Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Yksityisteiden avustaminen

29.7.2021 Tiedotteet

Riihimäen kaupunki avustaa kaupungin alueella sijaitsevien yksityisteiden kunnossapitoa. Avustus on tapahtunut teiden talvikunnossapidon ja mahdollisen valaistuksesta huolehtimisen muodossa. Avustukset perustuvat vakiintuneeseen käytäntöön ja joihinkin yksittäisiin toimielimen tai viranhaltijan tekemiin kunnossapitoa tai valaistusta koskeviin päätöksiin.

Uusi yksityistielaki on tullut voimaan v. 2019. Laki on muuttanut avustusasetelmaa niin, että yksityisteiden ensisijainen avustaminen on asetettu valtion tehtäväksi. Kunnalla on edelleen mahdollisuus avustaa yksityisteitä kunnalliseen itsehallintoon perustuen. Avustuskriteerien tulee kuitenkin täyttyä yksityistielain mukaisesti.

Voimassa olevan yksityistielain 84 §:n mukaan kaupunki päättää tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista, käytön valvonnasta sekä tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi.

Muiden, kuin yksityistielain mukaisten teiden osalta mahdollinen avustaminen on perustunut ja tulevaisuudessakin perustuu kunnan yleistä toimialaa koskevaan säännökseen (kuntalaki 7 §) sekä sitä rajoittaviin harkintavallan käyttöä koskeviin säännöksiin ja periaatteisiin.

Kaupunki on yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi päättänyt kartoittaa nykyiset teiden kunnossapitoa koskevat avustukset. Avustuskäytäntöä tarkastellaan uuden yksityistielain asettamien edellytysten pohjalta ja pyritään avustusten saajien yhdenvertaiseen kohteluun.

Kaupungin tavoitteena on, että kaikkien avustusta saavien tahojen tulisi täyttää yksityistielain edellyttämät kriteerit. Yksityistielain asettamat kriteerit edellyttävät, että:

  • yksityistietä, jolle avustusta myönnetään, on perustettu hallinnoimaan tiekunta
  • tiekuntaa ja yksityistietä koskevat ajantasaiset tiedot ovat yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad)

Tavoitteena on valmistella avustusprosessia koskeva esitys päätöksentekoa varten loppuvuoteen 2021. Avustuksensaajille pyritään varaamaan riittävästi aikaa varautua mahdollisiin tuleviin muutoksiin.

Riihimäen kaupunki pyytää avustusta saaneilta tietoja esim. siitä:

  • onko avustuksen kohteena olevan tien osalta mahdollista perustaa tiekunta ja minkälainen aikataulu olisi riittävä tiekunnan perustamista koskevien käytännön asioiden järjestelyyn?
  • millä perusteella katsotaan nykyvalaistuksen olevan tarpeellinen tälle tielle/tieosuudelle?
  • onko olemassa muita avustuksen tarpeellisuuteen liittyviä erityisiä seikkoja?

Tämän kirjeen tarkoitus on osallistaa avustusta saaneita tahoja tulevaan päätöksentekoprosessiin sekä selvittää mahdollisuuksiaan järjestäytyä tiekunnaksi. Lisätietoja tiekuntien perustamisesta ja avustamisesta löytyy esimerkiksi seuraavilta sivustoilta www.maanmittauslaitos.fi ja www.tieyhdistys.fi .

Kirjalliset vastaukset tulee toimittaa osoitteeseen kirjaamo@riihimaki.fi 31.8.2021 mennessä otsikolla ”Yksityistieavustukset, KH/1277/2021”. Vastaukset voi toimittaa myös kirjeitse: Kirjaamo, ”Yksityistieavustukset, KH/1277/2021”, Eteläinen Asemakatu 2, 11130 Riihimäki.