Avustukset

Nuorisolain 1285/2016 mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Lain tavoitteena on:1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa; 2) tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista; 3) tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; 4) edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista; sekä 5) parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat: 1) yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys; 2) kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen; 3) monialainen yhteistyö.

Toteuttaessaan 2 §:n tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa.

Avustussäännöt

Avustusten haku

Hae avustuksia tänä vuonna ensisijaisesti sähköisillä lomakkeilla Avustusverkko-järjestelmän kautta.

Avustukset ovat haussa 29.3. – 30.4.2021 klo 14.30 mennessä.

Sähköisiin avustuslomakkeisiin

Huom. Tarvitset avustuksen hakua varten käyttäjätunnuksen Avustusverkkoon. Pääset tekemään käyttäjätunnushakemuksen Avustusverkko-sivuston valikosta. Sähköinen lomake on helppokäyttöinen, täytät vain pakollisiksi merkityt kentät.

Koronan aiheuttamien poikkeusten käsittely avustusprosessissa

Vuoden 2021 avustusten jaossa yhdistysten toimintaa arvioidaan ensisijaisesti vuoden 2019 toiminnan perusteella, mikäli toiminta, tapahtumat ja varainhankinta ovat koronaepidemian aiheuttamien toimintarajoitusten vuoksi olleet suppeampia vuonna 2020. Jos toimintaa on pystytty rajoituksista huolimatta kehittämään vuoden 2020 aikana, voidaan myös tämä huomioida toiminnan arvioinnissa. Liitä hakemukseen vuosia 2020 ja 2021 koskevat aineistot hakulomakkeen ohjeen mukaan, vuoden 2019 aineistoa ei tarvitse toimittaa uudelleen.

Tarvittaessa voit toimittaa hakemusten liiteasiakirjat jälkikäteen. Esimerkiksi yhtä allekirjoitusta vailla oleva aineisto voidaan käsitellä. Mikäli yhdistys on joutunut perumaan vuosi- tai kevätkokouksen, pystytään avustuspäätös tekemään allekirjoittamattoman tilinpäätöksen pohjalta. Toimita tilinpäätös 30.4. mennessä.  Toimita vahvistettu tilinpäätös ja toimintakertomus Avustusverkko-järjestelmään tai kaupungin kirjaamoon sähköpostitse kirjaamo@riihimaki.fi sitten, kun ne on asianmukaisesti hyväksytty yhdistyksessä.

Mikäli et voi käyttää sähköistä hakemusta, voit tulostaa hakulomakkeita alta tai noutaa niitä kaupungin Tietotuvasta, Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki, jonne ne myös palautetaan.

Avustusmuodot

Toiminta-avustus

Toiminta-avustus voidaan myöntää riihimäkeläisten nuorisotoimintaa harjoittavien yhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen. Näitä yhdistyksiä ovat valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen paikalliset jäsenyhdistykset ja rekisteröidyt paikalliset nuorisotyötä tekevät yhdistykset sekä nuorten toimintaryhmät. Avustusten tarkoituksenmukaisuutta ja määrää harkittaessa arvioidaan toimintaa alla olevien kriteerien pohjalta ja pisteytetään toimintoja niiden pohjalta:

1. Toiminnan laatu, tarkoitus ja laajuus

 • jäsenistön määrä ja jäsenrakenne
 • jäsenmäärän muutos
 • säännöllisten kerhojen ja kokoontumisten määrät
 • muiden toimintojen kokonaismäärä: leirit ja retket
 • toiminnan osallistumiskertojen määrä/vuosi

2. Toiminnan taloudellisuus

 • hakijan oma varainhankinta ja muilta tahoilta saadut avustukset (avustus voi olla maksimissaan 1/3 yhdistyksen nuorisotoimintaan käyttämistä menoista)
 • kaupunginavustuksen osuus järjestetyn ja suunnitellun toiminnan kuluista

3. Nuorisopoliittinen ja kasvatuksellinen merkitys

 • nuorten osallistuminen toiminnan sisältöjen suunnitteluun
 • nuorten aktivointi, kaikille nuorille avointen tapahtumien määrä vuodessa
 • koulutuksiin osallistuminen, osallistumiskertojen määrä/vuosi
 • toiminnallisen yhteistyön määrä kaupungin ja/tai muiden yhdistysten kanssa
 • kansainvälisen toiminnan osallistumiskerrat

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1