Luonnonsuojelualueet

Hatlammin luonnonsuojelualue (92 ha)

Hatlamminsuon ja Hatlamminmäen alue on osoitettu luonnonsuojelualueeksi maakuntakaavassa.

Hatlamminsuo

HatlamminsuoMaakunnallisesti arvokas Hatlamminsuo on Riihimäen arvokkain yksittäinen luontokohde. Se on laaja, suurelta osin luonnontilainen keidassuo, jolla esiintyy 40 eri suotyyppiä. Vallitsevat suotyypit ovat isovarpuräme ja tupasvillaräme. Arvokkaimpia suotyyppejä ovat lyhytkorsinevalaikut, allikot ja suon reunoilla mustikka-, ruoho- ja heinäkorvet. Allikoiden reunoilla ja nevalaikuilla on runsaasti Etelä-Suomessa harvinaista valkopiirtoheinää ja leväkköä.

Hatlamminsuon lounaisosassa on pääosin pitkospuilla kulkeva  luontopolku.

Hatlamminmäki

HatlamminmäkiHatlamminmäki on geologialtaan maakunnallisesti arvokas maisemansuojelualue. Hatlamminmäellä on Yoldianmerivaiheen aikainen muinaisrantavyöhyke ja kivikot, louhikot ja mäen laki ovat metsälain mukaisia metsän monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokkaita elinympäristöjä. Hatlamminmäen metsä on pääosin käenkaali- mustikkatyypin tuoretta kangasmetsää.

Vahteriston luonnonsuojelualue (121 ha)

VahteristoRiihimäen ensimmäinen luonnonsuojelualue, Vahteriston luonnonsuojelualue, perustettiin vuonna 2008. Alueeseen kuuluu valtaosa Vahteristonmäestä sekä osa Huhtionmästä.

Vahteriston alueella on monimuotoista metsäluontoa, jossa vuorottelevat moreenirinteet, suopainanteet ja korpimetsät. Tuoreen ja lehtomaisen kankaan kuusivaltaiset metsät ovat vallitsevia kasvillisuustyyppejä. Erityisen arvokkaita ovat Huhtionmäen lähteikkö sekä Vahteristonmäen korpinotko. Alueen harvinaisia ekosysteemejä ovat luonnontilaiset tai ennallistettavissa olevat korvet.

Luonnonsuojelualueella on myös  luontopolku, joka opastaa kulkijan monimuotoisen metsän halki.

Vahteriston luonnonsuojelualueelle valmistui elokuussa Vahteriston hoitojakayttosuunnitelma, jonka mukaisesti aluetta jatkossa hoidetaan ja kehitetään.

Vatsian luonnonsuojelualue, Suolijärvi (35 ha)

VatsiaKahdesta alueesta koostuva Vatsian luonnonsuojelualue on korkeussuhteiltaan vaihtelevaa: kallioiset mäet ja niiden väliset painanteet vuorottelevat. Mäkien rinteillä on tuoreita ja kuivia lehtoja. Puusto on vanhaa ja paikoin kasvaa laajoja runkomaisia lehmuksia. Alavimmilla mailla metsätyyppinä on monin paikoin kuusivaltainen käenkaalioravanmarjatyyppi.

Suolijärveen rajoittuvat rannat ovat maisemallisesti arvokkaita.

Maakuntakaavassa myös Suolijärven pohjoisrannan Salmenkalliot ympäristöineen on osoitettu luonnonsuojelualueeksi.

Kannistonmetsän luonnonsuojelualue (6,5 ha)

Hakamäki 05, SW-osan kalliometsää 083

Kannistonmetsän luonnonsuojelualue sijaitsee Hakamäellä, Vatsianjärven pohjoispuolella. Eri lehtotyyppien lisäksi alue käsittää kalliometsää, pienialaisia kalliopaljastumia, jyrkänteitä ja lehtomaista kangasta. Vanhassa ja varttuneessa kuusivaltaisessa metsässä kasvaa järeitä haapoja, rauduskoivua, tuomea, pihlajaa ja vaahteraa.  Lisäksi alueen sisällä on kaksi erillistä metsälehmusaluetta, joissa kasvaa yhteensä noin 100 järeää lehmusta.

Alue on rauhoitettu METSO-ohjelman kohteena.

Kolisevanmaan luonnonsuojelualue (6,3 ha)

PähkinistönmäkiKolisevanmaan luonnonsuojelualue sijaitsee Hirvijärven pohjoisrannalla, Pähkinistönmäen eteläpuolella.

Alue on kasvillisuustyypiltään pääosin tuoretta tai kosteaa lehtoa, jossa kasvaa eri-ikäistä havu- ja lehtipuustoa. Myös metsälehmusta ja pähkinäpensasta esiintyy. Alueeseen sisältyy myös historiallisia muinaisjäännöksiä, naurisaumoja, sisältävä avohakkuualue.

Kolisevanmaan luonnonsuojelualue on rauhoitettu METSO-ohjelman kohteena.

Epranojan luonnonsuojelualue (3,4 ha)

EpranojaKahdesta alueesta koostuvalla Epranojan luonnonsuojelualueella on runsaspuustoista kuusivaltaista lehtometsää. Epranojan varsi on rehevää suurruoholehtoa ja saniaislehtoa. Kauempana ojasta esiintyy tuoretta lehtoa ja lehtomaista kangasmetsää. Epranojan uoma on varsin luonnontilainen ja siinä on pieniä koskipaikkoja. Purossa elää purotaimenta.

Alue on on rauhoitettu METSO-ohjelman kohteena.

MiikaRock’n luonnonsuojelualue (1 ha)

MiikaRock’n luonnonsuojelualue sijaitsee Vatsianjärven itäpuolella Väliojan varressa. Alueella on lehtoa ja lehtomaista kangasmetsää, jossa on paljon järeitä haapoja ja lahopuuta.

Alue on rauhoitettu METSO-ohjelman kohteena.

Seljan luonnonsuojelualue (2,9 ha)

Vanhaan Kormuntiehen rajautuva Seljan luonnonsuojelualue käsittää asutuksen tuntumassa olevan luonnontilaisen ja erittäin runsaspuustoisen metsäalueen, jolla on lahopuustoa runsaasti. Alueeseen sisältyy vähäinen määrä niittyä, joka toimii viherpeitteisenä suojavyöhykkeenä luonnontilaisen kaltaiselle purolle. Ravinteellisuudeltaan alue on pääosin lehtoa ja lehtomaista kangasta.

Arolammen luonnonsuojelualue (9 ha)

ArolammiVantaanjoen laajentumana syntynyt rehevä ja umpeen kasvava Arolampi on peltojen ympäröimä kosteikko. Alue on merkittävä vesi- ja rantalinnuston pesintä- ja ruokailupaikka. Lammen pohjassa on veden laatua parantavia lähteitä. Arolampi on osoitettu luonnonsuojelualueeksi maakuntakaavassa (linnustonsuojelu).

ls-alueet


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 4 Ei 4 Kyllä 4 Ei 4