MU1 (P ) Musiikki ja minä 1. vsk
Kurssilla syvennetään musiikin peruskäsitteiden (melodia, harmonia, rytmi, dynamiikka, sointiväri ja muoto) tuntemusta musisoinnin avulla, kehitetään soittotaitoa ja äänenkäyttöä sekä pohditaan omaa suhdetta musiikkiin ja musiikin merkitystä myös muille ihmisille. Perehdytään kuulonhuoltoon. Soittaminen, laulaminen, musiikin kuuntelu, opetuskeskustelu, mahdollinen opintoretki johonkin paikalliseen kohteeseen. Kurssi suositellaan suoritettavaksi ennen muita musiikin kursseja.Numeroarviointi. Arvioinnin apuna käytetään itsearviointia, vertaisarviointia ja jatkuvia, opetustilanteissa käytäviä, vuorovaikutteisia arviointikeskusteluja. Kurssin lopussa voidaan pitää vapaaehtoinen laulu- ja/tai soittokoe. Numeroarviointi.

MU2 (P) Moniääninen Suomi 1. vsk
Kurssilla pyritään ymmärtämään, miksi Suomessa kuunnellaan ja soitetaan tällä hetkellä juuri tällaista musiikkia ja tutustutaan Suomessa esiintyviin musiikkikulttuureihin ja niiden taustoihin ja kehitykseen. Samalla kehitetään opiskelijan musiikillisia valmiuksia musisoinnin ja kuuntelun avulla. Kurssilla käsitellään taidemusiikkia, populaarimusiikkia ja kansanmusiikkia.Kurssin keskeiset työtavat Soittaminen, laulaminen, musiikin kuuntelu, opetuskeskustelu, mahdolliset ryhmätyöt. Numeroarviointi.

MU3 (VS) Ovet auki musiikille 2. vsk
Kurssilla tutustutaan erilaisiin maailman musiikkikulttuureihin ja musiikkityyleihin, kuten reggae, samba, bossanova, salsa, jazz ja afrikkalainen musiikki. Ilmiöitä tarkastellaan osana kulttuuria. Kurssin pääpaino on soittamisessa ja laulamisessa. Kurssin keskeiset työtavat Soittaminen, laulaminen, musiikin kuuntelu, opetuskeskustelu, mahdolliset opetusvideot, mahdolliset ryhmätyöt. Numeroarviointi 4-10. Arvioinnin apuna käytetään
itsearviointia, vertaisarviointia ja jatkuvia, opetustilanteissa käytäviä, vuorovaikutteisia arviointikeskusteluja sekä mahdollisia ryhmätöitä. Numeroarviointi.

MU4 (VS) Musiikki viestii ja vaikuttaa 2. vsk
Kurssilla tutustutaan musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin elokuvissa, teatterissa, radiossa, televisiossa ja musiikkivideoissa sekä soitetaan ja lauletaan niihin liittyviä kappaleita. Kurssin keskeiset työtavat Soittaminen, laulaminen, musiikin kuuntelu, musiikkivideoiden katselu, opetuskeskustelu, mahdolliset ryhmätyöt (musiikkivideoiden teko, äänimaisemat, äänten ja musiikin luominen pienelokuviin), mahdollinen opintomatka
(esim. radiokanava, studio, teatteri), mahdollinen musiikkielokuva. Numeroarviointi. Arvioinnin apuna käytetään itsearviointia, vertaisarviointia ja jatkuvia, opetustilanteissa käytäviä, vuorovaikutteisia arviointikeskusteluja sekä mahdollisia ryhmätöitä. Numeroarviointi.

MU5 (KS) Laulu soi 2. -3. vsk
Kurssilla etsitään omaa ääntä, lauletaan paljon erilaisia ja erityylisiä lauluja yksi- ja moniäänisesti, tutustutaan mikrofonilauluun sekä kehitetään äänenkäyttöä. Kurssi tarjotaan parillisina lukuvuosina. Kurssin keskeiset työtavat ovat laulaminen mutta myös soittaminen ryhmän niin halutessa, musiikin kuuntelu, opetuskeskustelu, mahdolliset esiintymiset. Suoritusmerkintä. Lv 2018-2019.

MU6 (KS) Bändi- ja säestyskurssi 1. -2. vsk

Kurssilla opiskellaan bändisoittoa rummuilla, bassolla, kitaralla ja koskettimilla. Opiskelussa edetään ryhmän taitojen mukaan. Kurssi sopii kaikentasoisille opiskelijoille: vasta-alkajia neuvotaan heidän taitonsa mukaisesti ja edistyneemmille soittajille on tarjolla lisähaasteita. Kurssi tarjotaan parittomina lukuvuosina. Kurssin keskeiset työtavat Soittaminen, laulaminen, musiikin kuuntelu, opetuskeskustelu, mahdolliset esiintymiset. Suoritusmerkintä. lv 2019-2020.

