Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kaupunginjohtajan katsaus

4.11.2021 Tiedotteet Talous ja hankinnat

Vuoden 2022 talousarviovalmistelua on helpottanut aiempien vuosien päätökset, joilla kaupungin taloutta on saatu tasapainotettua. Kaupungin velkamäärä on pienentynyt. Tähän ovat vaikuttaneet muun muassa tulot, jotka saatiin, kun myytiin Kaukolämpöyhtiön vähemmistöosuus. Toisaalta käyttötalousmenot on saatu hiljalleen vastaamaan muuttunutta väestörakennetta ja palvelutarvetta. Ikäihmisten määrä kasvaa ja kouluikäisten määrä laskee edelleen voimakkaasti.

Covid-19 on vaikuttanut yhteiskuntaan sekä palveluiden järjestämiseen. Se on tuonut epävarmuutta myös palveluiden rahoitukseen ja tulojen ennustamiseen. Covid-19 vaikuttaa myös vuoden 2022 toimintaan, sillä virus leviää edelleen kasvavasta rokotuskattavuudesta huolimatta ja aiheuttaa painetta erityisesti terveystoimen kustannuksiin.

Kaupunginhallitus asetti keväällä 2021 Riihimäen kaupunkikonsernin menojen kasvuraamiksi kokonaisuudessaan 2 prosenttia. Sosiaali- ja terveystoimialan menojen kasvupaine ja samalla kasvuprosentti on suurempi, jolloin esimerkiksi sivistyksen ja osaamisen toimiala on joutunut huomioimaan talousarviossaan vähentyneen lapsimäärän.

Vaikka lautakunnat eivät kaikilta osin ole päässeet kaupunginhallituksen asettamaan raamiin, on kokonaisuus kuitenkin olosuhteet huomioiden hyvä. Myös vero- ja valtionosuusennusteet ovat nousseet hieman keväisestä. Kaikkien menojen kasvuprosentti on 3,8. Vuoden 2022 osalta on myös kertaluonteisia kustannuksia, kuten esimerkiksi Peltosaaren koulun ja Otavan päiväkodin purkaminen 800 000 euroa.

Valtionosuuksien ennustettu kasvu on 7,2 ja verotulojen 1,9 prosenttia

Tilikauden tulos on emokaupungin osalta 7,4 miljoonaa ja koko kaupungin osalta 8,0 miljoonaa euroa. Kaupungin vuosikate on 16,6 miljoonaa euroa. Lainamäärä on tämän hetkisen ennusteen mukaan 70,7 miljoonaa ja vuoden 2022 lopussa ennusteen mukaan 72,4 miljoonaa euroa.

Investointiohjelma on tulevina vuosina mittava. Kirjaston remontti, uimahallin ja maauimalan peruskorjaukset sekä Lasten ja nuorten talo on aikataulutettu peräkkäin tuleville vuosille. Uutta kunnallistekniikkaa rakennetaan ja vanhaa peruskorjataan. Vuonna 2022 ovat emokaupungin nettoinvestoinnit 14 miljoonaa euroa.

Vuoden 2022 talousarvio laaditaan vielä nykyisen strategian pohjalta. Strategian kärkihankkeet ovat siis edelleen #UusiRiksu, #RoboRiksu, #RipeäRiksu ja #RakasRiksu. Tuloskorttia selkeytetään ja tavoitteiden asettamista on yhdenmukaistettu. Talousarviokirjassa on asetettu valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Lautakunnat seuraavat asettamiaan tarkempia tavoitteita. Strategiasta johdetut tavoitteet viedään kehityskeskustelujen kautta jokaisen työntekijän tavoitteisiin.

Kaupunkistrategian uusimistyö on käynnissä ja uusi strategia hyväksytään maaliskuun valtuustossa vuonna 2022. Strategia tullaan yksinkertaistamaan ja sen tulee olla jokaiselle kaupunkiorganisaatiossa työskentelevälle täysin selkeä.

