Hyppää sisältöön

Työnantajan palvelut

Riihimäen kaupungin yhtenä strategisena tavoitteena on elinvoiman vahvistaminen. Alueen yritysten elinvoiman edistäminen edellyttää työvoiman saantia monenlaiseen tarpeeseen. Työllisyyspalvelut tarjoaa palveluita yritysten työvoiman saannin helpottamiseksi.

Kartoitamme riihimäkeläisten työnhakijoiden joukosta yritysten tarpeisiin soveltuvaa työvoimaa ja tuomme ehdokkaita yritykselle tiedoksi yhdessä sovitulla tavalla.

Yrityksille tarjotaan tietoa ja palveluita, joiden ansiosta uuden työntekijän työhön ottamiseen liittyviä riskejä voidaan madaltaa. Työkokeilulla sekä yritys että työnhakija pystyvät tarkistamaan paikan ja tekijän yhteensoveltuvuutta.

Valtion maksaman palkkatuen ansiosta yrityksillä on mahdollisuus saada päteviä työntekijöitä madalletulla palkkakustannuksella. Myös Riihimäen kaupunki tukee työnhakijana olevien ammattilaisten palkkaamista.

Riihimäkeläisten työnhakijoiden joukosta löytyy tarvittavaa ja arvokasta osaamista omaavia työntekijöitä.

Riihimäen kaupunki tukee myös nuorten työllistymistä sekä taloudellisesti että rekrytointiin ja työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä.

Työllistämisen tukimuodot

 • Riihimäen kaupunki tukee riihimäkeläisiä työnantajia nuorten kesätyöllistämisessä. Kesätyötuki maksetaan kuluvan vuoden aikana 16–19-vuotta täyttävän nuoren työllistämiseksi 4 viikon ajaksi kesällä 1.5–31.9. välisenä aikana.

  Kesätyötuen hakuaika on 1.2.–31.7 ja sitä myönnetään määrärahojen puitteissa ehdot täyttävälle hakijalle, maksimissaan 400 euroa/nuori. Tuen myöntämisen ehdot löydät ohjeista.

  Huomaa, että työsuhteesta kannattaa sopia vasta tukipäätöksen saamisen jälkeen, mikäli kesätyötä ei muutoin ole mahdollisuutta tarjota.

 • Työllistämislisällä tuetaan työnantajia, jotka palkkaavat hieman pidemmän ajan työnhakijana olevia tai uransa alkuvaiheessa olevia riihimäkeläisiä. Tarkemmat tiedot löytyvät alla.

  Tutustu maksuehtoihin alla olevasta dokumentista. Hakemuksia arvioidaan saapumisjärjestyksen mukaisesti. Hakemus- ja tilityslomakkeet löydät alta.

  Työllisyyspalveluissa ajamme riihimäkeläisten työllistymistä, ja annetaan työnantajille kaikki tarvitseva tuki yhteisen tavoitteemme saavuttamiseen.

 • Kaupungin työllisyyspalveluissa kohdataan vuosittain satoja, eri aloja edustavia riihimäkeläisiä osaajia.

  Työnantajan ja valmentajan yhteistyöllä tavoitellaan palvelukseen motivoituneita osaajia. Työllisyyspalveluissa työnantajaa voidaan tukea muun muassa tarvittavan hakuprofiilin täyttävän osaajan löytämisessä, eri tukimuotojen käytössä, työhön perehdytyksessä tai mahdollisten haasteiden ennakoinnissa.

  Työvalmentajamme tuottaa lisäarvoa valintaprosessiin hakemalla ehdokkaita, kartoittamalla ehdokkaiden soveltuvuutta ja valmistelemalla haastattelutilanteet. Valmistelun tulos käydään työnantajan kanssa yhdessä läpi ja kootun tiedon pohjalta työnantaja valitsee haastatteluun potentiaalisimmat henkilöt. Työvalmentaja työskentelee työllistämisen valmennusprosessissa sekä työnhakijan, että työnantajan kanssa, mahdollistaen ja selkiyttäen vaihtoehtoja, kummankin tahon vastatessa kuitenkin valinnoista ja päätöksistä itse. Työvalmentajalla on mahdollisuus tukea työnantajaa myös muissa työsuhteen asioissa muun muassa työsopimuksen teossa, koulutussuunnittelussa ja eri tukimuotojen käytössä. Työvalmentajalla on mahdollisuus vastata joustavasti työelämän muuttuviin tarpeisiin, esimerkiksi osallistumalla kohdennettujen rekrytointikoulutusten asiakashankintaan ja koordinointiin.

