Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Opetussuunnitelma

Musiikkiopiston tehtävä

Musiikkiopisto tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia opiskella musiikkia pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää ja sillä edistetään musiikkisuhteen kehittymistä ja elinikäistä musiikin harrastamista. Opetus kehittää taiteenalalle ominaista osaamista, perustuu moniarvoiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle ja antaa valmiuksia hakeutua musiikin ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Arvot

Taiteen perusopetus rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurien moninaisuuden kunnioitukselle. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja arvokas yksilönä ja yhteisöjen jäsenenä. Opetuksessa edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja kunnioitetaan sukupuolen moninaisuutta. Opetus tukee ihmisenä kasvamista kehittämällä ajattelun taitoja ja luovuutta.

Musiikin harrastaminen herättää kysymyksiä, jotka ohjaavat pohtimaan ja arvioimaan, mikä elämässä on merkityksellistä ja arvokasta sekä luo pohjaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle tulevaisuudelle.

Oppimiskäsitys

Opiskelija on aktiivinen toimija. Hän oppii asettamaan tavoitteita ja toimimaan tavoitteiden suuntaisesti sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta sekä vuorovaikutus ympäristön kanssa edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista.

Musiikin opiskelu on kokonaisvaltainen ja vuorovaikutteinen prosessi, joka kehittää opiskelijan taitoja ja tietoja monipuolisesti ja vahvistaa hänen hyvinvointiaan sekä kulttuurista osallisuuttaan.

Opiskelijoita ohjataan ymmärtämään kokemuksiaan, tiedostamaan omat tapansa oppia ja käyttämään tätä tietoa oman oppimisensa kehittämiseen. Harjoittelu ja harjoittelemaan oppiminen ovat merkityksellisiä taitojen kehittymisen kannalta. Oppimisprosessin aikana saatava rohkaiseva ja kannustava ohjaus ja palaute vahvistavat opiskelijan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Monipuolisen, myönteisen ja realistisen palautteen antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa oppimista edistävää vuorovaikutusta.

Toimintakulttuuri

Musiikkiopiston tavoitteena on luoda oppimista ja kestävää hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria, mikä edellyttää aitoa kohtaamista sekä välittävää ja kunnioittavaa vuorovaikutusta. Lähtökohtana on yhteisön jäsenten kokemus osallisuudesta, joka syntyy yhdessä toimimisesta ja kaikkien ottamisesta mukaan toimintaan. Kannustavassa toimintakulttuurissa hyväksytään myös oppiminen epäonnistumisten kautta.