Palveluverkkouudistus

Riihimäen kaupungilla on käynnissä palveluverkkouudistus. Työn tavoitteena on selvittää ja suunnitella, millainen Riihimäen palveluverkko tulevaisuudessa olisi, ja miten kaupunki voi vastata tulevaisuuden haasteisiin, kuten syntyvyyden laskuun.

Uudistustyötä varten kaupunki tilasi palveluverkkoselvityksen, joka valmistui tammikuussa 2020. Selvityksessä arvioitiin nykyisen palveluverkon toimivuutta. Selvityksessä otettiin huomioon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, kaupungin tulevaisuuden kasvusuunnat, väestönkehitys, olemassa olevat kiinteistöt ja niiden kunto sekä kaupungin taloudellinen tilanne. Selvityksessä tarkasteltiin myös palvelujen saatavuutta. Selvityksessä olivat mukana kaikki kaupungin palvelut.

Palveluverkkoselvityksen lopputuloksena syntyi neljä erilaista mallia. Niiden pohjalta laadittiin toteutussuunnitelma jatkotoimenpiteiden pohjaksi. Päätökseentekoon edenneessä toteutussuunnitelmassa on huomioitu selvityksessä esiin nostettujen taloudellisten realiteettien lisäksi myös kiinteistöjen elinkaari. Tämä mahdollistaa nykyisiin kiinteistöihin jo aiemmin tehtyjen investointien hyödyntämisen mahdollisimman täysimääräisesti.

Riihimäen kaupungin nykyinen palveluverkko koostuu 60:sta eri puolilla kaupunkia sijaitsevasta toimitilasta, joista osa ei palvele nykyistä käyttötarkoitustaan tai niitä ei voi muuntaa tuleviin tarpeisiin. Esimerkiksi opetussuunnitelman vuoksi opetustiloilta vaaditaan uusia ominaisuuksia. Lisäksi kiinteistöissä on jatkuva korjaustarve. Toteutuessaan palveluverkkouudistus vähentää kaupungin kiinteistökantaa noin kahdellakymmenellä rakennuksella. Bruttoneliöt vähenevät 25 000:llä.

Kaupunkilaisten mielipidettä nykyisistä palveluista kartoitettiin sähköisellä kyselyllä, johon vastasi 280 riihimäkeläistä. Lisäksi kaupunkilaisilla oli mahdollisuus osallistua selvitystyön aikana pidettyyn asukasiltaan.

Palveluverkkoselvityksen ohjaukseen osallistui kaupungin toiminnoista vastaavia viranhaltijoita ja asiantuntijoita. Tämän lisäksi työn ohjaukseen osallistuivat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riku Bitter ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Miia Nahkuri.

Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden osalta työhön osallistuivat sivistysjohtaja Esa Santakallio, opetuspäällikkö Virve Jämsén ja varhaiskasvatuspäällikkö Marjut Helenius. Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta työhön osallistui sosiaali- ja terveysjohtaja Jouni Sakomaa. Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden osalta työhön osallistui elinkeinojohtaja Mika Herpiö, museojohtaja Hanna Mamia-Walther, liikuntapalvelupäällikkö Kati Hämäläinen-Myllymäki ja liikuntapaikkamestari Arto Kokkonen. Maankäytön suunnittelun asiantuntijoina työhön osallistuivat kaavoituspäällikkö Anniina Korkeamäki ja yleiskaava-arkkitehti Niina Matkala. Lisäksi työhön osallistuivat asiantuntijoina viestintä- ja markkinointipäällikkö Mia Miettinen ja paikkatietokoordinaattori Ari Matinlassi.

Tekninen palvelukeskus toimi työn tilaajana. Teknisestä palvelukeskuksesta työhön osallistuivat kaupungininsinööri Toni Haapakoski, rakennuspäällikkö Hannu Mattila ja projekti-insinööri Pasi Ratia. Palveluverkkoselvitys tilattiin WSP Finland Oy:ltä ja projektista vastasi yksikön päällikkö Heikki Lonka ja johtava asiantuntija Johanna Tschokkinen.