  Ilmoitus avoimesta työpaikasta tai työkokeilupaikasta

 • Työllisyyspalvelut auttaa työnantajia järjestämällä työkokeilusuhteita työnhakijoiden ja TE-toimiston kanssa. TE-palveluiden työkokeilu on monesti perusteltu mahdollisuus aloittaa onnistuva työelämän yhteistaival. Työkokeilu ei ole työsuhde. Sen ajalta ei makseta palkkaa, eikä se kerrytä vuosilomapäiviä tai eläkettä. Työkokeilun järjestäjä huolehtii työkokeiluun osallistuvan ohjauksesta ja valvonnasta koko työkokeilun ajan. Työkokeiluun osallistuva ei ole työnantajan työterveyshuollon eikä vakuutusten piirissä.

  Työkokeilussa henkilö voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille tai hakeutua uudelle alalle. Kela maksaa työkokeilijalle työmarkkinatuen lisäksi yhdeksän euroa korvausta työkokeilupäivästä.

  Työllisyyspalveluiden työvalmentajalla on säännöllisten työnhakijatapaamisten tuottamana tiedossa riihimäkeläisiä, vailla vakinaista työtä olevia henkilöitä, jotka haluavat työkokeiluun valitsemalleen alalle. Työvalmentajalla on mahdollisuus kokemuksen ja verkosto-osaamisen kautta helpottaa ja nopeuttaa työkokeilusopimusten syntymistä ja oikeiden henkilöiden löytymistä.

  Te- palveluiden tarkemmat tiedot työkokeilusta löytyvät tästä.

 • Työllisyyspalvelut edistää työllistymistä kaikin mahdollisin käytettävissä olevin keinoin ja TE-palveluiden myöntämä palkkatuki on työnantajalle mahdollisuus saada taloudellista tukea työsuhteen alkuvaiheeseen. Palkkatuki on yksilöllisesti henkilön palkkaukseen myönnettävä taloudellinen tuki, jonka varmistamisessa, hakemisessa ja tuen tilitysten tekemisessä työllisyyspalvelut tarjoaa kokemustaan ja osaamistaan, selkeyttäen ja sujuvoittaen prosessia työnantajalle.

  Palkkatuki on aina harkinnanvarainen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa. Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, myöntäminen perustuu aina työnhakijan tilanteeseen. Palkkatuetun työn tavoite on parantaa tuella palkattavan henkilön ammatillista osaamista ja edistää jatkotyöllistymistä. TE-toimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin 30–50 prosenttia ja 6–12 kuukauden ajalle.

  Te- palveluiden tarkemmat tiedot palkkatuesta työnantajille tästä.

Riihimäen kaupunki tarjoaa työvalmentajan palveluja riihimäkeläisille työnantajille veloituksetta.

Ohjeet työnantajalle

 • Nuori

  • Kuluvan vuoden aikana 16–19-vuotta täyttävä riihimäkeläinen
  • Hakee itsenäisesti kesätyöpaikan ja sopii aloittamisesta työnantajan kanssa
  • Täyttää yhdessä työnantajan kanssa tarvittavat tiedot kesätyötukihakemukseen

  Työnantaja

  • Riihimäkeläinen yritys, säätiö tai yhdistys (EI yksityistalous, kunta tai valtio)
  • Voi saada tukea enintään viiden nuoren palkkaamiseen
  • Myönteisen päätöksen saatuaan:
   • tekee kirjallisen työsopimuksen nuoren kanssa
   • maksaa nuorelle alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa
   • työsuhteen päätyttyä toimittaa kesätyötuen tilityslomakkeen liitteineen (työsopimuskopio ja palkanmaksutosite) kaupungin työllisyydenhoitoon
   • on velvollinen huolehtimaan nuoren ennakonpidätyksestä ja muista lakisääteisistä työnantajan velvoitteista
   • sitoutuu ilmoittamaan tuen myöntäjälle mahdollisimman pian kaikista työsuhteeseen liittyvistä muutoksista (kuten esimerkiksi työsuhteen peruuntuminen)

