Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Ilmakuva Lopentien ja Sakonkadun risteyksestä
Kuva: Kimmo Haapanen

Kadut

Riihimäen kaupunki rakentaa ja rakennuttaa katuja sekä muita yleisiä alueita. Kaupungin kunnallistekniikan investointeihin on varattu noin 10 miljoonan euron nettorahoitus vuodelle 2023. Rahoituksen on myöntänyt kaupunginvaltuusto. Merkittävimmät osuudet ovat keskustan ja Asemanpuiston kehittäminen noin 4,4 miljoonaa sekä katujen ja puistojen perusparantaminen 1,6 miljoonaa euroa. Tonttituotantoon panostetaan vuonna 2023 noin 0,6 miljoonalla eurolla ja elinkeinoalueiden rakentamiseen on varattu noin 0,9 miljoonan euron rahoitus.

Vuoden 2023 katu- ja puistohankkeita on esitelty muun muassa kaikille avoimessa asukastilaisuudessa 23.3.2023.

Kunnallistekniikan investointien työohjelma 2023 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 18.5.2022 § 56, 11.10.2022 § 102.

Merkittävimmät katualueiden työkohteet vuonna 2023

 • Uudistuksen tavoitteena on Hämeenaukion liikennejärjestelyjen selkeyttäminen, liikenneturvallisuuden sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen ja viihtyisän kaupunkikuvan toteutus.

  Liikennejärjestelyjä selkeytetään ohjaamalla Hämeenaukion läpi kulkeva moottoriajoneuvoliikenne Hämeenaukion eteläpuolelta. Lisäksi rakennetaan erillinen pysäköintialue, linja-autopysäkkien sekä teatterin saattoliikennettä parannetaan ja alueen valaistus uusitaan. Uuden pysäköintialueen ansiosta pysäköintipaikkojen määrä kasvaa nykyisestä.

  Hämeenaukio kuuluu Riihimäelle määriteltyyn esteettömän liikkumisen tavoiteverkkoon, joten sillä pyritään esteettömyyden erikoistasoon. Tämä tarkoittaa esteettömyyden kokonaisvaltaista huomioimista. Katujen kohdalla suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään huomiota pintoihin, korkeuseroihin, kaltevuuksiin, ylityskohtien turvallisuuteen, kulkumuotojen erotteluun, valaistukseen ja palveluiden saavutettavuuteen. Esteettömästä ympäristöstä hyötyvät kaikki, mutta erityisen tärkeä se on liikkumis- ja toimimisesteisille sekä esimerkiksi ikääntyville henkilöille. Esteettömyyden erikoistasossa on liikkumisen lisäksi kiinnitetty erityistä huomiota esimerkiksi näkemiseen, kuulemiseen ja selkeyteen liittyviin asioihin.

  Hämeenaukio on määritelty kehitettäväksi alueeksi Riihimäen kaupungin liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Sen mukaan Riihimäen keskustaa kehitetään niin, että kaupunkiympäristö tukee kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista viihtyisää elinympäristöä ja kestävää liikkumista.

  Kohteen katusuunnitelma löytyy alempaa kohdasta “Nähtävillä olevat suunnitelmat”. Hämeenaukion viihtyisyyttä lisätään taidetta sisältävällä aukio-osuudella, jonka suunnittelu on käynnistynyt keväällä 2023. Tämä vaiheen 2 suunnitelma laitetaan nähtäville myöhemmin.

  Vesihuoltotyöt ovat käynnistyneet keväällä 2023. Kadun rakentamistyöt alkavat arviolta kesäkuussa 2023 ja nämä toteutetaan osaurakkamallilla. Toteutuksesta vastaa Riihimäen kaupunki, kaupunkitekniikan keskus, vastaava rakennuttaja Arto Rämäkkö ja työnjohtaja Ilkka Mallenius. Kohteen taidetta sisältävä aukio-osuus valmistuu vuoden 2024 puolella ja myös viimeistelytöitä jää jonkin verran vuodelle 2024 tehtäväksi.

 • Temppelikatu uudistetaan osana katujen perusparantamisinvestointeja.

  Temppelikadulle tehdään ajoradan reunoille yksisuuntaiset pyöräkaistat samalla, kun nykyisten jalankulkuväylien huonokuntoiset pinnat uudistetaan. Pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden liikkuminen eri tilassa parantaa erityisesti jalankulkijoiden kokemaa liikenneympäristön turvallisuutta edistäen samalla pyöräliikenteen sujuvuutta.

  Myös Temppelikadun valaistus uusitaan ja kadulle asennetaan led-valaisimet. Uudet valaisimet ovat kaksipuoleisia, jolloin ne valaisevat nykyisiä valaisimia paremmin myös jalankulkuväyliä. Lisäksi Temppelikadun lehmusten puukujanne uusitaan. Kadun varren noin 50-vuotiaat lehmukset on tutkittu ja ne ovat kaikki huonokuntoisia, joten vanhojen lehmusten tilalle istutetaan kapealatvaisia lehmuksia.