Kaupunginhallitus käsitteli palveluverkkouudistusta ensimmäisen kerran maanantaina 27. tammikuuta 2020. Kaupunginhallitus jätti asian pöydälle. Samalla hallitus päätti, että ennen seuraavaa hallituksen käsittelyä kaupunkilaisille järjestetään palveluverkkoa koskeva esittelytilaisuus. Tilaisuus pidettiin tiistaina 4. helmikuuta 2020 Kalevantalolla. Kaupunginhallitus käsitteli uudistusta uudelleen 2. maaliskuuta 2020 ja teki siihen useita muutoksia.

Kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa 9. maaliskuuta 2020 ja palautti palveluverkkouudistuksen uudelleen valmisteluun. Samalla valtuusto antoi kaupunginhallitukselle tehtäväksi poliittisen ohjausryhmän perustamisen. Ryhmän tehtävänä on ohjata palveluverkkouudistuksen jatkovalmistelua. Ryhmään tulee edustaja kaikista valtuustoryhmistä. Kaupunginvaltuuston päätös oli näiltä osin yksimielinen. Lisäksi äänestyksen jälkeen valtuusto päätti, että palveluverkkouudistus käsitellään kokonaisuutena pilkkomisen sijaan. Valtuuston päätös syntyi äänin 26–17.

Riihimäen kaupunginhallitus päätti maanantaina 16. maaliskuuta perustaa poliittisen ohjausryhmän, jonka tehtävänä on ohjata palveluverkkosuunnitelman jatkovalmistelua. Ohjausryhmän tehtävänä on laatia pedagogisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävä sekä uskottava palveluverkkoesitys, joka perustuu tulevaisuuden toimintaympäristöön. Ryhmä tekee palveluverkkoesitystä varten tarvittavat selvitykset.

Ryhmään kuuluu edustaja kaikista valtuustoryhmistä. Ohjausryhmän jäseniksi nimettiin Hannu Nokkala (sdp), Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen (kok.), Anni Antila (vas.), Eero Yrjö-Koskinen (vihr.), Hannele Saari (kd), Jari Heikkinen (ps) ja Risto Paajanen (kesk.). Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Riihimäen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riku Bitter. Lisäksi kaupunginhallitus nimesi ohjausryhmän jäseniksi Riihimäen kaupungin sivistysjohtaja Esa Santakallion, kaupungininsinööri Toni Haapakosken ja rakennuspäällikkö Hannu Mattilan.

Kokouksessaan 30. maaliskuuta kaupunginhallitus määritteli ohjausryhmän tehtäväksi tehdä tarvittavat selvitykset ja laatia pedagogisesti ja toiminnallisesti sekä taloudellisesti kestävä ja uskottava tulevaisuuden toimintaympäristöön perustuva palveluverkkoselvitys. Samalla kaupunginhallitus päätti, että selvityksen tulee valmistua syyskuun 2020 valtuustoon käsittelyyn mennessä.

Riihimäen palveluverkkoselvitys 21.1.2020

Sähköisen kyselyn tulokset

Palveluverkon alustava toteutussuunnitelma

Kaupunginjohtajan esitys 4.2.2020

Kysymyksiä ja vastauksia palveluverkosta 28.2.2020

Vuonna 2014-2019 syntyneet lapset oppilaaksiottoalueittain

Kolmen kilometrin etäisyydellä rautatieasemasta asuvat 2003-2019 syntyneet lapset

Kevyen liikenteen väylät ja koulut 2020

Oppilaaksiottoalueiden harmaiden alueiden ikäluokkakehitys

Jos sinulla on kysyttävää palveluverkosta, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen palveluverkko@riihimaki.fi.

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 7 Kyllä 1 Ei 7