Hyppää sisältöön
Ilmakuva Lopentien ja Sakonkadun risteyksestä
Kuva: Kimmo Haapanen

Kadut

Riihimäen kaupunki rakentaa ja rakennuttaa katuja sekä muita yleisiä alueita. Kaupungin kunnallistekniikan investointeihin on varattu noin 10 miljoonan euron nettorahoitus vuodelle 2023. Rahoituksen on myöntänyt kaupunginvaltuusto. Merkittävimmät osuudet ovat keskustan ja Asemanpuiston kehittäminen noin 4,4 miljoonaa sekä katujen ja puistojen perusparantaminen 1,6 miljoonaa euroa. Tonttituotantoon panostetaan vuonna 2023 noin 0,6 miljoonalla eurolla ja elinkeinoalueiden rakentamiseen on varattu noin 0,9 miljoonan euron rahoitus.

Vuoden 2023 katu- ja puistohankkeita on esitelty muun muassa kaikille avoimessa asukastilaisuudessa 23.3.2023.

Kunnallistekniikan investointien työohjelma 2023 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 18.5.2022 § 56, 11.10.2022 § 102.

Merkittävimmät katualueiden työkohteet vuonna 2023

 • Uudistuksen tavoitteena on Hämeenaukion liikennejärjestelyjen selkeyttäminen, liikenneturvallisuuden sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen ja viihtyisän kaupunkikuvan toteutus.

  Liikennejärjestelyjä selkeytetään ohjaamalla Hämeenaukion läpi kulkeva moottoriajoneuvoliikenne Hämeenaukion eteläpuolelta. Lisäksi rakennetaan erillinen pysäköintialue, linja-autopysäkkien sekä teatterin saattoliikennettä parannetaan ja alueen valaistus uusitaan. Uuden pysäköintialueen ansiosta pysäköintipaikkojen määrä kasvaa nykyisestä.

  Hämeenaukio kuuluu Riihimäelle määriteltyyn esteettömän liikkumisen tavoiteverkkoon, joten sillä pyritään esteettömyyden erikoistasoon. Tämä tarkoittaa esteettömyyden kokonaisvaltaista huomioimista. Katujen kohdalla suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään huomiota pintoihin, korkeuseroihin, kaltevuuksiin, ylityskohtien turvallisuuteen, kulkumuotojen erotteluun, valaistukseen ja palveluiden saavutettavuuteen. Esteettömästä ympäristöstä hyötyvät kaikki, mutta erityisen tärkeä se on liikkumis- ja toimimisesteisille sekä esimerkiksi ikääntyville henkilöille. Esteettömyyden erikoistasossa on liikkumisen lisäksi kiinnitetty erityistä huomiota esimerkiksi näkemiseen, kuulemiseen ja selkeyteen liittyviin asioihin.

  Hämeenaukio on määritelty kehitettäväksi alueeksi Riihimäen kaupungin liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Sen mukaan Riihimäen keskustaa kehitetään niin, että kaupunkiympäristö tukee kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista viihtyisää elinympäristöä ja kestävää liikkumista.

  Kohteen katusuunnitelma löytyy alempaa kohdasta “Nähtävillä olevat suunnitelmat”. Hämeenaukion viihtyisyyttä lisätään taidetta sisältävällä aukio-osuudella, jonka suunnittelu on käynnistynyt keväällä 2023. Tämä vaiheen 2 suunnitelma laitetaan nähtäville myöhemmin.

  Vesihuoltotyöt ovat käynnistyneet keväällä 2023. Kadun rakentamistyöt alkavat arviolta kesäkuussa 2023 ja nämä toteutetaan osaurakkamallilla. Toteutuksesta vastaa Riihimäen kaupunki, kaupunkitekniikan keskus, vastaava rakennuttaja Arto Rämäkkö ja työnjohtaja Ilkka Mallenius. Kohteen taidetta sisältävä aukio-osuus valmistuu vuoden 2024 puolella ja myös viimeistelytöitä jää jonkin verran vuodelle 2024 tehtäväksi.