  Kesätyö

  • Tehdään ajalla 1.5.–30.9.
  • Kesto minimissään 4 viikkoa
  • Voi olla myös osa-aikaista, kuitenkin vähintään 50 % täydestä työajasta

  Kesätyötuki

  • Maksimissaan 400 euroa/ nuori
  • Haetaan 31.7. mennessä
  • Hakemus tulostetaan työllisyydenhoidon nettisivuilta ja lähetetään osoitteella:
   Riihimäen kaupunki, työllisyydenhoito, PL 125, 11101 RIIHIMÄKI
  • Tuen myöntäminen
   • tukea myönnetään määrärahojen puitteissa hakemusten saapumisjärjestyksessä, mikäli työllistämisen ehdot täyttyvät
   • tukipäätös lähetetään työnantajalle
  • Tuen maksaminen
   • tuki maksetaan työnantajalle 2kk:n kuluessa työsuhteen päättymisestä erillisen tilityslomakkeen perusteella
   • tuen määrä tarkistetaan suhteessa toteutuneisiin työpäiviin ja palkattomat poissaolopäivät vähentävät tuen määrää
   • tilityslomakkeen liitteet: kopio työsopimuksesta ja palkanmaksutosite
   • tilityslomake liitteineen lähetetään osoitteella:
    Riihimäen kaupunki, työllisyyspalvelut, PL 125, 11101 RIIHIMÄKI

  Riihimäen kaupunki

  • Maksaa työnantajalle kesätyötukea edellyttäen, että tuen myöntämisen ehdot täyttyvät
   kaupungilla on oikeus keskeyttää tuen maksaminen, jos myöntöperusteet ovat olennaisesti muuttuneet
  • Lisätietoa numerosta 050 344 62 08 tai tyollisyyspalvelut@riihimaki.fi
 • Hakijana voi olla

  • Yritys, säätiö tai rekisteröity yhdistys
  • Maksaa työllistettävälle työehtosopimuksen mukaista palkkaa
  • Huolehtii palkattavan henkilön ennakonpidätyksestä ja muista lakisääteisistä työnantajavelvoitteista
  • Huolehtii siitä, että työtä on ainakin 20 tuntia viikossa

  Työllistämislisän myöntäminen

  Työllistämislisä voidaan myöntää yhden tai useamman henkilön palkkauskustannuksiin seuraavasti:

  KohtaTyöllistettävä riihimäkeläinentyöllistämiskuukaudetmaksimi summa / kk
  1Yli 300 pv työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saanut1.-6.350 €
  2Yli 300 pv työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saanut7.-8500 €
  3Nuorisotakuun piiriin kuuluva, eli alle 25-vuotias tai alle 30-vuotias vastavalmistunut
  350 €
  • Taulukon kohta 1. Työllistämislisää maksetaan yli 300 pv työmarkkinatukea saaneen työllistämiseen maksimissaan 350 euroa / kk kuudelta ensimmäiseltä työssäoloehtoa kerryttävältä kuukaudelta.
  • Kohta 2. Saman henkilön työsuhteen jatkuessa vielä 2 kuukautta, maksetaan työllistämislisää maksimissaan 500 euroa kuukausilta 7 ja 8.
  • Kohdat 1-2. Työllistämislisää voidaan maksaa työnantajalle kunnes työttömän henkilön työssäoloehto täyttyy, eli maksimissaan 8 kuukauden ajan, kaikkiaan 3 100 euroa. Tuen määrä ja kesto riippuu henkilön työssäoloehdon täyttymisestä.
  • Kohta 3. Nuorisotakuun piiriin kuuluvien työllistämislisä on maksimissaan 350 euroa kaikilta kuukausilta ja sitä on mahdollista saada 1-12 kuukautta, maksimissaan 4 200 euroa.

  Työllistämislisä voidaan myöntää mikäli työllistettävä henkilö ja työnantaja täyttävät edellä mainitut työllistämislisän ehdot. Työllistämislisää ei voida myöntää, jos työsuhde on alkanut ennen myönteistä lisäpäätöstä. Palkkatuki ei ole ehtona eikä esteenä työllistämislisän myöntämiselle. Työllistämislisää myönnetään kalenterivuosittain talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa