Hyppää sisältöön
Ilmakuva Lopentien ja Sakonkadun risteyksestä
Kuva: Kimmo Haapanen

Kadut

Riihimäen kaupunki rakentaa ja rakennuttaa katuja sekä muita yleisiä alueita. Kunnallistekniikan investointien työohjelma 2022 on hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa 18.5.2021 ja työohjelmamuutos teknisessä lautakunnassa 18.5.2022.

Kaupungin kunnallistekniikan investointeihin on varattu n. 7,7 miljoonan euron nettorahoitus vuodelle 2022. Näistä merkittävimmät osuudet ovat keskustan ja Asemanpuiston kehittäminen 1,6 miljoonaa sekä katujen ja puistojen perusparantaminen 1,6 miljoonaa euroa. Tonttituotantoon panostetaan n. 1,0 miljoonalla eurolla kuin myös elinkeinoalueiden rakentamiseen on varattu n. 1,0 miljoonaa euroa.

Vuo­sien 2022 ja 2023 katu- ja puis­to­hank­keita on esitelty Riksulassa 24.5.2022.

Merkittävimmät katualueiden työkohteet vuonna 2022

 • Katujen perusparantaminen sisältää olevan katuverkon kunnon parantamiseksi tehtäviä investointeja.

  Merkittävimpinä kohteina v. 2022 toteutetaan Lemmenmäen aluesaneeraus (Marjatanpolku, Neidonkuja, Tellervonpolku) ja käynnistetään Vasikkahaan aluesaneeraus. Vasikkahaan aluesaneeraus käynnistyy Härkätien, Vasikkatien, Mullitien, Karjapiianpolun välillä
  Hännintie – Mullitie ja Paimentytönpolun välillä Hännintie – Mullitie
  osuuksilla. Lisäksi v. 2022 perusparannusrahoituksella toteutetaan katujen uudelleenpäällystystöitä.

  Temppelikadun jalankulku- ja pyöräilyväylien perusparannus oli tarkoitus toteutua v. 2022, mutta tämä siirtyy myöhempään ajankohtaan.

  Lisätietoja kyseisten katukohteiden toteutuksesta antaa vastaava rakennuttaja Arto Rämäkkö (p. 040 330 4933).

 • Keskuskadun uudistus jatkuu toukokuun 2022 alussa Junailijankadun ja Hämeenkadun välillä. Uudistustyöt kestävät syksyyn asti.

  Junailijankadun ja Hämeenkadun välin katuosuutta uudistetaan kesän aikana niin, että ajokaistoja on jatkossa kaksi. Lisäksi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tilaa lisätään sekä selkeytetään. Katualueen viihtyisyyttä parannetaan istutus- ja oleskelualueella sekä pintamateriaalivalinnoilla.

  Keskuskadun uudistus toteutetaan esteettömyyden erityistason ratkaisuilla, jotka helpottavat esimerkiksi liikunta- ja näkövammaisten turvallista liikkumista. Esimerkiksi Hämeenkadun risteyksestä poistetaan liikennevalot ja liittymästä tehdään korotettu. Suojateille tehdään äänimajakkaohjaus.

  Kesän uudistustöiden aikana Keskuskatu suljetaan Hämeenkadun ja Junailijankadun väliltä ajoneuvoliikenteeltä. Liikenne ohjataan töiden ajaksi pysyvälle kiertotielle, jolloin vältetään muuttuvat liikennejärjestelyt.

  Kulkuyhteydet alueen kiinteistöihin säilyvät – lukuun ottamatta pakollisia katkoksia, joista sovitaan etukäteen.

  Vuonna 2021 aloitettu Keskuskadun uudistus edistää kaupungin keskeisten tavoitteiden toteutumista ja se pohjautuu Riihimäki-strategiaan sekä Riihimäen asemanseudun ja keskustan visioon. Keskuskadun uudistuksen on tarkoitus olla valmis vuonna 2023 Lasinpuhaltaja-patsaan ja Eksynyt-patsaan välillä.

