Hyppää sisältöön
Kuvituskuva, oppilas viittaa tunnilla
Kuva: Jenniina Nummela

Oppilaaksiotto

Oppilaaksioton perusteet

Riihimäen kaupunki muodostaa yhden koulupiirin ja oppilaaksiotto tapahtuu lähikouluperiaatteen mukaan. Koulutuslautakunta on hyväksynyt oppilaaksiottoperiaatteet vuonna 2005 (Koula § 49/7.4.2005). Perusopetuksen ensimmäiset luokat muodostetaan seuraavien prioriteettijärjestyksessä esitettyjen kriteereiden pohjalta:

 1. opetusryhmäkoot eri koulujen välillä muodostuvat mahdollisimmat tasaisiksi
 2. oppilaan lähikoulu määräytyy siten, että oppilaan ei tarvitse kulkea lähimmän koulun ohi
 3. saman perheen lapset sijoitetaan samaan kouluun
 4. saman asuntoalueen ensimmäisen luokan oppilaat sijoitetaan samaan kouluun
 5. oppilaan käymän esiopetusryhmän mukaan
 6. mikäli koululla ilmenee tulevien ensimmäisten luokkien vuoksi tilanahtautta, siirtyy 6. luokka vastaanottavaan kouluun
 7. jonkin muun painavan kriteerin mukaan.

Varhaiskasvatuspäällikkö osoittaa esioppilaan esiopetuspaikan ja päivähoitopaikan sekä päättää esioppilaiden opetuksen järjestämispaikasta. Rehtori ottaa asianomaisen koulun oppilaat, ellei johtosäännössä ole nimenomaisesti toisin määrätty. Opetuspäällikkö päättää peruskoulun oppilaiden opetuksen järjestämispaikasta tai sen vaihtamisesta sekä päättää oppilaaksi otosta, mikäli oppilasmäärä ylittää koulutuslautakunnan opetusryhmille asettamat enimmäismäärät. Opetusryhmän koko voidaan ylittää 10 %:lla vain erityisen painavasta syystä.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on päättänyt (§ 12/27.1.2021), että esi- ja perusopetuksen enimmäisryhmäkoot pienenevät tulevina vuosina hallitusti ja portaittain seuraavalla tavalla:

 • Lukuvuodet 2021-2023: Esiopetuksen ryhmäkoko on voimassa olevan mitoituksen (1:13 tai 1:7) pääsääntöisesti 21 lasta. Perusopetuksen 1-2 luokan opetusryhmäkoko on enintään 24 oppilasta ja luokilla 3-6 enintään 27 oppilasta.
 • Lukuvuodet 2023-2025: Esiopetuksen ryhmäkoko on voimassa olevan mitoituksen (1:13 tai 1:7) mukainen, pääsääntöisesti 21 lasta. Perusopetuksen 1-2 luokan opetusryhmäkoko on enintään 23 oppilasta ja luokilla 3-6 enintään 26 oppilasta.
 • Lukuvuodesta 2025-2026 eteenpäin: Esiopetuksen ryhmäkoko on voimassa olevan mitoituksen (1:13 tai 1:7) mukainen, pääsääntöisesti 21 lasta. Perusopetuksen 1-2 luokan opetusryhmäkoko on enintään 22 oppilasta ja luokilla 3-6 enintään 25 oppilasta, kuitenkin siten, että lautakunnan tahtotilana on pyrkimys keskimäärin 20 oppilaaseen luokilla 1-2.

Karttakuvassa on merkittyinä Riihimäen kaupungin koulut. Oppilaaksiotto tapahtuu pääsääntöisesti fyysisesti lähimpään kouluun. Karttaan on merkitty punaisella rajauksella alueet, joilta voidaan nimetä oppilaan lähikouluksi jokin läheisyydessä sijaitsevista kouluista. Koulutuslautakunnan hyväksymä Peltosaaren koulun oppilaaksiottoalue on merkitty sinisellä rajauksella. Korttionmäen alueen oppilaiden lähikoulu on Eteläinen koulu, Korttionmäen alue on merkitty mustalla rajauksella.

Toissijainen oppilaaksiotto

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi § 37/26.2.2013 toissijaisen koulupaikan myöntämisen yleisiksi perusteiksi toistaiseksi noudatettavaksi seuraavaa:

 1. Kuhunkin kouluun voidaan ottaa lisäoppilaita, jos kyseisen luokka-asteen perusopetusryhmät eivät ole täynnä ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen.
 2. Karan ja Pohjolanrinteen koulujen kokonaisoppilasmäärät eivät saa ylittää 460 oppilasta (enintään 430 yleisopetuksen oppilasta ja 30 erityisen tuen oppilasta). Karan ja Pohjolanrinteen koulujen 6. – 9. luokkien oppilasmäärä voi olla enintään 107 yleisopetuksen oppilasta kutakin ikäluokkaa kohti. Harjunrinteen kouluun voidaan ottaa enintään 500 oppilasta (enintään 450 yleisopetuksen oppilasta ja 50 erityisen tuen oppilasta). Harjunrinteen koulun 6. – 9. luokkien oppilasmäärä voi olla enintään 112 yleisopetuksen oppilasta kutakin ikäluokkaa kohti. Lisäksi opetuspäällikkö määrittelee lukuvuosittain 6. luokkien perusopetusryhmien määrän.
 3. Toissijaiseen kouluun myönnetty oppilaspaikka ei saa aiheuttaa lisäresurssin tarvetta esim. valinnaisaineiden osalta.

Toissijaisessa oppilaaksiotossa noudatettavat periaatteet perusopetuksen esi- ja 1.-5.-luokkien kouluissa etusijajärjestyksessä ovat:

 1. Esi- ja perusopetukseen otetaan ensisijaisesti oman kunnan oppilaita.
 2. Erityinen oppilashuollollinen syy.
 3. Oppilas hakee vieraan kielen opetuksen perusteella lähimpään tarkoituksenmukaiseen kouluun.
 4. Oppilas hakee painotetun opetuksen luokalle.
 5. Oppilas hakee kouluun sisaruuden perusteella.

Toissijaisessa oppilaaksiotossa noudatettavat periaatteet perusopetuksen 6. – 9.-luokkien kouluissa etusijajärjestyksessä ovat:

 1. Perusopetukseen otetaan ensisijaisesti oman kunnan oppilaita.
 2. Erityinen oppilashuollollinen syy.
 3. Oppilas hakee kouluun sisaruuden perusteella.

Toissijaisessa koulutuspaikassa kuljetuskustannuksista vastaa aina oppilaan huoltaja.

Mikäli oppilaaksiotossa on syntynyt tasatilanne, valinta tehdään yhdenvertaisuuden takaamiseksi koulukohtaisella arvonnalla. Arvonnan suorittaa toimikunta, jossa on koulun rehtorin kutsumana kaksi koulun edustajaa. Arvonnasta laaditaan pöytäkirja.