Lukion robotiikkaopinnot osana kaupungin stategiaa

Robotiikka on osa Riihimäen kaupungin strategiaa ja yksi kaupungin kärkihankkeista. Robotiikka nähdään osana tulevaisuuden yleissivistystä. Meillä voit opiskella robotiikkaa jopa 25 opintopisteen verran. Lukiossa suoritettuja voidaan hyödyntää myöhemmin Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) opinnoissa. Lukiossa hyväksytysti suoritetuista, vähintään 15 op robotiikkaopinnoista, voidaan HAMKissa ahotointimenettelynä (AHOT = Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen) hyväksi lukea 15 op Robotiikkaosaaminen -moduulin arvioinnilla hyväksytty. Moduuli voidaan ahotoida kaikkiin HAMKin tutkintoihin, vähintäänkin vapaasti valittaviin opintoihin.

Robotiikan moduulit lukion uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2021 –

ROB1 Robotiilan perusteet
Laajuus 3 op

Moduulin aikana opiskelija tutustutetaan robotiikan kontekstiin Riihimäellä yhteisesti koottujen robotiikkaa opettavien oppilaitosten kurssikokonaisuuksia ja suuntautumisvaihtoehtoja avaten. Jakson aikana etsitään muunmuassa vastauksia kysymyksiin: mikä on robotti ja miksi robotiikkaa hyödynnetään? Moduulin opiskelussa hyödynnetään verkko-opetusmateriaalia ja opiskelijalta edellytetään omatoimista opiskelua 1 op:n verran. Laaja-alaisen osaamisen kehittyminen painottuu yhteiskunnallisen osaamisen alueeseen.

Arviointi Jatkuva arviointi, projektin suullinen ja kirjallinen raportti. Hyväksytty/hylätty
Moduulin tarkka seloste

ROB2 Robotiikan ja automaation perusteet
Laajuus 2 op

Moduulissa harjoitellaan rakentamaan liikkumiseen ja kappaleiden käsittelyyn kykeneviä laitteita. Oppilaita rohkaistaan tutustumaan robotiikan mahdollisuuksiin. Työskentely perustuu ongelmalähtöisyyteen ja opiskelijoita ohjataan luovan ongelmanratkaisuprosessin hallintaan pääosin pari- tai ryhmätyöskentelynä. Näin moduulissa painotetaan monitieteisen ja luovan osaamisen sekä vuorovaikutusosaamisen laaja-alaisia tavoitteita.

Arviointi Arvioinnissa korostetaan oman osaamisen kehittymistä. Tehdään itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Annetaan ryhmä- ja vertaispalautetta projektin aikana. Hyväksytty/hylätty
Moduulin tarkka seloste

ROB3 Robotiikan ja automaation perusteet
Laajuus 2 op

Moduulissa harjoitellaan rakentamaan kappaleiden käsittelyyn kykeneviä laitteita. Oppilaita rohkaistaan tutustumaan robotiikan mahdollisuuksiin. Työskentely perustuu ongelmalähtöisyyteen ja opiskelijoita ohjataan luovan ongelmanratkaisuprosessin hallintaan pääosin pari- tai ryhnmätyöskentelynä. Näin modulissa painotetaan monitieteisen ja luovan osaamisen sekä vuorovaikutusosaamisen laaja-alaisia tavoitteita.

Arviointi Arvioinnissa korostetaan oman osaamisen kehittymistä. Tehdään itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Annetaan ryhmä- ja vertaispalautetta projektin aikana. Hyväksytty/hylätty
Moduulin tarkka seloste

ROB4 Tekoäly ja ohjelmistorobotiikka
Laajuus 3 op

Moduulissa tutustutaan tekoälyn historiaan, käsitteisiin ja vaikutuksiin. Oppilaita haastetaan havaitsemaan tekoälysovelluksia omasta toimintaympäristöstään käsin sekä miettimään tekoälyn hyödynnettävyyttä käytännön sovelluksissa. Moduulin opiskelussa hyödynnetään verkko-opetusmateriaalia ja opiskelijalta edellytetään omatoimista opiskelua 1 op:n verran. Moduulissa korostuu monitieteisen ja luovan osaamisen ohella eettisyys ja ympäristöosaamisen laaja-alaiset tavoitteet.