 • Temppelikatu uudistetaan osana katujen perusparantamisinvestointeja.

  Temppelikadulle tehdään ajoradan reunoille yksisuuntaiset pyöräkaistat samalla, kun nykyisten jalankulkuväylien huonokuntoiset pinnat uudistetaan. Pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden liikkuminen eri tilassa parantaa erityisesti jalankulkijoiden kokemaa liikenneympäristön turvallisuutta edistäen samalla pyöräliikenteen sujuvuutta.

  Myös Temppelikadun valaistus uusitaan ja kadulle asennetaan led-valaisimet. Uudet valaisimet ovat kaksipuoleisia, jolloin ne valaisevat nykyisiä valaisimia paremmin myös jalankulkuväyliä. Lisäksi Temppelikadun lehmusten puukujanne uusitaan. Kadun varren noin 50-vuotiaat lehmukset on tutkittu ja ne ovat kaikki huonokuntoisia, joten vanhojen lehmusten tilalle istutetaan kapealatvaisia lehmuksia.

  Riihimäen Veden johtoverkostoa saneerataan uudistustöiden yhteydessä.

  Temppelikatu kuuluu Riihimäen esteettömän liikkumisen tavoiteverkkoon, jonka tavoitteena on esteettömyyden erikoistason laatutaso. Tämä tarkoittaa esteettömyyden kokonaisvaltaista huomioimista. Temppelikadun katusuunnitelman muutoksen tavoitteena on parantaa jalankulku- ja pyöräilyväyliä ja edistää esteettömän liikkumisen edellytyksiä.

  Tilaajan yhteyshenkilönä hankkeen rakennuttamisasioissa toimii kadunrakennustöiden osalta Anniina Aho / Riihimäen kaupunki (p. 040 330 4925, anniina.aho2@riihimaki.fi).

  Kohteen suunnitelmat löytyvät alempaa kohdasta “Nähtävillä olevat suunnitelmat”.

  Tilanne 25.5.2023

  Temppelikadulla tehdään tänä kesänä vain vesihuoltotöitä. Riihimäen kaupunki ei tee Temppelikadulla katutöitä ennen kuin katusuunnitelma on saanut lainvoiman. Katusuunnitelmasta on tehty huhtikuussa valitus hallinto-oikeuteen. Kaupunki tekee Temppelikadun perusparannus- ja uudistustöitä aikaisintaan syksyllä tai ensi vuonna, mikäli katusuunnitelma saa lainvoiman. Kaupunki tiedottaa näistä ennen töiden alkamista. Valituksen kohteena olevaan katusuunnitelmaan ei sisälly vesihuoltoverkosto.

  Riihimäen Vesi saneeraa kesällä Temppelikadun vesi- ja viemärijohtoja, sillä ne ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Vesihuoltosaneeraus ei edellytä Temppelikadun lehmusten kaatamista. Riihimäen Vesi tiedottaa Temppelikadun töistä tarkemmin ensi viikolla.

 • Riihimäen keskustan Kauppakatua on uudistettu aiemmin Kokinmäen ja Junailijankadun välisellä katuosuudella. Kadun uudistustyö jatkuu vuonna 2023 Junailijankadun ja Hämeenkadun välisellä katuosuudella. Vuoden 2023 työt eivät ulotu Kauppakadun-Hämeenkadun risteysalueelle.

  Kohteen suunnitelmat löytyvät alempaa kohdasta “Nähtävillä olevat suunnitelmat”.

  Rakentamistyöt alkavat viikolla 21 (22.5.2023 alkava viikko) ja nämä toteutetaan osaurakkamallilla. Toteutuksesta vastaa Riihimäen kaupunki, kaupunkitekniikan keskus, vastaava työnjohtaja Sami Nikkinen ja työnjohtaja Juulia Semi.

