Luonto ja luonnonsuojelu

Riihimäen kaupungin tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuutta. Luonnonsuojelua edistetään suunnitelmallisen seurannan sekä luontoarvojen tunnistamisen avulla. Vaikutuksia arvioidaan myös maankäytön suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä. Luontoa suojellaan myös perinteisesti luonnonsuojelualueiden ja erilaisten suojeluohjelmien avulla.

Monimuotoista ja arvokasta luontoa on myös suojelualueiden ulkopuolella. Tavoitteena on, että kaikki tärkeät luontoalueet yhdessä muodostavat verkoston, jonka avulla turvataan luonnon monimuotoisuuden säilyminen, ekologiset yhteydet sekä virkistysmahdollisuudet. Kaupunkiympäristössä on myös mahdollista toteuttaa uusia elinympäristöjä esimerkiksi paahdeympäristöjen ja kosteikkojen lajistolle, jolloin luonnon monimuotoisuutta voidaan jopa lisätä.

Riihimäen arvokkaita luontokohteita seurataan ja uusia kohteita kartoitetaan tasaisin väliajoin luonnon monimuotoisuuden seurantaohjelman avulla. Tietoa kerätään monipuolisesti esimerkiksi selvitysten, rekistereiden, ja erilaisten suojeluohjelmien avulla. Seurannasta vastaa kohteesta riippuen joko Riihimäen ympäristö- ja rakennuslautakunta tai Hämeen ELY-keskus /Metsähallitus.

Riihimäen arvokkain yksittäinen luontokohde on kaupungin koillisosassa sijaitseva Hatlamminsuo. Muita maakunnallisesti arvokkaita luontokohteita ovat esimerkiksi Suolijärven pohjoisranta, Arolampi, Pähkinistönmäki, Kormun korpi, Siivosen harju ja Riuttanmäki-Riuttanlukot. Riihimäeltä löytyy myös lukuisa joukko paikallisesti ja seudullisesti arvokkaita luontokohteita.

Kuva ketunleipä-kasvista


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 3 Kyllä 1 Ei 3