MU7 (KS) Muusikon ja musiikin harrastajan apuvälineitä 2. 
vsk
Soitto- ja laulutaito ovat tärkeitä ja keskeisiä muusikon ja musiikin harrastajan taitoja. Niiden tueksi tarvitaan myös muita taitoja ja apuvälineitä musiikin laajempaa ymmärtämistä ja muusikkona tai harrastajana kehittymistä varten. Kurssilla perehdytään näihin apuvälineisiin (mm. nuotinluku, soinnut, sooloskaalat, rytmit) ja korvien kehittämiseen kaikkea käytäntöön soveltaen ja yhdessä musisoiden. Kurssi tarjotaan parittomina lukuvuosina.
Kurssin keskeiset työtavat Soittaminen, laulaminen, musiikin kuuntelu, opetuskeskustelu, musiikin teorian opiskelu, korvien kehittäminen yksinkertaisten solfaharjoitusten avulla (rytmi, melodia, soinnut) Huom! Teoreettinen aines sovelletaan aina käytäntöön mahdollisuuksien mukaan. Suoritusmerkintä. Lv 2019-2020.

MU8 (KS) Kultakorvaklubi 3. vsk
Kurssilla tehdään konserttivierailuja kiinnostaviin ja ajankohtaisiin musiikillisiin kohteisiin sekä kuunnellaan opiskelijoiden valitsemaa musiikkia ja opetellaan keskustelemaan siitä. Keskusteluissa pyritään pääsemään eroon hyvä–huono –asetelmasta eli opetellaan analysoimaan musiikkia ja keskustelemaan siitä ilman arvolatausta. Kurssilla voidaan myös soittaa ja laulaa, jos opiskelijat haluavat niin. Osa kurssin konserttivierailuista on ilmaisia ja osa saattaa olla maksullisia. Kurssin budjetista sovitaan kurssin alussa yhdessä opiskelijoiden kanssa. Suoritusmerkintä.

MU9 (KS) Musiikkiteknologia 3. vsk
Kurssilla voidaan tutustua käytännönläheisesti esimerkiksi äänentoistolaitteiden ja miksaamisen saloihin, Sibelius-nuotinnusohjelmaan (tai muuhun vastaavaan), musiikin tekemiseen tietokonetta hyödyntäen jamusiikin äänittämiseen. Sisällöt valitaan ryhmän kiinnostuksen mukaan. Kurssilla opittuja taitoja voi hyödyntää vaikkapa toimimalla koulun tilaisuuksissa miksaajana. Kurssi tarjotaan parillisina lukuvuosina.Opetuskeskustelu, käytännönläheiset harjoitukset, mahdolliset ryhmätyöt, mahdolliset opintomatkat Huom! Teoria ja käytäntö kulkevat kurssilla rinta rinnan.Suoritusmerkintä.Lv 2018-2019.

MU10 (KS) Bändi- ja yhtyemusiikki 1.-3. vsk
Bändi- ja yhtyemusiikkikursseja voi suorittaa kahdella tavalla:
1)Musiikkipankki. Musiikkipankkiin ilmoittautuneista muodostetaan kokoonpanoja eri tilaisuuksia varten. Toiminta on näin projektiluontoista, eikä lukujärjestykseen sidottua ja musiikin tyylit vaihtelevat projekteittain. Kurssisuorituksen saa kun 38 tuntia pankkityöskentelyä tulee täyteen.  Musiikkipankkiin ilmoittaudutaan musiikinopettajalle ensimmäisenä vuonna, lukuvuoden alussa.
2)Bänditoiminta. Tavoitteellisesta, tuloksellisesta ja koulussa näkyvästä bänditoiminnasta on mahdollisuus saada yksi musiikin kurssi / lukuvuosi. Kurssi muodostuu pääasiassa bändien omatoimisesta harjoittelusta ja esiintymisistä. Bändien kokoamisessakin on hyvä olla omatoiminen. Suoritusmerkintä.

MU11 (KS) Kuorotoiminta/lauluklubi 1.-3. vsk
Lukion kuoro harjoittelee musiikkiluokassa kerran viikossa ja esiintyy bändin säestyksellä mm. koulun erilaisissa tilaisuuksissa, kuten ylioppilasjuhlissa. Kuorossa opetellaan laulamaan äänissä ja harjoitellaan mikrofonilaulua sekä esiintymistä ja äänenhuoltoa. Kuoron tilalla voi harkinnan ja osallistujien määrän ja kiinnostuksen mukaan toimia myös lauluklubi, joka on muodoltaan vapaampi. Lauluklubissa voidaan keskittyä enemmän yksinlauluun
mutta myös yhdessä laulamiseen, äänissä laulamiseen ja mikrofonilauluun. Myös lauluklubi voi sisältää esiintymisiä ryhmän niin halutessa. Laulaminen, opetuskeskustelu, esiintymiset. Suoritusmerkintä.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0