  Työmaan kuulumisia 23.5.2023

  Työt kohteessa ovat alkaneet tilapäisillä liikennejärjestelyillä. Tällä viikolla poistetaan vanhat katuvalaisimet ja puretaan vanhoja katurakenteita. Tämän jälkeen aloitetaan hulevesijärjestelmän uusiminen. Kohteessa pyritään säilyttämään ajoneuvoliikenne koko työmaan ajan lyhyitä katkoja lukuun ottamatta. Kevyenliikenteen yhteys säilyy koko työmaan ajan.

 • Vasikkahaan aluesaneeraus jatkuu osana katujen perusparantamisinvestointeja. Saneeraustyöt alueella ovat käynnistyneet vuonna 2022 Hännintien ja Orhitie-Mullitie välisellä alueella ja nämä aloitetut työt saatetaan loppuun. Vuonna 2023 saneeraustyöt jatkuvat Hännintien ja Koppelintien väliselle alueelle (alustavasti Hänninkuja, Kiulupolku, Paimenpolku, Karjapiianpolku, Paimentytönpolku).

  Kohde toteutetaan kaupungin omajohtoisena työnä. Toteutuksesta vastaa Riihimäen kaupunki, kaupunkitekniikan keskus, vastaava rakennuttaja Arto Rämäkkö ja työnjohtaja Ilkka Mallenius.

 • Hevosenkenkä on uusi katu, joka sijaitsee Juurevantien eteläpuolella. Katu sijoittuu rakentamattomalle Jussilan aiemmalle puistoalueelle.
  Hevosenkengän uuden kadun rakentaminen Juurevantien eteläpuolelle mahdollistaa neljän uuden pientalotontin rakentumisen kadun varteen.

  Rakennuskohde on osa Riihimäen kaupungin vuoden 2023 investointien työohjelmaa ja toteutus alkaa tammikuussa. Kohteen suunnitelmat löytyvät alempaa kohdasta “Nähtävillä olevat suunnitelmat”.

  Kohde toteutetaan kaupungin omajohtoisena työnä. Lisätietoja toteutuksesta antaa vastaava rakennuttaja Arto Rämäkkö (p. 040 330 4933).

 • Savottatie on Parooninmäkeen rakentuva uusi katu, joka tulee sijoittumaan Metsurinkadun ja Tukkitien eteläpuolelle. Savottatien rakentaminen mahdollistaa 25 pientalotontin rakentamisen Savottatien varteen.

  Vuonna 2022 alkaneessa rakennusurakassa on toteutettu Savottatien uuden kadun lisäksi vesihuoltoa. Vesihuoltoa on rakennettu myös Metsurinkadun ja Tukkitien alueelle. Rakentaminen kestää kokonaisuutena kesään 2023.

  Pääurakoitsijana kohteessa toimii Asfalttikallio Oy ja vastaavana työnjohtajana Tomi Brandt (p. 050 309 7932). Tilaajan yhteyshenkilönä hankkeen rakennuttamisasioissa toimii kadunrakennustöiden osalta Anniina Aho / Riihimäen kaupunki (p. 040 330 4925, anniina.aho2@riihimaki.fi) ja vesihuollon töiden osalta Tommi Virtanen / Riihimäen Vesi (p. 040 330 4963).

  Kohteen suunnitelmat löytyvät alempaa kohdasta “Nähtävillä olevat suunnitelmat”.

  Työmaan kuulumiset 25.5.2023

  Savottatiellä on käynnissä kadun kantavan kerroksen rakennus. Urakoitsijan alustavan aikataulun mukaan asfaltointi alkaa kesäkuun alussa. Ensimmäisen asfalttikerroksen jälkeen on tarkoitus tehdä viheralueiden multaukset. Tämän jälkeen levitetään pinta-asfaltti ja valetaan reunatuet sekä Metsurinkadulle että Savottatielle. Viimeistelytöinä tehdään viheralueiden nurmetus ja alueen siivous.

