Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Tyttö katsoo läheltä keltaisia atsaleoja.

Hyvinvoinnin tukeminen

Riihimäen kaupunki sekä monet yhdistykset, yhteisöt ja yritykset ovat asukkaiden hyvinvoinnin tukena. Kaupunki tarjoaa mahdollisuuden aktiiviseen elämään turvallisessa ja viihtyisässä elinympäristössä, huolehtii puhtaasta ja terveellisestä asuinympäristöstä sekä monen ikäisten harrastusmahdollisuuksista.

Lain mukaan kaupungin täytyy laatia hyvinvointikertomus ja -suunnitelma. Sen avulla seurataan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Riihimäen hyvinvointisuunnitelma vuosille 2023-2025 sisältää tavoitteet ja toimenpiteet riihimäkeläisten hyvinvoinnin tukemiseksi.

Hyvinvointisuunnitelma 2023-2025

 • Kokemus osallisuudesta lisää hyvinvointia, turvallisuutta, uskoa tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin. Yhteisöllisyys parantaa edellytyksiä hyville terveysvaikutuksille, lisää onnellisuutta, vähentää yksinäisyyttä ja ehkäisee syrjäytymistä.

  Vahvistamme osallisuutta ja mahdollistamme kohtaamisen paikkoja

  • Luomme mahdollisuuksia asukkaiden osallisuudelle
  • Otamme lapsivaikutusten arvioinnin käyttöön osana päätöksentekoa.
  • Mahdollistamme lasten osallisuuden lapsiparlamentin avulla.
  • Kehitämme asuinympäristöjä ja palveluita yhdessä asukkaiden kanssa.
  • Tarjoamme avoimia kohtaamisen paikkoja asukkaille
 • Laadukas asuinympäristö ja luonto edistävät fyysisen hyvinvoinnin lisäksi myös psyykkistä hyvinvointia.

  Luonto on monimuotoista  ja ympäristön tila on hyvä

  • Edistämme luonnon monimuotoisuutta myös kaupunkiympäristössä.
  • Lisäämme luonnonsuojelualueiden määrää.
  • Ilmanlaatu asuinalueilla on hyvää.
  • Kaupunkirakenteessa turvataan kaupunkilaisille laadukas luonnon ja hiljaisuuden kokemus.
  • Edistämme vesien hyvää tilaa.
  • Toteutamme ympäristöpolitiikan toimenpideohjelmaa.

  Asuinympäristö on houkutteleva, turvallinen ja toimiva

  • Panostamme viheralueiden laatuun ja helppoon saavutettavuuteen.
  • Rakennamme ja ylläpidämme viihtyisää, esteetöntä, kestäviä kulkutapoja suosivaa kaupunkiympäristöä.
  • Julkinen taide ja kaupunkivihreä ovat osa viihtyisää kaupunkiympäristöä
  • Huolehdimme, että palvelumme ja julkiset tilamme ovat saavutettavat, turvalliset ja esteettömät. Edistämme kiinteistöjen monikäyttöisyyttä.
  • Vähennämme häiriökäyttäytymistä (ml. onnettomuudet, kiusaaminen ja seksuaalinen häirintä) ottamalla käyttöön ja jatkamalla toimivien mallien käyttämistä.
  • Edistämme turvallista ja kestävää liikkumista toteuttamalla seudullista turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelman sekä kaupungin oman kestävän liikkumisen suunnitelman toimenpiteitä.

  Liikkuminen on turvallista ja esteetöntä

  • Edistämme kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen mahdollisuuksia
  • Rakennamme ja ylläpidämme viihtyisää, esteetöntä, kestäviä kulkutapoja suosivaa kaupunkiympäristöä sekä tarjoamme sujuvan liikkumisen viheralueelta toiselle.
  • Etsimme ratkaisuja yritysten ja ihmisten liikkumiseen liittyviin logistisiin kysymyksiin.
 • Saavutettavat, riittävät ja  laadukkaat palvelut edistävät asukkaiden hyvinvointia ja luovat turvallisuutta.

  Vahvistamme ja luomme yhteistyörakenteita, verkostomaista toimintatapaa sekä sujuvia palveluita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

  • Turvaamme ja tehostamme asiakkaan siirtymisen palvelusta toiseen riippumatta palvelun tuottajasta.
  • Seuraamme asukkaiden tyytyväisyyttä palveluihin
  • Turvaamme monikanavaiset palvelut myös niille, jotka eivät pysty käyttämään digitaalisia palveluita
  • Teemme sähköisistä palveluista helppokäyttöisiä mm. henkilökohtaisella opastamisella ja tarjoamalla verkkokursseja
  • Varmistamme opetuksen, ohjauksen ja tarvittavien tukitoimien avulla, että koko ikäluokka saa perusopetuksen ja toisen asteen päättötodistuksen
  • Ehkäisemme eriarvoistumista huomioimalla esim. palveluiden suunnittelussa kieli- ja kulttuurikysymykset.

   

 • Mielekäs tekeminen lisää elämänhallinnan tunnetta ja edistää hyvinvointia arjessa. Kokemus oman tekemisen merkityksellisyydestä edistää asukkaiden hyvinvointia.

  Tuemme itselle merkityksellisen tekemisen löytämistä tulotasosta riippumatta

  • Tarjoamme lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa Suomen Harrastamisen mallin ja koulujen maksuttomien kerhojen avulla
  • Vahvistamme järjestöjen toimintaedellytyksiä, yhteistyötä ja osallisuutta järjestämällä säännöllisiä tapaamisia, koulutuksia ja tarjoamalla työllistämislisää riihimäkeläisten työllistämisestä.
  • Vahvistamme vapaaehtoistoimintaa ja kehitämme toimintatapoja vapaaehtoisuuteen kannustaviksi.
  • Tarjoamme maksuttomia ja kaikille avoimia kulttuuritapahtumia ja tuemme mielekästä, monipuolista tai tavoitteellista harrastamista.
  • Luomme pelisäännöt asukkaiden, yhteisöjen ja järjestöjen tilojen käytölle.
  • Tarjoamme mielekästä tekemistä tarjoamalla työtä ja koulutusta

  Huolehdimme, että hyvinvointia tukeva kulttuuri- ja kirjastotoiminta on kaikkien asukkaiden saatavilla ja se on kiinteä osa kaupungissa tehtävää hyvinvointityötä

  • Laadimme kulttuurihyvinvointisuunnitelman  ja toteutamme sitä osana hyvinvointisuunnitelmaa
 • Toimintakyky on ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä hänelle itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista kuten työstä, opiskelusta, vapaa-ajasta ja harrastuksista, itsestä ja toisista huolehtimista siinä ympäristössä, jossa hän elää.

  Edistämme ja tuemme asukkaiden mahdollisuuksia toimia oman hyvinvointinsa hyväksi

  • Tarjoamme asukkaille mahdollisuuksia edistää omaa hyvinvointiaan liikunnan ja kulttuurin avulla.
  • Mahdollistamme omaehtoisen liikkumisen tarjoamalla liikuntapaikkoja asukkaiden käyttöön
  • Jatkamme ja kehitämme liikuntaneuvontaa elintapamuutoksen tukena.
  • Kehitämme ehkäisevää työtä asukkaiden hyvinvoinnin tukena. Kannustamme asukkaita päihteettömään elintapaan ja laadimme ehkäisevän päihdetyön suunnitelman työn tueksi.

  Tuemme vanhemmuutta ja vahvistamme perheiden voimavaroja ja pärjäämistä arjessa

  • Järjestämme vanhemmuutta tukevia tapahtumia ja tilaisuuksia
  • Ylläpidämme perheille suunnattuja kohtaamisen paikkoja ja järjestämme perheille suunnattuja tapahtumia.
  • Vahvistamme asukkaiden monilukutaitoja

  Ehkäisemme yksinäisyyttä ja syrjäytymistä

  • Toteutamme varhaisen puuttumisen toimintaa ja tuemme asukkaita vaativissa elämäntilanteissa
  • Panostamme kiusaamisen ehkäisyyn ja kiusaamisen vastaiseen toimintaan Lapsiystävällinen kunta toimintamallin ja KiVa-koulu toiminnan avulla
  • Edistämme kulttuurin ja taiteen merkitystä osana ennaltaehkäisevää toimintaa
  • Tuemme ikääntyneiden kotona asumista toteuttamalla ikääntyneille tarjottavia toimia yhdessä Kotokartanosäätiön kanssa.

  Edistämme asukkaiden mielenterveyttä vahvistamalla voimavaroja, jotka auttavat rakentamaan toimivaa arkea

  • Tuemme lasten kasvua ja kehitystä varhaiskasvatuksessa ja kouluissa mm. koulun toimintakulttuurilla ja taitojen harjoittelulla.
  • Ehkäisemme syrjäytymistä ja tuemme nuorta elämän muutoskohdissa, kuten koulu- ja opiskeluympäristön vaihtuessa, koulutusvalinnoissa ja työelämäsiirtymisissä.
  • Tarjoamme mahdollisuuksia liikuntaan, virkistys-, harrastus-, kulttuuri- ja sosiaaliseen toimintaan
  • Ehkäisemme nuorten yksinäisyyttä, kiusaamista, päihteiden käyttöä sekä opiskeluun liittyvää stressiä sekä perheiden köyhyyttä.
  • Tuemme asukkaiden mielen hyvinvointia tarjoamalla mahdollisuuksia keskusteluapuun ja vertaistukeen.

  Tuemme työllisyyden  ja työllistymisen mahdollisuuksia

  • Mahdollistamme työikäisten koulutusmahdollisuudet.
  • Edistämme työttömien aikuisten, maahanmuuttajien, romanien, nuorten ja osatyökykyisten työ- ja toimintakykyä.
  • Tuemme työnantajia rekrytoimisessa ja taloudellisesti työttömien riihimäkeläisten työllistämisessä esim. kesätyötuki, työllistämislisä
  • Tarjoamme kesätyöpaikkoja nuorille ja tarjoamme yrityksille kesätyötukea.
  • Tuemme työllistyjiä omien työllistymisen edellytysten kohentamisessa henkilökohtaisella/yksilöllisellä palvelulla
 • Oppiminen on suomalaisille aikuisille hyvinvoinnin ja ilon lähde, joka auttaa pärjäämään nopeasti muuttuvassa maailmassa.

  Luomme mahdollisuuksia elinikäiselle oppimiselle

  • Tuemme ikääntyneiden digitaitoja ja tarjoamme tukea sähköisten välineiden käyttöön
  • Järjestämme elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta.
  • Ylläpidämme erilaisia koulutusmahdollisuuksia, tarjoamme kaikenikäisille luentoja, opastusta mm.kirjastoissa, kansalaisopistossa, Riksulassa ja tiedotamme niistä

Yhteystiedot