Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Riihimäen yleiskaavan 2050 luonnos nyt kaupunkilaisten nähtävillä – kerro mielipiteesi

15.1.2024 Tiedotteet Asu ja rakenna Vaikuta ja tutustu Asuminen Kaavoitus yleiskaava

Kuvassa Riihimäen yleiskaava 2050 R-tunnus ja taustalla ote yleiskaavakartasta 2035.

Riihimäen yleiskaavan 2050 luonnos on valmistunut. Riihimäen kaupunginhallituksen 18.12.2023 tekemän päätöksen mukaisesti yleiskaavaluonnos pidetään nähtävillä 15.1.–15.2.2024.

Riihimäen yleiskaavan 2050 luonnos on valmisteltu kaupunginhallituksen 19.12.2022 päättämien tavoitteiden mukaisesti. Yleiskaava noudattaa ja edistää kaupungin strategiassa esitettyjä tavoitteita ja varmistaa, että rakentamiseen varatut alueet mahdollistavat ennustetun väestönkehityksen ja asuntotuotannon.

Riihimäen yleiskaava 2050 tarkistaa, päivittää ja täydentää vuonna 2017 voimaan tullutta Riihimäen yleiskaavaa 2035. Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön ja liikenteen suunnitelma, joka ohjaa yhdyskuntakehitystä pitkälle tulevaisuuteen. Jatkossa yleiskaava on tarkoitus tarkistaa joka toinen valtuustokausi.

Nähtävillä olon aikana voit antaa palautetta yleiskaavaluonnoksesta

Nähtäville asetettavan luonnosaineiston muodostavat kaavakartta, kaavamerkinnät ja määräykset sekä kaavaselostus. Nähtävillä olon aikana yleiskaava-aineistosta voi esittää mielipiteitä. Mielipide osoitetaan kaavoitukselle ja se tulee toimittaa kirjaamoon (Eteläinen Asemakatu 2, PL 125, 11101 Riihimäki tai kirjaamo@riihimaki.fi).

Tarvittavilta viranomaisilta ja yhteisöiltä pyydetään lisäksi lausunnot. Mielipiteet ja lausunnot käsittelee kaupunginhallitus.

Yleiskaavaluonnoksesta on mahdollista antaa palautetta myös karttakyselyn kautta. Linkki karttakyselyyn löytyy kaavan verkkosivuilta. Karttakysely on avoinna 15.1.–15.2.2024.

Tiedotustilaisuus keskiviikkona 24. tammikuuta Riksulassa

Yleiskaavaluonnoksesta järjestetään lisäksi tiedotus- ja keskustelutilaisuus keskiviikkona 24.1.2024 kello 17.30 alkaen osoitteessa Eteläinen Asemakatu 2 (Matkakeskuksen katutaso, yhteisötalo Riksula). Osallisten tilaisuudessa esittämät mielipiteet kirjataan tilaisuudesta laadittavaan muistioon.

Luonnoksesta saatavan palautteen perusteella valmistellaan yleiskaavaehdotus, joka pyritään saamaan nähtäville vuoden 2024 loppupuolella. Kaupunginvaltuusto päättää lopulta yleiskaavan hyväksymisestä. Yleiskaavan hyväksymisen tavoitevuosi on 2025.

Yleiskaavaratkaisu

Yleiskaavassa nykyistä kaupunkirakennetta täydennetään ja tiivistetään varsinkin keskustassa ja asemanseudulla. Lisäksi nykyiseen kaupunkirakenteeseen rajautuvilla Kokon ja Herajoen yleiskaavan asuntoaluevarauksilla on aloitettu asemakaavoitus. Yhdessä nämä alueet vastaavat kaupungin asuntotonttitarpeeseen aina vuoteen 2050 asti.

Yleiskaavassa varaudutaan myös kaupungin pitkän aikavälin väestönkasvun erilaisiin ennusteisiin osoittamalla asumisen reservialueita Arolammin ja Etelä-Vahteriston alueille sekä liittyen Kalmun osayleiskaavan alueeseen.

Nämä varaukset voivat toteutua yleiskaavan aikajakson loppupuolella, jos väestönkehitys ja asuntotuotannon tarve luovat tulevaisuudessa edellytykset niiden toteuttamiselle.

Yleiskaava mahdollistaa myös yritys- ja elinkeinotonttitarjonnan kasvattamisen varaamalla työpaikka-alueita pääväylien varteen ja liikenteen solmukohtiin sekä radan varteen. Näiden alueiden toteutumisaikatauluun ja -järjestykseen vaikuttavat muun muassa alueiden vetovoima ja suhdanteet.

Lisätiedot

Yleiskaavan 2050 kaava-aineisto, tehdyt selvitykset ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä kaupungin verkkosivulla sekä virastokeskus Veturissa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. kerros).

Aiempi uutinen aiheesta (14.12.2023).