Riihimäen meluselvitys 2008

Riihimäen meluselvitys valmistui vuonna 2008. Laskennallisessa selvityksessä kartoitettiin Riihimäen melutilanne, laadittiin Riihimäelle meluntorjuntasuunnitelma sekä kartoitettiin Riihimäen hiljaiset alueet.

Selvityksen mukaan melulle altistuvien asukkaiden määrät ovat väkilukuun suhteutettuna selvästi pienemmät kuin suuremmissa kaupungeissa. Lukuun ottamatta junaliikenteen yöaikaista melua ja joitakin yksittäisiä alueita, ympäristömelu ei ole Riihimäellä kokonaisuutena kovin suuri ongelma.

Melutilanne vuosina 2007 ja 2020

Tieliikenteen osalta päiväajan melu on määräävässä asemassa melutilannetta arvioitaessa. Suurin melulähde tieliikenteen osalta on kaupungin länsipuolella kulkeva moottoritie, valtatie 3. Moottoritien meluvaikutusalueella ei kuitenkaan ole Riihimäellä kovin tiheitä asukaskeskittymiä. Muulta osin tieliikenteen melulle altistuvat alueet jakaantuvat muiden vilkkaiden teiden ja katuverkon varsille tasaisesti koko kaupungin rakennetulla alueella.

Alueilla, joilla tieliikenteen melu päiväaikaan ylittää ohjearvon 55 dB, asuu nykytilanteessa n. 800 henkilöä ja vuoden 2020 ennustetilanteessa n. 1200 henkilöä. Yöajan ohjearvon 50 dB ylittävillä alueilla asuvien henkilöiden määrä on selvästi pienempi. Määriä voidaan pitää asukaslukuun suhteutettuna varsin kohtuullisina.

Rautateistä erityisesti Riihimäki-Hämeenlinna-radan varressa on melko laajasti asutusta, samoin Riihimäki-Lahti-radan varressa. Junaliikennemelun osalta ongelmana ei ole päiväajan melu, vaan runsaasta yöllisestä tavarajunaliikenteestä johtuen yöajan melu. Alueilla, joilla junaliikenteen melu yöaikaan ylittää ohjearvon, asuu nykytilanteessa n. 1100 henkilöä ja vuoden 2020 ennustetilanteessa n. 1300 henkilöä.

Meluntorjuntatoimenpiteet

Meluntorjuntaa varten on Riihimäelle rakennettu seitsemässä kohteessa yhteensä 17 meluvallia. Vallien yhteispituus on 3,4 km ja niiden korkeus vaihtelee 2 m ja 7 m välillä. Suurin osa valleista on rakennettu junaliikennemelun torjuntaan. Melulaskentojen perusteella valleilla on saatu alennettua melutasoja oleellisesti.

Meluselvityksessä laadittiin suunnitelma mahdollisista kohteista, joiden melutilannetta voitaisiin parantaa uusia meluesteitä toteuttamalla. Yhtä meluestettä lukuun ottamatta suunnitelman kaikki meluesteet on sijoitettava paikkoihin, joissa meluaitaa edullisemman meluvallin käyttäminen ei ole mahdollista. Tämä nostaa meluntorjunnan kustannuksia oleellisesti.

Mikäli kaikki meluntorjuntakohteet toteutettaisiin, lisääntyisi meluesteiden kokonaispituus 12 kilometriin, kustannusten ollessa arviolta 8,6 milj. euroa.

Hiljaiset alueet

Suuret osat Riihimäen alueesta voidaan luokitella hiljaisiksi. Hiljaisia alueita löytyy erityisesti kaupungin länsi- ja pohjoisosista sekä lisäksi osasta Helsinginväylän ja pääradan välistä aluetta. Melulaskentojen ja asukaskyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että hiljaisuuden kokemuksia saadaan yleensä alueilla, jotka ovat helposti saavutettavissa (lähiympäristö) tai joilla on muuta virkistyksellistä arvoa esimerkiksi vesistön tai hyvien ulkoilumahdollisuuksien kautta. Kasvavassa kaupungissa huomiota tulisi kiinnittää lähivirkistysalueiden riittävyyteen ja niiden miellyttävään äänimaisemaan.

Melukartat

Tieliikenne, päiväaika 2007
Tieliikenne, yöaika 2007
Tieliikenne, päiväaika ennuste 2020
Tieliikenne, yöaika ennuste 2020

Junaliikenne, päiväaika 2007
Junaliikenne, yöaika 2007
Junaliikenne, päiväaika ennuste 2020
Junaliikenne, yöaika ennuste 2020

Meluntorjuntakohteet

Hiljaiset alueet, päivä ja yö

Liitetiedostot

Tie- ja junaliikennetiedot


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 2 Kyllä 0 Ei 2