Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Metsää, jossa kasvaa isoja mäntyjä ja nuorempia kuusia
Kuva: Jami Suojanen

Metsät

Riihimäen kaupunki omistaa yhteensä noin 1049 hehtaaria metsää, josta 449 hehtaaria on luokiteltu taajamametsäksi ja noin 600 hehtaaria talousmetsäksi. Kaupungille valmistui vuonna 2021 uusi metsäsuunnitelma, joka on voimassa aina vuoteen 2031 saakka. Suunnitelma ohjaa metsien hoitoa ja se sisältää hoitosuositukset metsäkuvioittain kaupungin omistamille metsille.

Metsiä hoidetaan luonnon monimuotoisuus, turvallisuus sekä virkistys- ja maisema-arvot edellä riippumatta siitä, onko metsä luokiteltu virkistys- vai talousmetsäksi. Avohakkuita pyritään välttämään, mutta esimerkiksi kirjanpainajan pahasti tuhoamassa metsikössä ei välttämättä ole muuta mahdollisuutta.

Metsätuhoihin reagoidaan

Kirjanpainaja on kuusen tuholainen, jonka aiheuttamat tuhot ovat viimevuosina yleistyneet Suomessa. Myös Riihimäen kaupungin metsissä kirjanpainajaa on havaittu ja toimenpiteitä sen torjumiseksi on tehty ja tullaan tekemään. Esimerkiksi Räätykänmäessä, Koppelintien eteläpuolella jouduttiin kevättalvella 2023 avohakkaamaan 3,2 hehtaarin kokoinen metsikkö kirjanpainajatuhon vuoksi.

Lahopuita jätetään luonnon monimuotoisuuden vuoksi

Metsänhoitotoimien yhteydessä Riihimäen kaupunki pyrkii jättämään metsään lahopuuta joko metsänpohjalle maapuuna tai tekopökkelöinä pystylahopuuksi. Lahopuuksi voidaan jättää paikasta riippuen joko kokonaisia puita, latvuksia, oksia tai rungon osia. Kaikenkokoinen puuaines lahopuuna on tärkeää luonnon monimuotoisuuden kannalta. Erilaiset sienilajit alkavat lahottaa metsään jätettyä puuainesta, hyönteiset käyttävät ravinnokseen sienirihmastoja ja linnut nokkivat puolestaan hyönteisiä ravinnokseen.

Jatkuvapeitteistä metsänhoitoa

Lähivuosina pyritään toteuttamaan metsänhoitosuunnitelmaa kiireellisyysjärjestyksessä. Poiminta-, harvennus- ja pienaukkohakkuita tullaan toteuttamaan, jolloin varmistetaan uuden puusukupolven syntyminen metsiin. Tällä tavoin metsiä voidaan hoitaa jatkuvapeitteisenä ja päätehakkuita voidaan välttää. Metsiä pyritään monipuolistamaan istuttamalla ja täydennysistuttamalla eri puulajeille rikkoen yksipuolisia puulajirakenteita.

Kerro toiveesi palautepalvelussa

Riihimäen kaupungilla on tavoitteena hoitaa metsiä avoimesti ottaen huomioon kuntalaisten tarpeet ja toiveet metsien hoidossa. Metsien hoitoon pystyy vaikuttamaan ja antamaan palautetta parhaiten Riihimäen kaupungin palautepalvelussa.

Riihimäen kaupunki ei myy eikä anna polttopuuta.

Tulevia toimenpiteitä

 • Alla näkyville metsäkuvioille istutetaan metsätaimia kevään 2024 aikana. Istutettavat alat ovat sekä päätehakattuja kohteita, että täydennysistutuskohteita. Kaikille istutuskohteille pyritään istuttamaan useampaa puulajia. Istutettavia puulajeja ovat rauduskoivu, kuusi, mänty, tervaleppä sekä tammi.

  Karttakuva kevään 2024 metsäistutuskohteista.
  Istutuskohteet 2024 kartalla

  1. Kinturi, pieni päätehakkuukuvio

  Suunniteltu uudistaminen rauduskoivulle. Lisätään sekaan muita puulajeja mahdollisuuksien mukaan.

  2. Sipiläntien varrella oleva pieni päätehakkuukaistale

  Suunniteltu uudistaminen kuuselle. Lisätään sekaan muita puulajeja mahdollisuuksien mukaan.

  3. Taka-kalmuntien varressa oleva kuvio

  Metsittynyt pelto, jossa hoidetaan pienpuusto ennen istutusta. Täydennysistutetaan sopiville puulajeille.

  4. Etelän viertotien varrella oleva pieni päätehakkuukuvio

  Suunniteltu uudistaminen rauduskoivulle. Lisätään sekaan muita puulajeja mahdollisuuksien mukaan.

  5. Räätykänmäki, päätehakkuukuvio,

  Maanmuokkaus. Suunniteltu uudistaminen rauduskoivulle. Lisätään sekaan muita puulajeja mahdollisuuksien mukaan.

  6. Kokonkadun ja Hiihtäjäntien risteyksessä oleva kuvio

  Tonttien reunaan on kaivettu vesiputki, täydennysistutetaan sen ympäristö, mutta ei suoraan vesiputken päälle.

  7. Tammistontien ja Erkyläntien risteyksessä oleva kuvio

  Suunniteltu uudistaminen tammelle. Istutetaan sekaan muitakin puulajeja.

Lisätietoja