Hyppää sisältöön

Kulttuuripolku

Mikä?

Kulttuuripolku on Riihimäen kulttuurikasvatussuunnitelma. Se toimii työkaluna kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatuksen toteuttamisessa osana opetusta. Yhteinen suunnitelma takaa kaikille kaupungin lapsille ja nuorille tasavertaisen mahdollisuuden paikallisen kulttuurin kokemiseen ja tekemiseen osana koulupäivää. Se helpottaa myös kulttuuritoimijoita oman toimintansa koordinoinnissa.

Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on tukea kulttuurista yleissivistystä, kulttuuri-identiteetin muodostumista ja kulttuurin moninaisuutta. Taide ja kulttuuri sekä taidelähtöiset menetelmät tarjoavat oppimisympäristön tai välineen minkä tahansa kouluaineen opetukseen. Suunnitelma tukee lapsen ja nuoren kasvua rohkeaksi, luovaksi, kriittiseksi ja ilmaisuvoimaiseksi oppijaksi.

Kenelle?

Kulttuuripolku on suunnattu kaikille kaupungin varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluiden piirissä oleville lapsille ja nuorille. Lukion ja ammattioppilaitosten kulttuuripolkua tullaan suunnittelemaan myöhemmässä vaiheessa.

Missä?

Riihimäen Kulttuuripolussa ovat mukana kaikki paikalliset kulttuurilaitokset kuten kirjasto, museot ja teatterit. Niiden lisäksi tarjontaa täydennetään muiden julkisten ja yksityisten kulttuuritoimijoiden sisällöillä niin, että vierailuilla pääsee tutustumaan mahdollisimman laajasti eri taiteenlajeihin.

Miten?

Kulttuuripolkukohteet on jaettu varhaiskasvatuksessa ikäryhmittäin ja perusopetuksessa luokittain. Vuosittain kullekin ryhmälle tulee keskimäärin kaksi kulttuuripolkuvierailua, yksi syksyllä ja yksi keväällä. Vierailuajat kulttuuripolkukohteissa ovat joustavia ja ne sovitaan Kulttuuripolku-esitteiden ohjeen mukaan. Vierailuesitysten ajankohdat sen sijaan on sovittu etukäteen tietyille päiville eikä niitä ole mahdollista muuttaa lukuvuoden aikana.

Kulttuuripolut on lähetetty suoraan päiväkoteihin, ala- ja yläkoulujen opettajille ja koulujen rehtoreille. Mikäli haluat Kulttuuripolkuesitteen itsellesi, ota yhteys sara.ruokola@riihimaki.fi.

Riihimäen Kulttuuripolun tuotantomalli on uudistunut keväällä 2020. Kulttuuripolun koordinoivia tehtäviä hoitaa nyt Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX. Yhteyshenkilönä toimii ARXin kulttuurituottaja, jonka tavoittaa sähköpostiosoitteella sara.ruokola@riihimaki.fi ja puh. 040 869 6381.  Riihimäen kaupungin vastaava kulttuurituottaja jatkaa edelleen Kulttuuripolun kehittämisjoukoissa.

Käsitteitä

Kulttuuripolku on vuosittain päivittyvä, ikäluokittain kohdistettu kulttuurielämysten tarjotin. Kulttuuripolku esitellään kaupungin verkkosivuilla omana kokonaisuutenaan. Sivuilla on lista kaikista vierailukohteista yhdyshenkilöineen ikäluokittain jaoteltuna.

Kulttuuripolkukohteet ovat kaupungissa toimivia kulttuuri- ja taidelaitoksia, joissa päiväkoti- ja koululaisryhmille on tarjolla opastuksia, esityksiä tai työpajoja. Vierailu voi tapahtua myös päiväkodin tai koulun omissa tiloissa, jolloin kulttuuritoimija tulee pitämään esityksen tai työpajan sopivaan ryhmätilaan.

Kulttuuriyhdyshenkilöt ovat linkki koulujen ja vierailukohteiden yhteistyössä. Päiväkodeissa ja kouluissa nimetyt kulttuuriyhdyshenkilöt välittävät tietoa lastenkulttuuritarjonnasta, huolehtivat ilmoittautumisista, antavat toiminnan järjestäjille palautetta ja osallistuvat lastenkulttuuriohjelman kehittämiseen kasvatustyön ammattilaisen näkökulmasta.

Laaja-alainen osaaminen. Kulttuuripolun sisällöt on linkitetty perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Jokainen sisältö on jotakin oppiainetta ja laaja-alaista osaamisaluetta.

Vastaavuudet oppiaineisiin / laaja-alaisiin osaamisalueisiin

 • L1 = Ajattelu ja oppimaan oppiminen
 • L2 = Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
 • L3 = Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
 • L4 = Monilukutaito
 • L5 = Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
 • L6 = Työelämätaidot ja yrittäjyys
 • L7 = Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Toimintamalli

 1. Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX ja Riihimäen kaupungin kulttuuripalvelut valmistelee kulttuuriyhdyshenkilöistä muodostetun työryhmän kanssa kulttuuripolkukohteet ja kulttuuritoimijoiden vierailut. Kulttuuripolun sisällöt voivat vaihdella vuosittain määrärahojen puitteissa. Kaupungin kaikki museot tarjoavat palvelun maksutta, muiden taidelaitosten ja kulttuuritoimijoiden kanssa sovitaan lapsi- tai ryhmäkohtaiset hinnat etukäteen. Kulttuuripolkua koordinoi Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX: arx@hameenlinna.fi, p. 040 869 6344.
 2. Kulttuuripolkukohteet ja kulttuuritoimijoiden vierailut sekä niiden sisällöt esitellään  Kulttuuripolku-esitteissä, jotka on toimitettu päiväkodeille ja kouluille. Kulttuuripolku on osallistujille maksuton. Kustannukset katetaan opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksesta sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteisistä määrärahoista. Maksuliikenne hoidetaan keskitetysti Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARXissa.
 3. Päiväkoti- tai koululaisryhmän opettaja ottaa yhteyttä ikäryhmälle osoitettuun vierailukohteeseen ja sopii vierailuajan Kulttuuripolku-esitteen ohjeen mukaisesti. Jos ikäluokalle on kohdennettu vierailu omassa tilassa, koulun kulttuuriyhdyshenkilö sopii ajankohdat vierailevan kulttuuritoimijan kanssa.
 4. Opettaja suunnittelee ryhmän siirtymisen kohteeseen. Ryhmät voivat liikkua jalan, pyörillä tai busseilla. Joukkoliikenne on päiväkoti- ja koululaisryhmille maksutonta.
 5. Vierailuajankohtana kulttuuri- ja taidelaitosten edustaja ottaa ryhmän vastaan ja esittelee vierailun sisällön ja siihen liittyvät työpajat tai muut tehtävät. Opettaja vastaa ryhmänsä järjestyksestä ja turvallisuudesta matkojen ja vierailun aikana.
 6. Vierailun jälkeen ryhmät voivat antaa palautetta, jota hyödynnetään Kulttuuripolun kehittämisessä.