Hyppää sisältöön
Ilmakuva Lopentien ja Sakonkadun risteyksestä
Kuva: Kimmo Haapanen

Kadut

Riihimäen kaupunki rakentaa ja rakennuttaa katuja sekä muita yleisiä alueita. Kunnallistekniikan investointien työohjelma 2023 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa (18.5.2022 § 56, 11.10.2022 § 102).

Kaupungin kunnallistekniikan investointeihin on varattu n. 10 miljoonan euron nettorahoitus vuodelle 2023. Näistä merkittävimmät osuudet ovat keskustan ja Asemanpuiston kehittäminen n. 4,4 miljoonaa sekä katujen ja puistojen perusparantaminen 1,6 miljoonaa euroa. Tonttituotantoon panostetaan vuonna 2023 n. 0,6 miljoonalla eurolla ja elinkeinoalueiden rakentamiseen on varattu n. 0,9 miljoonan euron rahoitus.

Merkittävimmät katualueiden työkohteet vuonna 2023

 • Hämeenaukion uudistuksen toteutus sisältää ajoratojen, pyöräily- ja jalankulkualueiden uudistuksen sekä puistomaisen aukion rakentamisen esteettömyyden erityistaso huomioiden.

  Kohteen suunnitelmat tulevat nähtäville kevään aikana. Rakentamistyöt alkavat arviolta kesäkuussa 2023.

 • Temppelikatu uudistetaan osana katujen perusparantamisinvestointeja. Rakentaminen alkaa arviolta toukokuussa 2023.

  Temppelikadulle tehdään ajoradan reunoille yksisuuntaiset pyöräkaistat samalla, kun nykyisten jalankulkuväylien huonokuntoiset pinnat uudistetaan. Pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden liikkuminen eri tilassa parantaa erityisesti jalankulkijoiden kokemaa liikenneympäristön turvallisuutta edistäen samalla pyöräliikenteen sujuvuutta.

  Myös Temppelikadun valaistus uusitaan ja kadulle asennetaan led-valaisimet. Uudet valaisimet ovat kaksipuoleisia, jolloin ne valaisevat nykyisiä valaisimia paremmin myös jalankulkuväyliä. Lisäksi Temppelikadun lehmusten puukujanne uusitaan. Kadun varren noin 50-vuotiaat lehmukset on tutkittu ja ne ovat kaikki huonokuntoisia, joten vanhojen lehmusten tilalle istutetaan kapealatvaisia lehmuksia.

  Riihimäen Veden johtoverkostoa saneerataan uudistustöiden yhteydessä.

  Temppelikatu kuuluu Riihimäen esteettömän liikkumisen tavoiteverkkoon, jonka tavoitteena on esteettömyyden erikoistason laatutaso. Tämä tarkoittaa esteettömyyden kokonaisvaltaista huomioimista. Temppelikadun katusuunnitelman muutoksen tavoitteena on parantaa jalankulku- ja pyöräilyväyliä ja edistää esteettömän liikkumisen edellytyksiä.

  Kohde toteutetaan kokonaisurakkana ja kilpailutetaan kevään 2023 aikana. Tilaajan yhteyshenkilönä hankkeen rakennuttamisasioissa toimii kadunrakennustöiden osalta Anniina Aho / Riihimäen kaupunki (p. 040 330 4925, anniina.aho2@riihimaki.fi). Vesihuoltotöiden osalta yhteyshenkilö nimetään myöhemmin.

  Kohteen suunnitelmat löytyvät alempaa kohdasta “Nähtävillä olevat suunnitelmat”.

 • Riihimäen keskustan Kauppakatua on uudistettu aiemmin Kokinmäen ja Junailijankadun välisellä katuosuudella. Kadun uudistustyö jatkuu vuonna 2023 Junailijankadun ja Hämeenkadun välisellä katuosuudella. Vuoden 2023 työt eivät ulotu Kauppakadun-Hämeenkadun risteysalueelle.

  Suunnitelma on tavoite laittaa nähtäville alkuvuodesta 2023.

 • Vasikkahaan aluesaneeraus jatkuu osana katujen perusparantamisinvestointeja. Saneeraustyöt alueella ovat käynnistyneet vuonna 2022 Hännintien ja Orhitie-Mullitie välisellä alueella ja nämä aloitetut työt saatetaan loppuun. Vuonna 2023 saneeraustyöt jatkuvat Hännintien ja Koppelintien väliselle alueelle (alustavasti Hänninkuja, Kiulupolku, Paimenpolku, Karjapiianpolku, Paimentytönpolku).

 • Hevosenkenkä on uusi katu, joka sijaitsee Juurevantien eteläpuolella. Katu sijoittuu rakentamattomalle Jussilan aiemmalle puistoalueelle.
  Hevosenkengän uuden kadun rakentaminen Juurevantien eteläpuolelle mahdollistaa neljän uuden pientalotontin rakentumisen kadun varteen.

  Rakennuskohde on osa Riihimäen kaupungin vuoden 2023 investointien työohjelmaa ja toteutus alkaa tammikuussa. Kohteen suunnitelmat löytyvät alempaa kohdasta “Nähtävillä olevat suunnitelmat”.

  Lisätietoja toteutuksesta antaa vastaava rakennuttaja Arto Rämäkkö (p. 040 330 4933).

 • Savottatie on Parooninmäkeen rakentuva uusi katu, joka tulee sijoittumaan Metsurinkadun ja Tukkitien eteläpuolelle. Savottatien rakentaminen mahdollistaa 25 pientalotontin rakentamisen Savottatien varteen.