  Riihimäen Veden johtoverkostoa saneerataan uudistustöiden yhteydessä.

  Temppelikatu kuuluu Riihimäen esteettömän liikkumisen tavoiteverkkoon, jonka tavoitteena on esteettömyyden erikoistason laatutaso. Tämä tarkoittaa esteettömyyden kokonaisvaltaista huomioimista. Temppelikadun katusuunnitelman muutoksen tavoitteena on parantaa jalankulku- ja pyöräilyväyliä ja edistää esteettömän liikkumisen edellytyksiä.

  Tilaajan yhteyshenkilönä hankkeen rakennuttamisasioissa toimii kadunrakennustöiden osalta Anniina Aho / Riihimäen kaupunki (p. 040 330 4925, anniina.aho2@riihimaki.fi).

  Kohteen suunnitelmat löytyvät alempaa kohdasta “Nähtävillä olevat suunnitelmat”.

  Tilanne 17.11.2023

  Riihimäen kaupunki on kilpailuttanut Temppelikadun saneeraus -urakan koskien kadunrakennustöitä vuonna 2023-2024. Urakkasopimus on allekirjoitettu Vision Infra Oy:n kanssa 16.11.2023. Kyseessä on sama urakoitsija, joka on toteuttanut kesällä 2023 kohteen vesihuoltourakan. Työmaa tullaan laittamaan talvikuntoon siten, että tilapäiset liikennejärjestelyt puretaan ja liikenne palautuu niin sanotusti normaaliin tilaan. Kevyenliikenteenväyliltä poistetaan osittain puretut betonilaatat, jotta ne eivät lähde talvikunnossapidossa auran mukana irti. Tämä tarkoittaa, että kevyenliikenteenväylät tulevat olemaan talven yli ilman sidottua pinnoitetta. Keväällä työt jatkuvat heti, kun se kelien puolesta on mahdollista. Kohde valmistuu syksyllä 2024. Talvikunnossapidon hoitaa Riihimäen kaupunki ja mahdolliset palautteet voi ohjata 24.11.2023 alkaen palautepalvelun kautta kunnossapitoon.

  Tilanne 1.9.2023

  Kanta-Hämeen hallinto-oikeuden käsiteltyä Temppelikadun asiakokonaisuuden, on Temppelikadun katusuunnitelma saanut lainvoiman. Kohteessa on ollut kesästä alkaen käynnissä Riihimäen Veden vesihuollon saneerausurakka, jonka yhteydessä on uusittu kattavasti koko katuosuuden vesihuolto. Vesihuoltourakan yhteydessä rakennetaan nyt myös kaupungin osuutta lisätyönä siten, että ajoradan osuus saataisiin kokonaan auki liikenteelle, kun vesihuoltourakka päättyy. Tämä tarkoittaa kadun kuivatuksen rakentamista, eli ritiläkaivojen, kitakaivojen ja reunakivien asentamista. Lisäksi kaivutöiden yhteydessä kunnostetaan kadun rakennekerroksia. Riihimäen kaupunki kilpailuttaa jäljelle jäävät katusuunnitelman mukaiset työt vielä tämän syksyn aikana, jotta kadunrakennustöitä päästäisiin jatkamaan heti vesihuoltourakan päätyttyä. Tavoitteena on saada tänä syksynä vähintään ajoradan lopulliset asfalttipinnat tehtyä. Lisäksi muita töitä aloitetaan mahdollisesti kelien mukaan vielä syksyn aikana. Urakan valmistuminen tulee ajoittumaan ensi vuodelle.

  Tilanne 25.5.2023

  Temppelikadulla tehdään tänä kesänä vain vesihuoltotöitä. Riihimäen kaupunki ei tee Temppelikadulla katutöitä ennen kuin katusuunnitelma on saanut lainvoiman. Katusuunnitelmasta on tehty huhtikuussa valitus hallinto-oikeuteen. Kaupunki tekee Temppelikadun perusparannus- ja uudistustöitä aikaisintaan syksyllä tai ensi vuonna, mikäli katusuunnitelma saa lainvoiman. Kaupunki tiedottaa näistä ennen töiden alkamista. Valituksen kohteena olevaan katusuunnitelmaan ei sisälly vesihuoltoverkosto.

  Riihimäen Vesi saneeraa kesällä Temppelikadun vesi- ja viemärijohtoja, sillä ne ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Vesihuoltosaneeraus ei edellytä Temppelikadun lehmusten kaatamista. Riihimäen Vesi tiedottaa Temppelikadun töistä tarkemmin ensi viikolla.

