Hyppää sisältöön

Avustukset

Nuorisolain 1285/2016 mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Lain tavoitteena on:

 • edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa;
 • tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista;
 • tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;
 • edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista; sekä
 • parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat:

 • yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys;
 • kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen;
 • monialainen yhteistyö.

Toteuttaessaan 2 §:n tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa.

Toiminta-avustus

Toiminta-avustus voidaan myöntää riihimäkeläisten nuorisotoimintaa harjoittavien yhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen. Näitä yhdistyksiä ovat valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen paikalliset jäsenyhdistykset ja rekisteröidyt paikalliset nuorisotyötä tekevät yhdistykset sekä nuorten toimintaryhmät. Avustusten tarkoituksenmukaisuutta ja määrää harkittaessa arvioidaan toimintaa alla olevien kriteerien pohjalta ja pisteytetään toimintoja niiden pohjalta:

1. Toiminnan laatu, tarkoitus ja laajuus

 • jäsenistön määrä ja jäsenrakenne
 • jäsenmäärän muutos
 • säännöllisten kerhojen ja kokoontumisten määrät
 • muiden toimintojen kokonaismäärä: leirit ja retket
 • toiminnan osallistumiskertojen määrä/vuosi

2. Toiminnan taloudellisuus

 • hakijan oma varainhankinta ja muilta tahoilta saadut avustukset (avustus voi olla maksimissaan 1/3 yhdistyksen nuorisotoimintaan käyttämistä menoista)
 • kaupunginavustuksen osuus järjestetyn ja suunnitellun toiminnan kuluista

3. Nuorisopoliittinen ja kasvatuksellinen merkitys

 • nuorten osallistuminen toiminnan sisältöjen suunnitteluun
 • nuorten aktivointi, kaikille nuorille avointen tapahtumien määrä vuodessa
 • koulutuksiin osallistuminen, osallistumiskertojen määrä/vuosi
 • toiminnallisen yhteistyön määrä kaupungin ja/tai muiden yhdistysten kanssa
 • kansainvälisen toiminnan osallistumiskerrat