Arviointi Arvioinnissa korostetaan oman osaamisen kehittymistä. Tehdään itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Hyväksytty/hylätty
Moduulin tarkka seloste

ROB5 IoT
Laajuus 3 op

Moduulin tavoitteena on tutustua elektroniikkaan ja ohjelmointiin mikrokontrollerin avulla sekä valmistaa sulautettu järjestelmä. Moduulissa tutustutaan antureiden käyttöön tiedonkerääjinä, kerätyn tiedon välittämiseen analysoitavassa muodossa, ohjelmoitavan yksikön toimilaitteiden ohjaukseen sekä datan analysointiin. Moduulissa korostuvat hyvinvointiosaamisen sekä monitieteisen ja luovan osaamisen laaja-alaiset tavoitteet

Arviointi Jatkuva arviointi, projektin suullinen ja kirjallinen raportti. Hyväksytty/hylätty
Moduulin tarkka seloste

ROB6 Virtuaaliympäristöt
Laajuus 2 op

Opetuksen keskiössä on robotiikka, virtuaalitodellisuuteen- sekä teknologiaan liittyvät eettiset kysymykset ja uudet mahdollisuudet ilmaisussa ja taiteessa. Kurssilla tutustutaan eri taidemuotojen tapaan käsitellä nykyteknologiaa ja teknologian sisältöjä, ongelmia, uusia ratkaisuja ja ilmiöitä. Tavoitteena on tehdä nykyteknologiaa käsittelevä teos, joka toteutetaan kuvataiteen menetelmin.

Arviointi Arvioinnissa keskeisenä taiteellinen prosessi sekä sen esittäminen ja arviointi portfolion avulla. Henkilökohtaisia ohjaus- ja palautekeskusteluja sekä ryhmäpalautetta käydään koko opintojakson ajan. Portfoliotyöskentely ja suoritusmerkintä.
Moduulin tarkka seloste

ROB7-9 VEX-kilpailutoiminta
Laajuus 2+2+2 op

Moduulin oppimis- ja tuotekehitysympäristönä käytetään VEX V5 -kehitysalustaa. Opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa kansainvälisen kilpailutehtävän vaatimuksiin vastaavan robotin, jolla voi osallistua kansalliseen tai kansainväliseen robotiikkakilpailuun. Parhaiten kansallisella tasolla menestynyt joukkue voidaan lähettää kaupungin edustajana kansainvälisiin kilpailuihin. Moduulin laaja-alaisina tavoitteina toteutuu monitieteisen ja luovan osaamisen ohella vuorovaikutusosaaminen sekä globaali- ja kulttuuriosaaminen.

Arviointi Projektin suullinen ja kirjallinen raportti. Hyväksytty/hylätty
Moduulin tarkka seloste

ROB10-11 Projektiopinntot
Laajuus 2+2 op

Moduulissa perehdytään syvällisemmin luovaan tuotekehitysprosessiin. Opiskelijoiden tavoitteena on ideoida ohjelmoitava toimilaite tai prototyyppi aiemmin omaksumiaan tietoja hyödyntäen sekä prosessin vaatimia uusia taitoja hankkien. Projektityöskentelyn aiheet liitetään paikalliseen yritystoimintaan, hoivapalveluihin tai muihin vastaaviin projekteihin. Yhteistyö- ja ryhmätyöskentelytaitoja harjaannutetaan osana työskentelyä. Näin moduulissa painotetaan vuorovaikutusosaamisen sekä monitieteisen ja luovan osaamisen laaja-alaisia tavoitteita. Opiskelija voi esittää omia projektejaan toteutettavaksi kurssin puitteissa.

ArviointiProjektin suullinen ja kirjallinen raportti. Hyväksytty/hylätty
Moduulin tarkka seloste


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0