Hyppää sisältöön
Kuva liikenteenohjaussuunnitelmasta
Liikenteenohjaussuunnitelma

Liikennesuunnittelu

Liikennesuunnittelu on osa maankäytön suunnittelua, jonka perustana on koko kaupungin kehittämistarpeet. Liikenteen yleissuunnittelusta ja yksityiskohtaisemmista suunnitelmista vastaa kunnallistekninen suunnittelukeskus.

Liikennesuunnittelu pohjautuu erilaisiin selvityksiin ja tutkimuksiin: mm. liikennemäärien ja nopeuksien laskemiseen, kulkutapatutkimuksiin (esim. kuinka suuri osuus on autoilijoita, kävelijöitä tai pyöräilijöitä), liikenneympäristön luokitukseen (tonttikadut, kokoojakadut ja pääkadut) sekä liikenneselvityksiin, joissa arvioidaan tulevaisuuden liikennemääriä. Suunnittelussa tulee huomioida kaikkien kulkutapojen turvallisuus ja sujuvuus.

Liikenteenohjaussuunnitelmassa esitetään liikennemerkit ja se laaditaan aina uusien katusuunnitelmien tai katusuunnitelmien muutosten yhteydessä, jos liikennemerkit ympäristössä muuttuvat.

Selvityksiä ja suunnitelmia

 • Liikenneselvitys 2035

  Suunnitelma toimii yleiskaavoituksen taustaselvityksenä, jossa tarkemmin suunnitellaan ja analysoidaan maankäytön liikennekysymykset kuten liikenneverkon jäsennöinti yhteys- ja tilatarpeet, verkon kuormitus ja toimivuus sekä arvioidaan uusien väylien toteutusjärjestystä.

 • Keskustan liikenneselvitys 2013

  Riihimäen keskustan liikennesuunnitelma laadittiin kaupungin teknisen keskuksen katu- ja puistoyksikön toimesta. Työssä keskeisenä tekijänä oli vetovoimaisuuden lisääminen ja pysäköintipaikkojen saatavuuden parantaminen sekä kartoittaa keskustan viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden lisäämistä liikennesuunnittelun keinoin. Työssä keskityttiin keskustan liikenneverkon ja etenkin keskeisimpien ostoskatujen kehittämiseen. Tavoitteena oli lisätä keskustassa asioinnin viihtyisyyttä siten, että palveluiden hyvä saatavuus turvataan. Lisäksi tarkasteltiin keskustan läpimenoliikenteen vähentämismahdollisuuksia.

 • Koulujen liikenneturvallisuusselvitys 2012

  Riihimäen kaupungille laaditun koulujen liikenneturvallisuusselvityksen päivityksen tavoitteena on kartoittaa kaupungin peruskoulujen lähiympäristön liikenneturvallisuutta ja liikennejärjestelyjen kehittämistarpeita. Työssä on tarkasteltu koulujen ympäristön tilaa ja vuosina 2007–2010 tapahtuneita liikenneonnettomuuksia koulujen lähistöllä. Lisäksi työssä on kartoitettu niitä liikenneturvallisuuteen vaikuttavia toimenpiteitä, joita on tehty edellisen liikenneturvallisuusselvityksen jälkeen sekä tuotu esiin uusia toimenpide-ehdotuksia.

 • Patastenmäen koulun liikenneturvallisuusselvitys 2015

  Vaaranpaikkakartoitus- ja turvallisuusselvitys Patastenmäen koululle.

 • Keskustan ja sisääntuloteiden liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040

  Suunnitelmassa esitetään Riihimäen liikenneverkon tavoitetila vuodelle 2040. Keskusta-aluetta kehitetään siten, että kaupunkiympäristö tukee kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista viihtyisää elinympäristöä ja kestävää liikkumista ohjaten läpiajavaa autoliikennettä pääasiassa keskustavision mukaisesti keskuskehälle ja muille pääväylille. Keskusta-alueen lisäksi suunnitelmassa määritellään toimenpiteet Riihimäen sisääntuloteiden kehittämiselle.   Sisääntuloteiden kehittämisen lähtökohtana on kehittää yhteyksien palvelutasoa niin, että keskustan ulkopuoliset pääväylät olisivat kilpailukykyisiä yhteyksiä raskaan liikenteen ja keskustan katuverkkoa läpiajoon käyttävän liikenteen näkökulmasta.

 • Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma 2014

  Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen kuntiin laadittiin turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma. Suunnitelma laadittiin yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen sekä suunnittelualueen kuntien kanssa. Suunnitelma laadittiin kestävän liikkumisen näkökulmasta ja se sisältää turvallisuuden parantamisen lisäksi kestävän liikkumisen edistämistä.

 • Palvelukohteiden opastussuunnitelma

  Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen, Pirkanmaan ELY-keskuksen, sekä alueen kuntien kanssa.

 • Erkyläntien kehittämissuunnitelma 2013

  Riihimäen liikenneliikenneselvitys 2035 esittää läpiajoliikenteen ohjaamista V.I. Oksasen kadulle Erkyläntien liikenneturvallisuuden sekä asumisviihtyvyyden parantamiseksi (Mäkinen, Backman & Korpinen 2011). Suunnitelmassa esitetään liikennelaskelmien, läpiajotutkimuksen ja erilaisten toimivuustarkasteluiden perusteella kehittämisehdotuksia alueen ongelmakohtien ratkaisemiseksi. Tuloksilla perustellaan ja havainnollistetaan suunnitelmassa esitetyt ratkaisut.