  Vuonna 2022 alkaneessa rakennusurakassa on toteutettu Savottatien uuden kadun lisäksi vesihuoltoa. Vesihuoltoa on rakennettu myös Metsurinkadun ja Tukkitien alueelle. Rakentaminen kestää kokonaisuutena kesään 2023.

  Pääurakoitsijana kohteessa toimii Asfalttikallio Oy ja vastaavana työnjohtajana Tomi Brandt (p. 050 309 7932). Tilaajan yhteyshenkilönä hankkeen rakennuttamisasioissa toimii kadunrakennustöiden osalta Anniina Aho / Riihimäen kaupunki (p. 040 330 4925, anniina.aho2@riihimaki.fi) ja vesihuollon töiden osalta Tommi Virtanen / Riihimäen Vesi (p. 040 330 4963).

  Kohteen suunnitelmat löytyvät alempaa kohdasta “Nähtävillä olevat suunnitelmat”.

 • Länsitien Upokkaankadun – Puhaltajankadun väliselle katuosuudelle rakennetaan uusi yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä nykyisen Länsitien eteläpuolelle. Rakennuskohde on osa Riihimäen kaupungin vuoden 2023 investointien työohjelmaa. Kohteen suunnitelmat löytyvät alempaa kohdasta “Nähtävillä olevat suunnitelmat”.

  Kohde toteutetaan kaupungin omajohtoisena työnä.

 • Väinö Sinisalon kadun alittavat Vantaanjoen pääuoman siltarummut korvataan rakentamalla uusi putkisilta. Vesitaloushankkeen tarkoituksena on varautua Riihimäen kaupunkialueella Vantaanjoen tulvariskien vähentämiseen ja parantaa uoman nykyisiä virtausolosuhteita.

  Urakan on tarkoitus alkaa toukokuussa ja työt kestävät syksyyn 2023 asti. Urakan rakennuttamisesta vastaa vastaava rakennuttaja Anniina Aho (p. 040 330 4925, anniina.aho2@riihimaki.fi).

  Riihimäen keskusta on maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä (20.12.2018) nimetty uudelleen valtakunnallisesti merkittäväksi tulvariskialueeksi. Alue on siten yksi Suomen 22 merkittävästä tulvariskialueesta. Tulvariskien vähentämiseksi, tulvien ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi sekä tulviin varautumisen parantamiseksi merkittävän tulvariskialueen sisältäville vesistö- ja merenrannikon alueille on laadittu tulvariskien hallintasuunnitelmat. Vantaanjoen tulvariskien hallintasuunnitelma on laadittu Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ympäristövastuualueella Vantaanjoen vesistöalueen tulvaryhmän ohjauksessa. Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmassa yhtenä tärkeänä toimenpiteenä on esitetty Riihimäen keskusta-alueen alimitoitettujen siltarumpujen korvaaminen putkisilloilla.

 • Kulmalan puistokadun – Eteläisen Asemakadun risteysalueen rakentamistyöt on toteutettu pääosin vuonna 2022, mutta kevät- ja kesäkauden 2023 urakkaan kuuluu toteutettavaksi viimeistelytöitä. Urakassa liikennevalo-ohjattu risteys on muutettu kiertoliittymäksi. Eteläinen Asemakatu ja Kulmalan puistokatu ovat tärkeitä kaupungin pääkatuja, joiden vuorokauden liikennemäärät ovat lähellä 14 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

  Vastaavana työnjohtajana kohteessa toimii Heikki Räsänen RTA-YHTIÖT OY (p. 040 501 9871) ja työnjohtajana Tero Pohjonen RTA-YHTIÖT OY (p. 040 594 1499). Tilaajan yhteyshenkilönä hankkeen rakennuttamisasioissa toimii Riihimäen kaupungilta Anniina Aho (p. 040 330 4925, anniina.aho2@riihimaki.fi).

  Kiertoliittymäsuunnitelmat löytyvät alempaa kohdasta “Nähtävillä olevat suunnitelmat”.

 • Urakassa muutetaan nykyinen kanavoitu liittymä kiertoliittymäksi. Kiertoliittymäratkaisun tavoitteena on parantaa liittymän liikenneturvallisuutta sekä ohjata raskas liikenne keskustasta Teollisuuskadulle.

  Kohde toteutetaan kokonaisurakkana ja kilpailutetaan kevään 2023 aikana. Työt alkavat arviolta toukokuussa 2023. Urakassa tilaajan yhteyshenkilönä toimii kaupungilta vastaava rakennuttaja Anniina Aho (p. 040 330 4925, anniina.aho2@riihimaki.fi).

  Kohteen suunnitelmat löytyvät alempaa kohdasta “Nähtävillä olevat suunnitelmat”.

  • Lisätietoja antaa sähkövastaava Asko Paajanen (p. 040 330 4937)
  • Tulossa vuonna 2023 mm. Kaunolan alueen katuvalaistuksen uusiminen

Lisätietoja

Anniina Aho: Temppelikadun uudistus, Korttionmäen lisäalue / Savottatie, Kulmalan puistokadun ja Eteläinen Asemakadun kiertoliittymä, Arolammintien – Teollisuuskadun kiertoliittymä, Väinö Sinisalon kadun putkisilta.

Arto Rämäkkö: Hevosenkenkä, Retkiojantie

Asko Paajanen: Katuvalaistus

Antti Kitinoja: Työohjelman 2023 toteutuksen kokonaisuuden koordinointi

Maria Vasko: Investointisuunnitelman valmistelu ja laadinta