  Työmaan kuulumiset 5.5.2023

  Työmaa on herännyt talvitauolta ja työt käynnistyivät tällä viikolla. Parhaillaan kohteessa on käynnissä Savottatien rakennekerrosten viimeistely. Savottatiellä tehdään kevään ja alkukesän aikana rakennekerrosten viimeistelyä, viheralueiden töitä, asfaltointia ja reunatukien valua. Metsurinkadulla välillä Savottatie – Tukkitie tullaan tekemään reunatukien valua ja viimeistelytöitä. Töiden aikana tulee Metsurinkadulla olemaan jonkin verran työnaikaisia liikennejärjestelyitä, joilla on vaikutusta alueen liikenteeseen.

 • Länsitien Upokkaankadun–Puhaltajankadun väliselle katuosuudelle rakennetaan uusi yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä nykyisen Länsitien eteläpuolelle. Rakennuskohde on osa Riihimäen kaupungin vuoden 2023 investointien työohjelmaa. Kohteen suunnitelmat löytyvät alempaa kohdasta “Nähtävillä olevat suunnitelmat”.

  Kohde toteutetaan kaupungin omajohtoisena työnä. Toteutuksesta vastaa Riihimäen kaupunki, kaupunkitekniikan keskus, vastaava rakennuttaja Arto Rämäkkö ja työnjohtaja Ilkka Mallenius.

 • Väinö Sinisalon kadun alittavat Vantaanjoen pääuoman siltarummut korvataan rakentamalla uusi putkisilta. Vesitaloushankkeen tarkoituksena on varautua Riihimäen kaupunkialueella Vantaanjoen tulvariskien vähentämiseen ja parantaa uoman nykyisiä virtausolosuhteita.

  Urakan on tarkoitus alkaa toukokuussa ja työt kestävät syksyyn 2023 asti. Vastaavana työnjohtajana kohteessa toimii Heikki Räsänen RTA-YHTIÖT OY (p. 040 501 9871) ja työnjohtajana Tero Pohjonen RTA-YHTIÖT OY (p. 040 594 1499). Urakan rakennuttamisesta vastaa vastaava rakennuttaja Anniina Aho (p. 040 330 4925, anniina.aho2@riihimaki.fi).

  Riihimäen keskusta on maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä (20.12.2018) nimetty uudelleen valtakunnallisesti merkittäväksi tulvariskialueeksi. Alue on siten yksi Suomen 22 merkittävästä tulvariskialueesta. Tulvariskien vähentämiseksi, tulvien ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi sekä tulviin varautumisen parantamiseksi merkittävän tulvariskialueen sisältäville vesistö- ja merenrannikon alueille on laadittu tulvariskien hallintasuunnitelmat. Vantaanjoen tulvariskien hallintasuunnitelma on laadittu Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ympäristövastuualueella Vantaanjoen vesistöalueen tulvaryhmän ohjauksessa. Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmassa yhtenä tärkeänä toimenpiteenä on esitetty Riihimäen keskusta-alueen alimitoitettujen siltarumpujen korvaaminen putkisilloilla.

  Työmaan kuulumisia 17.5.2023

  Alueen viemärisaneerauksen työt ovat valmistuneet viikko sitten ja maanantaina 22.5. katu suljetaan putkisillan rakentamistöitä varten. Tuolloin ajoneuvoliikenne ohjataan V. I. Oksasen kadun ja H. J. Elomaan kadun kautta. Kevyt liikenne ohjataan työmaan ohi Otavankadun, Telluskadun ja Linnunradankadun kautta. Kiertoreitit merkitään opastein. Myös bussiliikenne siirtyy kiertoreitille. Pysäkkitiedotteet jaetaan pysäkeille loppuviikon aikana. Ensi viikolla on alkamassa työmaan perustaminen sekä ponttikaivannon valmistelevat työt.

