Hyppää sisältöön

Työnantajan palvelut

Alueen yritysten elinvoiman edistäminen edellyttää työvoiman saantia monenlaiseen tarpeeseen. Työllisyyspalvelut tarjoaa palveluita yritysten työvoiman saannin helpottamiseksi muun muassa kartoittamalla riihimäkeläisten työnhakijoiden joukosta yritysten tarpeisiin soveltuvaa työvoimaa.

Nuorten kesätyöllistämistä tuemme maksamalla työnantajalle kesätyötukea.

 • Riihimäen kaupunki ja OP Etelä-Häme tarjoavat tänä kesänä tukea yhteensä 58 riihimäkeläisen nuoren kesätyöllistämisen tukemiseksi. Kesätyötukea voidaan maksaa riihimäkeläiselle yritykselle tai yhdistykselle 2003–2007-syntyneiden riihimäkeläisnuorten työllistämiseksi 1.5–31.9.2022 välisenä aikana. OP Etelä Hämeen kesätyötukea voidaan myöntää riihimäkeläisnuorten kesätyöllistämiseen myös Lopen ja Hausjärven työnantajille.

  Kesätyötuen hakuaika on 1.2.–31.7. Tarkemmat tuen myöntämisen ehdot löydät ohjeista ja tarvittavat lomakkeet sivupalkista.

 • Työllistämislisällä tuetaan työnantajia, jotka palkkaavat hieman pidemmän ajan työnhakijana olevia tai uransa alkuvaiheessa olevia riihimäkeläisiä. Tarkemmat tiedot löytyvät alla.

  Tutustu maksuehtoihin alla olevasta dokumentista. Hakemuksia arvioidaan saapumisjärjestyksen mukaisesti. Hakemus- ja tilityslomakkeet löydät alta.

  Työllisyyspalveluissa ajamme riihimäkeläisten työllistymistä, ja annetaan työnantajille kaikki tarvitseva tuki yhteisen tavoitteemme saavuttamiseen.

 • Kaupungin työllisyyspalveluissa kohdataan vuosittain satoja, eri aloja edustavia riihimäkeläisiä osaajia.

  Työnantajan ja valmentajan yhteistyöllä tavoitellaan palvelukseen motivoituneita osaajia. Työllisyyspalveluissa työnantajaa voidaan tukea muun muassa tarvittavan hakuprofiilin täyttävän osaajan löytämisessä, eri tukimuotojen käytössä, työhön perehdytyksessä tai mahdollisten haasteiden ennakoinnissa.

  Työvalmentajamme tuottaa lisäarvoa valintaprosessiin hakemalla ehdokkaita, kartoittamalla ehdokkaiden soveltuvuutta ja valmistelemalla haastattelutilanteet. Valmistelun tulos käydään työnantajan kanssa yhdessä läpi ja kootun tiedon pohjalta työnantaja valitsee haastatteluun potentiaalisimmat henkilöt. Työvalmentaja työskentelee työllistämisen valmennusprosessissa sekä työnhakijan, että työnantajan kanssa, mahdollistaen ja selkiyttäen vaihtoehtoja, kummankin tahon vastatessa kuitenkin valinnoista ja päätöksistä itse. Työvalmentajalla on mahdollisuus tukea työnantajaa myös muissa työsuhteen asioissa muun muassa työsopimuksen teossa, koulutussuunnittelussa ja eri tukimuotojen käytössä. Työvalmentajalla on mahdollisuus vastata joustavasti työelämän muuttuviin tarpeisiin, esimerkiksi osallistumalla kohdennettujen rekrytointikoulutusten asiakashankintaan ja koordinointiin.

  Ilmoitus avoimesta työpaikasta tai työkokeilupaikasta

 • Työllisyyspalvelut auttaa työnantajia järjestämällä työkokeilusuhteita työnhakijoiden ja TE-toimiston kanssa. TE-palveluiden työkokeilu on monesti perusteltu mahdollisuus aloittaa onnistuva työelämän yhteistaival. Työkokeilu ei ole työsuhde. Sen ajalta ei makseta palkkaa, eikä se kerrytä vuosilomapäiviä tai eläkettä. Työkokeilun järjestäjä huolehtii työkokeiluun osallistuvan ohjauksesta ja valvonnasta koko työkokeilun ajan. Työkokeiluun osallistuva ei ole työnantajan työterveyshuollon eikä vakuutusten piirissä.

  Työkokeilussa henkilö voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille tai hakeutua uudelle alalle. Kela maksaa työkokeilijalle työmarkkinatuen lisäksi yhdeksän euroa korvausta työkokeilupäivästä.

  Työllisyyspalveluiden työvalmentajalla on säännöllisten työnhakijatapaamisten tuottamana tiedossa riihimäkeläisiä, vailla vakinaista työtä olevia henkilöitä, jotka haluavat työkokeiluun valitsemalleen alalle. Työvalmentajalla on mahdollisuus kokemuksen ja verkosto-osaamisen kautta helpottaa ja nopeuttaa työkokeilusopimusten syntymistä ja oikeiden henkilöiden löytymistä.

  Te- palveluiden tarkemmat tiedot työkokeilusta löytyvät tästä.

 • Työllisyyspalvelut edistää työllistymistä kaikin mahdollisin käytettävissä olevin keinoin ja TE-palveluiden myöntämä palkkatuki on työnantajalle mahdollisuus saada taloudellista tukea työsuhteen alkuvaiheeseen. Palkkatuki on yksilöllisesti henkilön palkkaukseen myönnettävä taloudellinen tuki, jonka varmistamisessa, hakemisessa ja tuen tilitysten tekemisessä työllisyyspalvelut tarjoaa kokemustaan ja osaamistaan, selkeyttäen ja sujuvoittaen prosessia työnantajalle.

