Pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvonta

Riihimäen kaupungin kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta vastaa kaupungin pysäköinninvalvonta. Pysäköinninvalvonta valvoo ajoneuvojen pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevien kieltojen ja rajoitusten sekä pysäköintikiekon käyttöä koskevien säännösten ja määräysten noudattamista.
Lisäksi valvotaan moottorikäyttöisen ajoneuvon tarpeetonta joutokäyntiä.

Yhteystiedot

Pysäköinnintarkastajat
p. 040 330 4037 ja 040 330 4038

Kaupunginlakimies
p. 050 531 7826

Laki pysäköintivirhemaksusta

Laissa pysäköintivirhemaksusta sanotaan, että ajoneuvon pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevien kieltojen ja rajoitusten sekä pysäköintikiekon käyttöä koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta määrätään pysäköintivirhemaksu.

Pysäköintivirhemaksu määrätään myös ympäristönsuojelulain (527/2014) tai tieliikennelain (267/1981) nojalla annettujen moottoriajoneuvon tarpeetonta joutokäyntiä koskevien kieltojen ja rajoitusten rikkomisesta ja maastoliikennelain (1710/1995) 4 § 1 momentin nojalla.

Pysäköinninvalvonnan oikaisuvaatimus >>

Pysäköintivirhemaksu 50 euroa

Pysäköintivirhemaksun suuruus Riihimäellä on 1.5.2016 alkaen 50 euroa.

Tehdystä virheestä on annettava ajoneuvon kuljettajalle kirjallinen päätös ja maksuohjeet kuinka suorittaa pysäköintivirhemaksu kolmenkymmenen (30) vuorokauden sisällä kehotuksen antamispäivästä. Jollei kuljettajaa tavata, voidaan pysäköintivirhemaksu kiinnittää ajoneuvoon näkyvälle paikalle.

Pysäköintivirhemaksu tulee suorittaa kolmenkymmenen (30) vuorokauden sisällä sen määräämispäivästä. Suorittamatta jätetystä pysäköintivirhemaksusta seuraa pysäköintivirhemaksun korotus neljällätoista eurolla (14 €). Pysäköinninvalvojan on annettava ajoneuvon omistajalle tai haltijalle kirjallinen maksuvaatimus suorittaa korottunut pysäköintivirhemaksu 30 päivän kuluessa sen tiedoksisaamisesta sillä uhalla, että maksu muuten peritään ulosottoteitse.

Oikaisuvaatimus

Ajoneuvon kuljettajalla, omistajalla tai haltijalla, joka katsoo pysäköintivirhemaksun, maksuvaatimuksen taikka maksun korotuksen aiheettomaksi, on oikeus säädetyn maksuajan kuluessa esittää oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle. Oikaisuvaatimuksesta on selvittävä tekijän nimi, osoite, pankkitilin numero, pysäköintivirhemaksun asianumero, ajoneuvon rekisterinumero ja perustelut oikaisuvaatimukselle. Asianumero on maksukehotuksen oikeassa yläkulmassa.

Pysäköinninvalvojan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 30 päivässä päätöksen tiedoksisaannista noudattaen, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa on säädetty. Muutoksenhaku ei pidennä maksuaikaa, vaan virhemaksu on suoritettava päätöksen mukana annetun määräajan (14 vrk) puitteissa.

Valituskirjelmään on sen lisäksi, mitä siitä on erikseen säädetty, liitettävä todistus vaaditun maksun suorittamisesta määräajassa uhalla, että valitus muuten jätetään tutkimatta.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 6 Ei 23 Kyllä 6 Ei 23