Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Riihimäen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma päivitetään

19.6.2023 Tiedotteet Asu ja rakenna Vantaanjoki

Riihimäen pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitystyö on käynnistynyt. Viimeisin suojelusuunnitelma on vuodelta 2014. Suojelusuunnitelma koskee Herajoen vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta sekä Riihimäen alueella sijaitsevaa osaa Hirvenojan pohjavesialueesta.

Ajantasaiset tiedot pohjavesialueiden nykytilasta

Pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten muuttumisen lisäksi on syytä ajantasaistaa tiedot pohjavesiolosuhteista ja pohjavesialueelle kohdistuvista riskeistä. Suojelusuunnitelmassa arvioidaan pohjaveden nykytilaa ja havaittavia muutostrendejä, ja tavoitteena on pohjaveden laadun sekä riittävyyden turvaaminen tulevaisuudessa. Vedenlaatutietojen lisäksi tarkastellaan alueen pohjaveden pinnantasojen kehitystä, vedenottoa ja pohjaveden tarkkailuohjelmia. Maankäyttöön liittyvien muutoksien myötä myös pohjavesialueella sijaitsevia riskejä arvioidaan ajantasaisin tiedoin. Lähtöaineisto koostuu kaupungin eri yksiköiden, Hämeen ELY-keskuksen ja Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen ajanmukaisista tiedoista. Alueella sijaitsevien yritysten osalta päivitetty riskikartoitus tehdään lomakekyselyn ja tarkastuskäyntien avulla kesällä 2023.

Suojelusuunnitelma

Pohjaveden suojelusuunnitelmia laaditaan ensisijaisesti vedenkäytön ja suojelun kannalta tärkeillä pohjavesialueilla, joihin kohdistuu pohjaveden tilaan merkittävästi vaikuttavaa toimintaa. Pohjavesien suojelusuunnitelmista on säädetty laissa vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisessä (1263/2014), jossa muun muassa esitetään suojelusuunnitelmien sisältövaatimukset ja kansalaisten vaikuttamisoikeudet suojelusuunnitelmaan. Suojelusuunnitelmassa esitetään riskienhallinta- ja suojelutoimenpide-ehdotukset, joiden tavoitteena on minimoida riskit pohjaveden laadulle tai määrälle. Ehdotukset otetaan huomioon ohjeina kaupungin maankäytön suunnittelussa, valvonnassa ja lupakäsittelyssä sekä käytännön toteutuksessa esimerkiksi kaupungin rakentamisessa ja infrarakentamisessa.

Suojelusuunnitelman päivitystyö valmistuu talvella 2023–2024. Suojelusuunnitelman päivitystyöstä vastaa Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelun vastuualue ja työn toteuttaa Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, joka on myös laatinut nykyisen Riihimäen pohjavesialueiden suojelusuunnitelman. Suojelusuunnitelmatyötä ohjaa ohjausryhmä, jossa on edustusta kaupungin eri yksiköistä, Hämeen ELY-keskuksesta sekä Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta. Suojelusuunnitelman luonnos tullaan julkaisemaan kommentoitavaksi Riihimäen kaupungin verkkosivuille ja lisäksi siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Lisätiedot

Pohjavesiasiantuntija Harri Turtiainen,

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

harri.turtiainen@vantaanjoki.fi, 044 322 4210

Maa-ainesluvat, ympäristöluvat ja rekisteröinnit (mm. murskaus ja louhinta), meluilmoitukset, vesihuoltolain mukaiset vapautusasiat, maastoliikenneluvat.