Ensi vuoden talousarviossa panostetaan kaupungin kasvuun ja elinvoimaan. Väestön ikärakenteesta johtuen kuolleisuus on syntyvyyttä selvästi korkeampaa, jolloin väestönkasvu edellyttää vahvaa muuttovoittoa. Tonttitarjontaa kasvatetaan ja tavoitteena on, että kaupungin ilmapiirin on sellainen, että nykyiset asukkaat viihtyvät. Myös yritysten hyvinvoinnista tulee huolehtia ja houkutella alueelle uusia yrittäjiä.

Maanhankinnan määrärahat ovat maankäytön toteutusohjelman myötä pienemmät kuin tänä vuonna. Kaupungilla on kuitenkin valmius reagoida nopeasti ja hankkia maata niin uusilta omakotialueilta kuin keskustasta. Myös yritystonttien osalta voidaan maanhankintaa tehdä nopeasti tilanteen niin vaatiessa. Kaavoituksella on kiireinen työohjelma: kaavoituksella luodaan mahdollisuuksia kasvulle.

Kaupungin imagoon kiinnitetään huomiota. Syksyllä 2021 julkaistu uusi brändi on saanut hyvän vastaanoton. Kaupunki lanseeraa uuden tapahtumakilpailun ja tarkoituksena on saada kaupunkiin uusia tapahtumia, joiden avulla myös matkailu kehittyy. Riihimäen seudun matkailua vahvistetaan muutoinkin yritysten ja seudun kuntien yhteistyöllä.

Toiminnan tehokkuutta varmistetaan siten, että kehitetään työprosesseja ja hyödynnetään tietotekniikkaa ja digitalisaatiota. Käyttötalousmenojen hillitsemiseen kiinnitetään huomiota. Henkilöstön hyvinvointia ja työnantajamielikuvaa edistetään muun muassa ottamalla käyttöön koko henkilöstölle kulttuuri- ja liikuntasetelit. Esimiesten työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota, jotta työyksikköjen toiminta olisi tehokasta ja yhteisöllistä.

Vuosi 2022 on viimeinen vuosi ennen hyvinvointialueiden perustamista. Tämä vaikuttaa sosiaali- ja terveystoimen palveluiden kehittämiseen, sillä resursseja sitoutuu uuden organisaation käynnistämisen suunnitteluun. Hyvinvointialueelle tulee siirtymään lähes 500 kaupungin työntekijää, joten vaikutus on merkittävä koko kaupungin organisaatioon ja toimintaan.

Työllistämispalvelut ovat siirtymässä valtiolta kuntiin vuoden 2024 aikana ja myös tämä muutos luo painetta uudistaa tulevaa kaupungin organisaatiota.

Vuoden 2021 aikana käynnistettiin hallinnon selvitystyö ja se vaikuttaa niin hallinto- ja konsernipalveluiden kuin muidenkin toimialojen väliseen työnjakoon ja työprosesseihin. Tavoitteena on luoda vuoden 2022 aikana toimivat hallinnon prosessit, jotka tukevat sujuvaa päätöksentekoa sekä palvelujen järjestämistä ja tuottamista.

Kestävästä ja ylijäämäisestä taloudesta tulee huolehtia, sillä se auttaa kehittämään kaupunkia ja sen avulla vältetään äkkiliikkeet. Pitämällä käyttötalouden hallinnassa, pystymme tulevaisuudessakin tavoittelemaan yli 10 miljoonan euron vuosikatetasoa ja välttymään kiihtyvältä velkaantumiselta.

Kuntien toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja tähän on reagoitava. Kyky reagoida muutokseen ennakoivasti ja päämäärätietoisesti erottaa menestyvät kaupungit taantuvista. Riihimäellä on kaikki mahdollisuudet olla menestyvien kaupunkien joukossa loistavan sijaintinsa ja tiiviin kaupunkirakenteensa ansiosta.

Toivotan rohkeutta uudelle kaupunginvaltuustolle ja koko kaupungin organisaatiolle vuodelle 2022. Olemme kaikki samalla puolella ja ratkaisemme eteen tulevat haasteet avoimilla keskusteluilla, ennakkoluulottomalla ajattelulla ja yhteistyöllä.

Lue myös kaupungin talousarviota koskeva tiedote.