  Työmaan kuulumisia 2.5.2023

  Kohteessa on käynnistynyt putkisiltatyötä edeltävät valmistelevat työt, joista ensimmäisenä Riihimäen Vedelle tehtävä jätevesiviemärin saneeraus, jossa betoniviemärin sisään asennetaan lasikuituinen UV-kovetteinen sukka. Saneeraus joudutaan tekemään aina aloituksesta valmiiseen saakka kerralla, joten tästä johtuen työpäivä voi olla normaalia työpäivää pidempi. Työn aikana jätevesi pumpataan työmaan ohi. Vesihuollon saneeraustöiden aikana työ tapahtuu pääosin katualueen ulkopuolella, eikä se näin ollen vaikuta juurikaan liikenteeseen. Sujutustyön aikana työmaalla on paikalla Sujutek Oy:n työnjohtaja Mika Pulli (p. 040 772 8106).

 • Kulmalan puistokadun – Eteläisen Asemakadun risteysalueen rakentamistyöt on toteutettu pääosin vuonna 2022, mutta kevät- ja kesäkauden 2023 urakkaan kuuluu toteutettavaksi viimeistelytöitä. Urakassa liikennevalo-ohjattu risteys on muutettu kiertoliittymäksi. Eteläinen Asemakatu ja Kulmalan puistokatu ovat tärkeitä kaupungin pääkatuja, joiden vuorokauden liikennemäärät ovat lähellä 14 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

  Vastaavana työnjohtajana kohteessa toimii Heikki Räsänen RTA-YHTIÖT OY (p. 040 501 9871) ja työnjohtajana Tero Pohjonen RTA-YHTIÖT OY (p. 040 594 1499). Tilaajan yhteyshenkilönä hankkeen rakennuttamisasioissa toimii Riihimäen kaupungilta Anniina Aho (p. 040 330 4925, anniina.aho2@riihimaki.fi).

  Kiertoliittymäsuunnitelmat löytyvät alempaa kohdasta “Nähtävillä olevat suunnitelmat”.

  Työmaan kuulumisia 25.5.2023

  Tällä viikolla on tehty väliaikaisen asfalttipinnan jyrsintä lopullista asfaltointia varten. Tästä aiheutuu valitettavasti hetkellistä haittaa muun muassa korkeina kynnyksinä ajoradan, kevyenliikenteenväylän sekä keskisaarekkeiden välillä. Työvaihe on kuitenkin pakollinen, jotta päästään tekemään lopulliset asfalttipinnat. Alueella liikuttaessa tulee noudattaa varovaisuutta ja tarkkaavaisuutta korkoeroista johtuen. Lopullista asfaltointia päästään tekemään urakoitsijan aikataulun mukaan ensi viikolla. Tämän jälkeen tasoerot ajoradan kanssa tulevat olemaan  katusuunnitelman mukaiset. Suojateille tuloihin tehdään vielä valkoisella betonikiveyksellä huomioalueet, joiden toteutus tulee myös aiheuttamaan hetkellistä haittaa. Kyseisessä työvaiheessa kevyenliikenteenväylältä leikataan osa asfalttia pois, tehdään kiveykselle pohjatyöt ja ladotaan betonikiveys suunnitelman mukaisesti. Kiertoliittymän keskiosaan ja hulevesien biosuodatuspainanteeseen on tehty istutustöitä. Käynnissä on myös kivityöt ja niiden viimeistelyt.

  Työmaan kuulumisia 4.5.2023

  Työmaa on käynnistymässä talvitauon jälkeen ja työt kohteessa jatkuvat ensi viikolla. Alkamassa ovat muun muassa kivityöt, kiertoliittymän keskiosan ja biosuodatusaltaan multaukset ja istutukset, putkisillan kulmatukimuurien jälkivalutyöt ja suojakäsittelyt sekä Versowood Oy:lle vievän kevyen liikenteen väylän rakennekerrosten teko. Kyseiset työt pystytään pääosin suorittamaan liikennettä häiritsemättä. Kiertoliittymän alue on silti edelleen työmaa, jossa työskentelee sekä ihmisiä että koneita liikenteen seassa ja lähellä ajorataa. Muistetaan siis kaikki maltti ja tilannenopeus liikuttaessa työmaalla, jotta kaikki pääsevät turvallisesti perille ja kotiin työpäivän jälkeen.

