Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Koululainen oppimassa opettajan opastuksella.
Kuva: Pekka Hovi

Kodin ja koulun yhteistyö

Koulut tekevät säännöllisesti yhteistyötä kodin kanssa. Kodin ja koulun yhteistyömuotoja ovat esimerkiksi koulutulokkaiden tutustumispäivä ja siihen liittyvä vanhempaintilaisuus, vanhempainillat, henkilökohtaiset tapaamiset huoltajien kanssa, koulun juhlat ja yhteiset tapahtumat, avointen ovien päivät sekä retket. Näillä yhteistyömuodoilla pyritään siihen, että vanhemmat tutustuvat koulun toimintaan ja huoltajille annetaan mahdollisuus vaikuttaa ja tulla kuulluksi oppilasta koskevissa asioissa.

Avoin ilmapiiri ja tiivis yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyön onnistumisen edellytyksenä on avoin ilmapiiri kodin ja koulun välillä. Lähtökohtana on, että opettajat ja vanhemmat luottavat toistensa haluun tukea lasta. Näin he voivat tasavertaisina aikuisina etsiä lapsen parasta eri tilanteissa.

Tiivis yhteistyö etenkin vaikeissa tilanteissa on välttämätöntä. Se onnistuu, kun vanhemmat tai opettaja eivät koe olevansa syytettyjä, vaan tuntevat saavansa tukea toisiltaan omassa kasvatus- tai opetustehtävässään. Ongelmatilanteissa huoltaja voi saada konsultointiapua paitsi opettajalta myös oppilashuoltohenkilöiltä.

Koko kaupungin yhteinen vanhempainyhdistys

Syksyllä 2023 Riihimäellä pidettiin keskustelutilaisuus, jossa nousi esiin toive perustaa kuntaan yhteinen rekisteröity vanhempainyhdistys. Vanhemmista koottiin työryhmä, joka valmisteli yhdistyksen perustamista ja perustamiskokousta. Vanhempainyhdistyksen perustamiskokous pidettiin Riihimäen lukiolla 14.11.2023.

Yhteistyön kehittäminen

Toimintamuotoja

  • Avoin koulu -periaate: Vanhemmat ovat tervetulleita kouluun, avoimien ovien päivät, vanhempien osallistuminen koulun arkeen esimerkiksi valvojina yökoulussa tai leirikoulussa, kurssien asiantuntijoina, talkootoiminta jne.
  • Henkilökohtaiset tapaamiset huoltajien kanssa.
  • Arviointikeskustelut, joissa mukana huoltajat ja oppilas.
  • HOJKS:n ja oppimissuunnitelman laatimispalaverit, joissa mukana edellisten lisäksi muita mahdollisia asiantuntijoita sopimuksen mukaan. Huoltajalla on tilaisuus saada tietoa lapsensa osaamisesta ja oppimisvaikeuksista sekä kodin mahdollisuuksista auttaa lasta koulutyössä.
  • Vanhempainillat koko koululle, yhdelle luokalle tai tietyille luokka-asteille.
  • Tiedotustilaisuudet vanhemmille: Koulu voi järjestää tiedotustilaisuuksia vanhemmille esimerkiksi siirtymä- eli nivelvaiheessa. Tämä tarkoittaa vaihetta, jossa oppiainesisältö muuttuu tai laajenee tai tulee uusia oppiaineita esimerkiksi ylemmille luokka-asteille siirtyminen, kielen valinta, tms.
  • Vanhempainyhdistyksiä ja -toimikuntia kannustetaan toimimaan koulun tavoitteiden suuntaisesti ja omatoimisesti. Vapaamuotoiset tapahtumat vahvistavat yhteishenkeä ja tutustuttavat vanhempia toisiinsa. Opettajat voivat olla mukana toiminnassa koulukohtaisesti sovitulla tavalla.
  • Vanhemmilla on mahdollisuus tutustua Riihimäen kaupungin perusopetukseen ja antaa palautetta koulun opetussuunnitelmasta esimerkiksi verkkopalvelussa.
  • Riihimäen sivistyksen ja osaamisen lautakunta järjestää vanhemmille tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia.

Lisätiedot