Jätevesien käsittely haja-asutusalueilla

Huhtikuun alusta astuivat voimaan ympäristönsuojelulain haja-asutusalueen jätevesienkäsittelyä koskeva muutos ja kokonaan uudelleen kirjoitettu asetus talousjätevesien käsittelystä. Merkittävimmät muutokset liittyvät jätevesijärjestelmän saneerausaikatauluun, joka eriytyi erityisen herkkien alueiden ja muiden alueiden osalta.

Erityisen herkiksi alueiksi määriteltiin 100 metrin vyöhyke vesistöstä (esim. järvet, joet ja purot) ja pohjavesialueet. Näillä alueilla jätevesijärjestelmät tulee olla kunnossa viimeistään 31.10.2019. Määräaikaan voi hakea kunnasta lykkäystä, jos kuormitus on huomattavan vähäistä tai toimet kohtuuttoman kalliita ja teknisesti vaativia. Muilla alueilla järjestelmä tulee uusia viimeistään isompien rakennuslupaa vaativien peruskorjausten yhteydessä. Järjestelmä tulee uusia myös kun rakennetaan vesivessa tai tehdään isoja vesi- ja viemärilaitteistojen luvanvaraisia korjaustöitä.

Kunta voi ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja niiden niin välttämättä edellyttäessä, antaa ankarampia määräyksiä. Noin 200 kunnalla on tällaisia paikallisiin ympäristöoloihin perustuvia ympäristönsuojelumääräyksiä.  Silloin kun lain vaatima puhdistusvaatimus tulee täyttää, on kiinteistön omistajan otettava huomioon myös kunnan ankarammat puhdistustasovaatimukset ja saattaa järjestelmä vastaamaan kunnan määräyksiä.

Jos kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen tai vesiosuuskunnan vahvistetulla toiminta-alueella, kiinteistön on liityttävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin, ellei liittymisestä ole myönnetty vapautusta.

Jätevedenpuhdistamo_2015_mikko_käkelä
Kuva: Mikko Käkelä

Jätevesijärjestelmää suunniteltaessa huomioitavia asioita

Hajajätevesiasetuksen lisäksi jätevesien käsittelyn järjestämisessä huomioitavia määräyksiä ja muita asioita ovat:

Kiinteistöissä joissa jätevesiä syntyy hyvin vähän (kantovesi tai ns. kesävesijohto), voidaan talousvedet johtaa käsittelemättä maahan. Ne eivät kuitenkaan saa aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa, eivätkä sisältää käymälävesiä. Jätevesiä, mm. saunomisvesiä, ei kuitenkaan koskaan saa johtaa puhdistamattomana suoraan pintavesiin.

Hanki pätevä suunnittelija

Jätevesijärjestelmien uusiminen vaatimukset täyttävälle tasolle edellyttää ammattimaista suunnittelua ja rakentamista. Jätevesijärjestelmän suunnitelman voi tehdä vain pätevä suunnittelija. Esimerkiksi Suomen FISE pätevät haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijat HaVeSu ry:n kautta voit etsiä sopivaa suunnittelijaa.

Lisätietoja

Rakennustarkastaja, p. 019 758 4151
Ympäristötarkastaja, p. 019 758 4163
Vesihuoltolaitoksen tarkastusteknikko, p. 019 758 4965 (viemäriverkostoon liittyminen)


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 1 Kyllä 2 Ei 1