  Palkkatuki on aina harkinnanvarainen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa. Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, myöntäminen perustuu aina työnhakijan tilanteeseen. Palkkatuetun työn tavoite on parantaa tuella palkattavan henkilön ammatillista osaamista ja edistää jatkotyöllistymistä. TE-toimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin 30–50 prosenttia ja 6–12 kuukauden ajalle.

  Te- palveluiden tarkemmat tiedot palkkatuesta työnantajille tästä.

Ohjeet työnantajalle

 • Työsuhde:

  • 1.5.–30.9.2022, tulee toteutua nuoren kesäloman aikana
  • voi olla osa-aikaista, vähintään 50 % täydestä TES:n mukaisesta työajasta
  • tukeen oikeuttavan työsuhteen kesto:
   • kaupungin kesätyötuki: 4 viikkoa = 28 päivää = 20 työpäivää
   • OP kesätyötuki: 2 viikkoa = 14 päivää = 10 työpäivää/ 60 tuntia kesän aikana

  Nuori:

  • 2003–2007-syntynyt riihimäkeläinen
   • kaupungin kesätyötuki: 2003–2006-syntyneille
   • OP kesätyötuki: 2005–2007-syntyneille
  • on oikeutettu yhteen kesätyötukeen tai kesätyöpaikkaan kesän aikana.

  Työnantaja:

  • riihimäkeläinen yritys, säätiö tai yhdistys (EI yksityistalous, kunta tai valtio)
  • voi saada tukea enintään viiden nuoren palkkaamiseen
  • tekee kirjallisen työsopimuksen nuoren kanssa
  • huolehtii ennakonpidätyksestä ym. lakisääteisistä työnantajavelvoitteista
  • maksaa nuorelle alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa
  • ilmoittaa tuen myöntäjälle työsuhteeseen liittyvistä muutoksista (mm. työsuhteen peruuntuminen) mahdollisimman nopeasti.

  Kesätyötuen hakeminen:

  • hakuaika 1.2.–31.7.2022
   • suositellaan hakemaan ennen työsuhteen alkamista
  • nuori ja työnantaja allekirjoittavat kesätyötukihakemuksen
  • päätös lähetetään työnantajalle
  • tukea myönnetään määrärahojen puitteissa hakemusten saapumisjärjestyksessä, mikäli työllistämisen ehdot täyttyvät.

  Tuen maksaminen:

  • molempien tukien myöntämisestä ja maksamisesta huolehtii Riihimäen kaupungin työllisyyspalvelut
  • tuen määrä tarkistetaan suhteessa toteutuneisiin työpäiviin ja palkattomat poissaolopäivät vähentävät tuen määrää
  • maksatushakemuksen liitteet:
   • kopio työsopimuksesta ja tosite palkan maksamisesta
  • lähetetään 1kk kuluessa työsuhteen päättymisestä:
   • tyollisyyspalvelut@riihimaki.fi tai
   • Riihimäen kaupunki, Työllisyyspalvelut, PL 125, 11101 Riihimäki.
 • Hakijana voi olla

  • Yritys, säätiö tai rekisteröity yhdistys
  • Maksaa työllistettävälle työehtosopimuksen mukaista palkkaa
  • Huolehtii palkattavan henkilön ennakonpidätyksestä ja muista lakisääteisistä työnantajavelvoitteista
  • Huolehtii siitä, että työtä on ainakin 20 tuntia viikossa.

  Työllistämislisän myöntäminen

  Työllistämislisä voidaan myöntää yhden tai useamman henkilön palkkauskustannuksiin seuraavasti:

  Kohta Työllistettävä riihimäkeläinen työllistämiskuukaudet maksimi summa / kk
  1 Yli 300 pv työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saanut 1.-6. 350 €
  2 Yli 300 pv työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saanut 7.-8 500 €
  3 Nuorisotakuun piiriin kuuluva, eli alle 25-vuotias tai alle 30-vuotias vastavalmistunut 350 €

  • Taulukon kohta 1. Työllistämislisää maksetaan yli 300 pv työmarkkinatukea saaneen työllistämiseen maksimissaan 350 euroa / kk kuudelta ensimmäiseltä työssäoloehtoa kerryttävältä kuukaudelta.
  • Kohta 2. Saman henkilön työsuhteen jatkuessa vielä 2 kuukautta, maksetaan työllistämislisää maksimissaan 500 euroa kuukausilta 7 ja 8.
  • Kohdat 1-2. Työllistämislisää voidaan maksaa työnantajalle kunnes työttömän henkilön työssäoloehto täyttyy, eli maksimissaan 8 kuukauden ajan, kaikkiaan 3 100 euroa. Tuen määrä ja kesto riippuu henkilön työssäoloehdon täyttymisestä.
  • Kohta 3. Nuorisotakuun piiriin kuuluvien työllistämislisä on maksimissaan 350 euroa kaikilta kuukausilta ja sitä on mahdollista saada 1-12 kuukautta, maksimissaan 4 200 euroa.

  Työllistämislisä voidaan myöntää mikäli työllistettävä henkilö ja työnantaja täyttävät edellä mainitut työllistämislisän ehdot. Työllistämislisää ei voida myöntää, jos työsuhde on alkanut ennen myönteistä lisäpäätöstä. Palkkatuki ei ole ehtona eikä esteenä työllistämislisän myöntämiselle. Työllistämislisää myönnetään kalenterivuosittain talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.