 • Riihimäen keskustan Kauppakatua on uudistettu aiemmin Kokinmäen ja Junailijankadun välisellä katuosuudella. Kadun uudistustyö jatkuu vuonna 2023 Junailijankadun ja Hämeenkadun välisellä katuosuudella. Vuoden 2023 työt eivät ulotu Kauppakadun-Hämeenkadun risteysalueelle.

  Kohteen suunnitelmat löytyvät alempaa kohdasta “Nähtävillä olevat suunnitelmat”.

  Rakentamistyöt alkavat viikolla 21 (22.5.2023 alkava viikko) ja nämä toteutetaan osaurakkamallilla. Toteutuksesta vastaa Riihimäen kaupunki, kaupunkitekniikan keskus, vastaava työnjohtaja Sami Nikkinen ja työnjohtaja Juulia Semi.

  Työmaan kuulumisia 6.9.2023

  Työt ovat loppusuoralla. Käynnissä on parhaillaan uusien katupuiden istutus sekä alueen loppusiivous. Jäljellä olevien töiden arvioitu kesto on noin kaksi viikkoa.

  Työmaan kuulumisia 30.6.2023

  Ajoneuvoliikenteen rajoittaminen kohteessa on kestänyt arvioitua pidempään teknisen toteutuksen haasteiden vuoksi. Alueella on paljon olemassa olevaa tekniikkaa, joten uusia rakenteita joudutaan sovittamaan hieman suunnitelmista poiketen. Tämä aiheuttaa jonkin verran töiden hidastumista. Tällä hetkellä työn alla on hulevesiverkon rakennus ja kivityöt. Muistutetaan noudattamaan varovaisuutta alueella liikuttaessa.

  Työmaan kuulumisia 8.6.2023

  Kauppakadun huleveden rakentamisen työt ovat edenneet siihen vaiheeseen, että työn turvallisen suorittamisen vuoksi joudutaan katua sulkemaan hetkellisesti sekä kevyeltä liikenteeltä että ajoneuvoliikenteeltä. Maanantaina 12.6. suljetaan jalankulku Hämeenkadun puoleiselta suojatieltä. Tämän jälkeen koko Kauppakadun osuus välillä Junailijankatu – Hämeenkatu suljetaan ajoneuvoliikenteeltä lukuun ottamatta kiinteistöille kulkua. Ajoneuvoliikenteen sulku kestää arviolta muutamia päiviä. Kevyt liikenne pääsee kulkemaan Kauppakatua pitkin työkohteen ohi kadun jompaa kumpaa puolta koko urakan ajan.

  Työmaan kuulumisia 23.5.2023

  Työt kohteessa ovat alkaneet tilapäisillä liikennejärjestelyillä. Tällä viikolla poistetaan vanhat katuvalaisimet ja puretaan vanhoja katurakenteita. Tämän jälkeen aloitetaan hulevesijärjestelmän uusiminen. Kohteessa pyritään säilyttämään ajoneuvoliikenne koko työmaan ajan lyhyitä katkoja lukuun ottamatta. Kevyenliikenteen yhteys säilyy koko työmaan ajan.

 • Länsitien Upokkaankadun–Puhaltajankadun väliselle katuosuudelle rakennetaan uusi yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä nykyisen Länsitien eteläpuolelle. Rakennuskohde on osa Riihimäen kaupungin vuoden 2023 investointien työohjelmaa. Kohteen suunnitelmat löytyvät alempaa kohdasta “Nähtävillä olevat suunnitelmat”.

  Kohde toteutetaan kaupungin omajohtoisena työnä. Toteutuksesta vastaa Riihimäen kaupunki, kaupunkitekniikan keskus, vastaava rakennuttaja Arto Rämäkkö ja työnjohtaja Ilkka Mallenius.

Lisätietoja

Anniina Aho: Temppelikadun uudistus, Korttionmäen lisäalue /Savottatie, Kulmalan puistokadun ja Eteläinen Asemakadun kiertoliittymä, Arolammintien–Teollisuuskadun kiertoliittymä, Väinö Sinisalon kadun putkisilta.

Arto Rämäkkö ja Ilkka Mallenius: Hevosenkenkä, Vasikkahaan asuinalueen aluesaneeraus, Länsitien kevyen liikenteen väylän toteutus välillä Upokkaantie–Puhaltajankatu, Retkiojantie.

Asko Paajanen: Katuvalaistus

Sami Nikkinen ja Juulia Semi: Kauppakadun uudistus välillä Junailijankatu–Hämeenkatu, Kalevankadun kevyen liikenteen väylät, katujen uudelleenpäällystys, Asemanseudun pyöräpysäköinnin kehittäminen yhdessä Väyläviraston kanssa.

Antti Kitinoja: Työohjelman 2023 toteutuksen kokonaisuuden koordinointi

Maria Vasko: Investointisuunnitelman valmistelu ja laadinta