  Vuoden 2022 työt toteuttaa ja urakoitsijana toimii Recset Oy. Vastaavana työnjohtajana urakassa toimii Antti Marttinen (p. 040 486 8996) Recset Oy:stä ja tilaajan yhteyshenkilönä on vastaava rakennuttaja Anniina Aho (p. 040 330 4925, anniina.aho2@riihimaki.fi) Riihimäen kaupungilta. Hankkeen toteutusvaiheessa on mukana myös kaupungin katupäällikkö Antti Kitinoja.

 • Savottatie on Parooninmäkeen rakentuva uusi katu, joka tulee sijoittumaan Metsurinkadun ja Tukkitien eteläpuolelle. Savottatien rakentaminen mahdollistaa 25 pientalotontin rakentamisen Savottatien varteen. Toukokuun alussa alkavassa rakennusurakassa toteutetaan Savottatien uuden kadun lisäksi vesihuoltoa, joka ulottuu myös Metsurinkadun ja Tukkitien alueelle. Rakentaminen kestää kokonaisuutena kesään 2023.

  Työt sisältävät jonkin verran louhintaa ainakin vesihuollon osalta. Urakoitsija teettää tarvittavat kiinteistökatselmukset tehdyn riskiarvioinnin perusteella vaikutusalueen kiinteistöihin ja louhintatyötä seurataan työnaikana esimerkiksi tärinämittareilla.

  Pääurakoitsijana kohteessa toimii Asfalttikallio Oy ja vastaavana työnjohtajana Lauri Harri (p. 040 069 5668). Tilaajan yhteyshenkilönä hankkeen rakennuttamisasioissa toimii kadunrakennustöiden osalta Anniina Aho (2) / Riihimäen kaupunki (p. 040 330 4925, anniina.aho2@riihimaki.fi) ja vesihuollon töiden osalta Tommi Virtanen / Riihimäen Vesi (p. 040 330 4963). Hankkeen toteutusvaiheessa on mukana myös kaupungin katupäällikkö Antti Kitinoja.

  Kohteen suunnitelmat löytyvät täältä.

 • Junttatien siirto on aloitettu puiden kaadoilla ja aluskasvillisuuden raivauksella viikolla 50 vuonna 2021. Varsinainen kadun rakentaminen alkaa vesihuoltotöillä tammikuussa 2022 ja työn arvioidaan valmistuvan huhtikuussa 2022. Työ toteutetaan kaupungin omajohtoisena työnä.

  Junttatien siirrossa rakennetaan asemakaavanmukainen uusi katuyhteys, joka mahdollistaa kuuden uuden pientalotontin rakentamisen Junttatien varteen. Asemakaavanmukainen uusi katu kulkee nykyisen Junttatien länsipuolella. Nykyinen Junttatie jää asemakaavanmukaiselle suojaviheralueelle (EV-alue) ja alue maisemoidaan.

  Rakennuskohde on osa Riihimäen kaupungin vuoden 2022 investointien työohjelmaa. Kohteen suunnitelmat löytyvät täältä.

  Lisätietoja antaa vastaava rakennuttaja Arto Rämäkkö (p. 040 330 4933).

 • Rakennuskohde on osa Riihimäen kaupungin vuoden 2022 investointien työohjelmaa. Kohteen suunnitelmat löytyvät täältä.

  Kohteen suunnittelija Anna-Mari Tiainen (p. 050 560 9314). Kohde toteutetaan kaupungin omajohtoisena työnä. Lisätietoja toteutuksesta antaa vastaava rakennuttaja Arto Rämäkkö (p. 040 330 4933).

 • Kohteen suunnittelija on Anna-Mari Tiainen (p. 050 560 9314). Kohde toteutetaan kaupungin omajohtoisena työnä. Lisätietoja toteutuksesta antaa vastaava rakennuttaja Arto Rämäkkö (p. 040 330 4933).

  Kohteen suunnitelmat löytyvät täältä.