 • Urakassa muutetaan nykyinen kanavoitu liittymä kiertoliittymäksi. Kiertoliittymäratkaisun tavoitteena on parantaa liittymän liikenneturvallisuutta sekä ohjata raskas liikenne keskustasta Teollisuuskadulle.

  Kohde toteutetaan kokonaisurakkana ja pääurakoitsijana kohteessa on Poppari Oy. Vastaavana työnjohtajana toimii Tauno Teiter, puhelinnumero 050 435 5758. Urakassa tilaajan yhteyshenkilönä toimii kaupungilta vastaava rakennuttaja Anniina Aho.

  Kohteen suunnitelmat löytyvät alempaa kohdasta “Nähtävillä olevat suunnitelmat”.

  Työmaan kuulumisia 23.5.2023

  Työmaan tilapäiset liikennejärjestelyt on otettu käyttöön maanantaina iltapäivällä. Ajoneuvoliikenne kulkee Arolammintien suuntaisesti työmaan ohi kiertoreittiä. Ajoneuvoliikenne Arolammintien ja Teollisuuskadun välillä on poikki rakentamisen ajan. Kevyenliikenteen yhteys on auki sekä Arolammintien suuntaisesti että Teollisuuskadun suuntaan koko rakentamisen ajan. Käynnissä on vanhan risteysalueen asfalttien ja saarekkeiden poisto sekä vanhan valaistuksen purku. Seuraavan kahden viikon aikana alkavat vesijohto- ja hulevesilinjojen kaivu ja rakentaminen sekä vanhojen liikenteenohjausportaalien purku.

  Työmaan kuulumisia 11.5.2023

  Työmaan aloituskatselmukset on nyt pidetty ja työmaataulut tuotu kohteeseen. Työmaa alkaa maanantaina 15.5.2023 työnaikaisen kiertotiejärjestelyn rakentamisella. Arolammintien suuntainen liikenne tulee säilymään rakentamisen ajan kiertotielle ohjattuna. Ajoneuvoliikenne Arolammintieltä Teollisuuskadulle tulee katkeamaan rakentamisen ajaksi. Ensi viikko kuluu kiertotien vaatimien rakenteiden tekemisessä ja näillä näkymin ajoneuvot ohjataan kiertotielle seuraavalla viikolla. Töitä kohteessa tehdään pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin kello 7.00 – 16.00. Pääurakoitsijana kohteessa on Poppari Oy ja vastaavana työnjohtajana on Tauno Teiter, puhelinnumero 050 435 5758.

  • Lisätietoja antaa sähkövastaava Asko Paajanen (p. 040 330 4937)
  • Vuonna 2023 mm. Kaunolan alueen katuvalaistuksen uusiminen

Lisätietoja

Anniina Aho: Temppelikadun uudistus, Korttionmäen lisäalue /Savottatie, Kulmalan puistokadun ja Eteläinen Asemakadun kiertoliittymä, Arolammintien–Teollisuuskadun kiertoliittymä, Väinö Sinisalon kadun putkisilta.

Arto Rämäkkö ja Ilkka Mallenius: Hevosenkenkä, Vasikkahaan asuinalueen aluesaneeraus, Länsitien kevyen liikenteen väylän toteutus välillä Upokkaantie–Puhaltajankatu, Retkiojantie.

Asko Paajanen: Katuvalaistus

Sami Nikkinen: Kauppakadun uudistus välillä Junailijankatu–Hämeenkatu, Kalevankadun kevyen liikenteen väylät, katujen uudelleenpäällystys, Asemanseudun pyöräpysäköinnin kehittäminen yhdessä Väyläviraston kanssa.

Antti Kitinoja: Työohjelman 2023 toteutuksen kokonaisuuden koordinointi

Maria Vasko: Investointisuunnitelman valmistelu ja laadinta