KU1 (P) Kuvat ja kulttuurit 1. vsk
Kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin käsitteistön tarkastelua.Kuvallisia harjoituksia vaihtelevin tekniikoin sekä väriopin ja sommittelun sovelluksia. Opiskellaan kuvien tulkinnan ja analysoinnin tapoja. Näyttelykäynti paikalliseen taidemuseoon. Numeroarviointi.

KU2 (P) Muotoillut ja rakennetut ympäristöt 1. vsk
Luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön kokeminen. Perehdytään ympäristön suunnittelun, arkkitehtuurin ja muotoilun peruskäsitteisiin. Harjoitellaan kolmiulotteisten kuvien- ja mallien tekemistä tila- ja tuotesuunnittelussa vaadittavin tekniikoin ja materiaalein. Numeroarviointi.

KU3 (VS) Osallisena mediassa 1.-3. vsk
Sisältönä kuvaviestintä ja monilukutaito. Harjoitustehtäviä yksilö- tai ryhmätöinä mediakuvien ja ajankohtaisten ilmiöiden tarkastelusta, digitaalisesta kuvasta ja graafi sen suunnittelun perusteista vaihtelevin tekniikoin ja välinein. Numeroarviointi.

KU4 (VS) Taiteen monet maailmat 1.-3. vsk
Länsimaisen kuvataiteen historian pääpiirteitä teemallisesti tai kronologisesti. Kulttuuriset merkitykset kuvataiteessa. Kuvien tarkastelua, keskustelua ja kuvallisia tehtäviä. Kurssin aikana opiskelija perehtyy taidehistorian tyylikausiin ja kokoaa kurssin sisällöstä portfolion. Näyttelykäynnit. Numeroarviointi.

KU5 (KS) Nykytaide 2.-3.vsk
Keskiössä nykytaiteen taustalla olevat ilmiöt, taidekäsitykset sekä taiteen ja kulttuurin vuorovaikutus. Etsitään omakohtaisia työtapoja ja kokeillaan erilaisia työskentelytapoja. Tehdään nykytaiteeseen liittyviä näyttelykäyntejä ja nykytaiteen keinoin toteutettuja teoksia. Numeroarviointi.

KU6 (KS) Kolmiulotteista 2. vsk
Kolmiulotteista kuvantekoa (pienoismallit, keraamiset veistokset ja esineet, kolmiulotteiset teokset ja -maalaukset) vaihtelevin materiaalein (savi, pahvi, paperi, romu, offset-pelti). Numeroarviointi.

KU7 (KS) Piirrustus- ja maalauskurssi 2. vsk
Perehdytään eri maalaus- sekä piirrostekniikoihin, joita ovat esim. akvarelli- tai akryylimaalaus, pastellityöt sekä sekatekniikat. Syvennetään tuntumaa erilasiin piirtimiin värinkäyttöön, sommitteluun ja ihmisen kuvaamiseen. Numeroarviointi.

KU8 (KS) Valokuvauskurssi 2. vsk
Kuvaamista perinteisellä ja digitaalisella järjestelmäkameralla, kuvanvalmistusta pimiössä, digitaalisen kuvan vedostamista ja käsittelyä, valokuvan yhdistämistä piirustus tai maalaustekniikkaan. Kuvakansion koonti. Numeroarviointi.

KU9 (KS) Kuvankäsittelykurssi 1.-2.vsk
Kuvien luonti ja muunteleminen Photoshop -kuvankäsittelyohjelmalla. Sisältönä mm; käyttöliittymän osien hallinta, digitaalisten kuvien värien muuntelu, työkalujen ominaisuudet, tasojen avulla työskentely, erilaiset kuvatyypit ja niiden käyttö ja yhdistely. Numeroarviointi.

KU10 (KS) Omat teemat, kuvataiteen lopputyökurssi 2.-3. vsk
Omavalintainen kuvallinen työ, jossa taiteellisesta tuotos ja siihen liittyvä työprosessi. Opiskelija esittää portfoliossa tavoitteet, luonnokset, työnkuvaukset ja itsearvioinnin. Vähintään neljä kuvataidekurssia suoritettuna ennen lopputyötä. Edeltää ja valmen taa kuvataiteen diplomikurssille osallistuvia. Numeroarvionti.

KU11 (KS) Mainostoimistokurssi
Markkinointiviestintää syventävä kuvataidekurssi. Tutustutaan markkinointiviestinnän kenttään, opetellaan oman osaamisalueen vahvuuksien soveltamista markkinoinnissa sekä toteutetaan lukion markkinointiviestintää. Osallistutaan vuosikertomuksen taittoon ammattiohjelmalla (InDesign ja PhotoshopElements).Tehdään graafi sia elementtejä valokuvaamalla sekä erilaisin graafisin menetelmin. Tehdään yhteistyötä lukion viestintätiimin
sekä mahdollisesti ohjaus- ja työelämätiimin tai muiden yhteistyötahojen kanssa.Suoritusmerkintä. Lv 2018-2019.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 2 Kyllä 0 Ei 2