näe hyvä mussa -hankkeen keskiössä on lapsiperheet, jotka ovat tuen tarpeessa. Elämässä voi tulla hetkiä, kun oma tukiverkko ei riitä kannattelemaan ja silloin pienikin apu on merkittävää. Toiminnan punaisena lankana kulkee positiivinen pedagogiikka. Viikonloppuleireillä keskitytään näkemään jokaisessa lapsessa hyvä, vahvistamaan myönteisiä tunteita ja ruokkimaan onnistumisen kokemuksia.

  ”Ne sano mul­le, että mä oon iha­na”

  Hanketta toteutetaan yhteistyössä neljän kunnan kanssa, jotka ovat Riihimäki, Hämeenlinna, Tampere ja Oulu. Toimintaa on pilotoitu kahden vuoden ajan Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Hanke vastaa kuntien tarpeeseen tarjota 9–13-vuotiaiden lasten ikäryhmälle ja heidän perheilleen ennaltaehkäisevää tukea. Teemme vahvaa yhteistyötä kuntien kanssa ohjaten oikeat perheet leiritoimintaan ja osaksi vanhempien vertaisryhmiä.

  Lue lisää Näe hyvä mussa -hankkeen verkkosivuilta.

Yhteystiedot

Riihimäen lukio, Pohjolanrinteen koulun kuntouttava luokka, nepsy-ohjaus yläkoulut