 • Eteläisen Asemakadun – Kulmalan puistokadun risteysalueella alkaa rakentamistyöt toukokuun puolivälin paikkeilla. Työt alkavat aikaisintaan 16.5.2022 tilapäisten liikennejärjestelyiden toteutuksella sekä työmaan perustamisella. Työt valmistuvat pääosin vuoden 2022 aikana, mutta kevät- ja kesäkauteen 2023 jää vielä toteutettavaksi viimeistelytöitä.

  Urakassa nykyinen liikennevalo-ohjattu risteys muutetaan kiertoliittymäksi ja samassa yhteydessä uusitaan Vantaanjoen putkisilta Eteläisellä Asemakadulla. Putkisillan urakkaosuudelle on myönnetty valtionavustusta.

  Eteläinen Asemakatu ja Kulmalan puistokatu ovat tärkeitä kaupungin pääkatuja, joiden vuorokauden liikennemäärät ovat lähellä 14 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kiertoliittymäratkaisun tavoitteena on risteyksen välityskyvyn ja liikenneturvallisuuden parantaminen. Putkisiltatyön merkittävin tavoite on Riihimäen keskustan tulvariskien vähentäminen.

  Työt tulevat aiheuttamaan valitettavaa haittaa liikenteelle. Eteläisen Asemakadun katuyhteys joudutaan katkaisemaan putkisiltatyön ajaksi siltapaikan kohdalta. Tämän vuoksi kaikki liikenne joudutaan ohjaamaan kiertoteille, järjestelyt koskevat myös kevyttä liikennettä joukkoliikennettä unohtamatta. Työvaiheiden mukaan muutosta on myös pysäkkijärjestelyissä. Kiertotie kulkee Voimalankadun ja Kulmalan puistokadun kautta.

  Vastaavana työnjohtajana kyseisessä urakassa toimii Heikki Räsänen RTA-YHTIÖT OY (p. 040 501 9871) ja työnjohtajana Tero Pohjonen RTA-YHTIÖT OY (p. 040 594 1499). Tilaajan yhteyshenkilönä hankkeen rakennuttamisasioissa toimii Riihimäen kaupungilta Anniina Aho (p. 040 330 4925, anniina.aho2@riihimaki.fi). Hankkeen toteutusvaiheessa on mukana myös kaupungin katupäällikkö Antti Kitinoja.

  Kiertoliittymäsuunnitelmat löytyvät täältä.

  Lisätietoa:

  Riihimäen keskusta on maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä (20.12.2018) nimetty uudelleen valtakunnallisesti merkittäväksi tulvariskialueeksi. Alue on siten yksi Suomen 22 merkittävästä tulvariskialueesta. Tulvariskien vähentämiseksi, tulvien ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi sekä tulviin varautumisen parantamiseksi merkittävän tulvariskialueen sisältäville vesistö- ja merenrannikon alueille on laadittu tulvariskien hallintasuunnitelmat. Vantaanjoen tulvariskien hallintasuunnitelma on laadittu Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ympäristövastuualueella Vantaanjoen vesistöalueen tulvaryhmän ohjauksessa. Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmassa yhtenä tärkeänä toimenpiteenä on esitetty Riihimäen keskusta-alueen alimitoitettujen siltarumpujen korvaaminen putkisilloilla.

 • Kohde toteutetaan kaupungin omajohtoisena työnä. Lisätietoja toteutuksesta antaa vastaava rakennuttaja Arto Rämäkkö (p. 040 330 4933)

  • Lisätietoja antaa sähkövastaava Asko Paajanen (p. 040 330 4937)
  • Tulossa vuonna 2022 Patastenmäen valaistussaneeraus.

Lisätietoja

Anniina Aho: Keskuskatu, Korttionmäen lisäalue / Savottatie, Eteläinen Asemakadun putkisilta, Kulmalan puistokadun ja Eteläinen Asemakadun kiertoliittymä. (Kohteissa mukana myös Antti Kitinoja.)

Arto Rämäkkö: Junttatie, Kauppakatu, katujen perusparantaminen, Petsamonkadun pohjoispään asemakaava

Asko Paajanen: katuvalaistus

Maria Vasko: investointisuunnitelma